Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары.

. Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары.

1997 жылдың 1–қаңтарынан енгізілген есеп шоттардың Бас жоспарын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі Ұлттық комиссия 1996 жылғы 18–қарашадағы қаулысымен (ҚР Ұлттық комиссиясының 1997 жылғы 10–қаңтардағы №8 қаулысымен енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып) бекітілген:

Субъектілердің қаржы–шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебінің есеп шоттар Бас жоспары.
Есеп шот Шот атауы
Коды
1 бөлім. Айналыстан сыртқары активтер.
10. Матеиралдық емес активтер.

101 Лицензиялық келісімдер
102 Бағдарламалық (қамсыздық) қамтамасыз ету
103 Патенттер
104 Ұйымдастыру шығындары
105 Гудвил
11. Материалдық емес активтердің амортизациясы.
111 Материалдық емес активтердің амортизациясы–
лицензиялық келісім
112 Материалдық емес активтердің амортизациясы-
бағдарламалық қамтамасыз ету
113 Матреиадлық емес активтердің амортизациясы-
патенттер
114 Матреиалдық емес активтердің амортизациясы-
ұйымдастыру шығындары
115 Материалдық емес активтердің амортизациясы-гудвал
116 Материалдық емес активтердің амортизациясы-басқалар
12. Негізгі құралдар.
121 Жер
122 Ғимараттар мен құрылғылар
123 Машиналар мен құрал–жабдықтар, берілетін қондырғылар
124 Транспорт құралдары
125 Басқалар
126 Аяқталмаған құрылыс
13 . Ғимараттар мен құрылғылардың тозуы.
131 Ғимараттар мен құрылғылардың тозуы
132 Машиналар мен құрал–жабдықтардың,берілетін
қондырғылардың тозуы
133 Транспорт құралдарының тозуы
134 Басқа да тозатындар
14. Инестиция
141 Еншілес серіктестікке инвестиция
142 Тәуелді серіктестіктерге инвестиция
143 Бірлесе бақыланатын заңды тұлғаларға инвестиция
144 Басқалар
2 бөлімі. Қосалық тауар–материалдар қорлары.
20. Материалдар.
201 Шикізаттар мен материалдар
202 Сатып алынатын жартылай дайын бұйымдар және жабдықтаушы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер
203 Отын
204 Ыдыс және ыдыс материалдары
205 Қосалқы бөлшектер
206 Басқа да материалдар
207 Ұқсатуға берілген материалдар
208 Құрылыс материалдары және басқалар
21. Аяқталмаған өндіріс.
211 Негізгі өндіріс
212 Жеке меншік өндірістің жартылай дайын өнімдері
213 Қосалқы өндіріс
214 Басқалар
22. Туарлар.
221 Дайын өнім
222 Алынған тауарлар
223 Басқалар

3 бөлім. Дебиторлық берешек және басқа активтер.
30. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер берешегі.
301 Алуға арналған счеттар
302 Алынған векесльдер
303 Басқалар
31. Күманді борыштар бойынша резервтер.
311 Күманды борыштар бойынша резервтер
32. Еншілес (тәуелді) сетіктестіктердің дебиторлық берешегі.
321 Еншілес серіктестіктер берешегі
322 Тәуелді серіктестіктер берешегі
323 Бірлесе бақыланылатын заңды тұлғалар берешегі
33. Басқа да дебиторлық берешек.
331 Қосымша құн салығы қайтарымға
332 Есептелінген проценттер
333 Қызметкерлердің және басқа да адамдардың берешегі
334 Басқалар
34. Болашақ кезеңдер шығындары.
341 Қамсыздандыру полисі
342 Жалдама ақысы
343 Басқалар
35. Берілген аванстар.
351 Қосалқы тауар–материалдар қорын тапсыру үшін берілген аванстар
352 Орындалмақ жұмыс пен көрсетілген қызмет үшін берілген аванстар
4 бөлім. Ақша қаражаты.
40. Қаржы инвестициясы.
401 Акциялар
402 Облигациялар
403 Басқалар
41. Жолда жүрген аударылған ақша.
411 Жолда жүрген аударылған ақша
42. Банктердегі арнаулы есеп шоттардағы ақша қаражаты.
421 Аккредитивтердегі ақша қаражаты
422 Чек кітапшаларындағы ақша қаражаты
423 Банктердегі арнаулы есепшоттардағы қолма – қол ақша
424 Басқалар
43. Валюта есеп шоттарындағы қолма–қол ақша.
431 Ел ішіндегі валюта есеп шотындағы қолма–қол ақша
432 Шет елдердегі влюта есеп шотындағы қолма–қол ақша
44. Есеп айырысу есеп шотындағы қолма–қол ақша.
441 Есеп айырысу есеп шотындағы қолма–қол ақша
45. Кассадағы қолма–қол ақша.
451 Ұлттық валюта түріндегі кассадағы қолма–қол ақша
452 Шетелдер валютасы түріндегі кассадағы қолма–қол ақша
5 бөлім. Жеке меншік капитал.
50. Жарғылық капитал.
501 Жәй акциялар
502 Артықшылықты акциялар
503 Үлестер мен пйлар
51. Төленбеген капитал.
511 Төленбеген капитал
52. Алынған капитал.
521 Алынған капитал
53. Қосымша төленген капитал.
531 Қосымша төденген капитал
54. Қосымша төленбеген капитал.
541 Негізгі құралдарды қайра бағалаудан түскен қосымша төленбеген
капитал
542 Инвестицияны қайра бағалаудан түскен қосымша
төленбеген капитал
55. Резервтік капитал.
551 Заң тағайындаған резервтік капитал
552 Басқа да резервтік капитал
56. Бөлінбеген табыс (жабылмаған шығын)
561 Есептік кезеңдегі бөлінбеген табыс ( жабылмаған шығын )
562 Бұрынғы жылдардың бөлінбеген кірісі (жабылмаған шығын)
57. Жиынтық табыс (шығын)
571 Жиынтық табыс (шығын)
6 бөлім. Міндеттемелер.
60 Несиелер.
601 Банктер несиелері
602 Банктерден тысқары мекемелер несиелері
603 Басқалар
61. Болашақ кезеңдер табысы.
611 болашақ кезеңдер табысы
62. Дивидендтер бойынша есеп айырысу.
621 Жәй акциялар бойынша есеп айырысу
622 Артықшылықты акциялар бойынша есеп айырысу

