Тесттер жинағы Информатика пәніне арналған 8- сыныптар

Тесттер жинағы Информатика пәніне арналған 8- сыныптар

Тест                                                                                                    8 сынып

            MS Word бағдарламасы

 1. Microsoft Word — бұл …
 2. графикалық редактор.
 3. мәтіндік процессор. *
 4. кестелер редакторы.
 5. формулалар редакторы.

2.Word бағдарламасында мәтінмен кез келген әрекетті орындаудың алдында … керек.


 1. мәтінді жою
 2. қолдау қызметіне жүгіну
 3. ақаулығы туралы есепті жөнелту
 4. мәтіннің қажетті үзіндісін ерекшелеу *
 5. Мәтінде сөзді ерекшелеу үшін маустың оңжақ батырмасымен … қажет.
 6. сөзде 2 рет шерту*
 7. сөзден кейін 4 рет шерту
 8. сөзде 3 рет шерту
 9. сөздің алдында 1 рет шерту
 10. Мына батырмалардың қайсысы ерекшеленген үзіндіні алмасу буферіне көшірмелейді?
  1. *
  2. Мына батырмалардың қайсысы ерекшеленген үзіндіні буферге кеседі?

a)

 1. *
 2. Мына батырма … үшін пайдаланылады.
 3. ерекшеленген үзіндіні буферге кесу
 4. ерекшеленген үзіндіні буферге көшірмелеу
 5. үзіндіні буферден кірістіру *
 6. ерекшеленген үзіндіні жою
 7. Мына батырма … үшін пайдаланылады?
 8. құжатты әзірлеу
 9. құжатты сақтау *
 10. құжатты ашу
 11. алдынала қарап шығу
 12. Мына батырма … үшін пайдаланылады?
 13. жаңа құжатты әзірлеу *
 14. жаңа құжатты сақтау
 15. құжатты ашу
 16. алдынала қарап шығу
 17. Мына батырма … үшін пайдаланылады?
 18. ерекшеленген үзіндіні буферге кесу
 19. ерекшеленген үзіндіні буферге көшірмелеу *
 20. буферден кірістіру
 21. ерекшеленген үзіндіні жою
 22. Тына батырмалардың қайсысы құжатты ашу үшін қызмет етеді?
  1. *
  2. Алдыңғы әрекетті болдырмау үшін … керек.
 23. құжаттың жаңа парағын ашу
 24. аспаптар тақтасында батырмасын басу *
 25. тізбекті түрде Түзету Бәрін ерекшелеу Енгізуді болдырмау (Правка – Выделить все – Отменить ввод) командаларын орындау
 26. тізбекті түрде Қызмет – Автоалмастыру (Сервис – Автозамена) командаларын орындау
 27. Құжатпен жұмыс істеуге арналған Әзірлеу, Сақтау, Ашу және басқа негізгі стандарттық командалар тобы қайда тұрады?
 28. Бас менюде (Главное меню)
 29. Стандарттық (Стандартная) тақтада *
 30. Форматтау (Форматирование) тақтасында
 31. Тапсырмалар аймағында (Область задач)
 32. Мәтіннің қажетті параметрлерін орнату, сондай-ақ оны теңестіру үшін арналған тақта … деп аталады.
 33. Бас меню (Главное меню)
 34. Стандарттық (Стандартная) тақта
 35. Форматтау (Форматирование) тақтасы*
 36. Сызғыш
 37. Құжаттың өрісін, сондай-ақ өрістен шегіністі беруге мүмкіндік беретін Word бағдарламасы терезесінің элементі – бұл …
 38. Стандарттық (Стандартная) тақта.
 39. Форматтау (Форматирование) тақтасы.
 40. Сызғыш. *
 41. Тапсырмалар аймағы (Область задач).
 42. Құжаттың ағымдағы бетін, бөлімнің нөмірін, беттің санын және т.б. бейнелейтін элемент – бұл …
 43. Қалып-күй жолы. *
 44. Стандарттық (Стандартная) тақта.
 45. Форматтау (Форматирование) тақтасы.
 46. Сызғыш.
 47. Пайдаланушы Word бағдарламасы терезесінің шиыру жолағының көмегімен …
 48. әріптердің тізбектілігін ескере отырып, сөзді іздестіруді жүзеге асыра алады.
 49. құжатты сақтай алады.

c)     құжат бойынша орын ауыстыра алады. *

d)    тағы бір құжатты аша алады.

