Күнтізбелік жоспар Математика 6 сынып

Күнтізбелік жоспар

Математика 6 сынып

Барлығы 170 сағат, аптасына -5 сағат.

Оқулық: математика 6. Алдамұратова Т, Алматы қаласы. Атамұра 2010ж

Апта Сабақ Сабақтың тақырыбы Сағат саны Күні Терминдер мен негізгі ұғамдар Білімділік Көрнекілік Қайталау Үй

тапсырма

сы

Басқа пәндер

мен байла

ныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І-тоқсан 45-сағат
1-5 5-сыныпта өткенді қайталау 6 Карточка

лар

№2(3,4),5

(2), 10(1,2) №6,11,17

(4)

6 Бақылау жұмысы 1
1-тарау. Қатынастар және пропорция 21 сағат
7 Қатынастар. 1 Екі санның қатынасы Қатынасты, бөлу қатынасты жазу Карточка

лар

Есеп §1
8 Берілген қатынаста бөлу 1
9-11 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 2 Пропорцияның негізгі қасиеті пропорция мүшелері Пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, пропорцияны жаза білу теңдеу §2 Сурет,

еңбек

12-13 Тура пропорционал шамалар 2 Тура  пропорционалдық ұғымы Шамалардығ тура пропорционалдық мазмұнын ажырату §3
14-15 Масштаб 2 Масштаб түсінігі Масштабты не үшін пайдаланатынын білу §4 Геогра-

фия

16-17 Кері пропорционал шамалар 2 Кері пропорционалдық

ты түсіну

Шамалардың кері пропорционалдығын білу Таблица §5
18 Бақылау жұмысы №1 1 Тақырып бойынша білімін  тексеру
19 Қайталау есептерін шығару 1 Тақырыпты пысықтау Деңгейлік карточка
20 Шеңбердің ұзындығы 1
21 Дөңгелектің ауданы 1
22 Берілген қабырғалары бойынша үшбұрыш салу 1
23 І тарауды қайталау есептерін шығару 1
24

 

Жиын және оның элементтері 1 Жиын және оның элементтері туралы ұғым Жиын туралы түсінік және оларды белгілей білу Жиындар

дың қиылысуы және бірігуі көрсетілген плакаат

§6
25-26 Жиындардың өзара қиылысуы, бірігуі 2 Жиын, ішкі жиын, қиылысуы, бірігуі §7
27 Өзіндік жұмыс. Шеңбер ұзындығы. Дөңг. ауданы
2-тарау. Оң және теріс сандар. 14сағат
28-29 Оң сандар және теріс сандар 2 Сандардың таңбалары Шамалардың ауытқуын жаза білу Термометр §8 Геогра

фия

30-31 Координаталық түзу 2 Бірлік кесінді, коодинаталық түзудың бағыты және бас нүктесі Координаталық түзудің анықтамасын білу Шкаласы бар сызғыш 5-сынып

П.13

§9
32-33 Қарама-қарсы сандар. Рационал сандар 2 Рационал сандар Берілген санға қарама-қарсы санды таба білу Түрлі-түсті қарындаш мен бор §10
34-35 Санның модулі 2 Модуль, нүктенің санақ басынан қашықтығы Санның модулі ұғымының мағынасын білу кесте §11
36-37 Рационал сандарды салыстыру 2 Нөлден үлкен және нөлден кіші сандар Рационал сандарды салыстыра білу 5 сыны. П.15 §12
38-39 ІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар 2 Үш қабырғасы бойынша үшбұрыш сала білу 5 сынып. П.1-6 §8-12
40 Бақылау жұмысы №2 1 «Оң сандар және теріс сандар» тақырыбы бойынша білімін тексеру
41 Пысықтау есептерін шығару 1 Үлестір

