Сурет бөліктерімен жумыс істеу

Сабақтың тақырыбы: Сурет бөліктерімен жумыс істеу

 

Сабақтың мақсаты: Раіпі: графикалық редакторының мүмкіндіктерімен танысуды жал-ғастыру.

Оқушылар білуі тиіс: Раіпі сурет бөлігі түсінігін, бөліктермен орындалатын операция-ларды, орындау тэсілдерін, мэтінді баптау мүмкіндіктерін.

Оқушы үйренуі тиіс: суретті, сурет бөліктерін ерекшелеуді. Суретті көшіруді, жылжы-туды, өлшемін өзгертуді. Жазу қүралын пайдалануды. Салынган суретті ашуды. Місгозой Огпсе топтамасымен жүмыс істеуді.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру 16, бақылау сүрақтары.
  • Білімді өзектендіру

 

  1. Раіпі графикалық редакторының қандай саймандарын біз элі пайдаланбадық?
  2. Бүгін біз «Ерекшелеу» (Выделение) сайманымен жүмыс істейміз, суретке мэтін ор-наластыруды үйренеміз.

V    Жаңа сабақты түсіндіру

Осы саймандарды қосымша қандай күйге келтіре аламыз? Түн суретін ашыңдар, Ай суретін белгілеңдер.

Бөліктің айналасында 8 таңбаланган рамка пайда болды. Олар бөліктің өлшемін өзгер-туге арналған. Айды көлденең керіңдер. Белгілеудің оң жақ төменгі бүрышынан үстап ^   тартса не болады? Қалай ойлайсыңдар, ерекшеленген бөлікпен тағы қандай операциялар жүргізуге болады? (§17 мысалдарын қарау)

Мэтінмен жүмысты көркемдеу үшін тақырыпта көрсетілген тапсырманың біреуін такта-да орындау: компьютер пернетақтасын салып, атауларын жазыңдар; палитра салып, түс атауын жазыңдар; кемпірқосакты салып, түс атауын жазыңдар; өздеріңнің визиткалық карточкаларыңды салып, қажетті ақпаратты енгізіңдер.

VI  Сабақты бекіту

Таңдалған деңгей бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау.

VII Қорытындылау

Тэжірибелік жүмыстың орындалуын тексеру, жүмыс барысында туындаған сүрактарды талдау, шешу жолдарын үсыну, оқушылар білімін бағалау. ҰІІІҮй тапсырмасы

  • 17, сүрақтарға жауап беру, тэжірибелік жүмысты аяқтау, С деңгейінің тапсырмасын орындау.

Тест жауаптары:

 

123456
АВсВВС