Компьютердің құрылымы

Сабақтың тақырыбы: Компьютердің құрылымы

Сабақтың мақсаты: компьютердің қүрылымдары туралы алғашқы түсінік қалыптасты-ру үшін жағдай жасау, оның қүрамдас бөліктерін анықтау.

Оқушылар білуі тиіс: компьютердің қүрамын, негізгі жэне қосалқы қүрылғыларын, енгізу жэне шығару қүрылғыларын, жүйелік тақтаның қызметін, процессорды, оперативті

жадын, капы дискті, СЭ/ОУВ-ЯОМ, дыбыстық, желілік жэне видеокарта (бейне карта) пер-нетақтадағы: 8ҺШ, Сарз Ьоск, Епіег пернелері қызметін.

Окушылар үйренуі тиіс: компьютердің сыртқы қүрылғыларының түрін, олардың қыз-метіне сипаттама беруді; пернетақтаны мэліметтер енгізу үшін пайдалануды.

Сабақтың барысы

  • Ұйымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру
  • 5 бойынша тест қорытындысы

IV  Білімді өзектендіру

Мұғалім сабақтың мақсаты, тақырыбымен таныстырады. Көп оқушылар компьютердің неден қүралғанын білеміз деп айтуы мүмкін. Осы тақырыпты оқу барысында оқушылар біліміне сүйенетін негізгі білімді мүғалім де білуі керек. Топтарға бөлу.

Эр топ төменде көрсетілген кестені толтырады:

Күрылі ыларыТағайындалуыОрналасуыНегізгі және қосымша

Оқушылар өз білімдеріне сүйене отырып кесте толтырады. V  Жаңа тақырыпты түсіндіру

Тақырыпты түсіндіру оқулық бойынша жүргізіледі. Мүғалім окушылар көмегімен мони­тор, пернетақта, тышқан, джойстик түсініктеріне анықтама береді. Компьютердің құры-лымындағы міндетті бөліктеріне ерекше назар аударылады.

Жүйелік блоктың ішкі қүрылысын оқып-үйрену үшін оны бөлшектеу үсынылады. Егер мүмкіндік болса эр топқа істен шыққан жүйелік блокты бөлшектеуге беруге болады. Әр-түрлі қүрылымдардың сандық сипаттамалары өзгеріп түратындықтан мүғалім сабақ-та соңғы мэліметтерге сүйенуі керек. Мүғалім жүйелік блоктың бөлшектерін көрсетеді, оқушылардың кестеде көрсеткен сипаттамаларын оқиды, түзетулер енгізеді. Пернетақтаның пернелері жеке оқытылады. Пернетақтамен таныстыру перне тобы анықтамасынан, олардың қызметінен басталады. Оқушыларға мэтінді терудің алғашқы дағдыларын игерту мақсатында пернелердің қолданылуын мэтіндік редактор аумағында оқып-үйренген дұрыс.

\ҮогаТаё мэтіндік редакторын оқып-үйренгенде курсорды басқару, жою пернелері жэне т.б. туралы толық мэлімет беріледі. 1-кесте. Пернетақтаның бөліктері

 

Пернетақта бөлігінің атыПернелерСуреттегі түсі
Алфавиттік-сандык пернетақтаӘріптер мен сандарКөк
Курсорды басқару пернелеріСілтемелер, Ноте, Епё, Ра§е ІІр, Ра§е Оо\үпЖасыл
Функционалдық пернелерҒ1-Ғ12Қоңыр
Қосымша сандық пернетақтаТЧит Ьоск, пернетақтаның оң жағыС ары
Басқару пернелеріЕпіег, 8һій, АҺ, Сігі, Сарх Ьоск, ТаЬ, Ехс, Іпвегі, Васк 5расе, Беіеіе, Ргіпі 8сгееп, 8сго11 Ьоск, РаизеҚызыл

 

VI Алған білімді жүйелеу

Оқушылар оқылған материал бойынша кесте толтырады. Мүғалімнің кесте толтыру бойынша сүрақтары:

  1. Қанша қүрылым пайда болды?
  2. Қай қүрылымның қызметі естеріңде қалмады?
  3. Қай құрылымның қызметі естеріңде жақсы сақталды?

Берілген жауаптарға байланысты мүғалім тағы да мэселелік сүрақтар жауабына тоқтала-ды. Оқушылар орындалған жүмыстарын мүгалімге өткізеді.

  • Сабақты қорытындылау Мүғалім оқушыларды бағалайды.
  • Үй тапсырмасы
  • 6 мазмүндау, сүрактарға жауап беру. Дарынды оқушыларға жүлдызшасы бар сүрактар беру (сөзжүмбақ қүрастыру). Тест жауаптары:

 

12345678910
ВАВОСАСААА