«Қызықты математика» Факультативтік курстың жұмыс бағдарламасы 34 сағат 1-4 сыныптар үшін

«Қызықты математика» Факультативтік курстың жұмыс бағдарламасы 34 сағат 1-4 сыныптар үшін

 

Түсінік хат

Математика-мазмұнына сандар мен оларға қолданылатын

амалдарды,шамаларды,есептерді,алгебр агеометрия элементтерін біріктірген,олардың өзара байланысы мен өзара әсерлесуін жүзеге асыратын кіріктірілген оқу пәні.

Бастауыш мектеп математикасы негізгі орта мектеп математикасының табиғи бір бөлігі болып табылады.

Мақсаты:

-Оқушыларға грамматикалық білім, білік, дағдыларын игерту;

-Шығармашылық қабілеттерін арттыру;

-Зейінін, еске сақтау, байкағыштык, киялдау, танымдық іс-эрекетгерімен өздігінен білім алуға, ізденуге бейімдеу.

— Окушының оқу мен жазу дағдыларын жетілдіріп, өз ойы мен пікірін еркін жеткізе алатын дара тұлға тәрбиелеу.

Міндеттері:

-Мемлекеттік білім стандарты деңгейді білім,білік жэне дағдыларын игерту

-«Математика»пәнінің мазмұны аркылы танымдық жэне коммуникативтік іс-әрекетке,өздігінен білім алуға және еңбекке бейімдеу,сондай-ақ ата-дәстүр,әдет-ғұрып,салт-сана,халықтық ұлттык болмысты жалпы адамзаттың мәдени мұраларымен үндестіру аркылы баланы түлға ретінде қалыптастыру

-Оқушының ақыл-ойының математикалық стилін,интеллектуалдық жэне ерік пен сезімге катысты сапаларын дамыту

-Мектептің негізгі сатысында окуға,меңгерген математикалық білімін өмірде қолдануға жан- жақты дайындауды жүзеге асыру

Математиканың өмірде болып жатқан нақты құбылыстарды жалпылауға және қоршаған болмысты танып-білуге көмектесетін ғылым болып табылатыны туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал ету.

Оқушының өмір сүруіне және мектептің келесі деңгейде оқуын жалғастыруы үшін қажетті білім,білік және дағдыларды қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже:

Бір таңбалы сандар қатарының ретін білу.

Қосумен азайтуға байланысты таңбалар мен терминдер. Қосудағы жэне азайтудағы нөл мен бірдің қасиеттерін.Қосудың ауыстырымдылық қасиетін 10 көлеміндегі косу кестесін білуі тиіс Геометриялык фигураларды атай алуы Берілген ұзындығы бойынша кесіндіні сала алуы. Миллион көлеміндегі сандардың натурал қатарының ретін .Қосудың және көбейтудін қасиеттерін. Жакшалы және жақшасыз санды өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалуын ретін, тәртібін. Есептің құрамдас бөліктерін және оны шығару үдерісін кезеңдерін білуі тиіс Сандарды жазбаша көбейту баған түрінде және бөлу  тәсілдері.

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив бағдарламасымың мазмүны:

 Қарапайым түсініктер. Бір тацбалы санға көбейту жэне бөлу

Ітақырып.Заттарды санау

 • тақырып.Кеңістік жэне уақыт гүсініктері
 • тақырып.Әртүрлі белгілер бойынша салыстыру
 • тақырып Ұзын-қысқа,биік-аласа,кең-тар
 • тақырып.Үлкен-кіші,жуан-жіңішке
 • тақырып.Артық,кем,сонша
 • такырып.Үзындықты өлшеу
 • тақырып.іден 10-ға дейін санау
 • тақырып.Сантиметр

Он колеміпдегі сандар Екі тацбалы санға кобейту жэне болу.

 • тақырып. «Болды-өзгерді-қалды»сәз есеп шығару
 • тақырып. «Барлығы» «Артық» «Кем» «Сонша»
 • тақырып. Сөз есеп қүрастыру
 • тақырып.Сандардың қосындысын тап.
 • тақырып.Есептің мәнін тап.
 • тақырып.Математикалық жатжазу
 • тақырып.Белгісіз қосындыны тап.

Кестелен қосу және азайту .Екі тацбалы еанға кобейту жоне болу

 • тақырып.Есептің мэнін тап.
 • тақырып.Кесте Кестелеп қосу және азайту
 • тақырып.Теңдеу

20-21 тақырып.Математикалық жатжазу

 • тақырып.Логикалык есептер
 • тақырып.Салыстыру.
 • тақырып.Қосу,азайту
 • тақырып.Үзындықтарды салыстыру
 • тақырып.Әріпті орнектер

Үш тацбалы сандарға жазбаша көбейту жэие бөлу

 27-28 тақырып.Логикалық есептер

29 тақырып.Берілген есептердің қатесін тап.

30-31 тақырып.Логикалық есептері

32-33 тақырып.Есептер шыгару

34 тақырып. «Жас математиктер»турнирі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

                                              Математика

 

ТақырыптарыСағат

саны

мерзіміеңгізулер
1Заттарды санау1
2Кеңістік жэне уақыт түсініктері1
3Әртүрлі белгілер бойынша салыстыру1
4¥зын-қысқа,биік-аласа,кең-тар1
5Ү лкен-кіші,жуан-жіңішке1
6Артық,кем,сонша1
7Ұзындықты өлшеу         1
8Іден 10-ға дейін санау1
9Сантиметр1t
10«Болды-өзгерді-қалды»сөз есеп шығару1
11«Барлыгы» «Артық» «Кем» «Сонша»1
12Сөз есеп құрастыру1(‘•
13Сандардың қосындысын тап.1
14Есептің мэнін тап1
15Математикалық жатжазу1
16Белгісіз қосындыны тап1
17Есептің мәнін тап.1
18Кестелік амалдар1
19Теңдеу1
20-

21.

Математикалық жатжазу2
22.Логикалық есептер1
23Салыстыру1
24Қосу,азайту1
25.Ұзындықтарды салыстыру1
26.Әріпті өрнектер1
27.Логикалық есептер1
28-

29.

Берілген есептердің қатесін тап2
30-

31.

Логикалық есептер2
32-

 

33.

Есептер шығару2
34.«Жас математиктер»турнирі1

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1.Математика пәні бойынша бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау және есептеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы.Көкшетау. «Келешек-2030»ЖШС,2010

2.Тестер жинағы. Алматы.Өнер 2005 баспасы.

3.Сиқырлы пішіндер мен сандар әлемінде.Шымкент.2003

4.Математикалық жазулар.Алматыкітап баспасы,2012

5.Балалар журналы. «Балдырған»

6.Балалар журналы «Айгөлек»