11-кл.Геометрия. Жаратылыстану-математика бағыты

11-кл.Геометрия.(В.Гусев,Ж.Қайдасов,Ә.Қағазбаева).Жаратылыстану-математика бағыты.Аптасына 2 сағат.

Р/сСабақтың тақырыбыСағат саныКүніІскерлік дағдыларыОқыту әдістеріЖаңа тех/ы пай/уКөрнекілікҚайталауБалама оқулықҮйге тапсырма
 I тарау.Көпжақтар және олардың беттерінің аудандары18         
1Көпжақтың анықтамасы көпжақтың элементтері.14.09.12Көпжақ туралы түсі-нік қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатБұрыштар,

төртбұрыш-тар,сәуле.

Әдістемелік нұсқау§1.1-1.3 №8
2Есептер шығару.17.09.12Көпжақ элементтерін есептер шығ/да қол-дану.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§1.1-1.3 №9,10
3Призма.Параллелепипед.111.09.12Призма,параллелепи-пед туралы түсінік қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКуб, парал-лелепипед, үшбұрыш, төртбұрыш.Әдістемелік нұсқау§2.1-2.2 №8
4Есептер шығару.114.09.12Призма,параллелепи-пед есептер шығ/да қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§2.1-2.2 №17,16
5Призма бетінің ауданы.118.09.12Призма бетінің ауда-ны формуласын мең-герту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКөпжақ,куб, параллеле-пипед,үшбұ-рыш,төрт-бұрышӘдістемелік нұсқау§2.3 №21,25
6Есептер шығару.121.09.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§2.3 №28
7Есептер шығару.Бақылау жұм/на дайындық.125.09.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§1-2. №13,15
8Бақылау жұмысы №1.128.09.12Призма,бетінің ауда-ны тақ/ы б/ша білім-дерін тексеру.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Көпжақ, призма,па-раллелепи-пед, призма бетінің ау-даныДид.материал§1-2 қайталау
9Пирамида анықтамасы,жалпы қасиеттері.12.10.12Пирамида, анықта-масы,қасиеттері б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыруТүсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатҮшбұрыш, төртбұрыш.

