Күнтізбелік жоспар Математика 6 сынып

Күнтізбелік жоспар

Математика 6 сынып

Барлығы 170 сағат, аптасына -5 сағат.

Оқулық: математика 6. Алдамұратова Т, Алматы қаласы. Атамұра 2010ж

АптаСабақСабақтың тақырыбыСағат саныКүніТерминдер мен негізгі ұғамдарБілімділікКөрнекілікҚайталауҮй

тапсырма

сы

Басқа пәндер

мен байла

ныс

1234567891011
І-тоқсан 45-сағат
1-55-сыныпта өткенді қайталау6Карточка

лар

№2(3,4),5

(2), 10(1,2) №6,11,17

(4)

6Бақылау жұмысы1
1-тарау. Қатынастар және пропорция 21 сағат
7Қатынастар.1Екі санның қатынасыҚатынасты, бөлу қатынасты жазуКарточка

лар

Есеп§1
8Берілген қатынаста бөлу1
9-11Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті2Пропорцияның негізгі қасиеті пропорция мүшелеріПропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, пропорцияны жаза білутеңдеу§2Сурет,

еңбек

12-13Тура пропорционал шамалар2Тура  пропорционалдық ұғымыШамалардығ тура пропорционалдық мазмұнын ажырату§3
14-15Масштаб2Масштаб түсінігіМасштабты не үшін пайдаланатынын білу§4Геогра-

фия

16-17Кері пропорционал шамалар2Кері пропорционалдық

ты түсіну

Шамалардың кері пропорционалдығын білуТаблица§5
18Бақылау жұмысы №11Тақырып бойынша білімін  тексеру
19Қайталау есептерін шығару1Тақырыпты пысықтауДеңгейлік карточка
20Шеңбердің ұзындығы1
21Дөңгелектің ауданы1
22Берілген қабырғалары бойынша үшбұрыш салу1
23І тарауды қайталау есептерін шығару1
24

 

Жиын және оның элементтері1Жиын және оның элементтері туралы ұғымЖиын туралы түсінік және оларды белгілей білуЖиындар

дың қиылысуы және бірігуі көрсетілген плакаат

§6
25-26Жиындардың өзара қиылысуы, бірігуі2Жиын, ішкі жиын, қиылысуы, бірігуі§7
27Өзіндік жұмыс. Шеңбер ұзындығы. Дөңг. ауданы
2-тарау. Оң және теріс сандар. 14сағат
28-29Оң сандар және теріс сандар2Сандардың таңбаларыШамалардың ауытқуын жаза білуТермометр§8Геогра

фия

30-31Координаталық түзу2Бірлік кесінді, коодинаталық түзудың бағыты және бас нүктесіКоординаталық түзудің анықтамасын білуШкаласы бар сызғыш5-сынып

П.13

§9
32-33Қарама-қарсы сандар. Рационал сандар2Рационал сандарБерілген санға қарама-қарсы санды таба білуТүрлі-түсті қарындаш мен бор§10
34-35Санның модулі2Модуль, нүктенің санақ басынан қашықтығыСанның модулі ұғымының мағынасын білукесте§11
36-37Рационал сандарды салыстыру2Нөлден үлкен және нөлден кіші сандарРационал сандарды салыстыра білу5 сыны. П.15§12
38-39ІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар2Үш қабырғасы бойынша үшбұрыш сала білу5 сынып. П.1-6§8-12
40Бақылау жұмысы №21«Оң сандар және теріс сандар» тақырыбы бойынша білімін тексеру
41Пысықтау есептерін шығару1Үлестір