 1. Word бағдарламасында жұмыс істеген кезде керекті файлды қалай табады?
 2. Кірістіру – Объект (Вставка – Объект) командаларын тізбекті түрде орындау арқылы
 3. Қызмет – Параметрлер (Сервис – Параметры) командаларын тізбекті түрде орындау арқылы
 4. Түзету – Бәрін ерекшелеу (Правка – Выделить все) командаларын тізбекті түрде орындау арқылы
 5. Файл – Ашу (Файл – Открыть) командаларын тізбекті түрде орындау арқылы *
 6. Word бағдарламасы менюінің қайсы қазынасынан Сақтау (Сохранить) командасын табуға болады?

a)    Файл *

 1. Қызмет (Сервис)
 2. Түзету (Правка)
 3. Формат
 4. Екі күн бұрын сақталған құжатты ашу мүмкін бе?
 5. Иә, пайдаланушы құжаттарды жойғанша олар компьютерде сақталады.*
 6. Жоқ, құжаттар 1 күннен артық сақталмайды.
 7. Иә, бірақ ақпарат одан жоғалатын болады.
 8. Жоқ, құжатты Word-та ашу мүмкін емес.

20.Word бағдарламасында мәтіндермен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін атап көрсетіңдер:


 1. Мәтінді режакциялау, мәтінді сканерлеу.
 2. Мәтінді режакциялау, мәтінді әзірлеу. *
 3. Бейнеклипті әзірлеу, мәтінді режакциялау.
 4. Мәтінді форматтау, мәтінді сканерлеу.
 5. Word бағдарламасында мәтінді теңестіру типінің бәрін атап көрсетіңдер:
 6. Ұзындығы бойынша, солжақ шеті боцынша, диагоналы бойынша
 7. Солжақ шеті бойынша, ортасы бойынша, оңжақ шеті бойынша, ені бойынша
 8. Тігінен, ортасы бойынша, горизонталь бойынша
 9. Word бағдарламасында мәтінді құжатқа енгізерде <Enter> пернесін қашан басу керек?
  1. әрбір жолдың соңында
  2. әрбір жаңа жолдың соңында*
  3. әрбір сөзден кейін
  4. әрбір беттің соңында
  5. Word бағдарламасында мәтінді ерекшелеуді болдырма үшін … керек.
 10. құжатты жабу
 11. компьютерді қайта жүктеу
 12. құжат аймағының кез келген жерінде шерту *
 13. құжатты сақтау
 14. Word бағдарламасында мәтінді кішірейтудің ең кіші стандарттық өлшемін атап көрсетіңдер:
 15. 10 % *
 16. 100 %
 17. 75 %
 18. 25 %
 19. Құжатты дискетке жазу үшін Файл менюінен … пунктін таңдау керек.
  1. Қалай сақтау …*
  2. Қайтадан жазу
  3. Ашу
  4. Көшіріп жазу
  5. Ерекшеленген мәтінде қаріптің типін қалай өзгертуге болады?
 20. Формат – Қаріп (Формат – Шрифт) менюі командаларын пайдаланып *
 21. Қызмет – Баптау – Қазына – Аспаптар тақтасы – Формат (Сервис – Настройка — Вкладка — Панель инструментов – Формат) менюі командаларын пайдаланып

Түзету (Правка) менюі командасын пайдаланып

 1. Формат – Жаңа жол (Формат – Абзац) менюі командасын пайдаланып
 2. Word бағдарламасы менюінің төменде аталған қазыналарының қайсысы Қаріп сұқбаттық терезесінде тұрады?
 3. Файл қазынасында
 4. Түзету (Правка) қазынасында
 5. Түр (Вид) қазынасында
 6. Формат қазынасында *
 7. Word бағдарламасының Формат менюі жолының Қаріп (Шрифт) қазынасы … мүмкіндік береді.
 8. қаріп символдары арасындағы аралықты орнатуға
 9. қаріптің типін, түсін, мөлшерін және оның сызылымын анықтауға *
 10. анимациялық әсерлерді әзірлеуге
 11. Word бағдарламасын қайтадан іске қосуға

29. Форматтау мәнері деген не?

