Мәтіндік және графикалық ақпаратты өңдеу

Сабақтың тақырыбы: Мәтіндік және графикалық ақпаратты өңдеу

Сабақтың мақсаты: файлдан сурет қою мен «Раіпі + сурет» айырмашылығын анықтау Оқушылар білуі тиіс: мэтінге сурет қою тэсілдерін. Оқушылар үйренуі тиіс: мэтінге суретті эртүрлі жолмен қоюды.

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың максаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • 22 бойынша бақылау сұрақтарына жауап беру.

IV   Білімді өзектендіру

 1. Мэтіндік жэне графикалық редакторлар арасында ақпарат өзара қалай алмасады?
 2. Алмасу буферіне анықтама беріңдер.
 3. Алмасу буферімен жүмыс істеу командаларын атаңцар.
 4. Мэтінді көшіру мен қою үшін қай пернелерді басамыз?
 5. Графикалық редакторда суреттің белгіленген бөлігі қалай көрінеді?
 6. Графикалық редакторда суреттің өлшемін қалай өзгертуге болады?

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Сабақты түсіндіру тэжірибелік жүмысты орындаумен қатар жүреді. Мэтіннен сурет-тің жылжымайтынын көрсету. Оқушылар қүжатқа сурет қою тәсілдерін дэптерге жазып алады. Назар аудару: Файл суретін өзгерткенде, мэтін суреті өзгермейді; «Рисунок Раіпі» командасымен қойылған суретті редакциялауга келмейді (болмайды), шрифтті өзгерт-кенде мэтіндегі сурет өлшемі өзгермейді.

VI   Бекіту

Компьютерде тэжірибелік жүмыстар орындау.

VII  Сабакты қорытындылау

Тэжірибелік жүмысты тексеру, сүрақтарды талқылап оларға жауап беру, бағалау. VIIIҮй тапсырмасы

 • 23, сүрақтарға жауап беру. Жанүя туралы суреттерді пайдаланып, эңгімелеп келу.