«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша №1 бақылау жұмысының элементтік талдауы Геометрия. 8 – сынып

«Пифагор теоремасы»  тақырыбы бойынша  №1 бақылау жұмысының

 элементтік талдауы

Геометрия. 8 – сынып

МазмұныБілімін

көрсету

Білімін қолдануБілімін интеграция

лау

1Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасын таба білу, косинустың анықтамасын қолдананып сүйір бұрышты таба білуТік бұрышты үшбұрыш

тың катеттері  a = 9 және b=40 берілген. Осы үшбұ

рыштың гипотенузасын және сүйір бұрыштарын табыңдар.

2Пифагор теоремасын қолдана білуТік бұрышты үшбұрыш

тың катеттері  6см  және  8см – ге тең, гипотену

засын табыңдар.

3Косинусы бойынша бұрышты сала білуКосинусы  — ге тең бола

тын бұрышты салыңдар

4Нүктелердің ара қашықтығын таба білуТөбелері  А (4; 1), В (0; 4), С (-3; 0) және D (1; -3) нүктелерінде жатқан  АВСД  төртбұрышының  квадрат екенін дәлелдеңдер
 

 

 

5

 

 

 

Тік бұрышты үшбұрыштың  30̊ — қа қарсы жатқан катетін таба білу;

 

 

 

 

60̊ — қа қарсы жатқан катет  b – ға тең. Тік бұрышты үшбұрыштың екінші катетін табыңдар

6Тік бұрышты үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын табуАВС  үшбұрышында  С бұрышы  90̊ — қа тең, ал СD мен АВ өзара перпендикуляр. АD = 3 м, АС = 5 м  деп алып, үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын табыңдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пифагор теоремасы»  тақырыбы бойынша  №2 бақылау жұмысының

элементтік талдауы

Геометрия. 8 – сынып

МазмұныБілімін

көрсету

Білімін қолдануБілімін интеграция

лау

1Тік бұрышты үшбұрыштың синусының, косинусының және тангенсінің анықтамаларын қолдана білуТік бұрышты үшбұрыш

тың катеті а = 3 см және оған қарсы жатқан бұры

шы  α = 30̊  берілген. Оның барлық белгісіз қабырғалары мен бұрыштарын табыңдар

230̊ ,  45̊ ,  60̊  бұрыштырдың синусын, косинусын, танген

сін, котангенсін таба білуі

Есептеңдер:

6 sin 30̊  +  3 ctg 60̊  —

-2 cos 45̊

3sin²x + cos²x = 1          тепе-теңдігін өрнекті ықшамдау барысында қолдана білуӨрнекті ықшамдаңдар: cos² x + (1 – sin² x)

 

4sin²x + cos²x = 1 қатынасын пайдалана отырып, косинус

тың белгілі мәні арқылы си

нустың мәнін және керісін

ше синустың мәні арқылы косинустың мәнін есептеу, тангенстің жәнекотангенстің анықтамаларын қолдана білу

Егер   cos α =    болса, онда  sin α ,  tg α   және  ctg α – ны  табыңдар
5Гипотенуза мен бір сүйір бұрыш арқылы гипотенузаға түсірілген биіктікті және бұрыштарды есептеу

 

 

 

Тік бұрышты үшбұрыш

тың  гипотенузасы  с  = 15 см  және  сүйір  бұрышы  α = 45̊  берілген. Осы берілген элементтері арқылы гипотенузаға түсірілген биіктігін  және  бұрыштарын  өрнектеңдер

6Пифагор теоремасын қолдана білуТік бұрышты үшбұрыштың бір бұрышы қалған екі бұрышының арифметикалық ортасына тең. Гипотенузасы  с – ға тең деп алып, оның катеттерін табыңдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пифагор теоремасы»  тақырыбы бойынша  №1 бақылау жұмысының

технологиялық матрицасы

Геометрия. 8 – сынып

МазмұныБілімін

көрсету

Білімін қолдануБілімін

интеграциялау

Тапсырмалардың проценттік қатынастары
Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасын таба білу, косинустың анықтамасын қолдананып сүйір бұрышты таба білу116,6%
Пифагор теоремасын қолдана білу116,6%
Косинусы бойынша бұрышты сала білу116,6%
Нүктелердің ара қашықтығын таба білу116,6%
Тік бұрышты үшбұрыштың  30̊ — қа қарсы жатқан катетін таба білу;

 

1

 

 

 

16,6%
Тік бұрышты үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын табу116,6%
Тапсырмалардың проценттік қатынастары49,8%33,2%16,6%100%

 

 

 

«Пифагор теоремасы»  тақырыбы бойынша  №2 бақылау жұмысының

технологиялық матрицасы

Геометрия. 8 – сынып

МазмұныБілімін

көрсету

Білімін қолдануБілімін

интеграциялау

Тапсырмалардың проценттік қатынастары
Тік бұрышты үшбұрыштың сину

сының, косинусының және танген

сінің анықтамаларын қолдана білу

116,6%
30̊ ,  45̊ ,  60̊  бұрыштырдың синусын, косинусын, танген

сін, котангенсін таба білуі

116,6%
sin²x + cos²x = 1          тепе-теңдігін өрнекті ықшамдау барысында қолдана білу116,6%
sin²x + cos²x = 1 қатынасын пайдала

на отырып, косинустың белгілі мәні арқылы синустың мәнін және керісін

ше синустың мәні арқылы косинус

тың мәнін есептеу, тангенстің және

котангенстің анықтамаларын қолдана білу

116,6%
Гипотенуза мен бір сүйір бұрыш арқылы гипотенузаға түсірілген биіктікті және бұрыштарды есептеу1

 

 

16,6%
Пифагор теоремасын қолдана білу116,6%
Тапсырмалардың проценттік қатынастары49,8%33,2%16,6%100%