Қазіргі дүние және орнықты дамудың географиялық негіздері

 

 

Сабақтың тақырыбы

 

Сағат

саны

 

Күні

 

Іскерлік дағдыны қалыптастыру

 

Оқыту әдісі

 

Жаңа техно

логияны пайдалану

 

Көрнекілік

 

Қайта

лау

 

Қосымша оқулық

тар

 

Үйге тапсырма

Қазіргі дүние және орнықты дамудың географиялық негіздері  

3

               
1     Жаһандану жағдайындағы  қазіргі дүние. Қазіргі дүниедегі

интеграциялық

үрдістер.

 

 

1

 

  Жаһандану

ұғымын түсіндіру,

оның құрамдас

бөліктері туралы

білімдерін

қалыптастыру

 

 

Дәріс

 

 

Д.ж. саяси

картасы

  Интернет

ресурстар

    Оқу,

тақырып

бойынша

өзіндік

іздену

 

2

 

Аймақтық

география және

қазіргі дүние §1

 

1

Д.ж. саяси картасындағы аймақтар мен

елдерді типтеріне

байланысты

ажырата  білу

 

 

Дәріс, сұхбат құру

 

Инновация

лық дидактикалық

 

Д.ж. саяси

картасы

 

А.М.Бейсен

баев

 

НӘ.Бейсен

баева

 

«Оқушы анықтама лығы»

6-11      сынып

 

§1

Картамен

жұмыс

 

3

 Қазіргі география-

лық зерттеу әдістері және географиялық

білім   көздері.

Сарамандық          

     жұмыс №1

 

1

 

 

Географиялық

зерттеу тәсілдерін

меңгерту

 

Әңгіме

лесу.

жеке          дара

 

 

АКТ

 

 

 

Энциоклопе

дия,Атлас карталар,

интернет

ресурстары

 

 

7 сынып

 

 

Оқу, өз

бетімен

іздену

Елдердің алуан түрлілігі және қазіргі дүниенің географиялық бейнесі  

1

4 Дүние жүзі елдерінің тарихи- мәдени және әлеуметтік экономикалық деңгейлері бойынша

саралануы

 

1

Дүние жүзі елдерін әртүрлі деңгейлеріне байланысты саралай білу Дәріс, пікірлерді жүйелеу  

 

АКТ

 

 

Д.ж. саяси картасы

 

Дүниежүзі тарихы

10 сынып

 

Оқу, өз

бетімен

іздену

       Қазіргі дүниедегі                                   

               өтпелі

     экономикалы елдер

 

10

 

 

 

 

     
 

5

 

Өтпелі экономикалы елдердің қазіргі даму ерекшеліктері мен проблемалары §9

 

1

Өтпелі экономикалы елдерге қандай елдер жататынын ажырата білу. Әңгіме

лесу,    ой тұжыр-ымдау

 

 

Деңгейлеп саралап оқыту

 

 

Дүниежүзінің саяси картасы

Презентация

 

 

10

сынып

 

 

Интернет ресурстар

 

§9

Тақырып бойынша

хабарлама

 

6

 

Ресей Федерациясы §15

 

1

   Экономика

лық  география

лық      орнының тиімді      және тиімсіз жақтарын саралай      білу.

 

Дәріс,

пікір-

лерді жүйелеу

 

Инновациялық дидактикалық

 

Дүниежүзінің саяси картасы

 

7

сынып

 

 

 

Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние география

сы»

Хрестома

тия

 

 

 

Оқу §15

 

7

 

Ресейдің

шаруашылығы

§16

 

1

Ірі өнеркәсіп орталықтарын, ауыл шаруашылығын, көлігі,аудандар

ын білу.

 

Сұрақ-жауап,

Ой бөлісу

 

 

АТК

Дүниежүзі елдерінің экономика лық картасы.

Флипчарт

 

7 сынып

 

 

Оқу §16

 

8

 

Украина Республикасы §20

 

1

Экономикалық —

географиялық

тұрғыдан сипаттама бере білу .

Баяндау,                талқылау,       ой бөлісу  

АТК

   Дүниежүзі

елдерінің экономика

лық  картасы.

