11-кл.Геометрия. Жаратылыстану-математика бағыты

11-кл.Геометрия.(В.Гусев,Ж.Қайдасов,Ә.Қағазбаева).Жаратылыстану-математика бағыты.Аптасына 2 сағат.

Р/с Сабақтың тақырыбы Сағат саны Күні Іскерлік дағдылары Оқыту әдістері Жаңа тех/ы пай/у Көрнекілік Қайталау Балама оқулық Үйге тапсырма
  I тарау.Көпжақтар және олардың беттерінің аудандары 18                
1 Көпжақтың анықтамасы көпжақтың элементтері. 1 4.09.12 Көпжақ туралы түсі-нік қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Бұрыштар,

төртбұрыш-тар,сәуле.

Әдістемелік нұсқау §1.1-1.3 №8
2 Есептер шығару. 1 7.09.12 Көпжақ элементтерін есептер шығ/да қол-дану. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §1.1-1.3 №9,10
3 Призма.Параллелепипед. 1 11.09.12 Призма,параллелепи-пед туралы түсінік қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Куб, парал-лелепипед, үшбұрыш, төртбұрыш. Әдістемелік нұсқау §2.1-2.2 №8
4 Есептер шығару. 1 14.09.12 Призма,параллелепи-пед есептер шығ/да қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §2.1-2.2 №17,16
5 Призма бетінің ауданы. 1 18.09.12 Призма бетінің ауда-ны формуласын мең-герту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Көпжақ,куб, параллеле-пипед,үшбұ-рыш,төрт-бұрыш Әдістемелік нұсқау §2.3 №21,25
6 Есептер шығару. 1 21.09.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §2.3 №28
7 Есептер шығару.Бақылау жұм/на дайындық. 1 25.09.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §1-2. №13,15
8 Бақылау жұмысы №1. 1 28.09.12 Призма,бетінің ауда-ны тақ/ы б/ша білім-дерін тексеру. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Көпжақ, призма,па-раллелепи-пед, призма бетінің ау-даны Дид.материал §1-2 қайталау
9 Пирамида анықтамасы,жалпы қасиеттері. 1 2.10.12 Пирамида, анықта-масы,қасиеттері б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Үшбұрыш, төртбұрыш.