63. Бюджет пен есеп айырысу.
631 Төленетін ағымдағы табыс салығы
632 Кейінге қалдырылған табыс саласы
633 Қосымша құн салығы
634 Басқалар
64. Еншілес ( тәуелді ) серіктестіктерге кредиторлық берешек.
641 Еншілес серіктестіктерге берешек
642 Тәуелді серіктестіктерге ьерешек
643 Бірлесе бақыланылатын заңды тұлғаларға берешек
65. Бюджеттен тысқары төлемдер бойынша есеп айырысу.
651 Мүлік бойынша және басын қамсыздандыру бойынша есеп айырысу
652 Еңбекке қамту қоры бойынша есеп айырысу
653 Әлеументтік қамсыздандыру және зейнетақы мен қамтамасыз ету бойынша есеп айырысу
654 Жол қоры бойынша есеп айырысу
655 Басқалар
66. Алынған аванстар.
661 Тауар–материалдар қорын тапсырмақ үшін алынған аванс
662 Орындалмақ жұмыс көрсетілмек қызмет үшін алынған аванс
67. Өнім тапсырушылармен және мердігерлермен есеп айырысу.
671 Өнім тапсырушылармен және мердігерлермен есеп айырысу.
68. Басқа да кредиторлық берешек және қосынды.
681 Қызметшілермен еңдекақы бойынша есеп айырысу
682 (жауапты) лауазымды адамдарға берешек
683 Жалдамалылық міндеттемелер
684 Төлемге қосылатын процент
685 Қызметкерлердің демалысы бойынша есептелінген берешек
686 Басқа да есептелінген шығындар
687 Басқалар
7 бөлім. Табыстар.
70. Негізгі қызметтен түскен табыс.
701 Дайын өнімдерді ( жұмыс, қызмет ) өткізуден түскен табыс
702 Алынған тауарларды өткізуден түскен табыс
703 Құрылыс–монтаж, жоболау–іздестіру, геологиялық бақылау, ғылыми–зерттеу және т.б. жұмыстардан түскен табыс
704 Транспрот ұйымдарының жүктер мен жолаушылар тасу қызметтерінен түскен табыс
705 Жалға беруден түскен табыс
706 Байланыс ұйымдарының қызметінен түскен табыс
707 Қауыпсіздендіру компанияларының қызметінен түскен табыс
708 Инвестициялық қызметтен түскен табыс
709 Басқалар
71. Сатылған тауарлардың қайталануы және саудадағы, сондай — ақ
бағадағы жеңілдік.
711 Сатылған тауарлдардың қайтарылуы
712 Саудадағы жеңілдік
713 Бағаны түсіру
72. Негізгі емес қызметтен түскен табыс.
721 Материалдық емес активтерді өткізуден түскен табыс
722 Негізгі құралдарды өткізуден түскен табыс
723 Бағалы қағаздарды өткізуден түскен табыс
724 Акциялар бойынша дивиденд және процент түріндегі табыс
725 Курс айырмашылығынан түскен табыс
726 Атқарушы органдардың субсидиясы
727 Басқалар
8 бөлім. Шығындар.
80. Өткізілген тауарлардың (жұмыс, қызмет) өзіндік құны.
801 Өткізілген дайын өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құны
802 Стау үшін алынған өткізілген тауарлардың өзіндік құны
803 Орындалған құрылыс–монтаж, жобалау–іздестіру, геологиялық барлау, ғылыми–зерттеу және т.б. жұмыстардың өзіндік құны
804 Транспрот ұйымдарының жүктері мен жолаушылар тасу жөніндегі қызметінің өзіндік құны
805 Жалға алуға (беруге) байланысты қызметтердің өзіндік құны
806 Байланыс ұйымының көрсеткен қызметтерінің өзіндік құны
807 Қауіпсіздендіру ұйымдары көрсеткен қызметтерінің өзіндік құны