Флипчарт

 

7

сынып

 

 

§20

 

9

 

Беларусь және Молдова Республикалары §21

 

1

 Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама бере білу

 

Дәріс

 

АТК

   Дүниежүзі

елдерінің экономика

лық

картасы

Интерактивті тақта

 

7

сынып

 

 

Интернет ресурстары

 

 

 

 

 

 

§21

 

10

 

Закавказье елдері §27

 

1

 Экономикалық  географиялық орнының тиімді   және  тиімсіз жақтарын

саралай  білу.

 

 

Әңгіме

леу

 

Инновациялық дидактикалық

Дүниежүзі ел-

дерінің   эконом

икалық  карта-   сы.

 

7 сынып

 

Интернет ресурстары

 

§27

 

 

11

 

 

Орта Азия елдері

 

 

1

Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама бере білу

 

Сұрақ-                     жауап

 

АТК

Дүниежүзі       елдерінің

саяси  картасы

Интерактивті тақта

 

 

7 сынып

 

 

Интернет ресурстары

Өз бетімен іздену,

тақырып

бойынша

хабарлама

 

12

 

Шығыс Еуропа елдері §13

 

1

   Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама  бере білу, басқа

аймақтармен

салыстыра білу

 

Дәріс,ой бөлісу

 

АТК

   Дүниежүзі

елдерінің

саяси

картасы

Интерактивті тақта

 

7

сынып

 

Интернет ресурстары

 

 

§ 13

 

13

 

Балтық маңы

елдері §14

Сарамандық      

     жұмыс №2

 

1

 

Елдер арасындағы ірі тасымалдау дәліздерін білу

 

Дәріс,ой           бөлісу

 

Деңгейлеп саралап оқыту

 Дүниежүзі ел-

дерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

 Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние география

сы»

хрестома

тия

 

 

 

§14

 

14

 

Шығыс Азия елдері

 

 

1

Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама бере білу

Әңгіме

леу,

сараман

дық

жұмыс

 

Инновациялық дидактикалық

Дүниежүзі ел-

дерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

 

 

 

7

сынып

 

Интернет ресурстары

 

Өз бетімен іздену

Экономикасы жоғары дамыған елдер 12
 

15

 

Экономикасы жоғары дамыған елдерге сипаттама §2

 

1

Экономикасы жоғары дамыған елдерге қандай елдер жататынын ажырата білу    Баяндау,                талқылау,              ой бөлісу  

АТК

 

 Дүниежүзі елдерінің саяси          картасы

Интерактивті тақта

 

Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние география

сы»

хрестоматия

 

 

§ 2

 

 

16

 

 

Америка Құрама Штаттары §3

 

1

АҚШ жаплы сипат

тама беріп,оның экономикалық- географиялық орынына баға бере білу

 

 

Әңгімелеу

 

Инновациялық дидактикалық

Дүниежүзі елдерінің саяси картасы

Интерактивті тақта

 

7

сынып

 

 

§3

17 АҚШ шаруашылы

ғы, экон аудандары

1 Дәріс §4
 

 

18

 

 

Жапония §5

 

1

 

Мемлекетке толық сипаттама бере білу

 

Сұрақ- жауап

 

АТК

 

 

Флипчарт

 

7

сынып

Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние география

сы»

хрестома

тия

 

 

§5

 

 

19

 

 

Канада §8

 

1

 

Мемлекетке толық сипаттама бере білу

 

Баяндау,                талқылау,              ой бөлісу

 

АТК

 

 

Флипчарт

 

7

сынып

 

 

 

§8

 

20

 

Ұлыбритания,

Франция    §7

 

1

Екі елді экономикалық-географиялық тұрғыда салыстыра білу     Дәріс, талқылау, ойбөлісу  

Деңгейлеп саралап оқыту

Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

 

7

сынып

 

Интернет ресурстары

 

 

§7

21 Германия Федерациялы Республикасы §6  

1

Екі елді экономикалық-географиялық тұрғыда салыстыра білу  

Дәріс, талқылау, ойбөлісу

 

