11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ

11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ

Р/сСабақтың тақырыбы.Сағат саны.Күні.Іскерлік

дағдылары

Оқыту әдістері.Жаңа

тех/ы пай/у.

Көрнекелік.Қайталау.Балама оқулық.Үйге тапсырма.
I тарау.Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.10 с
1§1.Алғашқы функция және анықталма-ған интеграл.1Алғашқы функцияны табу ережесі,анықтал-маған интегралды та-бу бойынша білім,бі-лік,іскерлік дағдыла-рын қалыптастыру.Түсіндірмелі,

көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатТуындыны есептеу.

Функция туындысының кестесі

Әдісте-мелік нұсқау.§1.№4,7
2Есептер шығару.1Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§1.№9,13
3Есептер шығару.1Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§1.№15,17
4§2.Қисық сызықты трапецияның ауданы.1Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды үйрену.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТПлакатФункция графигі, шегі, туындыӘдісте-мелік нұсқау.§2.№20,22
5Есептер шығару.1Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды практика жүзінде қолдану.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§2.№25,27
6§3.Анықталмаған интеграл.Ньютон-Лейбниц формуласы.1Анықталған инте-гралды есептеу, Ньютон- Лейбниц формуласын қолдану, есептеу дағдысын меңгеру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатКоордината жүйесі, қисық сызықты тра-пецияӘдісте-мелік нұсқау.§3.№34,37
7Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§3.№39,44
8§4.Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану.1Геометрия, физика есептеріне интеграл-ды қолдану іскерлік-терін қалыптастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатИнтеграл, туындыӘдісте-мелік нұсқау.§4.№48,54
9Есептер шығару.1Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§4.№58,60
10Бақылау жұмысы №1.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық,ізденіс, проблемалық,зерттеушілік.§1-4Дид.мат§1-4
II тарау.Түбір және дәреже.

Дәрежелік функция.

12 с
11§5.Нақты санның n–ші дәр/лі түбірі және оның қасиеттері.1Түбір қасиеттерін қолдану білім,іскер-ліктерін қалыптас-тыру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатДәреже,ква-драт түбір, қасиеттері .Әдісте-мелік нұсқау.§5.№77,80
12Есептер шығару.1Түбір қасиеттерін есеп шығаруда қол-дануПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§5.№84,88
13§6.Рационал және иррационал көрсет-кішті дәрежелер.1Дәрежелердің қасиет-терін қолдану, рацио-нал,иррационал көр-сеткішті дәреже ұғымымен танысу.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатДәреже,түбір қасиеттері. Рационал, иррационалӘдісте-мелік нұсқау.§6.№94,98
14Есептер шығару.1Дәрежелердің қасиет-терін қолдану арқылы өрнектердің мәнін есептеу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§6.№102,104
15§7.Иррационал өрнектерді түрлендіру.1Иррационал өрнек-терді түрлендіруді үйренуТүсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатӨрнек,толық квадрат,түбір қасиеттері. Тепе-теңдікті дәлелдеу.Әдісте-мелік нұсқау.§7.№112,113
16Есептер шығару.1Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§7.№115,118
17Есептер шығару.1Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§7.№7(4нұсқа) дид. мат.
18§8.Иррационал теңдеулер және олардың жүйесін шешу.1Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ді үйрену.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатТеңдеу,жүйесі,n-ші дәре-желі түбір, қасиеттері.Әдісте-мелік нұсқау.§8.№122,128
19Есептер шығару.1Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ге есептер шығара білу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§8. 134,136
20Бақылау жұмысы №2.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

Нұсқалық§5-8Дид/мат
21§9.Иррационал теңсіздіктер және олар-дың жүйесін шешу.1Иррационал теңсіздік, жүйелерін шешуді үйрену іскерлік дағдыларын қалып-тастыру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатТеңсіздік, жүйесі,функ-ция қасиеті, графигі,ирра-ционал тең-деу.Әдісте-мелік нұсқау.§9.№ №139
22Есептер шығару.1Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§9.№ 143
23Есептер шығару.1Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§9.№ 147
24§10.Дәрежелік функция және оның қа-сиеттері.1Дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатФункция,анықталу облысы жұп,тақ фун-кция.Әдісте-мелік нұсқау.§10.№150,

151

25Есептер шығару.1Әр түрлі есеп шығар-ғанда дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§10.№152,

153

26§11.Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы.1Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды үйрену.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатТуынды,интеграл,дәреже-лік функцияӘдісте-мелік нұсқау.§11.№159,

160

27Есептер шығару.1Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды есеп шы-ғаруда қолдану.ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§11.№167,

172

28Бақылау жұмысы №3.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§9-11Дид/мат§5-11
III тарау.Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар.21с
29§12.Көрсеткіштік ф/я,оның қас/і және графигі.1Көрсеткіштік функ-цияның қасиеттерін қолдану.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатДәреже,негізі,көрсеткіші, функция қа-сиетіӘдісте-мелік нұсқау.§12. 1,4-с. №180, 181
30Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§12.№187,

191, 193

31§13.Көрсеткіштік теңдеулер және олар-дың жүйелері.1Көрсеткіштік теңдеу, жүйесін шешу тәсіл- дерін меңгеру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

 

