Ақпараттың көлемі және оның өлшем бірліктері

Сабақтың тақырыбы: Ақпараттың көлемі және оның өлшем бірліктері

Сабақтың мақсаты: ақпарат саны түсінігін енгізу, ақпараттың өлшем бірліктерімен та-ныстыру, ақпарат санын анықтаудың тэжірибелік дағдыларын қалыптастыру.

Оқушылар білуі тиіс: компьютерде ақпаратты өлшеу тэсілдерін, «бит», «байт» үгым-дарын, ақпараттың көлемін екілік түрде өлшеу, ақпараттың өлшем бірліктерін, ақпарат беру жылдамдығын өлшеу бірліктерін.

Оқушылар үйренуі тиіс: мэтіндік ақпарат санын анықтауды, ақпаратты бір өлшем бір-лігінен басқа өлшем бірлігіне ауыстыруды.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Білімді өзектендіру
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • 3 бойынша тест тапсырмасы орындалады. Тест алып болған соң дұрыс жауаптар экран-га шыгарылады. Оқушылар өзара жауаптарын тексереді. Жиі кездесетін қателерді тал-дайды.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Сабақ түсіндіру барысында, ақпарат екілік жүйеде кодталатынын оқушыларға түсіндіріп өту керек. Кодтау үстанымын оқулықта көрсетілген қосқыш-ажыратқыш мысалы арқы-лы түсіндіруге болады. «Ақпараттың өлшем бірліктері» ұғымын енгізгеннен кейін байт түсінігі жүктемесіне тоқтала кету керек. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай, мэтін-ді ақпараттың 1 символын кодтауда 1 байт элементі енгізіледі. Орта жэне жогары буын оқушыларында бүл тақырып нақты дэлелдермен оқытылады. 1 кбайт 1000 байт емес, ол 1024 байтқа тең екенін түсіндіру керек. Оқушылар екілік есептеу жүйесімен биыл жүмыс істемейді. Бірақ материалдың пропедевтикасы (алдын ала үйретемін) осы жэне баска са-бактарда қойылады.

VI   Компьютерде тэжірибелік жүмыс орындау

А — деңгейлік тапсырма эр қадам бойынша жазылған, оқушылардың тапсырманы тармақ бойынша орындауы жеткілікті.

В — деңгейінің тапсырмасы күрделірек. Мүғалім бұл тапсырманы бермес бұрын оқушы-лардың орындау қабілетін білу үшін тапсырма мэтінімен танысып, өз деңгейлерін анық-тап алуына жэне тапсырманы таңдауға мүмкіндік береді. Соңынан оқушылардың ақпа-раттық технологияларды меңгеруін, осы жэне басқа деңгейдегі тапсырмаларды орындау деңгейлеріне назар аударады.

С деңгейлік тапсырмасы өте қабілетті оқушыларға арналған. Олар үшін тапсырма ка-дамсыз қүрастырылған. Бүл тапсырманы орындау үшін оқушы калькулятор стандартты программасын қосып жэне осы программада жүмыс істей білуі керек.

А деңгейі \УогйРагі мэтіндік редакторын ашыңдар. Ол үшін біртіндеп Пуск => Все програм­мы => Стандартные =^> \УоггіРагі батырмаларын басыңдар.

 1. «Ақпаратты сақтауға, жеткізуге жэне өңдеуге болады» мэтінін теріңдер. Үтір қазақ-ша тергенде жоғаргы қатардағы «6» батырмасы арқьтлы теріледі, ал бас эріптерді те-ру үшін Сарз Ьоск пернесін басуларың керек. Сөздердің арасын ажырату үшін бос орын пернесін бір рет басыңдар.
 2. Өз ақпараттарыңды сақтап, программаны жабыңдар.

В деңгейі

 1. \ҮогйРай мэтіндік редакторын ашыңдар (Пуск=з> Все программы => Стандартные => => УУоггіРагі).
 2. «Түйін» бөліміндегі мэтінді теріңдер.
 3. Өз ақпараттарыңды сақтап, программаны жабыңдар.
  Сдеңгейі

«Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар» бөліміндегі 6-тапсырманы орындаңдар. Ол үшін өздеріңе белгілі кез келген программаны қолданыңдар.

 

Бақылау сүрақтары мен тапсырмалар

 1. Акпаратқа қандай амалдар қолдануға болады?
 2. Адам ақпаратты қалай сақтайды?
 3. Ақпаратты қайда сақтауға болады?
 4. Ақпаратты жөнелту арналары деген не? Мысал келтіріңдер.
 5. Адам ақпаратты қалай өңдейді?
 6. Әдетте өздерің компьютерде ақпаратпен атқаратын эрекеттеріңді атаңдар.

 

VII Сабақты қорытындылау

Тәжірибелік жүмыс жэне есеп шығарғандары үшін оқушылардың білімдерін бағалау.

VIII     Үй тапсырмасы

 • 4, тест сүрақтары бойынша өз білімдерін тексеру, сүрақтарға жауап беру 6-тапсырма жоғары деңгей тапсырмасы. Бүл тапсырма барлық оқушыларға бірдей бері-леді, бірақ міндетті түрде орындау талап етілмейді. 4-5-тапсырмалар дэптерге орындала-ды. Күрделі тапсырманы орындаган оқушы ерекше мадақтауга лайық. Тест жауаптары:

 

1234567810
0АСВССАВА