S=22+23+24+25 есептеу бағдарламасы әзір циклімен жазылған, дейін цикліне ауыстырып жазуы керек.

Тапсырма№1: S=22+23+24+25 есептеу бағдарламасы әзір циклімен жазылған, дейін цикліне ауыстырып жазуы керек.

 

program kosyndy;

var x:integer;

s:real;

begin                                                                       

x:=2; s:=0;

while x<=5 do

begin      

s:=s+exp(x*ln(2));

x:=x+1;

end;

writeln (‘s=’,s);

end.

 

 

 

Тапсырма№2: Онтогенездің  негізгі  кезеңдерін  еске  түсіріп , адам  организімін өсуі  мен  дамуын  топтап  көрсететін  программа  құр .(нәресте, бала-бақша, мектепке дайындық, жасөспірімдік, балғын жастық,жастық,  орта жас, қарттық, ұзақ өмірлі )

 

Стандартты функциялар және қызметші сөздер

 

Жазылуы

 

 

Атқаратын қызметі

ABS(X)

 

Абсолюттік шама
SQR(X)

 

Квадрат
SQRT(X)

 

Квадраттық түбірі
SIN(X)

 

Синус
COS(X)

 

Косинус
EXP(X)

 

Экспонента
LN(X)

 

Натурал логарифм
ARCTAN(X)

 

Арктангенс
FRAC(X)

 

Х-тің бөлшек бөлігі
INT(X)

 

Х-тің бүтін бөлігі
CHR(X)

 

Символды анықтау
ODD(X)

 

Х-тің тақ, жұп екендігін анықтау
ORD(X)

 

Х-тің реттік нөмірі
TRUNC(X)

 

Х-тің бүтін бөлігін шығару
ROUND(X)

 

Х-ті бүтін санға дейін дөңгелектеп шығару
RANDOM(X)

 

Кездейсоқ сан шығару
PRED(X)

 

Х-тің алдыңғы мәні
SUCC(X)

 

Х-тің келесі мәні
INC(X)

 

Х-тің үлкеюі
DEC(X)

 

Х-тің кемуі