Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару

Сабақтың тақырыбы: Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару

Сабақтың мақсаты: оқушыларда \ҮІпс1о\У8 ОЖ-ның пайдаланушы интерфейсі туралы түсінік қалыптастыру, \Уіпёо\¥8 терезесі құрылымдық элементтерімен, қызметімен танысты-ру, терезелер түрлерін баптауды үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: жүмыс үстелі, тапсырмалар тақтасы, тапсырмалар тақтасының таңбалары, бас меню, \¥іп<іо\У5 ОЖ-ның терезелері қүрылымын, қызметін.

Оқушылар үйренуі тиіс: \Үіпскш8 ОЖ іске қосуды, тапсырмалар тақтасының таңбала-рын пайдалануды, терезелерді басқаруды, бумалар терезесін баптауды.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру
  • Білімді өзектендіру Сүраңтар:

 

  1. Компьютер қандай программалық жабдықтамасыз жүмыс істей алмайды?
  2. ОЖ-ның жүктелуі қай кезде орындалады?
  3. ОЖ-ға мысал келтіріңдер.
  4. Компьютерлеріңде қандай ОЖ орнатылған? Сабақ тақырыбын түжырымдау.

V   Жаңа тақырыпты оқып-үйрену

Жаңа тақырыпты түсіндіру — мазмүнын экранда параллель көрсетіп отыру аркылы жүр-гізіледі.

Оқытудың тэртібі: жүмыс үстелі, жүмыс үстеліндегі белгішелер, Негізгі меню (Бас мә-зір) қүрамы (программаны іске қосуда жеке пункт жэне қүжаттарды ашу). Жүмыс үсте-лін күйге келтіру Персонализация мэзірінде орындалады. Мүғалім экранда терезе бума-сын көрсетіп, оқулық мазмүнына сэйкес терезе қүрылымын түсіндіреді. Оқушылар тере-зенің көптеген элементтерімен таныс, атаулары мен қызметін де біледі. «Терезелермен жұмыс» бөлімін оқып-үйрену компьютерде іске асады. Әрбір эрекет компьютерде мүға-лімнің көмегімен орындалады. Осылайша оқушылар терезе бумасын баптау мүмкіндік-терімен танысады.

VI  Компьютерде орындалатын өзіндік жүмыс

Оқушылар деңгейлік тапсырма бойынша жүмыс істейді. Әр деңгейдің тапсырмасы жү-мыстың эртүрлі дағдыларын қалыптастырады.

В, С деңгейлік тапсырмалары Раіпі; графикалық редакторында жүмыс дағдысын калып-тастыруға бағытталған.

VII      Қорытындылау

Мүғалім оқушылардың тәжірибелік жүмысын бағалайды. ҰІІІҮй тапсырмасы

  • 9, тест тапсырмалары мен сүрақтарға жауап беру. Тест жауаптары:

 

1234567
АВАВВСА