ФИЗИКА жаратылыстану-математика бағыты 10 сынып сабақ жоспары

ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты

10 сынып


№ п/п Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары Сағатсаны Барлы-ғы, сағ мерзімі
теория практ.
МЕХАНИКА 14 8 22  
Кинематика 8 +1 уақыт қорынан 5 3 8  
1 Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы. 1 1
2 Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi. 1 1
3 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы. 1 1
4 0-дік бақылау жұмысы 1 1
5 Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы. 2 2
6 Шеңбер бойымен қозғалысының  сипаттамасы. 2 2
7 Лабораториялық жұмыс №1

Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі. .

1 1
Динамика 7 4 11  
1 Ньютон заңы. 1 1
2 Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. 1 1
3 Импульстің сақталу заңы. 1 1
4 Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы. 1 1
5 Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар. 1 1
6 Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп. 1 1
7 Статика элементі. 1 1
8 Лабораториялықжұмыс №2 1 1
9 Лабораториялықжұмыс  №3 1 1
10 Лабораториялықжұмыс №4 1 1
11 Практикалық жұмыс №1 Эксперименттік есептер шығару 1 1
Сұйықтар мен газдардың қозғалысы 2 1 3  
1 Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық. 1 1
2 Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi. 1 1
3 Практикалық жұмысНүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу 1 1
Молекулалық физика 17 11 28  
МКТ негіздері  5+1 уақыт қорынан 3 2 5  
1 Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi. 1 1
2 Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде. 1 1
3 Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi. 1 1
4 Бақылау жұмысы №1/1тоқсандық/ 1 1
ІІ тоқсан
5 Лабораториялық жұмыс №5

Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.

1 1
6 Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi. 1 1
Газ заңдары  4  3 7  
1 Идеал газ күйінің теңдеуі 2 2
2 Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль.. 2 2
3 Дальтон заңдары. 1 1
4 Газдарды техникада қолдану. 1 1
5 Есептер шығару 1 1
Термодинамика негiздерi  7  2 9  
1 Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы. 1 1
2 Термодинамикадағы жұмысТермодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. 1 1
3 Лабораториялық жұмыс №6

Изопроцестерді зерделеу

1 1
4 Практикалықжұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару. 1 1
5 Адиабаттық процесс 1 1
6 Циклді процес. Карно циклі.. 1 1
7 Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау. 1 1
8 Термодинамиканың екiншi заңы. 1 1
9 Практикалықжұмыс:

Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу

1 1
Сұйық және қатты денелер  4 3 7  
1 Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы. 1 1
2 Бақылау жұмысы «Молекулалық физика» /ІІ тоқсандық/ 1 1
ІІІ тоқсан
3 Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация. 1 1
4 Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар. 1 1
5 Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы. 1 1
6 Лабораториялық жұмыс№ 7Беттік керілу коэффициентін әр түрлі тәсілдермен анықтау 1 1
7 Кристалл және аморф денелер 1 1
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 28 16 44  
Электростатика 10 4 14  
1 Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы. 1 1
2 Кулон заңы — электростатиканың негізгі заңы. . 1 1
3 Практикалықжұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару. 1 1
4 Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі. 2 2
5 Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі. 1
6 Гаусс теоремасы. 1 1
7 Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. 1 1
8 Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер. 1 1
9 Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер. 1 1
10 Электрсыйымдылық. Конденсаторларжәнеолардыңтүрлері.Жазықконденсатордыңэлектрсыйымдылығы. 1 1
11 Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы. 2 2
12 Бақылаужұмысы  «Электростатика» 1 1
Тұрақты электр тогы заңдары  16+ 1уақыт қорынан 9 7 16  
1 Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы. 1 1
2 Лабораториялықжұмыс№8 1 1
3 Лабораториялықжұмыс №9 1 1
4 Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері. 2 2
5 Лабораториялықжұмыс № 10 1 1
6 Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.  


2

2
7 Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат. 1 1
8 Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і. 1 1
9 ІІІ тоқсандық бақылау жұмысы 1 1
10 Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк. 1 1
4 тоқсан
11 Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма. 1 1
12 Шала өткiзгiштердегi электр тогы. 1 1
13 Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы. 1 1
14 Практикалықжұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар 1 1
15 Бақылау жұмысы: «Тұрақты электр тогы заңдары». 1 1
Магнит өрiсi 5 3 8  
1 Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.

Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.

1 1
2 Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. . 1 1
3 Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. 2 2
4 Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом. 1 1
5 Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану. 2 2
6 Лабораториялық жұмыс№ 11: Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау. 1 1
Электромагниттiк индукция 4 2 6  
1 Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы. 1 1
2 Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі. 1 1
3 Максвелл гипотезалары.

Құйынды электр өрісі.