n-бұрыш, перпендику-ляр

Әдістемелік нұсқау §3.1 №9
10 Есептер шығару. 1 5.10.12 Пирамида тақырыбы-на есептер шығара білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §3.1 №13,17
11 Есептер шығару. 1 9.10.12 Практикалық Деңгейлік Плакат Пирамида Есептер жинағы §3.1 №15,16
12 Қиық пирамида. 1 12.10.12 Дұрыс қиық пирами-да тақырыбы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Пирамида Әдістемелік нұсқау §3.2 №13
13 Есептер шығару. 1 16.10.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §3.2 №17
14  Пирамиданың жазбасы. Пирамида бетінің ауданы. 1 19.10.12 Пирамиданың беті-нің ауданы тақыры-бы бойынша теория-лық білімді қалып-тастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Көпбұрыш-тар,көпбұрыштың пери-метрі,ауда-ны. Әдістемелік нұсқау §3.3-3.4 №18,19
15 Есептер шығару. 1 23.10.12 Есеп шығару кезінде теориялық білімді қолдану дағдысын дамыту. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §3.3-3.4 №25,27
16 Есептер шығару. 1 26.10.12 Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §3.3-3.4 №29,30
17 Дұрыс көпжақтар. 1 30.11.12 Дұрыс көпжақтар тақырыбын игерту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Көпбұрыш-тар,көпжақ Әдістемелік нұсқау §4 №8
18 Бақылау жұмысы №2. 1 2.11.12 Пирамида тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау.. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Пирамида Дид.материал §3-4 қайталау
  II тарау. Айналу денелері. 22                
19 Цилиндр-айналу денесі. Цилиндр қимасы. 1 13.11.12 Цилиндр тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Дөңгелек,тіктөртбұрыш, квадрат Әдістемелік нұсқау §5.1-5.2 №12
20 Есептер шығару. 1 16.11.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §5.1-5.2 №14,19
21 Есептер шығару. 1 20.11.12 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §5.1-5.2 №21,23
22 Цилиндр жазбасы,бетінің ауданы. 1 23.11.12 Цилиндр тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Дөңгелек, тіктөртбұ-рыш,көпжақ шеңбер ұзындығы. Әдістемелік нұсқау §5.3 №30
23 Есептер шығару. 1 27.11.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §5.3 №33,36
24 Есептер шығару. 1 30.11.12 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §5 №254,252
25 Бақылау жұмысы №3. 1 4.12.12 Цилиндр тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Цилиндр Дид.материал §5 қайталау
26 Конус.Конустың жазықтықпен қимасы. 1 7.12.12 Конус тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Үшбұрыш, дөңгелек Әдістемелік нұсқау §6.1-6.2 №15,16
27 Есептер шығару. 1 11.12.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §6.1-6.2 №19,20
28 Конустың жазбасы,бетінің ауданы. 1 14.12.12 Конустың жазбасы, бетінің ауданы тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Үшбұрыш, дөңгелек сектор,шең-бер ұзынды-ғы. Әдістемелік нұсқау §6.3 №23,24
29 Есептер шығару. 1 18.12.12 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §6.3 №29,30
30 Іштей,сырттай сызылған конустар. 1 21.12.12 Іштей,сырттай сызылған конустар тақ/ы б/ша білім,білік дағдыларын қалып-тастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Пирамида екі жақты бұрыш Әдістемелік нұсқау §6.4 №33,37
31 Қиық конус. 1 25.12.12 Қиық конус тақ/ын меңгертіп,теориялық білімдерін кеңейту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Конус, трапеция, дөнгелектін ауданы, тра-пецияның ауданы. Әдістемелік нұсқау §6.5 №39,40
32 Бақылау жұмысы №4 1 28.12.12 Конус тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Конус Дид.материал §6 қайталау
33 Сфера мен шардың қасиеттері. Сфера мен шардың жазықтықпен қимасы. 1 11.01.13 Сфера мен шардың қасиеттері. Сфера мен шардың жазық-тықпен қимасы тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Шеңбер, дөңгелек Әдістемелік нұсқау §7.1-7.2 №16,21
34 Сфераға (шарға) жанама жазықтық. 1 15.01.13 Сфера (шарға) жана-ма жазықтық тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Шар,сфера, дөңгелек, шеңбер. Әдістемелік нұсқау §7.3 №23
35 Дөңгелектің,сфера мен шардың бөліктері. 1 18.01.13 Теориялық білімде-рін дамытып,практи-ка жүзінде қолдана білу іскерлігін қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Сфера,шар, конус,дөңге-лектін ауда-ны Әдістемелік нұсқау §7.4 №25
36 Шар бетінің,оның бөліктерінің аудандары. 1 22.01.13 Шар бетінің,оның бөліктерінің тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Цилиндр, конус,дөңге-лектін ауда-ны, шеңбер-дің ұзынды-ғы. Әдістемелік нұсқау §7.6 №28,30
37 Есептер шығару. 1 25.01.13 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §7 №37,40
38 Бақылау жұмысы №5 1 29.01.13 Сфера тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Сфера және шар Дид.материал §7 қайталау
39 Бақылау жұмысын талдау. 1 1.02.13 Сфера тақ/ы б/ша білімдерін жетілдіру. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Сфера және шар Дид.материал §7 қайталау
  III тарау.Көлемдер. 23                
