11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ

11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ

Р/с Сабақтың тақырыбы. Сағат саны. Күні. Іскерлік

дағдылары

Оқыту әдістері. Жаңа

тех/ы пай/у.

Көрнекелік. Қайталау. Балама оқулық. Үйге тапсырма.
I тарау.Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. 10 с
1 §1.Алғашқы функция және анықталма-ған интеграл. 1 Алғашқы функцияны табу ережесі,анықтал-маған интегралды та-бу бойынша білім,бі-лік,іскерлік дағдыла-рын қалыптастыру. Түсіндірмелі,

көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Туындыны есептеу.

Функция туындысының кестесі

Әдісте-мелік нұсқау. §1.№4,7
2 Есептер шығару. 1 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §1.№9,13
3 Есептер шығару. 1 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §1.№15,17
4 §2.Қисық сызықты трапецияның ауданы. 1 Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды үйрену. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ Плакат Функция графигі, шегі, туынды Әдісте-мелік нұсқау. §2.№20,22
5 Есептер шығару. 1 Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды практика жүзінде қолдану. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §2.№25,27
6 §3.Анықталмаған интеграл.Ньютон-Лейбниц формуласы. 1 Анықталған инте-гралды есептеу, Ньютон- Лейбниц формуласын қолдану, есептеу дағдысын меңгеру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Координата жүйесі, қисық сызықты тра-пеция Әдісте-мелік нұсқау. §3.№34,37
7 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §3.№39,44
8 §4.Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану. 1 Геометрия, физика есептеріне интеграл-ды қолдану іскерлік-терін қалыптастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Интеграл, туынды Әдісте-мелік нұсқау. §4.№48,54
9 Есептер шығару. 1 Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §4.№58,60
10 Бақылау жұмысы №1. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық,ізденіс, проблемалық,зерттеушілік. §1-4 Дид.мат §1-4
II тарау.Түбір және дәреже.

Дәрежелік функция.

12 с
11 §5.Нақты санның n–ші дәр/лі түбірі және оның қасиеттері. 1 Түбір қасиеттерін қолдану білім,іскер-ліктерін қалыптас-тыру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Дәреже,ква-драт түбір, қасиеттері . Әдісте-мелік нұсқау. §5.№77,80
12 Есептер шығару. 1 Түбір қасиеттерін есеп шығаруда қол-дану Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §5.№84,88
13 §6.Рационал және иррационал көрсет-кішті дәрежелер. 1 Дәрежелердің қасиет-терін қолдану, рацио-нал,иррационал көр-сеткішті дәреже ұғымымен танысу. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Дәреже,түбір қасиеттері. Рационал, иррационал Әдісте-мелік нұсқау. §6.№94,98
14 Есептер шығару. 1 Дәрежелердің қасиет-терін қолдану арқылы өрнектердің мәнін есептеу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §6.№102,104
15 §7.Иррационал өрнектерді түрлендіру. 1 Иррационал өрнек-терді түрлендіруді үйрену Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Өрнек,толық квадрат,түбір қасиеттері. Тепе-теңдікті дәлелдеу. Әдісте-мелік нұсқау. §7.№112,113
16 Есептер шығару. 1 Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §7.№115,118
17 Есептер шығару. 1 Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §7.№7(4нұсқа) дид. мат.
18 §8.Иррационал теңдеулер және олардың жүйесін шешу. 1 Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ді үйрену. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Теңдеу,жүйесі,n-ші дәре-желі түбір, қасиеттері. Әдісте-мелік нұсқау. §8.№122,128
19 Есептер шығару. 1 Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ге есептер шығара білу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §8. 134,136
20 Бақылау жұмысы №2. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

Нұсқалық §5-8 Дид/мат
21 §9.Иррационал теңсіздіктер және олар-дың жүйесін шешу. 1 Иррационал теңсіздік, жүйелерін шешуді үйрену іскерлік дағдыларын қалып-тастыру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Теңсіздік, жүйесі,функ-ция қасиеті, графигі,ирра-ционал тең-деу. Әдісте-мелік нұсқау. §9.№ №139
22 Есептер шығару. 1 Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §9.№ 143
23 Есептер шығару. 1 Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §9.№ 147
24 §10.Дәрежелік функция және оның қа-сиеттері. 1 Дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Функция,анықталу облысы жұп,тақ фун-кция. Әдісте-мелік нұсқау. §10.№150,

151

25 Есептер шығару. 1 Әр түрлі есеп шығар-ғанда дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §10.№152,

153

26 §11.Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы. 1 Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды үйрену. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Туынды,интеграл,дәреже-лік функция Әдісте-мелік нұсқау. §11.№159,

160

27 Есептер шығару. 1 Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды есеп шы-ғаруда қолдану. Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §11.№167,

172

28 Бақылау жұмысы №3. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§9-11 Дид/мат §5-11
III тарау.Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар. 21с
29 §12.Көрсеткіштік ф/я,оның қас/і және графигі. 1 Көрсеткіштік функ-цияның қасиеттерін қолдану. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Дәреже,негізі,көрсеткіші, функция қа-сиеті Әдісте-мелік нұсқау. §12. 1,4-с. №180, 181
30 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §12.№187,

191, 193

31 §13.Көрсеткіштік теңдеулер және олар-дың жүйелері. 1 Көрсеткіштік теңдеу, жүйесін шешу тәсіл- дерін меңгеру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

 

Плакат Мат. өрнек, көрсет функ-ция,теңдеу-лер,жүйесі Әдісте-мелік нұсқау. §13.№197,