n-бұрыш, перпендику-ляр

Әдістемелік нұсқау§3.1 №9
10Есептер шығару.15.10.12Пирамида тақырыбы-на есептер шығара білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§3.1 №13,17
11Есептер шығару.19.10.12ПрактикалықДеңгейлікПлакатПирамидаЕсептер жинағы§3.1 №15,16
12Қиық пирамида.112.10.12Дұрыс қиық пирами-да тақырыбы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатПирамидаӘдістемелік нұсқау§3.2 №13
13Есептер шығару.116.10.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§3.2 №17
14 Пирамиданың жазбасы. Пирамида бетінің ауданы.119.10.12Пирамиданың беті-нің ауданы тақыры-бы бойынша теория-лық білімді қалып-тастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКөпбұрыш-тар,көпбұрыштың пери-метрі,ауда-ны.Әдістемелік нұсқау§3.3-3.4 №18,19
15Есептер шығару.123.10.12Есеп шығару кезінде теориялық білімді қолдану дағдысын дамыту.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§3.3-3.4 №25,27
16Есептер шығару.126.10.12ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§3.3-3.4 №29,30
17Дұрыс көпжақтар.130.11.12Дұрыс көпжақтар тақырыбын игерту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКөпбұрыш-тар,көпжақӘдістемелік нұсқау§4 №8
18Бақылау жұмысы №2.12.11.12Пирамида тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау..Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.ПирамидаДид.материал§3-4 қайталау
 II тарау. Айналу денелері.22        
19Цилиндр-айналу денесі. Цилиндр қимасы.113.11.12Цилиндр тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатДөңгелек,тіктөртбұрыш, квадратӘдістемелік нұсқау§5.1-5.2 №12
20Есептер шығару.116.11.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§5.1-5.2 №14,19
21Есептер шығару.120.11.12ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§5.1-5.2 №21,23
22Цилиндр жазбасы,бетінің ауданы.123.11.12Цилиндр тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатДөңгелек, тіктөртбұ-рыш,көпжақ шеңбер ұзындығы.Әдістемелік нұсқау§5.3 №30
23Есептер шығару.127.11.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§5.3 №33,36
24Есептер шығару.130.11.12ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§5 №254,252
25Бақылау жұмысы №3.14.12.12Цилиндр тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.ЦилиндрДид.материал§5 қайталау
26Конус.Конустың жазықтықпен қимасы.17.12.12Конус тақ/ы б/ша білім,білік дағдыла-рын қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатҮшбұрыш, дөңгелекӘдістемелік нұсқау§6.1-6.2 №15,16
27Есептер шығару.111.12.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§6.1-6.2 №19,20
28Конустың жазбасы,бетінің ауданы.114.12.12Конустың жазбасы, бетінің ауданы тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатҮшбұрыш, дөңгелек сектор,шең-бер ұзынды-ғы.Әдістемелік нұсқау§6.3 №23,24
29Есептер шығару.118.12.12Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§6.3 №29,30
30Іштей,сырттай сызылған конустар.121.12.12Іштей,сырттай сызылған конустар тақ/ы б/ша білім,білік дағдыларын қалып-тастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатПирамида екі жақты бұрышӘдістемелік нұсқау§6.4 №33,37
31Қиық конус.125.12.12Қиық конус тақ/ын меңгертіп,теориялық білімдерін кеңейту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКонус, трапеция, дөнгелектін ауданы, тра-пецияның ауданы.Әдістемелік нұсқау§6.5 №39,40
32Бақылау жұмысы №4128.12.12Конус тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.КонусДид.материал§6 қайталау
33Сфера мен шардың қасиеттері. Сфера мен шардың жазықтықпен қимасы.111.01.13Сфера мен шардың қасиеттері. Сфера мен шардың жазық-тықпен қимасы тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатШеңбер, дөңгелекӘдістемелік нұсқау§7.1-7.2 №16,21
34Сфераға (шарға) жанама жазықтық.115.01.13Сфера (шарға) жана-ма жазықтық тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатШар,сфера, дөңгелек, шеңбер.Әдістемелік нұсқау§7.3 №23
35Дөңгелектің,сфера мен шардың бөліктері.118.01.13Теориялық білімде-рін дамытып,практи-ка жүзінде қолдана білу іскерлігін қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатСфера,шар, конус,дөңге-лектін ауда-ныӘдістемелік нұсқау§7.4 №25
36Шар бетінің,оның бөліктерінің аудандары.122.01.13Шар бетінің,оның бөліктерінің тақ/ы б/ша білім,білік дағ-дыларын қалыптас-тыру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатЦилиндр, конус,дөңге-лектін ауда-ны, шеңбер-дің ұзынды-ғы.Әдістемелік нұсқау§7.6 №28,30
37Есептер шығару.125.01.13Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§7 №37,40
38Бақылау жұмысы №5129.01.13Сфера тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Сфера және шарДид.материал§7 қайталау
39Бақылау жұмысын талдау.11.02.13Сфера тақ/ы б/ша білімдерін жетілдіру.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Сфера және шарДид.материал§7 қайталау
 III тарау.Көлемдер.23        