мелі тест материалдары

3-тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану.   23сағат
42-43Таңбалары теріс сандарды қосу2Теріс сандарды қосуТаңбалары бідей сандарды қосып, таңбасын анықтай білуКоординаталық түзу, «рационал сандарға қолданылатын амалдар» кестесіП. 2. 6 сынып§13физика
44-45Таңбалары әр түрлі сандарды қосу2Алгебралық қосындыТаңбалары әр түрлі сандарды қоса білушкала§14
46Рационал сандарды қосу, азайтуға арналған жаттығулар1
47-48Азайту. Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығы2Координаталық түзу бойындағы кесіндінің ұзындығын табукесте§15
49Бақылау жұмысы №41
50Қайталауға арналған жаттығулар. Рационал сандарды қосу мен азайту1Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдана білуРационал сандарды қосу, азайту тақырыбы бойынша білімін тексеруП. 7-9§15-14
51-53Рационал сандарды көбейту3Рационал сандарды көбейтуРационал сандарды көбейтіп, таңбасын анықтауКөбейту кестесі,

таңбалар кестесі

П. 24 6сынып§16
54-55Рационал сандарды бөлу2Рационал сандардыбөлуРационал сандарды бөле білуБөлу кестесі, таңбалар кестесі§17
56Рационал сандарға малдар қолдануға арналған жаттығулар1
57Рационал сандардың периодты ондық бөлшекпен жазылуы1Рационал сандарға амалдар қолданып, есептер шығара білуМатема

тикалық тренажер. Жохов В.И

10бет§18
58Шектеусыз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке ауыстыру1
59-60Жай бөлшектің ондық жуықталуы2Рационал сандарға амалдар қолдану«Рационал сандарға амалдар қолдану» тақырыбы бойынша білімін тексеруКестеП. 10-11§19
61Берілген сандар қатарының медианасы1«рационал сандарға амалдар қолдану» тақырыбын пысықтауМатемати

калық тренажер

11-12 бет§20
62ІІІ тарауды қайталау жаттығулары1
63Бақылау жұмыс №51Арифметикалық орта, өзгеріс ауқымы, мода және медианаөзгеріс ауқымын анықтай білуАбсолют жиілік
64Пысықтау1Период,таза периодты ондық бөлшек, иррационал сандарШектеулі және шектеусіз ондық бөлшектерді ажырата білуҮлестір

мелі тест материалы

104 бет 6сынып
IV-тарау Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 13 сағат
65Алгебралық өрнек. Алгебралық қосынды2Әріпті өрнектің қабылдайтын сандық мәні§21
66Алгебралық өрнектердің мәні2Ұқсас мүшелер, ұқсас мүшелерді біріктіру§22
67-69Қосу мен көбейтудің ауыст, терімд. қасиеттерін пайдаланып өрнектерді ықшамдау3Тақырыпты пысықтау
70-72Жақшаларды ашу.

Ортақ көбейт. Жақша сыртына шығару

3Мәндес теңдеуТеңдеулердің анықтамаларын білу§23
73-74Ұқсас қосылғыштарды біріктіру2
75IV тарауды қайталауға есептер шығару1Сызықтық теңдеуСызықтық теңдеуді шеше білуНОК п30

5сынып

76Бақылау жұмысы №61
77Қайталау
Vтарау. Сызықтық теңдеу және сызықтық теңсіздік. 25 сағат
78-81Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу4«Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу» тақырыбы бойынша тексеруМатема

тикалық тренажер

№637,641
82Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін  табуға арналған өзіндік жұмыстар1
83-84Санды теңсіздіктер2Санды теңсіздіктерді мүшелеп қосу және азайту, көбейту, бөлуСанды теңсіздіктерді мүшелеп қоса және азайта білу, көбейте, бөле білукестеП. 20-24
85-86Санды теңсіздіктердің қасиеттері2Санды теңсіздіктердің қасиеттерін түсінуСанды теңсіздіктердің қасиеттерін пайдалана білуДидактикалық материал

дар

§27
87-88Санды теңсіздіктерді қосу, азайту2Тақырыпты пысықтауКесте§28
89-90Санды теңсіздіктерді көбейту, бөлу2Санды теңсіщдіктерді көбейту, бөлу ережелері§29
91-94Сан аралықтары4
95-98Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу4
99-100V тарауды қайталау есептері
101Бақылау жұмысы №71
102Қайталау1
VI-тарау. Жазықтықтағы түзулер және олардың орналасуы. Жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі. 18 сағат
103Қиылысатын түзулер1Қиылысатын түзулерді белгілеу, вертикаль түзулерСызғыш, бұрыштық транспор

