Негізгі мектебінің геометрия курсын қайталауға арналған тест тапсырмалары

Негізгі  мектебінің  геометрия  курсын  қайталауға  арналған  тест  тапсырмалары

Алғы  сөз

Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  жалпы  білім  беретін  мектептің  9 жылдық  курсы  бойынша  геометрия  курсын  қайталауға  арналған. Сонымен  қатар  геометрия  пәні  бойынша  9-сынып  оқушыларын  оқу  жетістіктерін  сырттай  бағалауға  дайындалуға  арналған.

Бұл  оқу  құралында  оқу  материалы  барынша  толық  қамтылған.  Құрал  базистік  оқу  жоспары  мен  жалпы  білім  беретін  мектептің  оқу  бағдарламасына  сәйкестендірілген.

Оқу – әдістемелік  құрал  негізгі  мектебінің  геометрия  курсын  қайталауға талапкерлердің  ұлттық  бірыңғай  тестілеуге  дайындалуына көмек  ретінде  ұсынылады.  Негізгі  мектеп  мұғалімдері  тест  тапсырмаларын  оқу  барысында  оқушы  білімін  бақылауға  пайдалана  алады.

Негізгі  мектебінің  геометрия  курсын  қайталауға  арналған  тест  тапсырмалары

 

1) AB  түзуі  радиусы  15 см  центрі  О  нүктесі  болатын  шеңберді  В  нүктесінде  жанайды.  ОА = 17 см  болса,  АВ  табыңыз.

А) 7 см           В) 10 см         С) 2 см           D) 8 см           Е) 11 см

2) және  .    және  веторларының  арасындағы  бұрыштың  косинусын  табыңыз.

А)        В)         С)         D)        Е)

3) Тікбұрышты  үшбұрыштың  биіктігі  гипотенузаны  ұзындықтары  1  және  кесінділерге  бөлсе,  үшбұрыштың  ауданын  табыңыз.

А) 12              В) 16               С) 21               D) 20              Е) 15

4) АВС  үшбұрышының  А  және  В  төбелеріндегі  сыртқы  бұрыштардың  қосындысы  (әрбір  төбеден  бір-бірден  алынған)  240° -қа  тең.  Үшбұрыштың  С  бұрышын  табыңыз.

А) 30° В) 45° С) 180°           D) 90° Е) 60°

5) А (7; 3)  және  В (-1; 3)  нүктелері  берілген.  Е  нүктесі  АВ  кесіндісінің  ортасы  болса,  Е  нүктенің  координаттарын  табыңыз.

А) Е (3; 3)      В) Е (3; 2)       С) Е (-3; 2)                 D) Е (2; 3)      Е) Е (2; 2)

6) С  бұрышы  тің  болатын  тік  бұрышты  АВС  үшбұрышының  АС  катеті  2-ге  тең,  В  төбесінен  жүргізілген  медиана  BD = 2. Үшбұрыштың  гипотенузасын  табыңыз.

А)              В)            С)               D)            Е)

7) Тікбұрышты  параллепипедтің  бүйір  бетінің  ауданын  табыңыз.

 

А) 840             В) 1224           С) 480 D) 2124          Е) 2880

8) Егер ,  және    болса,  онда   табыңыз.

А) 225             В) 30               С) 27               D) 9                Е) 15

9) Табандары  AD  мен  ВС  болатын  АВСD  трапецияның  диагональдары  О  нүктесінде  қиылысады.  Егер  де  ВОС  үшбұрышының  ауданы  75 см2 ,  AD = 9 см,  ВС = 15 см  болса,  онда  АОD  үшбұрышының  ауданын  табыңыз.

А) 45 см2        В) 27 см2        С) 36 см2        D) 111 см2                  Е) 75 см2

10) AD-ны  табыңыз.  AB=AC=10.  BC=12

А

10                10

12

B             D              C

А) 25               В) 8                 С) 5                 D) 12               Е) 15

11) m  векторының  қандай  мәнінде    және    векторлары  перпендикуляр  болады?

