Практикум. Аралас құжаттар құру

Сабақтың тақырыбы: Практикум. Аралас құжаттар құру

 

Сабақтың мақсаты: қүжатқа сурет қою тэсілдерін үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: аралас қүжаттар қүруды.

Оқушылар үйренуі тиіс: аралас қүжаттарға сурет қою тэсілдерін.

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • Міндеттер қою

 

 1. Өз жанүяң туралы білгің келе ме?
 2. Сендердің арғы аталарың кім? Қайда өмір сүрді?
 3. Немен айналысты, нені армандады?
 4. Қандай іс-эрекеттер істеді?
 5. Сүрақтар өте көп. Іздеп, тауып, жазып алыңдар. Талқылау:

 

 1. Тектану (генеология) деген не?
 2. Ру, шежіре деген не?
 3. Шежіре қалай жүргізіледі?
 4. Шежіре нені көрсетеді?
 5. Жанүя тарихын қайта жасауға көмектесетін қандай дереккөздері бар.
 6. Шежірені білудің маңыздылыгы қандай?

V    Рэсімдеу мысалдарын корсету

Өз жанүяларың туралы эңгіме дайындадыңдар. Осы сабақта оны рэсімдейміз. (В дең-гейінің тапсырмасы отбасы туралы материалдары жоқ немесе қандай да бір себептермен онымен айналысқысы келмейтіндер үшін). Ата-ана, туыстарыңның көмегімен жалғасты-ра аламыз. Дайын жүмыстарды мысал ретінде көрсету. Өздеріңе үнаған рэсімдеудің нүс-касын таңдаңдар. (А, С деңгейлері)

VI   Тэжірибелік жүмысты орындау

Мұғалім кеңесші рөлінде, ал оқушылар жолдастарымен жүмыстарын талқылап, көмекте-рін пайдаланады.

VII Қорытындылау

Оқушылар жүмысының түсаукесерін жасау. Жүмыстарының ерекшеліктерін талқылау. Суреттің сапасы, шығармашылығы, істелген жүмыстың көлемі бағаланады. VIIIҮй тапсырмасы

Тэжірибелік жұмысты аяқтау.