тир

104-105Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық2Перпендикуляр, перпендикуляр белгісіПерпендикулырдың ұзындығын білуСызба, бұрыштық, тарнспор

тир

§33
106Параллель түзулер1Параллель, паралеллдік белгісПараллельдік туралы ұығым және параллель түзулер сала білуСызба, бұрыштық транспор

тир

§34
107-108Координаталық жазықтық. Координата  бойынша нүкте салу2Декарттық координаталар жүйесі. Ордината абсцисса, координатаның бас нүктесіЖазықтықта нүктенің координаталарын таба білу«Нүктенің координаталары» кестесіП.3 6сынып§35
109-111Графиктер3График, тәуелділікГрафиктерді сала және оқи білу»Тәуелділік

кестесі

§36физика
112-113Осьтік симметрия2Симметрия осьі.осьтік симметрия ұғымыСимметриялық фигураларды сала білуСимметрия кестесі§37
114-115Центрлік симметрия2Центрлік симметрия ұғымыЦентрлік симметриялық фигураларды сала білу«Центрлік симметрия» кестесі§38
116-117VI тарауды қайталау есептері2
118Бақылау жұмысы №81
119Қайталау есептерін шығару1
120Бағанды диаграмма1Диаграмма сала білу§39
VIIтарау. Функция 20сағат
121-122Функция туралы ұғым және оның формуламен берілуі2ПропорцианалдылықҰқсас фигураларды таба білу
123-124Функцияның кестемен берілуі2Тақырыпты пысықтау
125Функция және декарт.айным. шамалар туралы1
126-127Функцияның графикпен берілуі2Аргумент, тәуелсіз айнымалы функцияФункцияны оқи білу және тәуелділікті жаза білуКвадрат, куб§40
128-130Сызықтық функцияның графигі3Кесте, кестенің қадамыУ=1 функциясының графигін сала білу
131-133Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі2§44
134-136Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы2Х -алдындағы коэффицентБірнеше сыықтық функциялар графиктерін бір жазықтыққа сала білуКесте§45

№1128(2)—,1129(1)

1130

137-138VII тарауды қайталау жаттығулары2Кесте бойынша тәуелділікті оқи білуКесте§41
139Бақылау жұмысы №8
140Пысықтау есептерін шығару1Үлестір

мелі тест материалы

VI I I –тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері мен теңсіздіктер жүйелері. 23 сағат
141-143Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу3Теңдеудің шешімі бола алатын сандар жұбын жаза білуЕкі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жазыл,ын плакат§46
144-145Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі3Х айнымалысын у аннымалысы арқылы өрнектеуЕкі анфымалысы бар сызықтық теңдеулер графигін сала білу§47
146-147Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу2Графиктік, алмастыру және қосу тәсілдеріЕкі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерін білу§48
148-151Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін алмастыру  тәсілімен шешу4Графиктік, алмастыру және қосу тәсілдеріТеңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешуқайталау§49
152-155Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін қосу  тәсілімен шешу4Мәндес теңдеуТеңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шеше білу
156-159Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу2Интервал, жартылай интервал, ашық сәулеТеңсіздіктер жүйесін шеше білу§50
160-161VIII тарауды қайталау есептерін шығару2
162Бақылау жұмысы №102Тақырыпты пысықтауП.44-51
163Қайталау есептерін шығару1Тақырып бойынша білімін тексеру
Жылдық қайталау. 7 сағат
164Қатынастар, пропорция16-сыныпта өткенді пысықтау
165Рационал сандарға амалдар қолдану1
166Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіруТақырып бойынша білімін тексеру
167Сызықтық теңдеу. теңсіздік1
168Жазықтықтағы координаталар1
169Бақылау жұмысы №11. 6-сынып бойынша1
170Қайталау есептерін шығару1Тақырып бойынша білімін тексеру