А) 10              В) 1                 С) -10             D) 2                Е) 0

12) Үшбұрыштың  қабырғаларының  квадраттарының  қосындысының  медианаларының  квадраттарының  қосындысына  қатынасын  табыңыз.

А)                  В)                  С)                  D)                  Е)

13) Квадраттың  периметрі  24 см  болса,  оның  қабырғасын  табыңыз.

А)                   В)                   С) 4 см                       D) 6 см                       Е) 8 см

14) Егер    болса,  (   анықтаңыз.

А) (4;3)                       В) (-24;3)                    С) (-24;-3)                   D) (-24;2)        Е) (24;3)

15) ABCDA1B1C1D1кубы  берілген.  АВ  және  СВтүзулерінің  арасындағы  бұыш

А) 90°             В) 30°             С) 45°             D) 60°             Е) 0°

16) АВС  үшбұрышында   АB=BC.  АК  биіктігі  қабырғасын  BK=24 см,  KC = 1 см  бөліктерге  бөледі.  АВС  үшбұрышының  ауданын  табыңыз.

А) 80см2                     В) 89,5см2                  С) 87,5см2                  D) 7,5см2        Е) 91см2

17) Параллелограмның  периметрі  48 см.  Егер  бір  қабырғасы  екіншісінен  3 см  үлкен  болса,  онда  пераллелограмның  қабырғаларын  табыңыз.

А) 8,9см; 9см             В) 9,5см; 11см           С) 12,5см; 15,5см      D) 10,5см; 13,5см

Е) 11,5см; 12см

18) Р(2; 2)  және  Н(6; 6)  кесіндінің  ұштары  болса,  ортасының  координатасын  табыңыз.

А) (0;0)                       В) (3;3)                       С) (2;2)                       D) (4;4)           Е) (2;1)

19) Центрі  О  шеңберден  8 м  қашықтықта  жатқан  Анүктесінен  шеңберге  жанама  жүргізілген.  Егер шеңбер  радиусы  5 м  болса,  онда  жанасу  нүктесінен  АО  түзуіне  дейінгі  қашықтықты  табыңыз.

А)                      В) 5 м             С) 8 м D)                      Е)

20) Тік  төртбұрыштың  бір  қабырғасы  1 см.  Оның  периметрі  қабырғасы  7 см  болатын  квадраттың  периметрінен  кем  болуы  үшін,  екінші  қабырғасы  қандай  болу  керек?

А) 4 см-ден артық    В) 4 см-ден кем         С) 3 см-ден үлкен     D) 3 см-ден кем                    Е) 3 см-ге тең

21) Ұқсас  АВС  және  А1В1Сүшбұрыштарында  ,  АВ = 1 м,  ВС = 2 м,  В1 С1 = 5 м.  Абұрышы  мен  А1 Вқабырғасын  табыңыз.

А) 60°; 3м                  В) 45°; 2,5м                С) 60°; 3,5м                D) 60°; 2,5м   Е) 45°; 3м

22) А (1; 3),  В (5; -7),  С (-1; 9)  төбелері  бар  АВС  үшбұрышының  АК  медианасы  жататын  түзудің  теңдеуін  жазыңыз.

А) y=x+2        В) y=-2x+5                 С) y=-2x-5                  D) y=-2x-1                  Е) y=2x-5

23) Биіктігі    болатын  параллелограмның  бір  бұрышы  екіншісінен  екі есе  кіші.  Онда  параллелограмның…

А) Екі қабырғасы 2см-ден кеміре.             В) Бір қабрғасы 2см-ге тең.

С) Бір қабырғасы 2см-ден кемірек, екіншісі 2см-ден ұзынырақ.

  1. D) Екі қабырғасы да 2см-ден ұзындау.

Е) Екі қабырғасы да -ден кемірек.

 

24) Үшбұрыштың каттетері  3  және  4  болса,  онда  іштей  және  сырттай  сызылған  шеңберлердің  радиустарының  қосындысы  неге  тең?

А) 7                В) 2,5              С) 5                 D) 3                Е) 3,5

25) x+2y-1=0  түзуінің  бойынан  (-2; 5),  (0; 1)  нүктелерінен  бірдей  қашықтықта  болатын  нүктені  табыңыз.