201

32 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §13.№ 203, 207
33 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Көрсеткіштік теңдеулер. Дид.мат §13.№ 210, 213
34 §14.Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері. 1 Көрсеткіштік теңсіз-дік, жүйесін шешу дағдысын қалыптас-тыру Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Дәреже,негізі,көрсеткіші, функция, көрсеткіштік функция,қасиеттері,түбір табу Әдісте-мелік нұсқау. §14.№ 214, 215
35 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §14.№217,

221

36 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §14.№224,

225 ,227

37 Бақылау жұмысы №4. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§12-14 Дид/мат §12-14
38 §15.Санның логарифмі.Негізгі логарифмдік тепе-теңдік.Логарифмнің қасиеттері. 1 Санның логарифмін табуды үйрену. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Функция,графигі,кері функция,лог. қасиеттері. Әдісте-мелік нұсқау. §15.№228,

229, 234,235

39 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §15.№237,243
40 §16.Логарифмдік ф/я.Логарифмдік ф/ң графигі және қасиеттері. 1 Логорифмдік фун/я қас/ін меңгеру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Логарифмдік функция,қас/і Әдісте-мелік нұсқау. §16.№259,

261

41 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §16.№267,

270

42 §17.Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері. 1 Логарифмдік теңдеу, жүйелерін шешу. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ Плакат Лог.,қас/і,лог. теңдеу,тең-сіздік Әдісте-мелік нұсқау. §17.№271,

277

43 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §17.№278,

284

44 §18. Логарифмдік теңсіздіктер. 1 Логарифмдік теңсіз-дікті шешу тәсілдерін үйрену. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Функцмя туындысы,көрсеткіштік функция, логарифмдік функция. Әдісте-мелік нұсқау. §18.№293,

295

45 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §18.№299,

301

46 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §18.№303,

307

47 §19.Көрсеткіштік және логарифмдік функцияларды диерференциалдау. 1 Туындыларын табуды үйрену . Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Көрсеткіштік функция, логарифмдік функция. Әдісте-мелік нұсқау. §19.№308,

313 ,314

48 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §19.№320,

325

49 Бақылау жұмысы №5. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау. Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§15-19 Дид/мат §15-19
IV тарау.Теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер  және теңсіздіктер жүйесі. 10 с
50 §20.Теңдеулер және олардың жүйесін шешудің жалпы әдістері. 1 Теңдеу, жүйелерін шешу тәс/ін меңгеру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Теңдеу, жүйесі,тәсілдері Әдісте-мелік нұсқау. §20.№332, 333,334
51 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §20.№335,

341

52 §21.Теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешудің жалпы әдістері. 1 Теңсіздік,жүйелерін шешу тәс/ін үйрену Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Теңсіздік,жүйесі,әдістері. Әдісте-мелік нұсқау. §21.№350
53 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §21.№354,

356

54 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §21.№359, 363
55 §22.Айнымалылары модуль таңбасының ішінде болатын теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. 1 Теңдеу,теңсіздікті шешу бойынша білім-дерін жетілдіру. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Санның мо-дулі,теңдеу, теңсіздік Әдісте-мелік нұсқау. §22.№367,

370

56 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §22.№374,

379

57 §23.Параметрлері бар теңдеулер мен теңсіздіктер. 1 Параметрі бар теңдеу, теңсіздікті шешу. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Теңдеу,бөгде түбір,мәндес теңдеу,теңсіз-дік Әдісте-мелік нұсқау. §23.№382,

385

58 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §23.№388,

392

59 Бақылау жұмысы №6. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

§20-23 Дид/мат §20-23
V тарау.Ықтималдық. 4 с
60 §24.Ықтималдықтарды қосу және көбейту. 1 Ықтималдықты есеп шығаруда қолдану. Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

АКТ

Деңгейлік

Плакат Тәжірибе, оқиға,кездей-соқ оқиға Әдісте-мелік нұсқау. §24.№403,

404

61 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §24.№406,

408

62 §25.Кездейсоқ шама.Таңдау әдістері. 1 Таңдау әдісі,кездей-соқ шаманы оқып үй-рену Түсіндірмелі,көрнекілік,

практикалық

СКТ

Деңгейлік

Плакат Статистика-лық қоры-тынды,

оқиғалар

Әдісте-мелік нұсқау. §25.№415
63 Есептер шығару. 1 Практикалық Деңгейлік Плакат Дид.мат §25.№422,

425

Қайталау. 5
64 I тарауды қайталау. 1 Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіру Практикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродуктив-тік

Деңгейлік Плакат II тарау Дид.мат

 

I т  №443,445
65 II тарауды қайталау. 1 II тарау бойынша практикалық шебер-ліктерін арт тыру. Практикалық,проблемалық,зерттеушілік

ізденіс,

репродук

Деңгейлік Карточкалар III тарау Дид.мат II т №430
66 III тарауды қайталау. 1 Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіру Практикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродук

АКТ

 

Таб-лица III тарау Дид.мат III т
67 IV тарауды қайталау. 1 Білімдерін арттыру, практикалық шебер-ліктерін жетілдіру Практикалық,проблемалық,зерттеушілік,

ізденіс,

репродук

АКТ

 

Сұрақ кітап-шалары VI-V тарау Дид.мат IV т
68 Қорытынды бақылау жұмысы. 1 Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау Практикалық

ізденіс, проблемалық, зерттеушілік.

Таратпа мат. I-V тарау Дид.мат 1-5 тарау