мелі тест материалдары

3-тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану.   23сағат
42-43 Таңбалары теріс сандарды қосу 2 Теріс сандарды қосу Таңбалары бідей сандарды қосып, таңбасын анықтай білу Координаталық түзу, «рационал сандарға қолданылатын амалдар» кестесі П. 2. 6 сынып §13 физика
44-45 Таңбалары әр түрлі сандарды қосу 2 Алгебралық қосынды Таңбалары әр түрлі сандарды қоса білу шкала §14
46 Рационал сандарды қосу, азайтуға арналған жаттығулар 1
47-48 Азайту. Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығы 2 Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығын табу кесте §15
49 Бақылау жұмысы №4 1
50 Қайталауға арналған жаттығулар. Рационал сандарды қосу мен азайту 1 Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдана білу Рационал сандарды қосу, азайту тақырыбы бойынша білімін тексеру П. 7-9 §15-14
51-53 Рационал сандарды көбейту 3 Рационал сандарды көбейту Рационал сандарды көбейтіп, таңбасын анықтау Көбейту кестесі,

таңбалар кестесі

П. 24 6сынып §16
54-55 Рационал сандарды бөлу 2 Рационал сандардыбөлу Рационал сандарды бөле білу Бөлу кестесі, таңбалар кестесі §17
56 Рационал сандарға малдар қолдануға арналған жаттығулар 1
57 Рационал сандардың периодты ондық бөлшекпен жазылуы 1 Рационал сандарға амалдар қолданып, есептер шығара білу Матема

тикалық тренажер. Жохов В.И

10бет §18
58 Шектеусыз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке ауыстыру 1
59-60 Жай бөлшектің ондық жуықталуы 2 Рационал сандарға амалдар қолдану «Рационал сандарға амалдар қолдану» тақырыбы бойынша білімін тексеру Кесте П. 10-11 §19
61 Берілген сандар қатарының медианасы 1 «рационал сандарға амалдар қолдану» тақырыбын пысықтау Математи

калық тренажер

11-12 бет §20
62 ІІІ тарауды қайталау жаттығулары 1
63 Бақылау жұмыс №5 1 Арифметикалық орта, өзгеріс ауқымы, мода және медиана өзгеріс ауқымын анықтай білу Абсолют жиілік
64 Пысықтау 1 Период,таза периодты ондық бөлшек, иррационал сандар Шектеулі және шектеусіз ондық бөлшектерді ажырата білу Үлестір

мелі тест материалы

104 бет 6сынып
IV-тарау Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 13 сағат
65 Алгебралық өрнек. Алгебралық қосынды 2 Әріпті өрнектің қабылдайтын сандық мәні §21
66 Алгебралық өрнектердің мәні 2 Ұқсас мүшелер, ұқсас мүшелерді біріктіру §22
67-69 Қосу мен көбейтудің ауыст, терімд. қасиеттерін пайдаланып өрнектерді ықшамдау 3 Тақырыпты пысықтау
70-72 Жақшаларды ашу.

Ортақ көбейт. Жақша сыртына шығару

3 Мәндес теңдеу Теңдеулердің анықтамаларын білу §23
73-74 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру 2
75 IV тарауды қайталауға есептер шығару 1 Сызықтық теңдеу Сызықтық теңдеуді шеше білу НОК п30

5сынып

76 Бақылау жұмысы №6 1
77 Қайталау
Vтарау. Сызықтық теңдеу және сызықтық теңсіздік. 25 сағат
78-81 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу 4 «Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу» тақырыбы бойынша тексеру Матема

тикалық тренажер

№637,641
82 Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін  табуға арналған өзіндік жұмыстар 1
83-84 Санды теңсіздіктер 2 Санды теңсіздіктерді мүшелеп қосу және азайту, көбейту, бөлу Санды теңсіздіктерді мүшелеп қоса және азайта білу, көбейте, бөле білу кесте П. 20-24
85-86 Санды теңсіздіктердің қасиеттері 2 Санды теңсіздіктердің қасиеттерін түсіну Санды теңсіздіктердің қасиеттерін пайдалана білу Дидактикалық материал

дар

§27
87-88 Санды теңсіздіктерді қосу, азайту 2 Тақырыпты пысықтау Кесте §28
89-90 Санды теңсіздіктерді көбейту, бөлу 2 Санды теңсіщдіктерді көбейту, бөлу ережелері §29
91-94 Сан аралықтары 4
95-98 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу 4
99-100 V тарауды қайталау есептері
101 Бақылау жұмысы №7 1
102 Қайталау 1
VI-тарау. Жазықтықтағы түзулер және олардың орналасуы. Жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі. 18 сағат
103 Қиылысатын түзулер 1 Қиылысатын түзулерді белгілеу, вертикаль түзулер Сызғыш, бұрыштық транспор

