Өзіндік жұмыс (6 модуль бойынша) міндетті №7 зертханалық жұмыс Деннені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау

Өзіндік   жұмыс (6  модуль  бойынша) міндетті

№7 зертханалық  жұмыс

Деннені  бірқалыпты  көтеру  кезіндегі  жұмысты  анықтау. Көлбеу  жазықтықтың  ПӘК-ін  анықтау

1-деңгей
1-тапсырма.   Денені  һ биіктігіне  бірқалыпты  тік  жоғары  көтергенде  істелетін  жұмысты анықтау.

Жұмыстың  барысы:Денені һ  биіктікке  бірқалыпты тік  жоғары  көтеру   күші  жұмысын  істейді: һ

Денені  бірқалыпты  тік  жоғары  көтеретін  Ғ  күші  дененің  ауырлық  күшіне  тең: =Р

Оны  динамометрмен  тікелей өлшеу  керек: 1) білеуді  көтеретін  Һ биіктігін  таңдап  алыңдар; 2) білеудің  ауырлық  күшін  динамометрмен  өлшеңдер;3) білеуді  һ  биіктігіне  бірқалыпты  тік  жоғары  көтергенде  істелетін  жұмысты  есептеп  шығарыңдар.

Жауабы:

1.     Бер:                               шешуі:                        есептелуі:

Ғ1=р=1,75 Н                 А11*һ                       А1=1,75 Н*0,15 м=0,26 Дж;

Һ1=0,15 м

Т/к:  А1-?

2.     Бер:Ғ1=р=1,75 Н          А21*һ                     А1=1,75 Н*0,20 м=0,35 Дж;

Һ2=0,20 м

Т/к:  А1-?

3)     Бер:

Ғ1=р=1,75 Н                 А11*һ                       А1=1,75 Н*0,25 м=0,44 Дж;

Һ1=0,25 м

Т/к:  А1-?

2 деңгей
2-тапсырма.   Денені  көлбеу  жазықтың  бойымен  һ  биіктігіне  бірқалыпты  көтергенде  істелетін  жұмысты  анықтау.

Жұмыстың  барысы:Денені  жоғарыдағы  таңдап алынған  һ  биіктігіне  тік  көтерудің  орнына, Ғ2 күшін  түсіріп  ұзындығы l көлбеу  жазықтықты  пайдаланып  көтеруге  де  болады.Алайда  көлбеу  жазықтықты  пайдаланғанымызда  механиканы  алтын ережесі  бойынша  күштен  ұтқанымызбен (F1< F2), оның  есесіне  жолдан  ұтыламыз (  l >һ). Көлбеу  жазықтықты  пайдаланғанда   істелген  А2 жұмыс  мынаған  тең. А22* l

« Алтын  ережеге» сәйкес  үйкеліс  есепке  алынбаған  жағдайда  А1 және А2  жұмыстары  бір-біріне тең: А12  немесе Ғ1һ=Ғ2 l

Практикада  үйкелісті  болдырмау  мүмкін  емес,  сондықтан  толық жұмыс  А2 пайдалы А1 жұмыстан  іс  жүзінде  үлкен: А2 1

1)Тақтайды  175-суреттегідей  көлбеу  орналастырыңдар (һ  биіктікпен    көтеретін  білеу  өзгеріссіз  қалуы  керек;

2)Көлбеу  жазықтықтың   l ұзындығын  өлшеңдер;

3)Білеуге  динамометрді  іліп, оны  көлбеу  жазықтықтың  бойымен  жоғары қарай  бірқалыпты  қозғалтып  тартыңдар да, Ғ2 тарту  күшін  өлшеңдер;

4)Білеуді  көлбеу  жазықтықтың  бойымен  көтергенде  істелетін  А2 жұмысты  есептеңдер.

 

Жауабы:

1)    Бер:                         шешуі:                        есептелуі:

һ=0,15 м                Ғ12                              А2=1,4 Н*0,5 м=0,7 Дж

L=0,5 м                 l

Ғ2=1,4 Н              А22* l

Т/к: А2-?

 

 

 

2)     Бер: h=0,2м

           L=0,5 м              А22* l                   А2=1,5 Н*0,5 м=0,75 Дж

Ғ2=1,5 Н

Т/к: А2-?

3)   Бер: h=0,2

          L=0,5 м               А22* l                    А2=1,7 Н*0,5 м=0,85 Дж

Ғ2=1,5 Н

Т/к: А2-?

3 деңгей
Көлбеу  жазықтықтаң  пайдалы  ісер  коэфицентін  (ПӘК-ін) табу.

Жұмыстың  барысы:Көлбеу  жазықтықты  пайдаланып, білеуді  көтергендегі   көлбеу  жазықтықтың  ПӘК-і  пайдалы   А1 жұмысты  толық А2 жұмысқа  бөлгенге  тең:

 немесе  пайызбен %  есептесек: %.

Пәк-ті  табу  үшін: 1(  көлбеу  жазықтықтың  ПӘК-ін  есетеңдер;

2!Механиканың  «алтын ережемін» пайдаланып, үйкеліс  еспке  алынбаған  жағдайда, көлбеу  жазқтық  күштен  қандай  ұтыс  беретінін  есептеңдер.Есептелген Ғ2 мәнімен  динамометр  арқылы өлшенген  Ғ2 мәнін  салыстырыңдар;

3)Көлбеу  жазықтықтың һ биіктігін  өзгертіңдер де,  істелген  жұмыстарды (пайдалы  және  толық  жұмыстарды) және  көлбеу  жазықтың  ПӘК-ін  анықтаңдар;

4)Зертханалық  жұмыстың  барлық  тапсырмалары  бойыеша  алныған  нәтижелерді  мына  кестеге  түсіріңдер:

ТәжКөлбеу  жазқтықтың бойымен тарту  күші   Ғ2 (Н)Ауырлық  күші Ғ1  (Н)Б                   Білеуді көлбеу                        жазықтықтың    бойымен           қозғалтып                 көтергенде                        толық                                  жұмыс                               А22* l (Дж)Көлбеу жазық-

тықтың ұзындығы

L (м)

Көлбеу жазықтықтың биіктігі

Н(м)

Білеуді  тік

жоғары                                                           көтергенде                                                      істелетін

пайдалы

жұмыс

А11һ(Дж)

ПӘК

%.

11,41,750,70,50,150,2637
21,51,750,750,50,200,3546
31,71,750,850,50,250,4451

 

Жауабы:

1)       Бер:                              шешуі :                                есептелуі:

А1=0,26 Дж                    %.               100%=37%

А2=0,7 Дж

 

Т/к: -?

2)      Бер:

         А1=0,35 Дж                    %.               100%=46%

         А2=0,75 Дж

 

Т/к: -?

 

 

 

 

3)     Бер:

А1=0,44 Дж                    %.                   100%= 51%

А2=0,85 Дж

 

Т/к: -?