Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға (старшиналарға) қолданылатын котермелеулер

Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға (старшиналарға) қолданылатын котермелеулер

Мерзімді әскери қызметтің жауынгерлері (матростары) мен сержанттарына (старшиналарына), өскери оқу орындарының курсанттарына, кадет корпусының оқушыларына және әскери кызметті контракт бойынша атқарушыларға мынадай көтермелеулер колданылады:

  • бүрын берілген төртіптік жазаны алу;
  • алғыс жариялау;
  • әскери бөлімнің түрған жерінен немесе кемеден жағаға 2 тәулікке дейін мерзімге сейілдемеге рүқсат беру;
  • Отанына немесе бүрынғы жүмыс (оқу) орнына әскери борышын үлгілі атқарғандығы жөне алған көтермелеулері туралы хабарлау;

5)       грамоталармен, бағалы сыйлықтармен немесе ақшалай мара-

паттау;

  • әскери қызметшіні әскери бөлімнің кең жазылған Жауын-герлік тудың (Өскери-теңіз жалауының) жанында түскен жеке фотосуретімен марапаттау;
  • жауынгерлерге (матростарға) ефрейтер (аға матрос) өскери

атағын беру;

8)      сержанттарға (старшиналарға) иеленген штаттық лауазымы
бойынша көзделген әскери атағынан бір саты жоғары кезекті өскери

атақ беру;

9)      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да өскер-
лері мен өскери қүралымдарының үздігі омырау белгісімеп ма ■■

рапаттау;

10)оскори Г>о.мішГщ(ком<міің) Құрмет кітнГн.пін онгіау;

11) демалыс орнынан жөне одан кері қайту жолындағы уақытты есептемегенде, 10 төулікке дейін қысқа мерзімді демалыс беру.

Өскери оку орындарының курсанттарына (оқушыларына) мара-паттау ретінде қысқа мерзімді демалыс берілмейді.

Өскери оку орындарында жоғарыда айтылған марапаттаулардан басқа оқу орнын алтын медальмен бітірушілердің аты-жәні қүрмет тақтасына жазылады.