Ана — тіршілік тірегі

Тақырыбы: Ана — тіршілік тірегі.
Мақсаты: Анағадегенсүйіспеншіліксезімдерінарттыру, Ананықұрметтеу, сыйлайбілуге, оқушыларбойындағыжекеқабілеттеріменталанттарындамыту, адамгершілікке, ізгілікке, достықтықастерлейбілугетәрбиелеу.
Жүргізуші: Бізғанаемес, қадіртұтқанбабалар.
Аналардантуғаннебірданалар.
Анадегентіршіліктіңтірегі,
Армысыздар, қасиеттіаналар!
Қайырлыкүнасыланалар, құрметтіұстаздар, оқушылар! Көңілдеріңізгекөктемшуағындайсезім мен нұрқұйып, тағы да 8 — наурызхалықаралықәйелдеркүнікелді. Осынаукөркеммерекеніңқайкезде де орныбөлек. Олайболатыны, аналарғадегеныстықсезім, алғыс пен құрметешқашансөнбекемес. Олар — өмірдіңгүлі, көңілдіңжыры, әротбасының алтын діңгегі. Мынаутынымсызтіршілік пен кеңдүниеніңөзі тек аналарменажарлы. Бүгінгіарайлапатқаннұрлытаңменбіргеәрбірсәбижүрегіөзіңдепсоқса, бүгінгімерекеліккешіміз де аналарғаарналады.
Десек те уақытпененжарыспайды,
Қияғақиялмененқарыштайды.
Шәкірттершынжүректентебіреніп
Өнерлерінанағабағыштайды — дейкелеортаға 8А — сыныпоқушыларыныңсіздергеарналғантартуларынқабылалыңыздар.

Оқушылараналарғаарнапөздерішығарған 1-2 шумақөлеңдерінайтады.
Жүргізуші: Сіздерденөскенбалалар
Батырлар мен даналар.
Құттықтаймызмейраммен,
Құрметтіабзаланалар. – дейкелеқұттықтаусөзкезегімектепдиректорыныңоқуісіжөніндегіорынбасарыЖамановаҰлболсынСерікбайқызынаберіледі

(директордыңорынбасарысөзсөйлейді)
Жүргізуші: КөңіліңАлатаудыңаққарындай,
Мейіріміңкүнніңшуақшақтарындай.
Қалайшааяулыана тына алармын,
Әнболыпсағыныштанақтарылмай,- депабзаланаларымыз бен қырмызықыздарымыздыңқұрметінеҚасым Баян мен АиповаЗаринаныңорындауында «» аттыәнінқабылалыңыздар
Жүргізуші: Теңіздейтербетіліпкөлбетінде,
Бишілербилепкеттітербетіле.
Аққудайқалықтағантеңіздегі,
Бишілерөнерлерінкөрсетуде, — дейотырыпкелесікезекті8 сыныпқыздарынанқұралғанбишілертобының «» биінебереміз.

Жүргізуші: Анадеген – бастауыұлылықтың
Анадеген — рәмізісұлулықтың
Анадеген — біржыр бар шырқалатын
Асқақтатарбиіккеұрпақатын
ОлайболсаАйтолқындықарсыалайық
Дауысынасүйсініптамсанайық
Еркеқыздыңталантынатәнтіболып,
Уа, халайық, жұмылақолсоғайық!
Ән: Орындайтын: Алимова Айтолқын
Жүргізуші: Әркімнің де өмірденаласы бар,
Аласы бар адамныңанасы бар.
Мерекесінқұттықтапаналардың,
Өнерлерінжолдайтынапалардыңбаласы бар. Ортаға 8 сыныпоқушыларының 50 жылдансоңкездесуіаттыкөріністіқабылалайық.

Жүргізуші: Ару — Анаөмірдіңасылдары,
Жайнасынкөңілімніңжасылбағы.
Сендерүшінән мен жыршырқалуда,
Сендерүшінмерекешашулары, — УтегеновАлиханныңорындауындаанажайындаөлең.
Жүргізуші: БұралыпБағжанбіздіңбилеген де,
Шығыстыңасқақәнітербегенде
Қолсоқпайдәтішыдаптұраалар
Құрбыларайтыңдаршықандайадам -«Шығыс» биіортадаоқушылар.

Жүргізуші: Ана – барлыққиындықтыжеңетінсарқылмайтынкүш, тіршіліктіңқайнарбұлағы. қазақәйелініңдастарханытоқ, қонағыырза, дүниесітүгел. Оларүшінбіріншіорындаотбасыныңберекесітұрады. Бөбегінбесіккебөлеп, әлдилепаялағананабақытқұшағындаемеспе?!
Бірөзіңненбастапөміржолдарын,
Жүрегіңе, жүрегімдіжалғадым.
Өзіңмынасыйғабергенөмірде
Ақсүтіңдіақтапөту — арманым.
Баршаана, құттыболсынмерекеңіз
Әрқашандаанасізбенберекеміз.
Ақтасақақсүтіңді, асыланам.
Сонда бізкісіліккетеңесеміз.
Құрметтіқонақтар, біздің «Ана — тіршіліктірегі» аттымерекеліккешіміздікөңілқойыптамашалағандарыңызғакөп — көпрахмет.
Демеңізбізөнердіаяпқалды,
Мезгіл де біразжергетаяпқалды.
Қошболыптұрыңыздаркөріскенше,
Осыменконцертімізаяқталды.