«Бастапқы химиялық ұғымдар» Бақылау жұмысы

8кл    І тарау «Бастапқы химиялық ұғымдар»  Бақылау жұмысы     №1

 

І нұсқа

 

ІІ нұсқа

 

 • Қосылыстардағы элементтердің валенттіліктерін табыңдар.

 

 

ZnS, Al2O3, NO2, CCl4, NH3;

SnO2, PCl3, N2O, Fe2S3, Ag2O;

 

2)  Реакция теңдеулерін аяқтап, теңестіріңдер

 

а) Al + O2

б) К + S →

в) Li + HCl →

г) К2О + НВr →

 

3) 5моль ас тұзының NаСІ массасын, молекула санын табыңдар.

 

 

а) Сu + O2

б) S + O2

в) Mg3P2 + H2S →

г) Mg + HF →

 

3) 9г суда қанша зат мөлшері және қанша молекула бар?

 

 

4) Қосылыстағы химиялық элементтердің массалық үлестерін табыңдар.

 

КМnО4

 

К2МnО4

 

5)Қосылыстағы химиялық элементтердің массалық қатынастарын есептеңдер.

 

MgСО3

ZnSО4

 

 

 

8кл    І тарау «Бастапқы химиялық ұғымдар»  Бақылау жұмысы     №1

 

І нұсқа

 

ІІ нұсқа

 

 • Қосылыстардағы элементтердің валенттіліктерін табыңдар.

 

 

ZnS, Al2O3, NO2, CCl4, NH3;

SnO2, PCl3, N2O, Fe2S3, Ag2O;

 

2)  Реакция теңдеулерін аяқтап, теңестіріңдер

 

а) Al + O2

б) К + S →

в) Li + HCl →

г) К2О + НВr →

 

3) 5моль ас тұзының NаСІ массасын, молекула санын табыңдар.

 

 

а) Сu + O2

б) S + O2

в) Mg3P2 + H2S →

г) Mg + HF →

 

3) 9г суда қанша зат мөлшері және қанша молекула бар?

 

 

4) Қосылыстағы химиялық элементтердің массалық үлестерін табыңдар.

 

КМnО4

 

К2МnО4

 

5)Қосылыстағы химиялық элементтердің массалық қатынастарын есептеңдер.

 

MgСО3                                                                           ZnSО4

 

 

 

8кл    ІІ тарау «Оттек. Оксидтер. Жану»  Бақылау жұмысы     №2

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1)Реакция теңдеулерін толықтырып жазып теңестіріңдер.

 

а) S + O2 →                                                            а) Mg + O2

б) Р + O2 →                                                           б) К + O2

в) … + O2 → СuО                                                  в) АІ + … → Al2O3

г) SіН4 + … → SіО2 + …                                        г) СН4 + … → СО2 + …

 

2)Мына теңдеулерге сәйкес есеп құрастырып шығарыңдар.

 

Хг                    4,4г                                                                                 200г                                                     хл

С + O2 → СО2                                                     2КМnО4→ К2МnО4 + МnО2  + O2

 

3) 3моль сутегі, 2моль оттегі қалыпты          3) Газдың ауа бойынша тығыздығы 2-ге

жағдайда қанша көлем алады?                       тең. Осы газдың салыстырмалы

молекулалық массасын табыңдар.

 

 

4) Массасы 70г азот газы (N2) қанша             4) Көлемі 5,6л метанның (СН4) массасы

көлем және қанша моль болады? қ.ж.                    мен мөлшерін есептеңдер.

 

5) Сутек бойынша ауаның, метанның            5) 2,5моль азот (N2) пен 0,65моль (СН4) озонның салыстырмалы                                    газдардың көлемдерін табыңдар.

тығыздықтарын есептеңдер.

 

8кл    ІІ тарау «Оттек. Оксидтер. Жану»  Бақылау жұмысы     №2

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1)Реакция теңдеулерін толықтырып жазып теңестіріңдер.

