Мәтінді пішімдеу. Әріптер

Сабақтың тақырыбы: Мәтінді пішімдеу. Әріптер

 

Сабақтың мақсаты: берілген өлшемдер бойынша мэтінді пішімдеуді үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: шрифтті, абзацты пішімдеу параметрлерін, стандартты өлшем жэне эріп гарнитурасын.

Оқушылар үйренуі тиіс: мэтін енгізу алдында, ерекшеленген бөлігі үшін, бүкіл мэтін үшін эріпті, өлшемін таңдауды; абзац, бірінші жолдың шегерімін түзетуді орнатуды, сызғыш-ты, табуляцияны қолдануды, мэтінді тізім түрінде рэсімдеуді.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • 21 бойынша бақылау сүрақтарына жауап беру.

IV   Білімді өзектендіру

 1. Мэтіннің қай элементі минималды болып табылады?
 2. Қүжатты қүрғанда мэтіндік редактор бізге қандай эріпті ұсынады?
 3. Абзац (азатжол) дегеніміз не?
 4. Абзацта мэтін болмауы мүмкін бе?
 5. Мэтіндерді абзацтарға калай бөлеміз?
 6. Бірнеше абзацтарды біріктіре аламыз ба, қалай?
 7. Мэтін мен абзацтарды қалай жылжытамыз?

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Пішімдеуге арналған жолақтағы батырмаларды қарау. Әртүрлі өлшемде, эртүрлі түсте терілген қүжаттарды карап шығу. Іскерлік хаттар, рефераттар үшін эріп өлшемін 14 жэ­не Тішез №лү Котап-ды қолдану үсынылады. Мэтіндерді ерекшелеуде түстерді, ерекше белгілерді артық қоюмен эуестенбеу керектігін ескерту қажет. Бүл негізгі мазмүнды түсі-нуге кедергі келтіреді. Параграф мэтінін қарап шығып, абзацтарда кандай шегіністер мен теңестірулер қолданылганын қарастыру.

Қалай ойлайсыңдар, мэтінде шегіністер үшін бос орынды пайдаланған дүрыс па? Сүрақ қою арқылы тэжірибелік тапсырманы орындау жүргізіледі. Таңбаланған тізімді қай кезде пайдаланған дұрыс? Бірінші жолдың шегінісі теріс бола ала ма? Қай кезде жолдың бөлінісін пайдалануға болады?

VI   Бекіту

Таңдалган деңгейлер бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау. 4, 5-бакы-лау сүрақтарына жауап беру.

VII Сабақты корытындылау

Тэжірибелік жүмыстарын тексеріп, багалау.

VIII     Үй тапсырмасы

 • 22, бақылау сүрақтарына жауап беру. Тэжірибелік жүмысты аяқтау. Тест жауаптары:

 

12345
сСАВС