Моль. Молдік масса бойынша есептер

Моль. Молдік масса бойынша есептер

8-сынып

Массасы  3,2 г  мыстың зат мөлшерін, атом санын анықтаңыздар.

Берілгені:

m = 3,2 г

Т/к , N

Шешуі:                                                                                                                                                                                     1) Массасы  3,2 г  мыстың зат мөлшері:

А =  64;      Mr (Cu) =  64;       M (Cu) =  64 г/моль

 

m               N                         3,2

=   –––––  =    –––––  ;       =  –––––  =  0,05 моль

M              NА                                  64

2) 0,05 моль мыстың атом саны:

N

v = ––––– ;         N = v •NА             N  = 0,05•6,02•10 23 = 3,01•10 23 атом

NА

Жауабы:  0,05 моль және  3,01•10 23  атом.

 

Құрамында  10 %  қоспасы бар  100 г  аммоний карбонатындағы азот атомының санын анықтаңыздар.                                                                                                                                                Берілгені:                                                                                                                                                               m (NH4) 2CO3) = 100 г                                                                                                                                                                       ω (қоспа) = 10 %                                                                                                                                                         Т/к  N(N)                                                                                                                                                                    Шешуі:                                                                                                                                                                                 1) Аммоний карбонатының мольдік массасы:                                                                                                            М ((NН4)2СО3)  =  (14 + 4) •2 + 12 + 16•3 = 96 г/моль                                                                                                    2) 10 %  қоспасы бар  100 г аммоний карбонатының массасы:                                                                               m ((NН4)2СО3) = 100•0,9  = 90 г                                                                                                                                      3) Аммоний карбонатының зат мөлшері:

m             90

((NН4)2СО3) =  –––––  =  –––––  =  0,938 моль

M            96

4) Формула бойынша (NН4)2СОбір моль затта екі моль азот бар (N) = 2, сондықтан                                                        ((NН4)2СО3) = 0,938 •2 = 1,876 моль

5) Азот атомының саны:                                                                                                                                         N(N) =• N= 1,876 • 6,02 •10 23 =  11,3 •10 23

Жауабы: 11,3•10 23 атом.

Массасы  96 г оттегінің зат мөлшерін (қ.ж.), көлемін, молекула санын анықтаңыздар.      Берілгені:                                                                                                                                                                             m (О2) = 96 г                                                                                                                                                                      Т/к  ,V, N                                                                                                                                                                    Шешуі:                                                                                                                                                                                  1) Массасы  96 г оттегінің зат мөлшері:                                                                                                                             Mr2) = 32;        M (О2) =  32 г/моль

m               V            N                         96

=   ––––– =  –––––  =  –––––  ;      =  ––––– =  3 моль

M               Vm           NА                                 32

 

2) Оттегінің молекула саны:                                                                                                                               N =• NА  ;      N =3 • 6,02 •10 23 = 18,06 •10 23

3) Оттегінің көлемі (қ.ж.):                                                                                                                                         V =• V;     V = 3 моль •22,4 =  67,2 л

Жауабы: 3 моль; 18,06•10 23 молекула; 67,2 л.

 

Зат мөлшері  0,25 моль көміртегі (ІV) оксидінің массасын, қалыпты жағдайда алатын көлемін және молекула санын анықтаңыздар.                                                                                              Берілгені:                                                                                                                                                               (СО2)= 0,25 моль                                                                                                                                              Т/к m, V,N

Шешуі:

1)  Көміртегі (ІV) оксидінің массасы:                                                                                                                       Mr (СО2) =  44;        M(СО2) =  44 г/моль

 

m

=   ––––– ;     m = • M;    m  =  0,25 •44  = 11 г

M

2)  Көміртегі (ІV) оксидінің көлемі (қ.ж.):

V

=   ––––– ;      V =• Vm  ;    V = 0,25 •22,4  = 5,6 л

Vm                         

3) Көміртегі (ІV) оксидінің молекула саны:                                                                                                           N = • NА  ;     N = 0,25 •6,02•10 23  = 1,505•10 23

 

Жауабы:  11 г ;  5,6 л ;  1,505•10 23 молекула.

Молекула саны  15•10 23  сутегі қанша көлем алады?                                                                                                     Берілгені:                                                                                                                                                                           N (Н2) =  15•10 23                                                                                                                                                                  Т/к  V(Н2)                                                                                                                                                                           Шешуі:   І әдіс:

N                                  N

V = •  V m  ;    v =  ––––– ;      V =  Vm   • –––––;

NА                                             NА

 

2,4 • 15•10 23 

V(Н2) =  –––––––––––––––  =  56 л

6,02•10 23

ІІ әдіс:

6,02•10 23  молекула     ––––––––    22,4 л көлем алса,                                                                       15•10 23   молекула       ––––––––       х л көлем алады.