 

а) S + O2 →                                                            а) Mg + O2

б) Р + O2 →                                                           б) К + O2

в) … + O2 → СuО                                                  в) АІ + … → Al2O3

г) SіН4 + … → SіО2 + …                                        г) СН4 + … → СО2 + …

 

2)Мына теңдеулерге сәйкес есеп құрастырып шығарыңдар.

 

Хг                    4,4г                                                                                 200г                                                     хл

С + O2 → СО2                                                     2КМnО4→ К2МnО4 + МnО2  + O2

 

3) 3моль сутегі, 2моль оттегі қалыпты          3) Газдың ауа бойынша тығыздығы 2-ге

жағдайда қанша көлем алады?                       тең. Осы газдың салыстырмалы

молекулалық массасын табыңдар.

 

 

4) Массасы 70г азот газы (N2) қанша             4) Көлемі 5,6л метанның (СН4) массасы

көлем және қанша моль болады?                     мен мөлшерін есептеңдер.

 

5) Сутек бойынша ауаның, метанның            5) 2,5моль азот (N2) пен 0,65моль (СН4), озонның салыстырмалы                                    оттектің көлемдерін табыңдар.

тығыздықтарын есептеңдер.

 

8кл    ІІІ тарау «Сутек. Қышқылдар. Тұздар»  Бақылау жұмысы     №3

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Массасы 4г мыс (ІІ) оксидін                      1) 2,4л көміртек диоксиді сумен

тотықсыздандыру үшін неше моль                 әрекеттескенде (қ.ж) қанша грамм және

сутек қажет болады?                                        қанша моль көмір қышқылы керек?

 

 • 10моль су айрылғанда түзілетін 2) 3моль судың көлемін, массасын,

оттек пен сутек көлемін есептеңдер              молекула санын есептеңдер.

 

 • Метанның 10м3 жанғанда қанша 3) 20г фосфор (V) оксиді қанша грамм

грамм көміртек (ІV) оксиді түзіледі?            сумен әрекеттеседі?

 

 • Заттарды атаңдар: 4) Заттарды атаңдар:

Zn(NO3)2, PbO, CuCl2, HNO2, K2SO4,            BaCl2, СaCO3, H2SO4, HNO3, К2О, CuО,

Na2CO3, Fe2O3, BaO, H3PO4, H2SO3                         АІРО4, LіСІ, МnО2, H2S

 

5)Аллотропия деген не?                                 5)Тұз деген не?

Қышқылдар деген не?                                    Оксидтер деген не?

 

 

 

 

 

 

 

8кл    ІІІ тарау «Сутек. Қышқылдар. Тұздар»  Бақылау жұмысы     №3

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Массасы 4г мыс (ІІ) оксидін                      1) 2,4л көміртек диоксиді сумен

тотықсыздандыру үшін неше моль                 әрекеттескенде (қ.ж) қанша грамм және

сутек қажет болады?                                        қанша моль көмір қышқылы керек?

 

 • 10моль су айрылғанда түзілетін 2) 3моль судың көлемін, массасын,

оттек пен сутек көлемін есептеңдер              молекула санын есептеңдер.

 

 • Метанның 10м3 жанғанда қанша 3) 20г фосфор (V) оксиді қанша грамм

грамм көміртек (ІV) оксиді түзіледі?            сумен әрекеттеседі?

 

 • Заттарды атаңдар: 4) Заттарды атаңдар:

Zn(NO3)2, PbO, CuCl2, HNO2, K2SO4,            BaCl2, СaCO3, H2SO4, HNO3, К2О, CuО,

Na2CO3, Fe2O3, BaO, H3PO4, H2SO3                         АІРО4, LіСІ, МnО2, H2S

 

5)Аллотропия деген не?                                 5)Тұз деген не?

Қышқылдар деген не?                                    Оксидтер деген не?

