ФИЗИКА жаратылыстану-математика бағыты 10 сынып сабақ жоспары

ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты

10 сынып

№ п/пБөлімдердің, тақырыптардыңатауларыСағатсаныБарлы-ғы, сағмерзімі
теорияпракт.
МЕХАНИКА14822 
Кинематика 8 +1 уақыт қорынан538 
1Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.11
2Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.11
3Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.11
40-дік бақылау жұмысы11
5Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.22
6Шеңбер бойымен қозғалысының  сипаттамасы.22
7Лабораториялық жұмыс №1

Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі. .

11
Динамика7411 
1Ньютон заңы.11
2Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.11
3Импульстің сақталу заңы.11
4Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.11
5Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.11
6Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.11
7Статика элементі.11
8Лабораториялықжұмыс №211
9Лабораториялықжұмыс  №311
10Лабораториялықжұмыс №411
11Практикалық жұмыс №1 Эксперименттік есептер шығару11
Сұйықтар мен газдардың қозғалысы213 
1Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық.11
2Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.11
3Практикалық жұмысНүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу11
Молекулалық физика171128 
МКТ негіздері  5+1 уақыт қорынан325 
1Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.11
2Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.11
3Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.11
4Бақылау жұмысы №1/1тоқсандық/11
ІІ тоқсан
5Лабораториялық жұмыс №5

Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.

11
6Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.11
Газ заңдары 4 37 
1Идеал газ күйінің теңдеуі22
2Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..22
3Дальтон заңдары.11
4Газдарды техникада қолдану.11
5Есептер шығару11
Термодинамика негiздерi 7 29 
1Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.11
2Термодинамикадағы жұмысТермодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.11
3Лабораториялық жұмыс №6

Изопроцестерді зерделеу

11
4Практикалықжұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.11
5Адиабаттық процесс11
6Циклді процес. Карно циклі..11
7Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.11
8Термодинамиканың екiншi заңы.11
9Практикалықжұмыс:

Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу

11
Сұйық және қатты денелер  437 
1Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.11
2Бақылау жұмысы «Молекулалық физика» /ІІ тоқсандық/11
ІІІ тоқсан
3Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.11
4Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.11
5Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.11
6Лабораториялық жұмыс№ 7Беттік керілу коэффициентін әр түрлі тәсілдермен анықтау11
7Кристалл және аморф денелер11
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА281644 
Электростатика10414 
1Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.11
2Кулон заңы — электростатиканың негізгі заңы. .11
3Практикалықжұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.11
4Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.22
5Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.1
6Гаусс теоремасы.11
7Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.11
8Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.11
9Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.11
10Электрсыйымдылық. Конденсаторларжәнеолардыңтүрлері.Жазықконденсатордыңэлектрсыйымдылығы.11
11Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.22
12Бақылаужұмысы  «Электростатика»11
Тұрақты электр тогы заңдары  16+ 1уақыт қорынан9716 
1Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.11
2Лабораториялықжұмыс№811
3Лабораториялықжұмыс №911
4Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.22
5Лабораториялықжұмыс № 1011
6Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері. 

2

2
7Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.11
8Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.11
9ІІІ тоқсандық бақылау жұмысы11
10Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.11
4 тоқсан
11Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.11
12Шала өткiзгiштердегi электр тогы.11
13Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.11
14Практикалықжұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар11
15Бақылау жұмысы: «Тұрақты электр тогы заңдары».11
Магнит өрiсi538 
1Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.

Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.

11
2Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .11
3Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.22
4Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.11
5Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.22
6Лабораториялық жұмыс№ 11: Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.11
Электромагниттiк индукция426 
1Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.11
2Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.11
3Максвелл гипотезалары.

Құйынды электр өрісі.

