«Алгебра -8» оқулығындағы материалдарды оқып үйренудің тақырыптық-күнтізбелік жоспары.

«Алгебра —8» оқулығындағы  материалдарды оқып үйренудің  тақырыптық-күнтізбелік жоспары. 

   Авторлары:  A.Әбілқасымова, И.Бекбоев,  А.Абдиев,  З.Жұмағұлова

рет№ Сабақ,№  

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны Уақыт мерзі мі Мерзімінің өзгеруі Негізгі ұғымдар Өткенді қайталау Білім, білік, дағдыларын бақылау түрі Үй тапсырмасы
I тоқсан (18 сағат)
I тарау.  КВАДРАТ  ТҮБІРЛЕР
1 1 §1. Нақты сандар туралы жалпы түсінік 1 Бірмәнді сәйкестік, иррационал сан Натурал, бүтін, рационал сандар, бөлшектер
2 2 §2. Квадрат түбірдің анықтамасы. Квадрат түбірдің жуық мәндері 1 Санның квадрат түбірі, арифметикалық квадрат түбір Рационал иррационал  сан, санды дөңгелектеу
3 3 Есептер шығару 1 §2
4 4 §3.Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттері 1  

 

Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттері

Санды көбейткіштерге жіктеу, бүтін  көрсеткішті  дәреже
5 5 Есептер шығару 1 §3
6 6 §4. Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру 1 Түйіндес өрнек, иррационалдықтан босату Өрнек, рационал өрнектерді түрлендіру
7 7 Есептер шығару 1 §4
8 8 §5.   функциясы және оның қасиеттері мен графигі 1  функциясы және оның қасиеттері мен графигі,  жарты парабола, Координаталар  жүйесі, квадраттық функция графигі
9 9 Есептер шығару 1 §5
10 10 Бақылау жұмысы №1 1 Өтілген ұғымдар I тарау бойынша қайталау
11 11 Тест тапсырмалары 1
II тарау.  КВАДРАТ  ТЕҢДЕУЛЕР
12 12 §6. Квадрат теңдеу.  Квадрат теңдеудің түрлері 1 Квадрат теңдеу және оның түрлері, толық, толық емес, келтірілген квадрат теңдеу Теңдеу, сызықтық теңдеу,  түбір, арифметикалық квадрат түбір,
13 13 Есептер шығару 1 §6
14 14 §7.Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары 1 Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары, дискриминант Квадрат теңдеу түрлері
15 15 Есептер шығару 1 §7
16 16 Бақылау жұмысы №2 (тоқсандық) 1  

Өтілген ұғымдар

Өткен тақырыптарды қайталау
17 17 Қатемен жұмыс 1
18 18 Тест тапсырмалары 1
II тоқсан (14 сағат)
1 19 §8. Виет теормасы 1  

 

Виет теормасы

Квадрат теңдеудің түрлері, дискриминант, квадрат теңдеудің  формуласы
2 20 Есептер шығару 1 §8
3 21 §9. Рационал теңдеулер 1  

 

Бөлшек-рационал теңдеу, бөгде түбір

Рационал өрнек, квадрат теңдеудің формуласы
4 22 Есептер шығару 1  

§9

5 23 Есептер шығару 1
6 24 §10. Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулер 1  

Биквадрат теңдеу

Натурал көрсеткішті дәреже, квадрат теңдеу формуласы
7 25 Есептер шығару 1 §10
8 26 §11. Квадрат теңдеулер арқылы шығарылатын есептер 1 Квадрат теңдеулер арқылы шығарылатын есептерді шешу алгоритмі Сызықтық теңдеу, рационал теңдеу, Виет теоремасы
9 27 Есептер шығару 1 §11
10 28 Қайталау 1  

 

 

Өтілген ұғымдар

 

 

Өткен тақырыптарды қайталау

11 29 Бақылау жұмысы №3  (1-жартыжылдық) 1
12 30 Қатемен жұмыс 1
13 31 Тест тапсырмалары 1
14 32 Қайталау 1
III тоқсан (20 сағат)
III тарау. КВАДРАТТЫҚ ФУНКЦИЯ
1 33 §12.Квадрат үшмүше. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу 1 Квадрат үшмүше, квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу флормуласы Көпмүше, коэффициент, Виет теоремасы ,қысқаша көбейту формулалары
2 34 Есептер шығару 1 §12
3 35 §13.Квадрат функцияның анықтамасы.  және функциялары 1  

Квадраттық функция,  және функциялары

Функция анық.обл, функция граф., кв. қасиеттері
4 36 Есептер шығару 1  

§13

5 37 Есептер шығару 1
6 38 §14.  функциясының графигі 1  функциясының графигі, симметрия осі , функциялары
7 39 Есептер шығару 1  

§14

8 40 Есептер шығару 1
9 41 Бақылау жұмысы  № 4 1  

Өтілген ұғымдар

III тарау бойынша қайталау
10 42 Тест тапсырмалары 1
IV тарау. ТЕҢСІЗДІК
11 43 §15.Квадрат теңсіздік. Квадраттық теңсіздікті квадраттық функцияның графигі арқылы шешу 1 Квадрат теңсіздік,  квадраттық теңсіздікті квадраттық функцияның графигі арқылы шешу Теңсіздік, сызықтық теңсіздік, квадрат үшмүше
12 44 Есептер шығару 1  

§15

13 45 Есептер шығару 1
14 46 §16. Интервалдар әдісі 1  

Квадраттық теңсіздікті интервалдар әдісімен шешу

Сан осі, сызықтық теңсіздіктерді шешу, қысқаша көбейту формулалары
15 47 Есептер шығару 1  

§16

16 48 Есептер шығару 1
17 49 Бақылау жұмысы  № 5 (тоқсандық) 1  

Өтілген

ұғымдар

 

IV тарау бойынша қайталау

18 50 Қатемен жұмыс 1
19 51 Тест тапсырмалары 1
20 52 Қайталау 1
IV тоқсан (16 сағат)
V тарау. ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА ТУРАЛЫ АЛҒАШҚЫ МАҒЛҰМАТТАР
1 53 §17. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика туралы түсінік 1  

Кездейсоқ оқиға, ықтималдық, оқиғаның ықтималдығы, кездейсоқ оқиғаның жиілігі

График, диаграмма, бағанды диаграмма
2 54 §18.Статистикалық мәліметтерді топтау  және талдау 1 Арифметикалық орта, санның модасы, медиана
3 55 Есептер шығару 1 §18
8-СЫНЫП АЛГЕБРА КУРСЫН ҚАЙТАЛАУҒА АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР
4 56 Есептеулер 1  

 

 

Өтілген ұғымдар

 

I  тарау  тақырыптары бойынша қайталау

5 57 Есептер шығару 1
6 58 Тепе тең түрлендірулер 1
7 59 Есептер шығару 1
8 60 Теңдеулер 1 II тарау тақырыптары бойынша қайталау
9 61 Теңсіздіктер 1 III тарау тақырыптары бойынша қайталау
10 62 Есептер шығару 1
11 63 Функция және оның  графигі 1 IV тарау тақырыптары бойынша қайталау
12 64 Қайталау 1
13 65 Қорытынды бақылау жұмысы №6 1  

8-сыныпта өтілген тақырыптар бойынша қайталау

14 66 Қатемен жұмыс 1
15 67 Сынақ 1
16 68 Пысықтау 1