808 Басқалар
81. Тауарларды (жұмыс, қызмет) өткізу бойынша шығындар.
811 Тауарларды (жұмыс, қызмет) өткізу бойынша шығындар.
82. Жалпы және әкімшілік шығындар.
821 Жалпы және әкімшілік шығындар
83. Проценттер бойынша шығындар.
831 Прценттер бойынша шығындар
84. Ннегізгі емес қызметер бойынша шығындар.
841 Материалдық емес активтер өткізу бойынша шығындар
842 Негізгі құралдар өткізу бойынша шығындар
843 Бағалы қағаздарды өткізу бойынша шығындар
844 Курс айырмашылығы бойынша шығындар
845 Басқалар
85. Табыс салығы бойынша шығындар.
851 Табыс салығы бойынша шығындар
86. Төтенші жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан
болған табыс (шығын)
861 Табиғи аппаттардан туған орны талмас шығындар
862 Табиғи аппаттардан туған табыс (шығындар)
863 Тоқталыған операциялардан туған табыс (шығын)
864 Басқалар
87. Басқа да ұйымдарға үлестік қатысудан туған табыс (шығын)
871 Басқа да ұйымдарға үстемдік қатысудан туған табыс (шығын)
9 бөлім. Өндірістік есеп есепшоттары
90. Негізгі өндіріс.
900 Негізгі өндіріс
901 Материалдар
902 Өндіріс жұмысшыларының еңдек ақысы
903 Еңбек ақыдан ұстап қалып аудару
904 Қосымша шығындар
91. Жеке меншіке өндірістің жартылай дайын өнімдері.
910 Жеке меншік өндірістің жартылай дайын өнімдері
911 Материалдар
912 Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысы
913 Еңбек ақыдан ұстап қалып аудару
914 Қосымша шығындар
92. Қосалқы өндіріс.
920 Қосалқы өндіріс
921 Материалдар
922 Қызметкерлердің еңбек ақысы
923 Еңбек ақыдан ұстап қалып аудару
924 Қосымша шығындар
93. Қосымша шығындар.
930 Қосымша шығындар
931 Материалдар
932 Қызметкерлердің еңбек ақысы
933 Еңбек ақыдан ұстап қалып аудару
934 Негізгі құралдарды жөндеу
935 Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің амортизациясы
936 Коммуналдық қызметтер
937 Жол ақы
938 Басқалар
94. Әлеументтік сала.
940 Әлеументтік сала
941 материалдық
942 қызметкерлердің еңбек ақысы
943 Еңбек ақыдан ұстап қалып аудару
944 Коммуналдық қызметтер
945 Негізгі құралдарды жөндеу
946 Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің амортизациясы
947 Жол ақысы
948 Басқалар
95. Өндірістегі брак.
950 Өндірістегі брак
951 Материалдық
952 Қызметкерлердің еңбек ақысы
953 Қосымша шығындар
10 бөлім. Баланстан тысқары есепшоттар.
001 Жолға алынған негізгі құралдар
002 Жауапкершілікті сақтауға қабылданған тауар-
материалдық игіліктер
003 Ұқсатуға қабылданған материалдар
004 Делдалдыққа қабылданған тауарлар
005 Құрастыруға қабылданған құрал-жабдықтар
006 Қатан есептегі бланкілер
07 Төлем қабілеті жоқ дебиторлық берешегін шығын
есебіне шығару
008 Міндеттемелер мен алынған төлемдерді қамтамасыз ету
009 Міндеттемелер мен берілген төлемдерді қамтамасыз ету
014 Тұрғын үй қорының тозуы
015 Сырытқы көріктендіру объектілері мен басқа да сондай
объектілерінің тозуы.