 1. Жаң жол форматын анықтайтын безендіру параметрлерінің бәрінің жиынтығы, үлгінің элементі
 2. Word-тан айрықша форматта файлды сақтау
 3. Сөйлем құрастыруды (стилистиканы) тексеру құралы
 4. Емлені тексеру құралы
 5. Форматтау мәнері параметрлерін қайдан табуға болады?
 6. Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасынан немесе Формат менюі қазнасынан *
 7. Стандарттық (Стандартная) аспаптар тақтасынан немесе Түзету (Правка) менюі қазнасынан
 8. Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасынан немесе Қызмет (Сервис) менюі қазнасынан с
 9. Стандарттық (Стандартная) аспаптар тақтасынан немесе Түр (Вид) менюі қазнасынан
 10. Word бағдарламасында мәтін беттерінің нөмірлерін қалай қоюға болады?
 11. Кірістіру – Бетттердің нөмірі –  керекті параметрлерді  таңдау (Вставка Номера страниц выбрать нужные параметры) командаларын тізбектей орындап *
 12. Формат – Беттердің нөмірі – керекті параметрлерді  таңдау (Формат – Номера страниц – выбрать нужные параметры) командаларын тізбектей орындап
 13. Түр – Беттерді ентаңбалау – керекті параметрлерді  таңдау (Вид  – Разметка страницы – выбрать нужные параметры) командаларын тізбектей орындап
 14. Файл – Беттердің параметрі – керекті параметрлерді таңдау (Файл  – Параметры страницы – выбрать нужные параметры) командаларын тізбектей орындап

 