1 1
4 Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы. 1 1
5 Лабораториялықжұмыстар: Электромагниттiкиндукциянызерделеу. 1 1
6 Бақылаужұмысы»Электродинамика» 1 1
7 Физикалық практикум   4 4  
8 Жылдық бақылау жұмысы   1 1  
Барлығы:     102  

 

 


 ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты

11 сынып

 

№ п/п Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары Сағатсаны Барлы-ғы, сағ Мерзімі
теория практ.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 12 8 20  
Тербелмелi қозғалыс 13+ 1уақыт қоры 7 6 13  
1 Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық. 1 1
2 Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі. 1 1
3 Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару. 1 1
4 0-дік бақылау жұмысы 1 1
5 Автотербелістер. Транзистордағы генератор. 1 1
6 Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде. 1 1
7 Практикалық жұмыс: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу. 1 1
8 Электр желiсiндегi кернеу резонансы. 1 1
9 Желідегі айнымалы токтың қуаты. 2 2
10 Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электрэнергиясынжеткiзу және пайдалану. 1 1
11 Лабораториялық жұмыс: Трансформатор орамдарының санын анықтау. 1 1
12 Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу. 1 1
13 Бақылаужұмысы: «Тербелмелi қозғалыс « 1 1
Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері 5 2 7  
14 Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi. 1 1
15 Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi. 1 1
16 Радиотелефон және теледидар байланыс принципі. 1 1
17 Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет. 1 1
18 Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану. 1 1
19 Практикалықжұмыс: Эксперименттік есептер шығару. 1 1
20 Практикалықжұмыс: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу 1 1
ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР 5 7 12  
21 Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі. 1 1
22 Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары. 1 1
23 Лабораториялықжұмыс

шынының сыну көрсеткiшiн анықтау

1 1
24 Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары.  Линзада кескін алу. 1 1
25 Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар. 1 1
26 І тоқсандық бақылау жұмысы 1 1
ІІ тоқсан
27 Лабораториялық жұмыс Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығынөлшеу. 1 1
28 Лабораториялық жұмыс Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау. 1 1
29 Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар. 1 1
30 Практикалықжұмыс: Эксперименталдықжәнемазмұндықесептердішығару. 1 1
31 Практикалықжұмыс:

Компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).

1 1
32 Бақылаужұмысы «Жарық толқындары және оптикалық құралдар». 1 1
САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 4 0 4  
33 Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi. Салыстырмалылық теориясының постулаттары.. 1 1
34 Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс. 1 1
35 Практикалық жұмыс: Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару. 1 1
36 Практикалықжұмыс: Майкельсон және Морли тәжірибелерін компьютерлік модельдеу. 1 1
КВАНТТЫҚ  ФИЗИКА 19 11 30  
Жарық кванттары 5 2 7  
37 Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы. 1 1
38 Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон. 1 1
39 Жарықтың қысымы. 1 1
40 Практикалық жұмыс: Эксперименттікесептершығару. 1 1
41 Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография. 1 1
42 Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі. 1 1
43 Практикалықжұмыс Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект). 1 1
Атом физикасы 6 2 8  
44 Сызықтық спектрлер 1 1
45 Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары. 1 1
46 ІІ тоқсандық бақылау жұмысы 1 1
ІІІ тоқсан
47 Франк-Герц тәжiрибесi. Бор моделi және сәйкестiк қағидасы. 2 2
48 Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы. 1 1
49 Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым. 1 1
50 Лабораториялық жұмыс: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау. 1 1
51 Атом ядросының физикасы 6 3 9  
52 Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы. 2 2
53 Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы. 1 1
54 Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.            2 2
55 Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар. Критическая масса. 1 1
56 Лабораториялықжұмыс:

Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу

1 1
57 Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар. 1 1
58 Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану. 1 1
Элементар бөлшектер 2 4 6  
59 Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер. 1 1
60 Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңдары. 2 2
61 Практикалық жұмыс:Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу 1 1
62 Практикалық жұмыс:Ядролық реация моделі. 1 1
63 Бақылаужұмысы  « Кванттық  физика» 1 1
ӘЛЕМ 8 4 12  
64 Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi. 1 1
65 Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар. 2 2
66 Күн – Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары. 1 1
67 Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi. 1 1
68 Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар. 1 1
69 Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі. 1 1
70 Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана.  . 2 2
71 Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы. 1 1
72 Бақылаужұмысы: « Әлем » ІІІ тоқсандық 1 1
4 тоқсан
73 Практикалықжұмыс: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу. 1 1
Қорытынды 2 0 2  
74 Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономиядаашылған соңғы жаңалықтар. 1 1
75 Физика және ғылыми-техникалық прогресс. 1 1
76 Физикалық практикум 2 2
77 Физикалық практикум 2 2
78 Физикалық практикум 2 2
79 Физикалық практикум 2 2
80 Физикалық практикум 2 2
81 Қорытынды қайталау 2 2
82 Қорытынды қайталау 2 2
83 Қорытынды қайталау 2 2
84 Қорытынды қайталау 2 2
85 Қорытынды қайталау 2 2
86 Жылдық бақылау жұмысы 1 1
Барлығы 102