А)                  В) (3;-1)                      С) (1; 0)                      D) (-3; 2)         Е) (5; -2)

26) Тік  бұрышты  үшбұрыштың  тік  бұрышының  биссектрисасы  гипотенузаны  3 : 5  қатынаста  бөледі.  Гипотенузаны  биіктік  қандай  қатынаста  бөлетінін  табыңыз.

А) 1 : 4                       В) 9 : 25                      С) 16 : 25                    D) 4 : 9           Е) 2 : 9

27) Параллелограмның  екі  қабырғасының  қатынасы  3 : 4  қатынасындай.  Оның  периметрі  2,8 м.  Параллелограмның  қабырғаларын  табыңыз.

А) 1,2м; 0,7м             В) 1,2м; 0,2м  С) 0,6м; 0,8м  D) 1,1м; 0,3м             Е) 0,7м; 0,6м

28)  векторына  қарама-қарсы  вектор

А) (-9; -4)       В) (-9; 1)                     С) (9; 4)                      D) (5; 4)                      Е) (-9; 4)

29) Тік  бұрышты  үшбұрыштың  гипотенузасына  жүргізілген  биіктік  осы  үшбұрышты  аудандары  2 смжәне  32 смболып  келетін  екі  үшбұрышқа  бөледі.  Үшбұрыштың  гипотенузасын  табыңыз.

А) 32 см                     В) 16 см                     С) 17 см                     D) 20 см         Е) 18 см

30) А (7; 3)  және  В (-1; 3)  нүктелері  берілген.  Е  нүктесі  АВ  кесіндісінің  ортасы  болса,  Е  нүктесінің  координатарын  табыңыз.

А) Е(3;3)                    В) Е(3;2)                     С) Е(-3;2)                   D) Е(2;3)        Е) Е(2;2)

31) АВС – дұрыс  үшбұрыш.  AD-ны  табыңыз.  AB=AC=5,  BD=2,  DC=3

А

 

2         3

B       D                  C

32) Диагоналі  а-ға  тең  квадраттың  ауданын  табыңыз.

А)                 В)                 С)             D)                Е)

33) АВС  үшбұрышының  СВ,  СА  және  АВ  қабырғалары  сәйкес  4 см,  3 см,  2 см  болса,  онда  биссектрисалардың  қиылысу  нүктесі  В  бұрышының  биссектрисасын  қандай  қатынаста  бөледі? (В  төбесінен  бастап  есептегенде)

А) 1 : 3                      В) 7 : 8                       С) 2 : 3            D) 2 : 1           Е) 5 : 6

34) 2x – y = 11  теңдеуінің  графигінің  ординатасы  нөлге  тең,  нүктесінің  абсциссасын  табыңыз.

А) 5                 В) 4,5              С) 5,4              D) 5,5              Е) 4

35) Конустың  жасаушысы  25 см-ге,  биіктігі  7 см-ге  тең.  Конустың  бүйір  бетінің  ауданын  табыңыз.

А) 830π см2                В) 1500π см2  С) 540π см2    D) 600π см2    Е) 500π см2

36) А(1; -1)  және  В(2; 3)  нүктелер  арқылы  өтетін  түзудің  бұрыштық  коэффициентін  табыңыз.

А) 1                 В) -4                С)                  D) 4                Е)

37) ABCD  ромб.  ABD  үшбұрышына  сырттай  сызылған  шеңбер  ромбының  үлкен  АС  диагоналін  Е  нүктесінде  қияды.  Егер  ,

BD = 16  болса,  онда  СЕ-ні  табыңыз.

А) 12              В) 20               С) 10               D) 14              Е) 11

38) А  және  В  нүктелері  шеңберді  екі  доғаға  бөледі,  оның  кішісі  140°-қа  тең,  ал  үлкенін  N  нүктесі  А  нүктесінен  бастап  санағанда  6 : 5 етіп  бөледі.  ВА N  бұрышын  табыңыз.