 

 

 

 

8кл    ІV тарау «Су. Ерітінділер. Негіздер»  Бақылау жұмысы     №4

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Массасы 400г суда 5,6л (қ.ж) хлорсутек      10%-тік мүсәтір спиртінің (NH4OH)

(НСІ) ерітілді. Алынған тұз қышқылының      2кг ерітіндісін алу үшін қанша көлем

массалық үлесін есептеңдер.                              аммиакты (NH3) суда еріту керек?

 

 • Сызбанұсқа бойынша реакция теңдеулерін жазып, түзілген заттарды атаңдар.

Zn→ZnО→ Zn(ОН)2→ ZnО→ Zn(NO3)2                   Nа→Nа2О→NаОН→NаСІ→ Nа2SO4

 

3)Берілген заттардағы судың массалық үлесін есептеңдер:

MgSO4· 7Н2О                                                         CuSO4· 5 Н2О

 

4)Ерітінді деген не?                                                4) Негіз деген не?

 

5) 20 % 150г ерітінді алу үшін қанша                 5) 15% 200г ерітінді алу үшін қанша

грамм су, қанша грамм тұз қажет?                      грамм су, қанша грамм тұз қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8кл    ІV тарау «Су. Ерітінділер. Негіздер»  Бақылау жұмысы     №4

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Массасы 400г суда 5,6л (қ.ж) хлорсутек      10%-тік мүсәтір спиртінің (NH4OH)

(НСІ) ерітілді. Алынған тұз қышқылының      2кг ерітіндісін алу үшін қанша көлем

массалық үлесін есептеңдер.                              аммиакты (NH3) суда еріту керек?

 

 • Сызбанұсқа бойынша реакция теңдеулерін жазып, түзілген заттарды атаңдар.

Zn→ZnО→ Zn(ОН)2→ ZnО→ Zn(NO3)2                   Nа→Nа2О→NаОН→NаСІ→ Nа2SO4

 

3)Берілген заттардағы судың массалық үлесін есептеңдер:

MgSO4· 7Н2О                                                         CuSO4· 5 Н2О

 

4)Ерітінді деген не?                                                4) Негіз деген не?

 

5) 20 % 150г ерітінді алу үшін қанша                 5) 15% 200г ерітінді алу үшін қанша

грамм су, қанша грамм тұз қажет?                      грамм су, қанша грамм тұз қажет?

 

8кл   V тарау «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары»  Бақылау жұмысы     №5

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Сызбанұсқа бойынша реакция теңдеулерін жазып, түзілген заттарды атаңдар.

К→К2О→КОН→КNO3←HNO3←N2O5;       Ва→ВаО→Ва(ОН)2→ ВаSO4←H2SO4←SO3;

 

2)Лабораторияда 5,83г натрий хлориді        2) 7,1г фосфор(V) оксиді сумен

күкірт қышқылымен әрекеттескенде            әрекеттескенде түзілетін ортофосфор

түзілетін хлорсутектің көлемін                     қышқылының массасын табыңдар.

(қ.ж) есептеңдер.

 

 • Натрий гидроксидінің массалық 3) Массасы 1,6г мыс(ІІ) оксидін толық еріту

үлесі 2%, көлемі 10мл, тығыздығы               үшін массалық үлесі 10%, тығыздығы

1,021г/см3 ерітіндісін бейтараптауға             1,066 г/см3 күкірт қышқылы ерітіндісі керек?

тұз қышқылының қанша массасы қажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8кл   V тарау «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары»  Бақылау жұмысы     №5

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Сызбанұсқа бойынша реакция теңдеулерін жазып, түзілген заттарды атаңдар.

К→К2О→КОН→КNO3←HNO3←N2O5;       Ва→ВаО→Ва(ОН)2→ ВаSO4←H2SO4←SO3;

 

2)Лабораторияда 5,83г натрий хлориді        2) 7,1г фосфор(V) оксиді сумен

күкірт қышқылымен әрекеттескенде            әрекеттескенде түзілетін ортофосфор

түзілетін хлорсутектің көлемін                     қышқылының массасын табыңдар.