тир

104-105 Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық 2 Перпендикуляр, перпендикуляр белгісі Перпендикулырдың ұзындығын білу Сызба, бұрыштық, тарнспор

тир

§33
106 Параллель түзулер 1 Параллель, паралеллдік белгіс Параллельдік туралы ұығым және параллель түзулер сала білу Сызба, бұрыштық транспор

тир

§34
107-108 Координаталық жазықтық. Координата  бойынша нүкте салу 2 Декарттық координаталар жүйесі. Ордината абсцисса, координатаның бас нүктесі Жазықтықта нүктенің координаталарын таба білу «Нүктенің координаталары» кестесі П.3 6сынып §35
109-111 Графиктер 3 График, тәуелділік Графиктерді сала және оқи білу» Тәуелділік

кестесі

§36 физика
112-113 Осьтік симметрия 2 Симметрия осьі.осьтік симметрия ұғымы Симметриялық фигураларды сала білу Симметрия кестесі §37
114-115 Центрлік симметрия 2 Центрлік симметрия ұғымы Центрлік симметриялық фигураларды сала білу «Центрлік симметрия» кестесі §38
116-117 VI тарауды қайталау есептері 2
118 Бақылау жұмысы №8 1
119 Қайталау есептерін шығару 1
120 Бағанды диаграмма 1 Диаграмма сала білу §39
VIIтарау. Функция 20сағат
121-122 Функция туралы ұғым және оның формуламен берілуі 2 Пропорцианалдылық Ұқсас фигураларды таба білу
123-124 Функцияның кестемен берілуі 2 Тақырыпты пысықтау
125 Функция және декарт.айным. шамалар туралы 1
126-127 Функцияның графикпен берілуі 2 Аргумент, тәуелсіз айнымалы функция Функцияны оқи білу және тәуелділікті жаза білу Квадрат, куб §40
128-130 Сызықтық функцияның графигі 3 Кесте, кестенің қадамы У=1 функциясының графигін сала білу
131-133 Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі 2 §44
134-136 Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы 2 Х -алдындағы коэффицент Бірнеше сыықтық функциялар графиктерін бір жазықтыққа сала білу Кесте §45

№1128(2)—,1129(1)

1130

137-138 VII тарауды қайталау жаттығулары 2 Кесте бойынша тәуелділікті оқи білу Кесте §41
139 Бақылау жұмысы №8
140 Пысықтау есептерін шығару 1 Үлестір

мелі тест материалы

VI I I –тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері мен теңсіздіктер жүйелері. 23 сағат
141-143 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 3 Теңдеудің шешімі бола алатын сандар жұбын жаза білу Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жазыл,ын плакат §46
144-145 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі 3 Х айнымалысын у аннымалысы арқылы өрнектеу Екі анфымалысы бар сызықтық теңдеулер графигін сала білу §47
146-147 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 2 Графиктік, алмастыру және қосу тәсілдері Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерін білу §48
148-151 Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін алмастыру  тәсілімен шешу 4 Графиктік, алмастыру және қосу тәсілдері Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу қайталау §49
152-155 Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін қосу  тәсілімен шешу 4 Мәндес теңдеу Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шеше білу
156-159 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 2 Интервал, жартылай интервал, ашық сәуле Теңсіздіктер жүйесін шеше білу §50
160-161 VIII тарауды қайталау есептерін шығару 2
162 Бақылау жұмысы №10 2 Тақырыпты пысықтау П.44-51
163 Қайталау есептерін шығару 1 Тақырып бойынша білімін тексеру
Жылдық қайталау. 7 сағат
164 Қатынастар, пропорция 1 6-сыныпта өткенді пысықтау
165 Рационал сандарға амалдар қолдану 1
166 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру Тақырып бойынша білімін тексеру
167 Сызықтық теңдеу. теңсіздік 1
168 Жазықтықтағы координаталар 1
169 Бақылау жұмысы №11. 6-сынып бойынша 1
170 Қайталау есептерін шығару 1 Тақырып бойынша білімін тексеру