А) 80°             В) 55°             С) 64°             D) 50°             Е) 70°

39) ABCD  квадраттың  қабырғасы  -ге  тең,  ал  диагональдары  О  нүктесінде  қиылысады.    скаляр  көбейтіндісін  табыңыз.

А) 1                В) 0                 С) -1               D) 2                Е) -2

40) Тік  бұрышты  үшбұрыштың  тік  бұрышынан  жүргізілген  биіктігі  гипотенузаны  15 см  және  20 см  кесінділерге  бөледі.  Үшбұрыштың  катеттерін  табыңыз.

А)                  В)                  С)             D)                Е)

41) Бір  түзуден  10  нүкте,  ал  оған  параллель  еінші  бір  түзуден  8 нүкте  белгіленген.  Белгіленген  нүктелердің  кемінде  екеуі  арқылы  өтетін,  осы  екі  түзуден  басқа тағы  қанша  түзу  бар?

А) 160            В) 80               С) 100             D) 40              Е) 120

42) Центрі  А(3; 1)  нүктесі  және  В(6; 5)  нүктесі  арқылы  өтетін  шеңбердің  теңдеуін  табыңыз.

А)(x+3)2 + (y+1)2 = 25                       В) (x-3)2 + (y-1)2 = 25

С) (x-3)2 + (y-1)2 = 10                        D) (x-3)2 + (y-1)2 = 5

Е) (x+3)2 + (y+1)2 = 5

43) α-ның  қандай  мәнінде    және    векторларының  өзара  перпендикуляр  болатынын  көрсетіңіз.

А) 1                В) 4                 С) -4               D) -2               Е) 2

44) Тең  бүйірлі  трапецияның  табандары  15 см  және  33 см,  ал  диагональдары  сүйір  бұрыштарының  биссетрисалары  ьолып  табылады.  Трапецияның  ауданын  табыңыз.

А) 248 см2                  В) 198 см2      С) 268 см2                  D) 188 см2      Е) 288 см2

45) Тең  бүйірлі  үшбұрыштың  табаны  4 см,  бүйір  қабырғасы  6 см.  Осы  үшбұрыштың  периметрін  табыңыз.

А) 16 см                     В) 20 см                     С) 32см                      D) 14см          Е) 10см

46) Бүйір  қыры  24 см-ге  тең  және  табанының  диагоналі  16 см-ге  тең,  төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігін  табыңыз.

А)                 В) 8        С)                  D)     Е)

47) Екі  шардың  беттерінің  аудандарының  қатынасы  4 : 1.  Көлемдерінің  қатынасын  табыңыз.

А) 2:1             В) 4:1              С) 6:1              D) 2:3              Е) 8:1

48) Радиустары  3 см  және  8 см  болатын  екі  шеңбер  сырттай  жанасады.  Жанасу  нүктесінен  осы  шеңберлерге  жүргізілген  ортақ  жанамаға  дейінгі  қашықтықты  табыңыз.

А)  см                     В) 4 см                       С) см          D) см          Е) см

49) АВС  үшбұрышында  АВ= 5 см,  ВС= 7 см.  А  бұрышы  синусының  С  бұрышы  синусына  қатынасын  табыңыз.

А) 1                В)                  С)                  D) 2                Е)

50) α  жазықтығы  АВС  үшбұрышының  АВ  және  ВС  қабырғаларын  сәйкесінше  D  және  Е  нүктелерінде  қияды  және  .  Егер ВD:АD=9:11  және  DЕ = 18 см  болса,  АС-ны  табыңыз.

А) 7,5 см                    В) 31 см                     С) 6см             D) 40см          Е) 13,5см

51) ABCDA1B1C1D1 – куб.  — ?

А) 2                 В) 1                 С) 4                 D) -2               Е) -1

52) Катеті  14,  сүйір  бұрышы  45°  болатын  тікбұрышты  үшбұрыш  ауданы  неге  тең?

А) 98              В) 89               С) 91               D) 90              Е) 95

53) Цилиндрдің  осьтік  қимасының  диагоналі  26 см-ге,  биіктігі  10 см-ге  тең.  Цилиндрдің  бүйір  бетінің  ауданын  табыңыз.

