МогсІРас] мәтіндік редактордың интерфейсі

Сабақтың тақырыбы: МогсІРас] мәтіндік редактордың интерфейсі

Сабақтың мақсаты: \Уогс1Раё мэтіндік редактормен таныстыруды жалғастыру. Оқушылар білуі тиіс: мэтіндік редактордың ортақ мүмкіндіктерін, мэтін элементтерін. Оқушылар үйренуі тиіс: компьютерде мэтіндерді өңдеудің артықшылықтары мен кем-шіліктерін, мэтіндік қүжатты эр формада сақтауды.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру
  • Білімді өзектендіру

Сендер Блокнот программасын қолдандыңдар. \¥огсіРаё пен Блокнотты ашып, экранда терезелерді қатар қойыңдар. Екі терезенің айырмашылықтары қандай? Блокнот үшін шрифт таңдауга бола ма? «Мен Блокнотты оқып-үйренемін» сөйлемін те-ріңдер, 24 пт шрифтін орнатыңдар, сөйлемді қою курсивпен ерекшелеңдер. Файлды өз бумасында «Сынақ» атауымен сақтаңдар. Мэтін қандай форматта сақталады? Файлды \¥огёРаё-та ашыңдар. Қорытынды жасаңдар: редактордың \¥огс1Раё мэтіндік редак-тордан айырмашылығы қандай?

Оқушылар \ҮогёРасІ мэтіндік редактордың кейбір тэсілдерімен танысты. Сабақты сүрақ-тар қою арқылы бастауға болады.

  1. Мэтіндік редактордың қандай мүмкіндіктері бар?
  2. Мэтінді енгізудің қандай мүмкіндіктерін білесіңдер?
  3. Мэтіннің минималды элементіне не жатады?
  4. Меңзер дегеніміз не, компьютер экранындағы қандай меңзерді білесіңдер?
  5. Мэтінді енгізудің қандай қүрылғылары бар? (пернетақта, сканер, планшет) Пернетақтада пернелердің қызметін қайталау.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Мэтіннің эртүрін корсету (программалық, гипер мэтін). Тақырып бойынша тапсырманы орындауда, қүжатта бос символдар болуы мүмкін, бүл ретте бос орындар көрінбейді. Мэ-тіннің қандай элементтерден түратындығын анықтау.

VI   Сабақты бекіту

Компьютерде тэжірибелік жүмысты орындау. Тәжірибелерді орындау нэтижесі дэптерде көрсетіледі. 2-тэжірибе қорытындысы бойынша жауаптар: мэтінді эр форматта сақтаган-да файл мөлшемі өзгере ме, мэтіннің сырт пішіні мэтінді форматтағанда сақтала ма?

VII Сабақты қорытындылау

Жүмыс нэтижелерін дэріптеу. Қүжатты қандай форматта сақтау керек, дұрыстығын талдау.

Сабақтағы жүмыстарды бағалау.

Үй тапсырмасы

  • 20, бақылау сүрақтарына жауап беру.