Файлдар, бумалар жэне жарлықтар

Сабақтың тақырыбы: Файлдар, бумалар жэне жарлықтар

Сабақтың мақсаты: \Үіпсю\у8 негізгі нысандарының анықтамалары мен сипаттамалары туралы окушыларға түсінік беру, бума мен жарлық қүруды үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: «Файл», «бума», «жарлық», «бумалар иерархиясы» анықтамала-рын, файл мен бума атауларының ережелері мен шектеулерін, бумаларды, жарлықтарды ку­ру тэсілдерін.

Оқушылар үйренуі тиіс: \Үіпёо\у8 нысандарына, олардың типтеріне анықтама беруді, нысандарға атау беруді, бума мен жарлық жасауды.

Сабақтың барысы

 • Ұйымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • Білімді өзектендіру Сұрақтар:

 

 1. ОЖ дегеніміз не? Ол қандай функцияларды орындайды?
 2. \¥іп(Іо\уз ОЖ интерфейсінің негізгі нысандарын жэне басқарушы элементтерін атаңдар.
 3. Жүмыс үстелінің негізгі элементтерін атаңдар.
 4. Тапсырмалар тақтасында не орналасқан?
 5. Терезені басқарудың қандай элементтерін білесіңдер?

V      Жаңа тақырыпты түсіндіру

Жаңа тақырыпты түсіндіру — файлдар, файл үғымы, атауы бар байттар тізбегі ретінде ен-гізіледі.

Бумалар. \¥іпёо\үз-та бума қүрылымының иерархиялық үстанымын түсіндіру. Жарлықтар. Жарлыққа ерекше көңіл бөлінеді. Мынадай сэттер бойынша үсыныстар қү-растыруға болады:

Жарлыц — программа немесе құжатты көрсететін, нысан туралы ақпарат салынған бел-гі. Жарлық программа қүжаттың төменгі бүрышындагы бағдаршасымен ерекшеленеді. Жарлық қасиетін ашу арқылы нысанның қайда орналасқанын көруге болады. Жарлық-тарды пайдалану кездейсоқ жойылған ақпараттан сақтандырады. Жарлық жойылса да, файл немесе бума жойылмайды.

VI    Оқушылардың зерттеу жүмысын үйымдастыру«Бумалар мен жарлықтарды күру» тақырыбын мүғалім оқушыларға окулықсыз өз бет-терімен игеруді үсынады. Окушылар бумалар мен жарлықтарды қүрудың эртүрлі ‘ тэсілдерін анықтайды. Мүғалім оқушылардың эрекеттерін үйлестіреді, алынған ақпарат-] ты жүйелейді. VII Компьютерде тэжірибелік жүмыс орындау

Оқушылар деңгейлік тапсырмаларды орындайды. А деңгейі

Компьютерде сақталған ақпараттың көлемін қарап шығыңдар.

 1. Пуск => Компьютер бүйрығын орындаңдар.
 2. Пайда болған терезедегі дискілердің бірін тышқанның оң батырмасымен шертіп, Свойства бүйрығын орындаңдар.
 3. Дискідегі толған жэне бос орындардың көлемін қарап шығыңдар.
 4. Дэптерге дискідегі бос орынның байтпен, Кбайтпен, Мбайтпен жэне Гбайтпен өлі шенген көлемін жазып алыңдар. Санау үшін калькуляторды қолдануға болады.

В деңгейі

 1. А деңгейіндегі тапсырманы орындаңдар.
 2. Қүжаттар бумасын ашыңдар.
 3. 1 Гбайт көлемді флешкаға қандай файлдардың сыятынын аныктаңдар. Сдеңгейі

Сыныптарыңдағы барлық оқушылар туралы ақпарат компьютерлеріңнің қай дискісіна сыятынын анықтаңдар. Көлемі 376 Кбайт мөлшерлі суреттер мен 10 беттік (эрқайсысы 64 символдық 48 жолдан түратын) ақпарат мэтіндік файлда сақталған. Санау үшін КальІ кулятор программасын пайдаланыңдар.

Сабақта бос уақыт қалса, окушылар өз беттерімен оқулықта берілген «Қызықты акпаратм

айдарының мэліметтерімен танысады. УШСабақты қорытындылау Мүғалім оқушылардың тэжірибелік жүмысын бағалайды. IX Үй тапсырмасы §11, бақылау, тест сүрақтарына жауап беру, тапсырмалар орындау.