Программалық жабдықтаманың (ПЖ) сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы

Сабақтың тақырыбы: Программалық жабдықтаманың (ПЖ) сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы

Сабақтың мақсаты: программамен қамтамасыз ету туралы түсінік қалыптастыру, прог-раммалык жабдықтаманың түрлері мен қызметін көрсету; операциялық жүйенің қызметі, оның қүрылымы, жүктелу тэсілі туралы үғым қалыптастыру.

Оқушылар білуі тиіс: «Программамен қамтамасыз ету» ұғымын, оның түрлергебө-і лінетінін, қызметін, қүрамын, «операциялық жүйе», «драйвер» (қосымшалар) жэне «ути­лита» түсініктерін, қолданбалы программалар қызметін, программалау жүйелерін, ОЖ қызметін.

Оқушылар үйренуі тиіс: ПЖ-ны нақты ОЖ-ның бір түріне жатқызуды, ОЖ, драйвер-1

лерге, утилит-программаларға, қосымшаларға мысалдар келтіруді.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру

1)  1, 2, 3 немесе 4 дүрыс жауап нөмірі бар карточкалар тарату арқылы қыскаша тест алу.

1-сүрақ. Артығы қайсы?

А) жүйелік блок

В) пернетақта

С) парта

 1. V) тышқан

2-сұрақ. Компьютерді қандай жағдайда пайдалануға болмайды?

А) ақпаратты сақтауда

В) ақпаратпен жүмыс істеуде

С) шаң сорғызу үшін мэлімет беру үшін 3-сүрақ. Ақпаратты өңдеу кұрылғысы:

А) тышқан

В) процессор

С) пернетақта монитор 2) Карточкалармен жүмыс

Білімдерін тексерумен бірге жаңа білім алу үшін карточка толтырады.

 1. Компьютер деген не?

А) сандық ақпаратты өңдеу қүрылғысы В) графикалық ақпаратты өңдеу қүрылғысы С) кез келген ақпаратты автоматты түрде өңдеу қүрылғысы қағаздағы мэтін мен суретті жазатын, сақтайтын қүрылғы

 1. Компьютердің негізгі қүрылғыларын (енгізу және шығару қүрылғылары) ата.
 2. Жүйелік блоктың ішіндегі қүрылғыларды ата.
 3. Күрылгынын қызметін жазып, аяқта. Процессор -…

Же дел жад — … Қатты диск -… Видеокарта — … Дыбыс картасы — …

 1. Ақпараттық өлшем бірлігін жазыңдар.

IV  Білімді өзектендіру

 1. Компьютер ақпаратты қалай жіберіп, қалай қабылдап алады?
 2. Компьютер көп ақпаратты сақтай ала ма, неліктен?
 3. Адам өз жадында көп ақпарат сақтай ала ма? Неге?
 4. Ақпаратты қандай қүрылғы өңдейді?

Қорытынды: Бүгін біз компьютердің ақпаратты қалай өңдейтінін білеміз.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Сабақ мазмүны оқушылар үшін көптеген жаңа түсініктерді қамтиды. Өткен тарауларда айтылғандай адам өмірінде компьютерді пайдалану мүмкіндіктері түрлі программалық жабдықтаманы қолдану арқылы қол жететінін оқушыларга түсіндіру керек. Жаңа мәлі-меттерге байланысты сабақ түсіндіру кезінде драйверлер мен утилиталарга ерекше на-зар аудару керек. Программалық жабдықтаманың (ПЖ) жіктелу сызбасы мүғалімнің оқу-шылармен бірлесе жүмыс істеу эрекеті нэтижесінде қүрылады (4-сурет). Сызбаның эр элементі сэйкес түрі (жүйелік программалық жабдықтама, қосымшалар, программалау жүйелері) толық түсіндірілгеннен кейін (эсіресе драйвелер мен утилиталардың маңызына тоқтала отырып түсіндірген тиімді) толтырылады.

Үлгі оқушыларға таратылады, соңынан дэптерлеріне жабыстырылады. Одан эрі түсінді-ру оқулық материалдары бойынша өтеді.

Программалау жүйелері

 

 

операциялық жүие;

драйверлер;

утилиталар

офистік қосымшалар;

деректер қоры;

желілік қосымшалар;

оқытушы программалар;

энциклопедиялар,

анықтамалықтар;

мэтінді тану программалары;

шетел тілдерінен аударушы-

программалар;

ойындар.

 

4-сурет. Жаңа материалды оқып-үйренуге арналган сызба

VI     Бекіту

Оқушылар деңгейлік тапсырмалар орындайды. А деңгейлі тапсырма 3 түрлі нүсқада бе-рілген. Оқушы таңдауды өзі жасайды. Мүғалім электрондық үлгі тұрған жерді көрсетеді. (оны эр компьютердің жүмыс үстеліне орналастырған дүрыс). Оқушы тиісті сызба-нүс-қаға белгі (+) қояды. Егер мүғалім мэтінмен жүмысқа проподевтикалық мақсат қойса, эр нұсқаның соңғы жолы жойылады. Бүл жағдайда оқушыға тапсырма қиындайды, ол мэ-тінді өзі теру керек. В, С деңгейімен жүмыс жасайтын оқушылар кестені өздері қүрай-ды. Әдетте олар МісгозоА \Уогс1-ты немесе Ехсеі-ді таңдайды. Ехсеі-мен жүмыс істегенде бірнеше қателіктер туындайды. Бүл жерде мэліметтерді қажетті түрге өзгерту керек бо­лады.

VII   Қорытындылау

Сүрақ қою арқылы қысқаша қорытындылау:

 1. Компьютерді программамен қамтамасыз ету деген не?
 2. Операциялық жүйе жүктеуі қашан болады?
 3. Программалық драйвер не үшін қажет?
 4. Программалық утилитаға мысал келтір. Мүғалім тэжірибелік жүмысты бағалайды.

VIII     Үй тапсырмасы

 • 8, анықтаманы, ПЖ-ның жіктелуін, сызбасын жаттау, сұрақтарға жауап беру, тапсырма-ларын орындау, тест сүрақтарына жауап беру. Тест жауаптары:

 

1234567
вСОВАСА