(қ.ж) есептеңдер.

 

 • Натрий гидроксидінің массалық 3) Массасы 1,6г мыс(ІІ) оксидін толық еріту

үлесі 2%, көлемі 10мл, тығыздығы               үшін массалық үлесі 10%, тығыздығы

1,021г/см3 ерітіндісін бейтараптауға             1,066 г/см3 күкірт қышқылы ерітіндісі керек?

тұз қышқылының қанша массасы қажет?

 

 

 

 

 8кл   V І тарау «Д.И.Менделеев жасаған периодтық жүйе және периодтық заң. Атом құрылысы»  Бақылау жұмысы     №6

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1)Д.И.Менделеев жасаған периодтық                  1) Д.И.Менделеев жасаған периодтық

жүйеде топ бойынша химиялық                             жүйеде период бойынша химиялық

элементтердің қасиеттері қалай өзгереді?            элементтердің қасиеттері қалай өзгереді?

 

2)Берілген элементтердің атом құрылысын жазыңдар:

К, S, Ро, Мо, Рt;                                                    С, Nа, Sе,  Мn, Рb;

 

3)Берілген химиялық элементтердің электрондық құрылысын жазыңдар:

Mg, V, Fe;                                                             Ga, W, Zn;

 

4)Д. И.Менделеевтің периодтық заңы

 

5) Изотоп деген не?                                                   5)Орбиталь деген ене?

Период деген не?                                                   Топ деген не?

 

 

 

 

 

 

 

8кл   V І тарау «Д.И.Менделеев жасаған периодтық жүйе және периодтық заң. Атом құрылысы»  Бақылау жұмысы     №6

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1)Д.И.Менделеев жасаған периодтық                  1) Д.И.Менделеев жасаған периодтық

жүйеде топ бойынша химиялық                             жүйеде период бойынша химиялық

элементтердің қасиеттері қалай өзгереді?            элементтердің қасиеттері қалай өзгереді?

 

2)Берілген элементтердің атом құрылысын жазыңдар:

К, S, Ро, Мо, Рt;                                                    С, Nа, Sе,  Мn, Рb;

 

3)Берілген химиялық элементтердің электрондық құрылысын жазыңдар:

Mg, V, Fe;                                                             Ga, W, Zn;

 

4)Д. И.Менделеевтің периодтық заңы

 

5) Изотоп деген не?                                                   5)Орбиталь деген ене?

Период деген не?                                                   Топ деген не?

 

 

 

 

8кл    VІІ тарау «Химиялық байланыс. Зат құрылысы»  Бақылау жұмысы     №7

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Электртерістік деген не?                              1)Тотығу-тотықсыздану реакциясы деген не?

 

2) Берілген химиялық қосылыстардағы байланыс типін анықтаңдар.

КСІ, СІ2, Н2S;                                                        Ғ2, ҒеS, ВаО;

 

 • Кристалдық тордың негізгі түрлерін сипаттап, оларға мысалдар келтіріңдер.

 

4) Химиялық элементтердің тотығу дәрежелерін табыңдар.

ВаSO4, Zn3(PO4)2 ;                                          КNO3,  Al2(SO4)3 ;                                                                                                   

 

5)Химиялық реакцияларға электрондық баланс құрып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаңдар.

Са + H2SO4 = СаSO4 + H2↑                                   К + Н2О =  КОН + H2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8кл    VІІ тарау «Химиялық байланыс. Зат құрылысы»  Бақылау жұмысы     №7

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

 

1) Электртерістік деген не?                              1)Тотығу-тотықсыздану реакциясы деген не?

 

2) Берілген химиялық қосылыстардағы байланыс типін анықтаңдар.

