Ақпарат, оның мазмұны, түрлері мен қасиеттері

Сабақтың тақырыбы: Ақпарат, оның мазмұны, түрлері мен қасиеттері

Сабақтың мақсаты: оқушыларды ақпарат, информатика үғымы, түрі жэне қасиеттері-мен таныстыру.

Оқушылар білуі тиіс: информатика пэні нені оқытады, ақпарат ұғымын, ақпарат түрле-рін. Ақпарат алу көзі, қабылдау жэне беру ортасын, ақпараттың қасиеттері мен оның форма-ларын.

Оқушылар үйренуі тиіс: информатика үғымдарына, ақпаратқа, ақпарат алу көзіне, қа-былдау жэне беру ортасына анықтама беруді.

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Білімді өзектендіру Сүрацтар:

 

  1. Информатика дегеніміз не?
  2. Компьютердің информатикаға қандай қатысы бар?
  3. Ақпарат дегеніміз не, оны қалай түсінесіңдер?
  4. Ақпаратты қандай ақпарат көздерінен аласыңдар?
  5. Ақпараттың қандай қасиеттерін білесіңдер?

Осы сұрақтар арқылы мүғалім оқушыларды сабақ тақырыбы мен мақсатын түжы-рымдауға жетелейді.

IV   Жаңа сабақты окып-үйрену

Мұғалім «информатика» жэне «ақпарат» үғымын енгізеді. Лңпараттың түрлері:

Мүғалім оқушыларға ақпарат алу (қабылдау) көздерін атап шығуды сүрайды. Ақпарат арналарын жетік меңгеру үшін мүғалім оқушыларға тест тапсырмасын береді (2-сурет). Оқулықтың 1 -қосымшасы.

Мүгалім: Ақпарат қалай үсынылады? Өмірде жэне компьютерлік программаларда ақпа-раттың қандай түрлері кездеседі?

Ақпарат түрлері үсыну тэсіліне қарай түжырымдалады. Ақпараттың қасиеттері:

Мұғалім алдымен көз жанарын алдауға бірнеше суреттер үсынады. Мысалы: ҺПр://каІуха01.пагосІ.ги/оЪтап.һітІ сайтынан (1, 2, 3-суреттер)

VI Уй тапсырмасы

Оқулықтан §2 оку, сүрақтарға жауап беру, 7-тапсырманы жү_мыс дэптеріне орындау. Тест жауаптары:

 

123456
сСАОВВ