Жобамен жұмыс

Сабақтың тақырыбы: Жобамен жұмыс

 

Сабақтың мақсаты: программалармен жүмыс жасау барысында үйренгендерін қолда-на білу, өз бетімен жұмыс жасау, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамытуға ықпал ету. Іс-әрекетті үйымдастыру ерекшелігі

5-сыныптағы информатика курсын оқып-үйрену, жоба қоргаумен аяқталады.

Әлемдегі жаһандану мен экономика, мәдениет, эртүрлі елдер мен континенттердің қо-ғамдық-мемлекеттік жүйелерінің кіріктірілу үдерісі мектеп түлектеріне мультимэдени құ-зырлылықты қалыптастыруға деген талапты күрделендіре түседі. Мультимэдени қүзырлы-лықты қалыптастыру оқушылардың жобалау эрекеті үдерісінде тиімді іске асады.

Оқуды жобалау эрекеті оқушылардың қандай да бір мэселені шешудегі танымдык қыз-метіне, белсенді түрде алған білімді пайдаланып, жаңа білім алуға, теорияны тэжірибе жү-зінде іске асыруға негізделеді. Оқушыларға олардың қызығушылығына байланысты эрекет таңдауға ерік бере отырып, мүғалім танымға деген мотивация, іске деген қызығушылық ту-дырады, жаңа білім көздерін ашуға үмтылдырады, нақты мэселені шешуде шешім қабылдау-ға жетелейді.

Жобалау эдісі оқушылар бойында негізгі ойлау түрлерін дамытып, шығармашылықты арттырады, өзін шығармашыл түлға ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Оқушыларда сарап-тау, мүмкіндіктерге баға беру, қарапайым жэне қолжетімді эрекет түрін таңдау дағдылары қа-лыптасып, есептеу кестесін, кітап, сайт, брошюра эскизі мен түсаукесерін жасай білу мүм-кіндіктері іске асырылады.

Сабақта зерттеу мүмкіндігін үйымдастыра отырып, педагог оқушылардың шығармашы-1 лық эрекетін ынталандырады. Оку жобасы басқа пэндерден алған білімдерін пайдалануды іске асыруды да көздейді.

Жобалау эдісі педагогикалық технология ретінде шығармашылық эрекетке қайшылық тудырмайды, іс-эрекеттің қатаң алгоритмі болуын ескермейді, бірақ логикалық жүйелік та-лап етіледі. Жобамен жүмыс жасаудың 6 кезеңін атап көрсетуге болады. Кезеңдердің ретгі-лігі танымдық іс-эрекеттің өнімділігіне сэйкес келеді: мэселелік жағдаят — ондағы адам түй-І сінген мэселе — мэселені шешу тэсілдерін іздеу — шешім.

Жобамен жүмыс істеу кезеңдері:

 

Реттік №

Жұмыс мазмұны

Оқушылардың іс-әрекеті

Мүғалімнің іс-әрекеті

 

1

Жобаның тақырыбы мен мақсатын анықтау

Мұғаліммен бірлесе тал-дап, қажет болған кезде қосымша ақпарат алады.

Жобалау амалдары мэнін түсін-діреді, оқушыларды ынталан­дырады, мақсат кря білуге кө-мектеседі.

 

Ақпарат жинау көздерін, тэсілдерін, сараптау жолдарын анықтау жэне есеп беру түрін, бағалау критерий-лерін анықтау, міндеттер қою.

Міндеттерді тұжырымдай-ды, іс-эрекет жоспарын белгілейді.

Идеялар ұсынып, жорамалдар жасайды.

 

Ақпарат жинау, аралық міндеттер-ді шешу.

Аралық міндеттерді шеше отырып, зерттеу жүргізеді.

Бақылайды, кеңес береді, ж; ма түрде ғана баскарады.

 

Ақпарат жинау, корытынды жасау.

Ақпаратты сараптайды.

Бақылайды, кеңес береді.

 

Нэтижелерді көрсетеді.

Есеп береді, талдайды.

Тындайды, қатардағы катысу-шы ретінде сүрақтар кояды.

 

Рефлексия

¥жымдық талдау жолымен бағалауға қатысады, өзіне-өзі баға береді.

Окушылардың пайдаланылма-ған мүмкіндіктерін, такырыпти жалғастыру

 

 

 

 

 

 

Жобалау жүмысын багалаудың жалпы өлшемдері:

  • Жобамен жұмыс кезіндегі өз бетінше атқарылған жүмыс көлемі;
  • Жоба тақырыбының өзектілігі мен маңыздылығы;
  • Такырыптың толық ашылуы;
  • ¥сынылған шешімдердің ерекшелігі;
  • Түсаукесердің нанымдылығы, жоба мазмүнының ашылуы;
  • Орындаудың мэнерлілігі мен шеберлігі;

Көркемдік қүралдардың, жаңа ақпараттық технологиялардың пайдаланылуы.

Екі жоба түрін орындау ұсынылады:

№ 1 жоба мэтіндік редактор да орындалады.

№ 2 жоба Місгозой Ро\уег Раіпі: программасында орындалады.

Оқулықта жобаны эзірлеудің үлгілері, жобаны өз бетімен орындаудың тапсырмалары бе-рілген. Тапсырмаларды оқушылар оқулықта берілген тізімнен таңдайды, өздерінікін ұсына-ды немесе мүғалімнің үхынысы бойынша орындайды. Жобалау үлгісін қарастыруды оқушы-лардың мүмкіндіктеріне байланысты алдын ала тоқсанның басында немесе жобалауға бөлін-ген сабақтың бір бөлігін пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады. Ойын немесе тест қүрас-тыру оқушылар үшін күрделі болуы ықтимал, оны мүғалім көрсетуі де мүмкін немесе дайын түрінде оқушыларға талқылауға ұсынуға болады. Бүл жағдайда оқушылар нысан үшін қан-дай эсердің таңдалғаны, қандай баптаулардың орындалғаны туралы сүрақтарға жауап береді.

Тапсырманың күрделілігіне байланысты жоба жеке немесе топтық болуы мүмкін. Егер бірнеше адам бір тақырыпты таңдаса, ол мазмүны жэне рэсімделуі жағынан ерекшеленуі тиіс.

Жобаны көпшілікпен қорғауды конференция түрінде басқа сынып окушыларының қаты-суымен үйымдастыруға болады. Оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру мақсатында эділ қазылар алқасын да оқушылардан таңдаған дүрыс. Жобаны қорғау алдында қорғау тү-рін, бағалау өлшемдерін талдау қажет.

Рефлексия әртүрлі формада болуы мүмкін, уақытты үнемдеу мақсатында мүғалім-нің электрондық поштасына жіберуді үііым дастыруға болады.

Жобалау жүмысынан нені күттіңдер? Өздеріңнің қойған мақсаттарың мен нақты қол жет-кізген нэтижені салыстырыңдар.

Жүмыс кезінде қандай сезімдер пайда болды? Сендер үшін қандай күтпеген жағдайлар болды? Қандай кезеңдер сендер үшін табысты болды?

Жобамен жүмыс барысында кездескен қиыншылықтарыңды кему тэртібімен атап берің-дер. Оларды қалай жеңдіңдер?

Өздеріңнің сыныптастарыңның жұмыстарымен де таныстыңдар. Сендер үшін мазмүн-ды, мэнді, ерекше болтаны бар ма?