Бейстандарт функциялар мен процедуралар

Бейстандарт функциялар мен процедуралар

Негізгі ұғымдар: Белгілі бір әрекеттерді орындау мақсатында алдын ала бекітілген аты бойынша шақырылып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі процедура деп аталады. Жұмысының нәтижесі бір ғана мән болатын процедура функция деп аталады.

Есте сақта: Жазылу пішімдері:

ПроцедураФункция
              procedure <аты>;

const……………………………;

type ……………………………;

var ………………………………;

              begin

<операторлар>

              end;

function <аты>; <нәтиже аты>;

const………………..;

type…………………;

var…………………..;

                begin

                <операторлар>

                 end;

Негізгі ұғымдар: Параметр деп қолданылу аймағында белгілі бір мән меншіктелетін айнымалыны айтады.

Көмекші программа тақырыбында жазылатын параметрлер формальды деп аталады.

Қосалқы программа ішінде нақтылы параметрлердің орнына нақты түрде қойылатын мәндер немесе өрнектер нақтылы параметрлер болып табылады.

Мысал: Кез келген екі санның үлкенін анықтайтын, maxi функциясын пайдаланып, берілген төрт санның үлкенін анықтайтын программа құру қажет.

Program maxmax;

Var

      A,b,c,d,e,f, m1,m2,m3 : real;

Function maxi(a,b:real):real;             {функцияны сипаттау}

                                {функция денесі}

Begin                                                        {функцияның басы}                

         If a>b then maxi:=a else maxi:=b; {екі санның үлкенін анықтау}

End;                                                      {функция соңы}

BEGIN                                                 {программа басы}

            Write(‘4 сан енгізіңдер:’);

             Readln(c,d,e,f);

m1:=maxi(c,d);                               {функцияны шақыру}

m2:=maxi(e,f);                               {функцияны шақыру}

m3:=maxi(m1,m2);                       {функцияны шақыру}

writeln(‘максималды сан=’, m3:5:3);

end.                                    {программа соңы}

Осы мысалды процедураны пайдаланып, шығарып көрелік.

Program maxmax;

Var

      z,a,b,c,d,e,f, m1,m2,m3 : real;

Procedure  maxi(a,b:real; var z:real); {процедураны сипаттау}

                                {процедура денесі}

Begin                                            {процедура басы}

         If a>b then z:=a else z:=b; {екі санның үлкенін анықтау}    

End;                                             {процедура соңы}

BEGIN                                       {программа басы}

            Write(‘4 сан енгізіңдер:’);

             Readln(c,d,e,f);

maxi(c,d,m1);               {процедураны шақыру}

maxi(e,f,m2);                {процедураны шақыру}

     maxi(m1,m2,m3);          {процедураны шақыру}

writeln(‘максималды сан=’, m3:5:3);

end.                                {программа соңы}

Тапсырма№1: Екі санның көбейтіндісін есептейтін программаны процедура мен функция түрінде құрастыр: