Қазақша-орысша грамматикалық терминдер сөздігі Фонетика

Қазақша-орысша грамматикалық терминдер сөздігі Фонетика

Дыбыс — звук

Әріп — буква

Әліпби — алфавит

Дауысты дыбыстар — гласные звуки

Жуан дауысты – твердый гласный

Жіңішке – мягкий

Еріндік — губные

Езулік — негубные

Ашық — широкие гласные

Қысаң — узкие гласные

Дауыссыз дыбыстар — согласные звуки

Ұяң дыбыс — звонкий согласный

Қатаң – глухой

Үнді – сонорный

Буын – слог

Ашық буын – открытый слог

Тұйық буын – полузакрытый слог

Бітеу буын – закрытый

Үндестік заңы – закон сингармонизма

Буын үндестігі – слоговой сингармонизм

Дыбыс үндестігі – звуковой сингармонизм

Ілгерінді ықпал – прогрессивная ассимиляция

Тасымал – перенос слова

Екпін – ударение