Ақпаратты өңдеу тәсілдері

Сабақтың тақырыбы: Ақпаратты өңдеу тәсілдері

 

Сабақтың мақсаты: тірі ағзалардың ақпаратты қабылдауына, ақпарат беруі мен қолда-нуына мысалдар келтіруді үйрету, қоршаған ортаға ақпараттық көзқарас қалыптастыру.

Оқушылар білуі тиіс: ақпаратты сақтау, ақпаратты жеткізу жэне өңдеу тэсілдерін, «ақ-парат көздері» мен «ақпарат қабылдаушы» түсінігін, ақпарат жеткізу арналарын.

Оқушылар үйренуі тиіс: ақпаратты сақтаудың, өңдеудің жэне ақпарат жеткізу түрлерін анықтау тәсілдерін.

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру

Жүппен жүмыс жасау. Бір оқушы екінші оқушыға сұрақ қояды. Мүғалім оқушы жауабын тындайды. Сүрақтар экранда көрсетіліп түрады.

 1. Ақпарат дегенді қалай түсінесіңдер? Мысал келтіріңдер.
 2. Адамның пайда болуына дейін ақпарат болды ма?
 3. Ақпаратты үсынудың қандай формаларын білесіңдер? Мысал келтіріңдер.
 4. Қандай эрекеттермен ақпаратты өңдеуге болады?
 5. Адам ақпаратты қандай ақпарат көздерінен қабылдайды?
 6. Ақпараттың қандай қасиеттерін білесіңдер? Мысал келтіріңдер.

IV Білімді өзектендіру
Сүраңтар:

 1. Біз ақпаратты қайда кездестіреміз?
 2. Біз ақпаратпен не істейміз?
 3. Қандай да бір эрекетсіз ақпарат бола ма?

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Соңғы сүраққа жауап оқушыларды жаңа тақырыпқа жетелейді. Ақпарат жасалады, жет-кізіледі, сақталады жэне өңделеді. Ақпаратпен орындалатын эрекеттер ақпараттың ке-зеңдері деп аталады. Қандай да бір эрекеттер ақпараттық кезеңдерде орындалады. Мүға-лім эр ақпараттық кезеңдерге мысал келтіре отырып толықтырады.

Мүгалім: қазір сабақта біз бір-бірімізбен ақпарат алмасамыз. Осы ақпарат беру кезеңін-

де ақпаратты кім қабылдайды, ал ақпарат көзі кім?

Оқушылар: ақпарат қабылдаушы — оқушылар, ақпарат көзі — мүғалім.

Мұгалім: қандай жағдайда біз орын алмастыра аламыз?

Онушылар: сүрақ-жауап кезінде.

VI   Компьютермен жүмыс

Бүл компьютерлік программаларда өтілетін бірінші тэжірибелік жүмыс. Оқушылар прог-раммаларды элі оқып-үйренбегендіктен, берілген программаларда жүмыс істеу тэсілдері

кейін түсіндіріледі. Сондықтан мүғалім тэжірибелік жүмысты орындаудың алдында эр нақты тапсырманы орындаудың нүсқауын береді. Бірінші сабақтарда оқушылардың да-йындық деңгейіне байланысты орындау деңгейін мұгалім озі белгілейді (кейбір окушы-лар компьютерде өз бетінше мэтіндік жэне графикалық редакторлармен жүмыс істей ала-ды). Окушылар мұғалім берген деңгейлік тапсырманы орындайды.

 • Сабақты қорытындылау
 • Үй тапсырмасы

Оқулықтың §3 мазмүндау, бақылау сүрақтарына жауап беру, тест тапсырмасын орындау. Тест жауаптары:

 

1234567
вВсВСС