Сақшыны ауыстыру

Сақшыны ауыстыру

Сақшыларды ауыстыру тақ немесе жүп сағаттарда, 2 сағ сайын жүргізіліп отырады. Ауаның температурасы -20°С және одан төмен, жел соғып түрған жөне қатты аяз болған кезде сыртқы постылардың, сондай-ақ пеш жағылмайтын үй-жайлардағы ішкі постылардың сақшылары 1 сағ-тық кезекпен ауыстырылады. +30°С және одан жоғары болғанда да (көлеңкеде) ауыстыру 1 сағ сайын жүргізіледі.

Сақшыларды 1 сағ сайын ауыстыру туралы нүсқауды қарауыл (әскери бөлім) бойынша кезекші береді.

Егер сақшылар 1 сағ-тан кейін ауыстырылса, онда қарауыл бастығы пост тізімдемесіиде сақшылар қай уақыттан бастап 1 сағ-тан кейін, ал басқа ауысым келгенде, кай уақыттан бастап 2 сағ сайын ауысты-рылып отырғаны жайлы жазып қояды. Қарауыл үй-жайларына кіреберістегі сақшыларды қарауыл бастығы әрбір 30 мин сайын ауыстырып отырады.

Ауысым сақшыға 10—15 адымға жақын келгенде, қарауылдың таратушысы: «Ауысым, ТОҚТА!» деп пәрмен береді де, бір қарауылға пост пен оның маңайына бақылау жасауды (ауысым мәшинемен жүргенде қаруды оқтап, бақылау жасауды) бүйырады. Мысалы: «Қатардағы жауынгер Данияров, постыны және оған кіреберістерді қадағала!»

Сақшы ауысым жақындағанда оларға бет бүрып, ©здігінен авто-матты «қарубауға» (карабинді—аяққа) күйінде үстайды және өз қызметі жөнінде таратушыға рапорт береді. Мысалы: «Сержант мырза, менін қызметім кезінде ешқандай төтенше оқиға болған жоқ. Үшін-ші ауысымдағы екінші пост сақшысы — қатардағы жауынгер Қарабалин». Осыдан кейін сақшыға: «ТІК ТҮР!» деп пөрмен берген таратушы жаңа карауылды жібереді. Мысалы: «Қатардағы жауынгер Ыбыраев. Посты қабылдап ал». Бүл кезде сақшы тік түрып, оң жаққа бір адым жасайды, ал қарауыл сақшыға жақындап келіп, оның орнына қарсы бағытта бүрылып түрады. (б-сурет).

Бүрынғы жөне жаңа қарауылдың таратушылары сақшы мен қарауылдың екі жағында бір-екі қадам арақашыктықта бір-біріне қарап түрады.

Бүрынғы қарауылдың жүмысқа таратушысының: «Сақшы, постыны тапсыр!» деген пөрмені бойынша сақшы постыны ауызша тапсырады Бүл ретте сақшы мен қарауыл бір-біріне карай бастарын бүрады. Постыны ауызша тапсыру кезінде сақшы постының нөмірін атаған соң, постыны күзетуге келген қарауылға постылар табеліндегі күзетуге жататын барлық объектілерді атайды, сондай-ақ қызметті атқару кезінде пост маңында байқалған жайттарға назар аударады.

Постыны ауызша тапсырып болған соң, сақшы жүмысқа тарату-шысының: «Қарауыл, постыны қабылдап ал!» деген пәрмені бойынша жаңа қарауыл таратушымен бірге сақшы мен бүрынғы қарауылдың таратушысының катысуымен күзетілетін объектілерді қарап шығуға жөне сақтау орындарының (қоймалардың), есік-терезелерін, қабыр-ғаларын, жарықтандыру жүйесін, қоршауларын, қүлыптардың, баулардың, мөрлердің (сүргілердің) бар-жоқтығын және олардың көшірме бедерлеріне сәйкестігін немесе күзетілетін үрыс мәшине-лерінің (басқа қару-жарақ пен әскери техниканың) санын тексеруге, техникалық күзеттегі үрыс мөшинелерінің (басқа кару-жарақ пен әскери техниканың) санын тексеруге, сондай-ақ техникалық күзет кү-ралдарының, байланыс, өрт сөндіру қүралдарының және пост киім-дерінің бар-жоқтығын, жай-күйін тексеруге міндетті. Постыны қабыл-дап алу кезінде қамалған адамдары бар камералар жанында түрған сақшы, оған қоса, олардағы қамалып отырған адам санын тексеруге міндетті.

Егер қажет болса, постыда түратын жаңа қарауыл таратушының көмегімен постыда түрушыларға арналған киімді киеді.

Егер постыны тапсыру-қабылдау кезінде қандай да бір болмасын ақаулар (қоршаулар бүзылса немесе мөрлер, сүргілер, күлыптар, баулар, есіктер, терезелер бұзылса) немесе мөрлердің (сүргілердің) көшірме бедеріне, сондай-ақ күзетілетін ұрыс мәшинелері (басқа кару-жарақ пен әскери техника) пост табелінде көрсетілген санына сәйкес келмесе, жұмысқа таратушы постыны тапсыруды тоқтатады да, қарауыл бастыгын шақырады; жаңа қарауыл постыларды қабылдаған кезде, бұл жагдайларда бұрынгы және жаңа қарауыл бастығы шақырылады.

Постыны тапсыруды жөне қабылдауды аяқтаған соң, сақшы мен постыга жаңа келген қарауыл жүмысқа таратушыға қарап тұрып, кезектесіп баяндайды.

Мысалы: «Сержант мырза! Қатардағы сарбаз Вишневский нөмірі екінші постыны тапсырды». «Аға сержант мырза! Қатардағы Ыбыраев екінші нөмірлі постыны кабылдап алды».

Баяндаудан және жұмысқа таратушыдан нұсқауларды алғаннан кейін, ГжҚКЖ-ның 321-бабында көрсетілгендей, сақшы қаруды алып, постыдағы өз міндеттерін орындауға кіріседі.

Қарауылдың сақшыға айналуы (сақшының қарауылға айналуы) қабылдау (өткізу) жөніндегі баяндаудан кейін таратушының бұйрығы бойынша іске асады.