КСІ, СІ2, Н2S;                                                        Ғ2, ҒеS, ВаО;

 

 • Кристалдық тордың негізгі түрлерін сипаттап, оларға мысалдар келтіріңдер.

 

4) Химиялық элементтердің тотығу дәрежелерін табыңдар.

ВаSO4, Zn3(PO4)2 ;                                          КNO3,  Al2(SO4)3 ;                                                                                                   

 

5)Химиялық реакцияларға электрондық баланс құрып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаңдар.

Са + H2SO4 = СаSO4 + H2↑                                   К + Н2О =  КОН + H2

 

 

 

8кл    VІІІ тарау «Сілтілік металдар. Галогендер»  Бақылау жұмысы     №8

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

1)Сілтілік металдарға сипаттама: периодтық      1) Галогендерге сипаттама: периодтық

жүйедегі орны, белсенділігі, қасиеттері.               жүйедегі орны, белсенділігі, қасиеттері.

2)Массасы 2,3г натрийді 50г суда еріткенде       2)2моль натрийді суда еріткенде сутектің

түзілген ерітіндідегі натрий гидроксидінің         қандай көлемі (қ.ж) бөлінеді?

массалық үлесін есептеңдер.

3)45г натрий гидроксиді мен 50г тұз                   3)30г 10%-тік күкірт қышқылы кальций

қышқылы әрекеттескенде қанша моль                гидроксидінің артық мөлшерімен

тұз түзіледі?                                                            әрекеттескенде қанша грамм тұз түзіледі?

4)Ас тұзының 250г ерітіндісін суалтқанда         4)Құрамында 2моль хлорсутек бар тұз

2,5г тұз қалды. Ерітіндідегі тұздың                     қышқылы марганец (ІV) оксидімен

массалық үлесі қандай болған?                            әрекеттескенде, хлордың қандай көлемі

(қ.ж) түзілетінін есептеңдер.

5)Мына айналуларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар:

хлор                                                                            хлорсутек

↓                                                                                       ↓

калий хлориді                                                                         хлор

↓                                                                                        ↓

хлорсутек                                                                       натрий хлориді

↓                                                                                        ↓

күміс хлориді                                                               қорғасын (ІІ) хлориді

 

 

 

 

8кл    VІІІ тарау «Сілтілік металдар. Галогендер»  Бақылау жұмысы     №8

 

І нұсқа                                                                         ІІ нұсқа

1)Сілтілік металдарға сипаттама: периодтық         1) Галогендерге сипаттама: периодтық

жүйедегі орны, белсенділігі, қасиеттері.                жүйедегі орны, белсенділігі, қасиеттері.

2)Массасы 2,3г натрийді 50г суда еріткенде       2)2моль натрийді суда еріткенде сутектің

түзілген ерітіндідегі натрий гидроксидінің         қандай көлемі (қ.ж) бөлінеді?

массалық үлесін есептеңдер.

3)45г натрий гидроксиді мен 50г тұз                   3)30г 10%-тік күкірт қышқылы кальций

қышқылы әрекеттескенде қанша моль                гидроксидінің артық мөлшерімен

тұз түзіледі?                                                            әрекеттескенде қанша грамм тұз түзіледі?

4)Ас тұзының 250г ерітіндісін суалтқанда         4)Құрамында 2моль хлорсутек бар тұз

2,5г тұз қалды. Ерітіндідегі тұздың                     қышқылы марганец (ІV) оксидімен

массалық үлесі қандай болған?                            әрекеттескенде, хлордың қандай көлемі

(қ.ж) түзілетінін есептеңдер.

 

5)Мына айналуларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар:

хлор                                                                            хлорсутек

↓                                                                                       ↓

калий хлориді                                                                         хлор

↓                                                                                       ↓

хлорсутек                                                                      натрий хлориді

↓                                                                                        ↓

күміс хлориді                                                               қорғасын (ІІ) хлориді