Сурет салу, сақтау және ашу

Сабақтыңтақырыбы: Сурет салу, сақтау және ашу

 

Сабақтың мақсаты: Раіпі: графикалык редакторын бағыттауды, қосуды, сурет салу жэ­не сақтауды үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: «Растрлық графикалық редактор» үғымын.

Оқушылар үйренуі тиіс: сурет өлшемін орнатуды, сақтауды. Түстер палитрасын іске қосуды. Қылқалам, қарындаш, сызық, доғал, масштаб қүралдарын қолдануды.

 

Сабақтың барысы

 • Ұйымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • Білімді өзектендіру Сүрактар:

 

 1. Ақпараттың қандай түрлерін компьютерде өңдеуге болады?
 2. Қандай графикалық редакторларды білдіңдер?
 3. Компьютердің қандай қүрылғысы графикалық ақпаратты өңдейді?
 4. Бейнені қалай редакциялаймыз?
 5. Компьютердің қандай қүрылғысы графикалық ақпаратты шығарады?
 6. Графикалық ақпаратты өңдейтін стандартты программаларды атаңдар.
 7. Кез келген қосымша терезеде қандай элементтер орналасады?
 8. Раіш; графикалық редакторын іске қосу бүйрығын орындаңдар.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Раіпі графикалық редакторында жүмыс істеу барысында, бізге мэтіндерге жеке иллюс-трациялар, жұмыс үстелі үшін фон бейнелерін жасау, қарапайым фотомонтажды орын-дау, мэтіндерді көркемдеу, бейнені редакциялау жэне т.б. жүмыстарды орындау талап еті-леді. Графиканы өңдеудің қағидаларын меңгеріп, программалық жабдықтаманың күрде-лі программаларын меңгеру арқылы ПЖ-мен жеңіл жүмыс істеуге болады. Компьютерде графи кал ық аңпараттарды жасаудың түрлері: Негізгі қүрылғылары (сканер, тышқан, графикалық планшет, т.е.с). Графикамен жүмыс істейтін программалар (графикалық редакторлар). Графикалық редактор үшін анықтама түжырымдалады:

Графикалық редактор — графикалық бейнелерді жасау жэне редакциялау программасы. Раіпі {агылшынша — сурет салу, сурет) — бүл растрлық (нүктелік) бейнемен жүмыс істей-тін графикалық редактор. РаіШ мағыналарының бірі — «бояу».

Сурет нүктелерден түратынын корсету: «Сызық» қүралын таңдаңдар, 1 -түс — қызыл (па-литрада тышқанның сол жақ батырмасын шертумен) Сызықты жүргізіңдер. Масштаб құ-ралын таңдап, салынған суретке басыңдар. Көріп түрғандай, сурет нүктелерден — пис-кельдерден түрады.

Суреттің өлшемін өзгерткенде, сапасының төмендейтіндігін корсету.

Анықтама енгһу: Пискель — {агылшыншарісіиге еіетепі — суреттің элементІ) растрлы

бейненің ең кіші элементі.

Суреттің өлшемін алдын ала қондырудың қажеттілігі туралы қорытынды шығару. Параг­раф мэтінінен тэжірибелік тапсырманы орындау (эртүрлі қалыптағы сурет салу және сақ-тау). Редактордың күйге келтіруін жалғастыру: оқулық мэтінінен тапсырманы орындау. Түспен жүмысты қарап шығу.

 1. Кескін мен фон түсін қалай таңдаймыз? (2-түсті таңдау)
 2. Палитрада түстің неше түрі бар? Басқа түс керек болса не істеу керек? Түсті өзгер-ту үшін «изменить палитру» командасын таңдаңдар. Түстің дэл мэнін «Определить цвет» бүйрығы арқылы жэне матрицалық анықтамадан таңдауға болады. Палитра не-гізгі 3 түстен түрады: қызыл, жасыл жэне көк. Сондықтан палитра ЯОВ деп аталады. Түсті рең, жарық, өң беріп анықтауға болады. (0-255 аралығында)
 3. 255-қызыл мэнін таңдаңдар, кок жэне жасыл — 0.
 4. Егер (0, 0, 0), (255, 255, 255) мэнін таңдаса қандай түс шығады?

VI     Сабақты бекіту

Таңдалған деңгей бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау. Қүрал-саймандардың қосымша мүмкіндіктеріне жэне тышқанның екі батырмасын басу арқылы сурет салу мүмкіндіктеріне назар аудару.

VII   Сабақты қорытындылау

Сабақта орындалған тэжірибелік жүмысты бағалау. УІІІҮй тапсырмасы

 • 15 оқу, сұрақтарға жауап беру. Тест жауаптары:

 

12346789
сВАААСАОС