ПлакатМат. өрнек, көрсет функ-ция,теңдеу-лер,жүйесіӘдісте-мелік нұсқау.§13.№197,

201

32Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§13.№ 203, 207
33Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатКөрсеткіштік теңдеулер.Дид.мат§13.№ 210, 213
34§14.Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері.1Көрсеткіштік теңсіз-дік, жүйесін шешу дағдысын қалыптас-тыруТүсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатДәреже,негізі,көрсеткіші, функция, көрсеткіштік функция,қасиеттері,түбір табуӘдісте-мелік нұсқау.§14.№ 214, 215
35Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§14.№217,

221

36Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§14.№224,

225 ,227

37Бақылау жұмысы №4.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§12-14Дид/мат§12-14
38§15.Санның логарифмі.Негізгі логарифмдік тепе-теңдік.Логарифмнің қасиеттері.1Санның логарифмін табуды үйрену.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатФункция,графигі,кері функция,лог. қасиеттері.Әдісте-мелік нұсқау.§15.№228,

229, 234,235

39Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§15.№237,243
40§16.Логарифмдік ф/я.Логарифмдік ф/ң графигі және қасиеттері.1Логорифмдік фун/я қас/ін меңгеру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатЛогарифмдік функция,қас/іӘдісте-мелік нұсқау.§16.№259,

261

41Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§16.№267,

270

42§17.Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері.1Логарифмдік теңдеу, жүйелерін шешу.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТПлакатЛог.,қас/і,лог. теңдеу,тең-сіздікӘдісте-мелік нұсқау.§17.№271,

277

43Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§17.№278,

284

44§18. Логарифмдік теңсіздіктер.1Логарифмдік теңсіз-дікті шешу тәсілдерін үйрену.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатФункцмя туындысы,көрсеткіштік функция, логарифмдік функция.Әдісте-мелік нұсқау.§18.№293,

295

45Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§18.№299,

301

46Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§18.№303,

307

47§19.Көрсеткіштік және логарифмдік функцияларды диерференциалдау.1Туындыларын табуды үйрену .Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатКөрсеткіштік функция, логарифмдік функция.Әдісте-мелік нұсқау.§19.№308,

313 ,314

48Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§19.№320,

325

49Бақылау жұмысы №5.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау.Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§15-19Дид/мат§15-19
IV тарау.Теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер  және теңсіздіктер жүйесі.10 с
50§20.Теңдеулер және олардың жүйесін шешудің жалпы әдістері.1Теңдеу, жүйелерін шешу тәс/ін меңгеру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатТеңдеу, жүйесі,тәсілдеріӘдісте-мелік нұсқау.§20.№332, 333,334
51Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§20.№335,

341

52§21.Теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешудің жалпы әдістері.1Теңсіздік,жүйелерін шешу тәс/ін үйренуТүсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатТеңсіздік,жүйесі,әдістері.Әдісте-мелік нұсқау.§21.№350
53Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§21.№354,

356

54Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§21.№359, 363
55§22.Айнымалылары модуль таңбасының ішінде болатын теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу.1Теңдеу,теңсіздікті шешу бойынша білім-дерін жетілдіру.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатСанның мо-дулі,теңдеу, теңсіздікӘдісте-мелік нұсқау.§22.№367,

370

56Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§22.№374,

379

57§23.Параметрлері бар теңдеулер мен теңсіздіктер.1Параметрі бар теңдеу, теңсіздікті шешу.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатТеңдеу,бөгде түбір,мәндес теңдеу,теңсіз-дікӘдісте-мелік нұсқау.§23.№382,

385

58Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§23.№388,

392

59Бақылау жұмысы №6.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§20-23Дид/мат§20-23
V тарау.Ықтималдық.4 с
60§24.Ықтималдықтарды қосу және көбейту.1Ықтималдықты есеп шығаруда қолдану.Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

ПлакатТәжірибе, оқиға,кездей-соқ оқиғаӘдісте-мелік нұсқау.§24.№403,

404

61Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§24.№406,

408

62§25.Кездейсоқ шама.Таңдау әдістері.1Таңдау әдісі,кездей-соқ шаманы оқып үй-ренуТүсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

ПлакатСтатистика-лық қоры-тынды,

оқиғалар

Әдісте-мелік нұсқау.§25.№415
63Есептер шығару.1ПрактикалықДеңгейлікПлакатДид.мат§25.№422,

425

Қайталау.5
64I тарауды қайталау.1Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіруПрактикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродуктив-тік

ДеңгейлікПлакатII тарауДид.мат

 

I т  №443,445
65II тарауды қайталау.1II тарау бойынша практикалық шебер-ліктерін арт тыру.Практикалық,проблемалық,зерттеушілік

ізденіс,

репродук

ДеңгейлікКарточкаларIII тарауДид.матII т №430
66III тарауды қайталау.1Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіруПрактикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродук

АКТ

 

Таб-лицаIII тарауДид.матIII т
67IV тарауды қайталау.1Білімдерін арттыру, практикалық шебер-ліктерін жетілдіруПрактикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродук

АКТ

 

Сұрақ кітап-шаларыVI-V тарауДид.матIV т
68Қорытынды бақылау жұмысы.1Білімдерін тексеру, бағалау, бақылауПрактикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

Таратпа мат.I-V тарауДид.мат1-5 тарау