А) 480π см2                В) 360π см2                С) 240π см2    D) 200π см2    Е) 300π см2

54) α-ның  қандай  мәнінде    және    векторларының  өзара  перпендикуляр  болатынын  көрсетіңіз.

А) 2                В) 3                 С) -2               D) -6               Е) -3

55) АВСD  трапециясында  ВС AD,  АВ=8 см,  ВС=7,5 см,  СD=6 см,  АD=17,5 см.  Трапецияның  ауданын  табыңыз.

А) 60 см2                    В) 72 см2        С) 69 см2                    D) 64 см2        Е) 71 см2

56) Трапецияның  орта  сызығы  7 см-ге  тең,  ал  табандарының  бірі  екіншісіден  4 см-ге  артық.  Трапецияның  табандарын  табыңыз.

А) 7см; 1см                В) 12см; 8см  С) 9см; 5см    D) 11см; 7см  Е) 10см; 6см

57) α  жазықтық,  ал  О  жазықтықтан  тыс  жатқан  нүкте.  О  нүктесінен  α  жазықтығын  А  және  В  нүктелерінде  қиятын  екі  түзу  жүргізілген.  ОА  және  ОВ  кесінділерінің  орталары  сәйкесінше  С  және  D.  СD=7 деп  алып,  АВ  кесіндісінің  ұзындығын  табыңыз.

А) 14              В) 2,5              С) 3,5              D) 7                Е) 6

58) АВСD  трапециясында  ВС=7,  ЕD=4.  АВ  және  СЕ  қабырғалары  параллель.   АD  табанын   табыңыз.

В                         С

 

А                      Е        D

А) 7                В) 11               С) 15               D) 14              Е) 13

59) Егер  және    болса,  онда   табыңыз.

А) 15              В) 25               С) 19               D) 37              Е) 5

6                  10

60) Берілгендері  бойынша  тең  бүйірлі  трапецияның  ауданын  табыңыз.

 

 

 

А) 60              В) 80               С) 30               D) 48              Е) 36

61) Бұрыштарының  біреуі  20°-қа  тең  болатын  үшбұрыштың  басқа  екі  бұрышының  биссектрисаларының  арасындағы  сүйір  бұрышын  табыңыз.

А) 84° В) 81°             С) 82°             D) 83° Е) 80°

62) АВС  үшбұрышында  .  М  нүктесі  арқылы  үшбұрыш  жазықтығына  МС  перпендикуляры  жүргізілген.  Егер  АВ=24 см,  МС=9 см  болса,  М  нүктесінен  АВ  кесіндісінің  ортасына  дейінгі  қашықтықты  табыңыз.

А) 18см          В) 7см            С) 13см                      D) 9см            Е) 15см

63) Жазықтықта  екі  вектор  берілген:    және  .  векторының   және    векторлары  бойынша  жіктелуін  табыңыз.  .

А)                        В)                      С)

  1. D) Е)

64) АВС  үшбұрышында  ВВжәне  ССбиіктері  О  нүктесінде  қиылысады.  ВС=2ВСболса,  ОАВ  бұрышын  табыңыз.

А) 45° В) 60°             С) 70°             D) 90° Е) 30°

 

Жауаптары

1.D;  2.D;  3.Е;  4.Е;  5.А;  6.С;  7.А;  8.Е;  9.В;  10.В;  11.А;  12.А;  13.D;  14.В;  15.А;  16.С;17.D;18.D;  19.D;  20.D;  21.D;22.В; 23.В;  24.Е;  25.D;  26.В;  27.С;  28.Е;  29.С;  30.А;  31.С;32.А;  33.D;  34.D;  35.D;  36.D;  37.А;  38.D;  39.В;  40.Е;  41.В;  42.В;43.В;  44.Е;  45.А;  46.Е;  47.Е;  48.Е;  49.В;  50.D;  51.В;  52.А;  53.С;  54.D;  55.А;  56.С;  57.А;  58.B;  59.B;  60.D;  61.Е;  62.Е;  63.E;  64.Е