15•10 23 •22,4

х =  –––––––––––––– =  56 л

6,02•10 23                                             Жауабы:  56 л.

Молекула саны  3,01•1023   натрий карбонатының  (Nа2CO3)  зат мөлшерін, массасын есептеңіздер.                                                                                                                                                   Берілгені:                                                                                                                                                         N(Nа2CO3) = 3,01•10 23                                                                                                                                                     Т/к   m ,

Шешуі:                                                                                                                                                                                1) Натрий карбонатының  зат мөлшері:                                                                                                    Mr (Nа2CO3) =  23 • 2 + 12 + 16 •3 = 106;    M (Nа2CO3) = 106 г/моль

m               N                     3,01•10 23  

=   –––––  =   –––––  ;    =  –––––––––––  =  0,5 моль

M              NА                            6,02•10 23 

 

2)  Натрий карбонатының  массасы:                                                                                                                          m =•M  ;        m = 0,5 •106  = 53 г

Жауабы:  0,5 моль; 53 г.

Көлемі  1  литр этил спиртінің (С2Н5 ОН)  зат мөлшері қаншаға тең екенін есептеңіздер                  ( p = 0,8 г/мл) .

Берілгені:

V(С2Н5 ОН) = 1 л

p = 0,8 г/мл

Т/к

Шешуі:

1) Көлемі  1 литр этанолдың массасы:                                                                                                          m = p • V;    m = 0,8 г/мл •1000 мл = 800 г

2) Этанолдың мольдік массасы мен зат мөлшері:                                                                                                                                                                                          М (С2Н5 ОН) = 12 •2 + 1•5 + 16 + 1 = 46 г/моль

m                                    800 г

=  –––––  ;              =  –––––––––––  =  17,4 моль

М                                46 г/моль

Жауабы:   17,4 моль

ЕСЕПТЕР

1)  а) 8 моль  натрий гидроксидінің;  ә) 0,2 моль  темір (ІІІ) сульфатының массасын есептеңіздер.

Жауабы:  а) 320 г;  ә) 80 г.

2) а) 0,486 г магнийдің;  ә) 34,2 г  алюминий сульфатының зат мөлшерін есептеңіздер.

Жауабы:  а) 0,02 моль;  ә)  0,1 моль.

3) Массасы  15,8 г  натрий тиосульфатында ( Nа 2S2О3)  қанша моль — атомдық натрий және күкірт бар екенін анықтаңыздар.

Жауабы:  0,2 моль натрий;  0,2 моль күкірт

4) Көлемдері а) 6 л озонның,  ә) 29 л сутегінің,  б) 9 л фтордың қалыпты жағдайдағы массаларын есептеңіздер.

Жауабы: а) 12,96 г;  ә) 2,58 г;  б) 15,26 г.

5) 41,4 г  натрий карбонатында (Nа2СО3)  қанша моль натрий атомы бар екенін есептеңіздер.

Жауабы: 0,8 моль.

6) 0,2  моль азот қанша көлем алады?

Жауабы: 4,48 л.

7) Массасы  23,4 г  натрий сульфидінің зат мөлшерін есептеңіздер.

Жауабы: 0,3 моль.

8) Көлемі  67,2 л  азоттың  (қ.ж.)  массасын есептеңіздер.

Жауабы:  84 г.

9) Массасы  72 г судың молекула санын есептеңіздер.

Жауабы:  24•10 23 молекула.    

 

10) Қалыпты жағдайда озонның  (О3 )  қандай көлемінде молекула саны  9,03•10²³ болады?

Жауабы:  33,6 л.

 

11) Метанның  3,01•1024  молекуласындағы сутегінің массасын табыңыздар.

Жауабы: 20 г.

 

12) Жай зат «дифтордың» қандай көлемінде фтордың молекула саны  2,408•1023   болады?

 

Жауабы:  4,48 л.

13) Б  жай затының бір молекуласының массасы  5,33•10 -23 гБ  затының  салыстырмалы молекулалық массасын анықтаңыздар.

Жауабы: 32 г/моль.

14) Көлемі  56 л көміртек (ІV) оксидіндегі  (қ.ж.)  оттегінің атом санын табыңыздар.

Жауабы:   30,1•1023

 

15) Массасы  24 г  натрий гидросульфатының  зат мөлшерін есптеңіздер.

Жауабы:  0,2 моль.