11
4Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.11
5Лабораториялықжұмыстар: Электромагниттiкиндукциянызерделеу.11
6Бақылаужұмысы»Электродинамика»11
7Физикалық практикум 44 
8Жылдық бақылау жұмысы  11 
Барлығы:  102 

 

 


 ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты

11 сынып

 

№ п/пБөлімдердің, тақырыптардыңатауларыСағатсаныБарлы-ғы, сағМерзімі
теорияпракт.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА12820 
Тербелмелi қозғалыс 13+ 1уақыт қоры7613 
1Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық.11
2Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі.11
3Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.11
40-дік бақылау жұмысы11
5Автотербелістер. Транзистордағы генератор.11
6Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде.11
7Практикалық жұмыс: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу.11
8Электр желiсiндегi кернеу резонансы.11
9Желідегі айнымалы токтың қуаты.22
10Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электрэнергиясынжеткiзу және пайдалану.11
11Лабораториялық жұмыс: Трансформатор орамдарының санын анықтау.11
12Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.11
13Бақылаужұмысы: «Тербелмелi қозғалыс «11
Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері527 
14Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.11
15Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.11
16Радиотелефон және теледидар байланыс принципі.11
17Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет.11
18Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.11
19Практикалықжұмыс: Эксперименттік есептер шығару.11
20Практикалықжұмыс: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу11
ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР5712 
21Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі.11
22Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары.11
23Лабораториялықжұмыс

шынының сыну көрсеткiшiн анықтау

11
24Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары.  Линзада кескін алу.11
25Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар.11
26І тоқсандық бақылау жұмысы11
ІІ тоқсан
27Лабораториялық жұмыс Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығынөлшеу.11
28Лабораториялық жұмыс Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау.11
29Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар.11
30Практикалықжұмыс: Эксперименталдықжәнемазмұндықесептердішығару.11
31Практикалықжұмыс:

Компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).

11
32Бақылаужұмысы «Жарық толқындары және оптикалық құралдар».11
САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ404 
33Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi. Салыстырмалылық теориясының постулаттары..11
34Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.11
35Практикалық жұмыс: Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.11
36Практикалықжұмыс: Майкельсон және Морли тәжірибелерін компьютерлік модельдеу.11
КВАНТТЫҚ  ФИЗИКА191130 
Жарық кванттары527 
37Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы.11
38Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон.11
39Жарықтың қысымы.11
40Практикалық жұмыс: Эксперименттікесептершығару.11
41Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография.11
42Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі.11
43Практикалықжұмыс Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).11
Атом физикасы628 
44Сызықтық спектрлер11
45Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары.11
46ІІ тоқсандық бақылау жұмысы11
ІІІ тоқсан
47Франк-Герц тәжiрибесi. Бор моделi және сәйкестiк қағидасы.22
48Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы.11
49Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым.11
50Лабораториялық жұмыс: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.11
51Атом ядросының физикасы639 
52Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.22
53Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы.11
54Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.           22
55Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар. Критическая масса.11
56Лабораториялықжұмыс:

Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу

11
57Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.11
58Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.11
Элементар бөлшектер246 
59Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.11
60Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңдары.22
61Практикалық жұмыс:Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу11
62Практикалық жұмыс:Ядролық реация моделі.11
63Бақылаужұмысы  « Кванттық  физика»11
ӘЛЕМ8412 
64Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi.11
65Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар.22
66Күн – Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары.11
67Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi.11
68Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар.11
69Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі.11
70Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана.  .22
71Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.11
72Бақылаужұмысы: « Әлем » ІІІ тоқсандық11
4 тоқсан
73Практикалықжұмыс: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.11
Қорытынды202 
74Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономиядаашылған соңғы жаңалықтар.11
75Физика және ғылыми-техникалық прогресс.11
76Физикалық практикум22
77Физикалық практикум22
78Физикалық практикум22
79Физикалық практикум22
80Физикалық практикум22
81Қорытынды қайталау22
82Қорытынды қайталау22
83Қорытынды қайталау22
84Қорытынды қайталау22
85Қорытынды қайталау22
86Жылдық бақылау жұмысы11
Барлығы102