Деңгейлеп саралап оқыту

Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

 

Интернет ресурстары

 

 

§6

 

 

22

 

 

Италия §8

 

1

 

Мемлекетке толық сипаттама бере білу

 

Әңгіме

леу, демонстрация

лау

 

АТК

 

 

Интерактивті тақта

 

 

7

сынып

Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние географиясы»

хрестоматия

 

 

§8

23 Солтүстік, Орта және Оңтүстік Еуропаның орта және кіші елдері §10,11,12  

1

Солтүстік, Орта және Оңтүстік Еуропа елдерін салыстыра білу Әңгіме

леу, картамен жұмыс

Инновациялық дидактикалық Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интернет ресурстары §10,11,12
24 Көшпелі капитализм елдері:  Астралия Одағы, Жаңа Зеландия §33 1 Көшпелі капитализм елдеріне сипаттама бере білу. Әңгіме

леу

картамен жұмыс

Деңгейлеп саралап оқыту Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Қ.Ахметов

Т. Увалиев

Г.Түсіпбекова

«Қазіргі дүние географиясы»

хрестоматия

§33
25 ОАР, Израйль 1 Екі елді экономикалық-географиялық тұрғыда салыстыра білу Әңгімелеу, демонстрация

лау

АТК Дүниежүзі ел-

дерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

Интернет ресурстары Өз бетімен іздену,

тақырып

бойынша

хабарлама

26 Сарамандық жұмыс №3 1 Картамен жұмыс Жеке дара Деңгейлеп саралап оқыту Атлас карталар,

анықтамалық

А.М.Бейсенбаев

«Оқушы анықтамалығы»  6-11 сынып

               Дамушы       

                 елдер

8                
27 Дүниежүзілік экономикадағы дамушы елдер, сипатты белгілері §22 1 Дамушы елдерге тән сипатты белгілерді ажырата білу Әңгіме  леу, демонстрациялау АТК Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактив

ті тақта

§22
Азия және мұхиттық аралдардағы дамушы елдер 3
28      Жалпы ұқсастықтар

мен аймақтық ерекшелік-

тері.Елдерге жалпы

сипаттама §22

 

1

Жалпы ұқсастықтар

мен аймақтық ерекшелік-

терді білу

Сұрақ- жауап Инновациялық дидактикалық Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактив

ті тақта

Интернет ресурстары §22
29 Әлеуметтік-экономикалық дамуы. Шаруашылығының даму деңгейі және мамандануы §24 1 Шаруашылығының даму деңгейі мен мамандануын білу Дәріс АТК Интерактив

ті тақта

Интернет ресурстары §24
30 Жаңа индустриялы елдер §26

Сарамандық жұмыс №4

1 Салыстыру, саралау, қорытынды жасай білу Топтық, жеке дара жұмыс Деңгейлеп саралап оқыту     Атлас

карта

§26
       Африкадағы дамушы     

                      елдер

2
31 Африка елдерінің географиялық орны.Аймақтың жалпы сипаттамасы §31  

1

 Африкадағы дамушы елдерінің  экономикалық- географиялық орнына баға бере білу Әңгіме  леу Инновациялық дидактикалық Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактив

ті тақта

Интернет ресурстары §31
32 Шаруашылығы. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық проблемалавры.§32

Сарамандық жұмыс №5

 

1

Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық проблемаларды шешу жолдарын оқып үйрену. Сұрақ- жауап Деңгейлеп саралап оқыту Интерактивті тақта §32
  Латын Америкасындағы дамушы елдер

 

2
33 Латын Америкасы елдерінің геогравфиялық орны §29

 

1 Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама бере білу

Сұра- жауап, пікір алысу АТК Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактив

ті тақта

 

Интернет ресурстары

§29
34 Латын Америкасының жаңа индустриялы елдері §30

Сарамандық жұмыс №6

 

1

Экономикалық

географиялық тұрғыдан сипаттама бере білу

Әңгіме  леу, демонстрациялау  

АТК

Дүниежүзі елдерінің саяси

картасы

Интерактивті тақта

 

Интернет

ресурстары

§30