Тақырыбы: «Animals»

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

№8 орта мектептің  ағылшын тілі пәні мұғалімі

Оңбосынова Данагүл Жангелдіқызы

 

Оқулық: Brilliant 4 (J.Perrett)

Сынып:

Тақырыбы: «Animals»

 

Мақсаты: 

 

Б. Оқушыларға жаңа сабақты түсіндіру және білімін, шетел тіліне  қызығушылығын арттыру.

Д. Оқушыларды тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныстыру, айтылуын, жазылуын, қолданылуын үйрету.

Т. Оқушылардың ақыл-ой еңбегін қалыптастыру, шетелдік мәдениетке үйрету, тәрбиелеу.

 

Сабақ көрнекілігі: плакаттар, сөздіктер, кеспе қағаздар, суреттер.

 

 

Сабақтың жоспары

 

 1. Ұйымдастыру кезеңі
 2. Фонетикалық жаттығу
 3. Үй тапсырмасын тексеру
 4. Жаңа тақырып
 5. Лексикалық жаттығу
 6. Грамматикалық жаттығу
 7. Жаттығуларды орындау
 8. Бағалау
 9. Үй жұмысын беру
 10. Қорытындылау

 

І. Ұйымдастыру кезеңі.

 

— Good morning, pupils!

— Good morning, teacher!

— Thank you, sit down!

— Who is on duty today?

-I am …

— Who is absent?

— …

— What date is it today?

— Today is the 10 th of October

— What day is it today?

— Today is Monday

 

 

 

ІІ. Фонетикалық жаттығу.

 

Clap, clap, clap your hands

Clap your hands together.

 

T: Now pupils repeat after me.

P:

T: Who wants to read?

P:

T: Very good, sit down! Who else?

P:

T: Thank you. Pupils repeat altogether…

 

 

ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру.

 

Т: What was your home task for today?

P: Our home work was ____________

T: Well, thank you! Sit down, please! Let’s check up your home task. Open your copybooks, please!

 

 

 1. Жаңа тақырып.

 

T: O’K pupils! Today’s our new theme is “ Animals ”

 

 1. Лексикалық жаттығу.

 

                                The animals of Australia.

 

There are many animals in Australia that you cannot see anywhere else. Did you know that? Of course, you did. I personally divide Australian animals into 3 categories: the good, the bad, the ugly. I think, it is reasonable.

Talking of the good animals, we should mention kangaroos in the first place.

There are many different types of kangaroo. The biggest are the grey kangaroos. They are 213 centimetres tall and can run at 56 kilometres per hour. Some run from you then stop and stare.

There are a number of types of crocodiles found in northern Australia, ranging from the potentially dangerous saltwater crocodiles to smaller, more shy, harmless varieties.

 

Ugly [‘Λgli] ұсқынсыз, көріксіз, қауіпті

Kangaroo [‘kæŋgәru:] кенгуру

Dangerous [‘deindзәrәs] қауіпті, қатерлі

Category [‘kætigori] категория

Personally [‘pә:sәnәli] өзі, өз басы, өз ойы

Reasonable [‘ri:zәnәbl] себебі болу

Mention [menSn] атап өту

Per [pә:] арқылы, әрқайсысында

Hour [ әuә] уақыт

Stare [ steә] үңіле қарау

Crocodile [ ‘krokәdail] крокодил

Potential [ pou’tenSәl] мүмкіншілік, мүмкіндік

Saltwater [‘so:lt,wo:tә] теңіз, тұзды көл

Shy [ Sai] қорқу, үрку

Harmless [‘ha:mlis] зиянсыз, қауіпсіз

Variety [ vә’raiәti] әр түрлі

 

 

 1. Грамматикалық жаттығу.

Ағылшын тіліндегі сын есім (the Adjective) де қазақ тіліндегі секілді анықтамаға ие, яғни, заттың сипатын, сынын, сапасын білдіреді. Мысалы: deep sea – терең теңіз, fresh air – таза ауа.

Сын есімнің екі түрі болады:

1) сапалық (негізгі) сын есім: big – үлкен, tall – биік, small – кішкентай, т.с.с.

2) қатыстық (туынды) сын есім: central – орталық, golden – алтын (алтыннан жасалған), т.с.с.

Қатыстық сын есімдер салыстырмалы шырайда (түрде) болмайды және «very – өте» сөзімен бірге жазылмайды ().

Сапалық сын есімдер жай шырайда, салыстырмалы шырайда және асырмалы шырайда болады. Мысалы: big (үлкен) – bigger (үлкенірек) – the biggest (ең үлкен).

Сын есімдердің түрленуі

Бір буынды сын есімдердің салыстырмалы шырайлысына -er жалғауы, ал асырмалы шырайлысына -est жалғауы жалғанады. Асырмалы шырайдағы сын есімнің алдына кей жағдайларда the артиклі қойылады (the oldest man in our town (біздің қалашықтағы ең қарт кісі), my the newest socks (менің ең жаңа шұлығым)).

Соңы -y әрпіне бітетін бір буынды сын есімнің соңындағы -y әрпі -i әрпіне өзгереді.

Жай шырай

(Normal form)

Салыс-лы шырай(Comparative form)Асырмалы шырай (Superlativeform)
small (кіштентай)smaller(the) smallest
clean (таза)cleaner(the) cleanest
new (жаңа)newer(the) newest
dry (құрғақ)drier(the) driest
old (ескі, үлкен)older

elder

(the) oldest

(the) eldest

long (ұзын)longer(the) longest
big (үлкен)bigger(the) biggest
fat (семіз, қабақ)fatter(the) fattest
Мысалы:

Abai is smaller than me – Абай менен кішілеу (кішірек). Ескерту! Бұл сөйлемде бойының кіші екендігін айтып жатыр.