40 Көлем туралы жалпы мағлұматтар. Көпжақ көлемі.Кавальери принципі. 1 5.02.13 Көлем туралы жалпы мағлұматтар және Кавальери принципі б/ша жалпы мағлұ-мат беру. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Тікбұрышты параллеле-пипед,куб, квадрат,тік-төрбұрыш Әдістемелік нұсқау §8.1-8.2. №17
41 Призма көлемі 1 8.02.13 Призма көлемін игер-ту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Призма,көп бұрыштың ауданы, призманың бүйір беті. Әдістемелік нұсқау §8.3 №15,18
42 Есептер шығару. 1 12.02.13 Призма көлемін есеп-тер шығаруда қолда-ну. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §8.3 № 23,24
43 Есептер шығару. 1 15.02.13 Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §8.3 №25
44 Пирамиданың көлемі. 1 19.02.13 Пирамиданың көлемі тақ/ын меңгерту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Пирамида, пирамида-ның бүйір бетінің ау-даны. Әдістемелік нұсқау §8.4 №30
45 Есептер шығару. 1 22.02.13 Пирамида көлемін есептей білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §8.4 №33;37
46 Есептер шығару. 1 26.02.13 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §8.4 №33;36
47 Кеңістіктегі фигуралардың ұқсастығы.Ұқсас фигуралардың көлемдері. 1 1.03.13 Ұқсас фигуралардың көлемдерін таба білу-ге үйрету. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Пирамида, призма Әдістемелік нұсқау §8.5 №32
48 Есептер шығару. 1 5.03.13 Ұқсас фигуралар кө-леміне есептер шыға-ру. Практикалық Деңгейлік Плакат Ұқсас фигу-ралар,көп бұрыштар-дың ауданы. Есептер жинағы §5 №35
49 Есептер шығару. 1 12.03.13 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §8 №6;38
50 Есептер шығару. 1 15.03.13 Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §8 №44
51 Бақылау жұмысы №6 1 19.03.13 Призма,пирамида, ұқсас фигуралар көлемдері тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Көпжақтың көлемдері Дид.материал §8 қайталау
52 Бақылау жұмысын талдау. 1 2.04.13 Призма,пирамида, ұқсас фигуралар көлемдері тақ/ы б/ша білімдерін жетілдіру. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Көпжақтың көлемдері Дид.материал §8 қайталау
53 Цилиндрдің көлемі. 1 5.04.13 Цилиндр көлемі тақ/ын меңгерту Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Цилиндр, жазбасы,бе-тінің ауданы Әдістемелік нұсқау §9.1 №13,15
54 Есептер шығару. 1 9.04.13 Цилиндр көлемі тақырыбына есептер шығара білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.материал §9.1 №21,23
55 Конустың көлемі. 1 12.04.13 Конустың көлемі тақырыбын меңгер-ту. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Конус,беті-нің ауданы. Әдістемелік нұсқау §9.2 №31,34
56 Есептер шығару. 1 16.04.13 Конустың көлемін есептер шығаруда қолдана. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §9.2 №41,45
57 Шардың көлемі. 1 19.04.13 Шар көлемін есептей білу. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Шар,дөңге-лек. Әдістемелік нұсқау §9.3 №61,62
58 Шар бөліктерінің көлемі. 1 23.04.13 Шар бөліктерінің көлемін есептей білу. Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық СКТ,АКТ, деңгейлік Плакат Шар бетінің және оның бөліктерінің аудандары. Әдістемелік нұсқау §9.4 №68
59 Есептер шығару. 1 26.04.13 Теориялық білімді практикада қол/у. Практикалық Деңгейлік Плакат Есептер жинағы §9.4 №75
60 Есептер шығару. 1 30.04.13 Практикалық деңгейлік Плакат Есептер жинағы §9.4 №2
61 Бақылау жұмысы №7 1 3.05.13 Цилиндр,шар,шар бөліктерінің көлемі тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау, бағалау. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Айналу денелерінің көлемдері Дид.материал §9 қайталау
62 Бақылау жұмысын талдау. 7.05.13 Цилиндр,шар,шар бөліктерінің көлемі тақ/ы б/ша білімдерін бір жүйеге келтіру. Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік. Нұсқалық Таратпа мат. Айналу денелерінің көлемдері Дид.материал §9 қайталау
  Қайталау 5                
63  I тарау.Көпжақтар мен олардың беттерінің аудандары тарауын қайталау. 1 10.05.13 1 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету. Прак/қ, проб-леммалық СКТ,АКТ, деңгейлік Таратпа мат. Көпжақтар мен олар-дың беттері-нің ауданда-ры Есептер жинағы I тарау №7
64  II тарауды қайталау (Айналу денелері) 1 14.05.13 2 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету. Прак/қ,реп-родуктивті СКТ,АКТ, деңгейлік Сұрақ кітап-шалары Айналу денелері Есептер жинағы II тарау №5
65  III тарау (Көлемдер) 1 17.05.13 3 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету. Прак/қ,ізденіс СКТ,АКТ, деңгейлік Дид мат Көлемдер Есептер жинағы III тарау №9
66  Қайталау есептерін шығару. 1 21.05.13 1-3 тарау б/ша алған білімдерін,практика-лық шеберліктерін арттыру. Прак/қ,зерт/к деңгейлік Сұрақ кітап-шалары 1-3 тарау Есептер жинағы 1-3 тарау №1
67  Қайталау есептерін шығару. 1 21.05.13 Прак/қ,зерт/к  деңгейлік Дид мат Есептер жинағы 1-3 тарау №2
68 11-класта өтілген материалды қорытындылау 1 24.05.13 Білімдерін бір жүйе-ге келтіру,қорытын-дылау. Прак/қ, ізде-ніс, пробле-малық,зерт-теушілік. СКТ,АКТ, деңгейлік Сұрақ кітап-шалары 11 класс бойынша өтілген тақырыптар Есептер жинағы Қайталау 1-3