40Көлем туралы жалпы мағлұматтар. Көпжақ көлемі.Кавальери принципі.15.02.13Көлем туралы жалпы мағлұматтар және Кавальери принципі б/ша жалпы мағлұ-мат беру.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатТікбұрышты параллеле-пипед,куб, квадрат,тік-төрбұрышӘдістемелік нұсқау§8.1-8.2. №17
41Призма көлемі18.02.13Призма көлемін игер-ту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатПризма,көп бұрыштың ауданы, призманың бүйір беті.Әдістемелік нұсқау§8.3 №15,18
42Есептер шығару.112.02.13Призма көлемін есеп-тер шығаруда қолда-ну.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§8.3 № 23,24
43Есептер шығару.115.02.13ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§8.3 №25
44Пирамиданың көлемі.119.02.13Пирамиданың көлемі тақ/ын меңгерту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатПирамида, пирамида-ның бүйір бетінің ау-даны.Әдістемелік нұсқау§8.4 №30
45Есептер шығару.122.02.13Пирамида көлемін есептей білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§8.4 №33;37
46Есептер шығару.126.02.13ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§8.4 №33;36
47Кеңістіктегі фигуралардың ұқсастығы.Ұқсас фигуралардың көлемдері.11.03.13Ұқсас фигуралардың көлемдерін таба білу-ге үйрету.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатПирамида, призмаӘдістемелік нұсқау§8.5 №32
48Есептер шығару.15.03.13Ұқсас фигуралар кө-леміне есептер шыға-ру.ПрактикалықДеңгейлікПлакатҰқсас фигу-ралар,көп бұрыштар-дың ауданы.Есептер жинағы§5 №35
49Есептер шығару.112.03.13ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§8 №6;38
50Есептер шығару.115.03.13ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§8 №44
51Бақылау жұмысы №6119.03.13Призма,пирамида, ұқсас фигуралар көлемдері тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау,бағалау.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Көпжақтың көлемдеріДид.материал§8 қайталау
52Бақылау жұмысын талдау.12.04.13Призма,пирамида, ұқсас фигуралар көлемдері тақ/ы б/ша білімдерін жетілдіру.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Көпжақтың көлемдеріДид.материал§8 қайталау
53Цилиндрдің көлемі.15.04.13Цилиндр көлемі тақ/ын меңгертуТүсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатЦилиндр, жазбасы,бе-тінің ауданыӘдістемелік нұсқау§9.1 №13,15
54Есептер шығару.19.04.13Цилиндр көлемі тақырыбына есептер шығара білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.материал§9.1 №21,23
55Конустың көлемі.112.04.13Конустың көлемі тақырыбын меңгер-ту.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатКонус,беті-нің ауданы.Әдістемелік нұсқау§9.2 №31,34
56Есептер шығару.116.04.13Конустың көлемін есептер шығаруда қолдана.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§9.2 №41,45
57Шардың көлемі.119.04.13Шар көлемін есептей білу.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатШар,дөңге-лек.Әдістемелік нұсқау§9.3 №61,62
58Шар бөліктерінің көлемі.123.04.13Шар бөліктерінің көлемін есептей білу.Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалықСКТ,АКТ, деңгейлікПлакатШар бетінің және оның бөліктерінің аудандары.Әдістемелік нұсқау§9.4 №68
59Есептер шығару.126.04.13Теориялық білімді практикада қол/у.ПрактикалықДеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§9.4 №75
60Есептер шығару.130.04.13ПрактикалықдеңгейлікПлакатЕсептер жинағы§9.4 №2
61Бақылау жұмысы №713.05.13Цилиндр,шар,шар бөліктерінің көлемі тақ/ы б/ша білімдерін тексеру, бақылау, бағалау.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Айналу денелерінің көлемдеріДид.материал§9 қайталау
62Бақылау жұмысын талдау.7.05.13Цилиндр,шар,шар бөліктерінің көлемі тақ/ы б/ша білімдерін бір жүйеге келтіру.Прак/қ, ізде-ніс, проблем-малық, зерт-теушілік.НұсқалықТаратпа мат.Айналу денелерінің көлемдеріДид.материал§9 қайталау
 Қайталау5        
63 I тарау.Көпжақтар мен олардың беттерінің аудандары тарауын қайталау.110.05.131 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету.Прак/қ, проб-леммалықСКТ,АКТ, деңгейлікТаратпа мат.Көпжақтар мен олар-дың беттері-нің ауданда-рыЕсептер жинағыI тарау №7
64 II тарауды қайталау (Айналу денелері)114.05.132 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету.Прак/қ,реп-родуктивтіСКТ,АКТ, деңгейлікСұрақ кітап-шаларыАйналу денелеріЕсептер жинағыII тарау №5
65 III тарау (Көлемдер)117.05.133 тарау б/ша алған білімдерін тереңдету.Прак/қ,ізденісСКТ,АКТ, деңгейлікДид матКөлемдерЕсептер жинағыIII тарау №9
66 Қайталау есептерін шығару.121.05.131-3 тарау б/ша алған білімдерін,практика-лық шеберліктерін арттыру.Прак/қ,зерт/кдеңгейлікСұрақ кітап-шалары1-3 тарауЕсептер жинағы1-3 тарау №1
67 Қайталау есептерін шығару.121.05.13Прак/қ,зерт/к деңгейлікДид матЕсептер жинағы1-3 тарау №2
6811-класта өтілген материалды қорытындылау124.05.13Білімдерін бір жүйе-ге келтіру,қорытын-дылау.Прак/қ, ізде-ніс, пробле-малық,зерт-теушілік.СКТ,АКТ, деңгейлікСұрақ кітап-шалары11 класс бойынша өтілген тақырыптарЕсептер жинағыҚайталау 1-3