This book is the newest of all the books – Мына кітап –  барлық кітаптардың ішіндегі ең жаңасы.

Егер сын есімнің соңында жалғыз ғана дауыссыз тұрса, оның алдында тұрған дауысты да жалғыз болса, онда, салыстырмалы және асырмалы шырайларда соңындағы дауыссыз екі еселенеді (bigger, fatter).
Old сөзінің салыстырмалы және асырмалы шырайлы түрлерінде асты сызылып көрсетілген екі сөз (elder, the eldest) бар. Elder және the eldest екеуінен басқа older және the oldest деген сөздерден мағыналық жағынан ерекшеленеді. Біз older мен the oldest дегендерді адамдар мен заттарға қатысты қолданамыз. Мысалы: My book is older than yours (your book) – Менің кітабым сеніңкінен (сенің кітабыңнан) ескірек. That woman is oldest theacher in our school – Анау әйел – біздің мектептегі ең қарт мұғалім.

Elder және the eldest екеуі отбасындағы туысқандық қатынастарды сипаттауға арналған. Бұл екеуін зат есімдерге қодана алмаймыз. Мысалы: My elder brother can’t dance – Менің үлкен ағам билей алмайды. Zhanar is my eldest sister – Жанар – менің ең үлкен әпкем.

Жай шырай

(Normal form)

Салыс-лы шырай(Comparative form)Асырмалы шырай (Superlativeform)
polite (сыпайы)politer(the) politest
sunny (күн шуақты)sunnier(the) sunniest
easy (оңай)easier(the) easiest
shallow (ұсақ)shallower(the) shallowest
narrow (тар)narrower(the) narrowest
clever (ақылды)cleverer(the) cleverest
simple (қарапайым)simpler(the) simplest
Мысалы:

I’m not cleverer than Azat – Мен Азаттан ақылдырақ емеспін.

Sara is the politest girl in my group – Сара – біздің топтағы ең сыпайы қыз.

 

Кейбір екі буынды сын есімдердегі екпін екінші буынына түсетін болса немесе -y, -ow, -er, -le жалғауларына аяқталатын болса, ондай сын есімдер де бір буынды сын есімдер секілді түрленеді.

Екі буынды сын есімдердің біразы мен екіден көп буындардан құралатын сын есімдердің салыстырмалы шырайлылары more (более) және less (менее) сөздерінің көмегімен жасалады. Ал асырмалы шырайлылары most (ең) least (наименее) сөздерінің көмегімен жасалады. Сын есімдерге салыстырмалы және асырмалы шырайларда ешқандай жалғау жалғанбайды

Мұнда more, less және least сөздерінің орыс тіліндегі аудармасын жазу себебім, қазақ тілінде ол сөздерді қысқа қа нұсқа сипаттайтын сөздер жоқ. Бір сөз тура келгенімен, ол сөз басқа бір сын есімге сай келмейді. Тіпті, «Более деген сөздің қазақша аудармасы қандай?» деген сұрақ туады. Түсінуге оңай болғанымен, нақты аудармасын беру өте қиын.

Жай шырай

(Normal form)

Салыс-лы шырай(Comparative form)Асырмалы шырай (Superlativeform)
important (маңызды)more importantthe most important
interesting (қызықты)more interestingthe most interesting
difficult (қиын)more difficultthe most difficult
careful (сақ, ұқыпты)more carefulthe most careful
Мысалы:

This task is more difficult than last one – Мына тапсырма соңғысынан (соңғысына қарағанда) қиынырақ.

The most careful man does not injure himself – Ең ұқыпты кісі өзін жараламайды.

 

 

 

Салыстармалы шырайда да асырмалы шырайда да ерекше жолмен жасалатын сын есімдер бар. Олардың салыстырмалы және асырмалы шырайлардағы түрлері негізгі (түбір) сын есімге (жай шырайдағы түріне) мүлдем ұқсамайды.

 

Жай шырай

(Normal form)

Салыс-лы шырай(Comparative form)Асырмалы шырай (Superlativeform)
good (жақсы)betterthe best
bad (жаман)worsethe worst
much, many (көп)morethe most
little (кішкентай)lessthe least
far (алыс, қашық)farther

further

the farthest

the furthest

 

 

 

VII. Жаттығуларды орындау.

 Ex1.p.14.

 

I am tall. She’s taller.

Alice is taller than Bertie.

Alice is the tallest.

 

This is good. This is better.

That’s bad. That’s worse.

 

 

Ex.2.p.14.

Choose, write and match.

 1. Tall taller         e
 2. Small smaller      b
 3. Big bigger       a
 4. Short shorter       h
 5. Long longer       f
 6. Old older         d
 7. Young younger     i
 8. Good better         g
 9. Bad worse         c

 

 

 

Ex 3.p.14.

 

Write True or False.

 1. Elephants are smaller than mice.
 2. Whales are bigger than fish.
 3. Mothers are older than babies.
 4. Flowers are taller than trees.

 

Ex 4.p.15.

     

      Look and say.

 

Ex.5.p.15.

Write the names.

 1. Nella is better than
 2. Stella is the best.
 3. Samson is strongest than
 4. Hercules is the strongest.
 5. Dando is worse than
 6. Marco is the worst.

 

VIII. Бағалау.

Pupils you were so active today. I’ll put you marks. Your marks are:

Excellent (5) …

Good(4)…

Satisfied(3)…

 

IX.Үй жұмысын беру.

Ex7.p.15.

Write about your family. Then ask your friend.

X.Қорытындылау.

Today’s our English lesson is over. Stand up! You are free! See you on Thursday!