 1. Жолдың арасындағы аралықты, шегіністерді, кестелеуді өзгерту үшін қандай әрекетті орындау керек?
 2. Формат менюі қазынасындағы Жаңа жол сұқбаттық терезесін ашуды *
 3. Формат менюі қазынасындағы Қаріп (Шрифт) сұқбаттық терезесін ашуды
 4. Формат менюі қазынасындағы Тізім (Список) сұқбаттық терезесін ашуды
 5. Формат менюі қазынасындағы Мәнерлер мен форматтау (Стили и форматирование) сұқбаттық терезесін ашуды
 6. Word бағдарламасының Жаңа жол (Абзац) сұқбаттық терезесі қандай мүмкіндіктерді ұсынады?
 7. қаріптің типін, түсін, мөлшерін және оның сызылымын өзгерту
 8. анимациялық әсерлерді әзірлеу
 9. жүйені қайтадан іске қосу
 10. Жолдың арасындағы аралықты, шегіністерді, кестелеуді өзгерту *
 11. Бағандар (Колонки) батырмасы Word бағдарламасы терезесінің қайсы аспаптар тақтасында орналасқан?
 12. Қызмет (Сервис) Аспаптар тақтасында
 13. Кірістірме (Вставка) Аспаптар тақтасында
 14. Кесте (Таблица) Аспаптар тақтасында
 15. Формат Аспаптар тақтасында*
 16. Word бағдарламасында құжаттың ерекшеленген мәтінін бірнеше бағанға қалай бөлу керек?
 17. Түзету – Бағаналар (Правка – Столбцы) командаларын тізбектей орындап
 18. Формат – Бағандар (Формат – Колонки) командаларын тізбектей орындап*
 19. Қызмет – Бағандар (Сервис – Колонки) командаларын тізбектей орындап
 20. Түр – Бағандар (Вид – Колонки) командаларын тізбектей орындап.
 21. Word бағдарламасында емле қателері қандай түспен айрықша көрсетіледі?
 22. көк
 23. жасыл
 24. күлгін
 25. қызыл*
 26. Емле ережесі (Правописание) командасы Word бағдарламасы менюінің қайсы қазынасында тұрады?
 27. Файл
 28. Түзету (Правка)
 29. Түр (Вид)
 30. Қызмет (Сервис)*
 31. Word бағдарламасындағы құжаттың әрбір бетінде қайталанатын қосымша элементтер … деп аталады.
 32. Жол басы
 33. тізім
 34. тақырып
 35. колонтитулдар *
 36. Word бағдарламасындағы Шекаралар мен құю (Границы и заливка) командасы … менюінің қазынасында тұрады.
 37. файл
 38. формат *
 39. анықтама
 40. терезе
 41. Word бағдарламасындағы құжаттың бәріне жақтауды үстемелеу үшін … қажет.
 42. Формат – Шекаралар мен құю – Бет – Жақтау (Формат – Границы и заливка – Страница – Рамка) командаларын орындау*
 43. Формат – Шекаралар мен құю – Шекара – Жақтау (Формат – Границы и заливка – Граница – Рамка) командаларын орындау
 44. Мәтінді ерекшелеу және Стандарттық тақтадағы Кестелер мен шекаралар батырмасын басу
 45. Файл – Жолдың параметрлері (Файл – Параметры страницы…) командаларын орындау
 46. Word бағдарламасының құжатына дайын суреттер қандай командалармен қалай кірістіріледі?
 47. Кірістіру – Сурет – Файлдан (Вставка – Рисунок – Из файла) – қажетті суретте екі рет шерту арқылы*
 48. Формат – Сурет – Файлдан (Формат – Рисунок – Из файла) – қажетті суретте екі рет шерту арқылы
 49. Түр – Сурет – Файлдан (Вид – Рисунок – Из файла) – қажетті суретте екі рет шерту арқылы
 50. Түзету – Кірістіру керек (Правка – Вставить) – қажетті суретте екі рет шерту арқылы
 51. 42. Аспаптар тақтасындағы Кескіндерді баптау (Настройки изображения) батырмасы қандай қызмет атқарады?
 52. Құжатқа суретті кірістіру *
 53. Мәтінге суретті орналастыру
 54. Кескіннің қанықтылығын арттыру немесе азайту
 55. Суретті қысу
 56. 43. Аспаптар тақтасындағы Кескіндерді баптау  (Настройки изображения) батырмасы қандай қызмет атқарады?
 57. Құжатқа суретті кірістіру
 58. Кескіннің қанықтылығын арттыру және азайту *
 59. Мәтінге суретті орналастыру
 60. Суретті қысу
 61. 44. Word бағдарламасындағы тақырыптардың графикалық мәтінін әзірлеу құралдарын іске қосу командасын атап көрсетіңдер:
 62. Кірістіру – Объект – Image құжаты (Вставка – Объект – Документ Image)
 63. Кірістіру – Объект – Мультмедиа клипі (Вставка – Объект – Клип мультимедиа)
 64. Кірістіру – Объект – Дыбысжазу (Вставка – Объект – Звукозапись)
 65. Кірістіру – Сурет – WordArt объектісі (Вставка – Рисунок – Объект WordArt) *
 66. 45. WordArt мәнеріндегі мәтіннің түсін өзгерту қандай қомандалардың көмегімен жүзеге асады?
 67. Кірістіру – Сурет – Автофигуралар – Мәтіннің түсі (Вставка – Рисунок – Автофигуры – Цвет текста)
 68. Кірістіру – Сурет – WordArt жинағы (Вставка – Рисунок – Коллекция WordArt)
 69. Форматтау – Қаріп түсі (Форматирование – Цвет шрифта) Аспаптар тақтасы
 70. WordArt объектісінің форматы – Түс және сызықтар – Құю – Түс (Формат объекта WordArt – Цвета и линии – Заливка – Цвет) *
 71. Автофигураларға …  жатады.
 72. маркерлер, суреттер, қартинкалар, символдар, сілтемелер, беттердің нөмірі және б..
 73. сызықтар, мәнерлі жебеліктер, жұлдыздар мен таспалар, сілтемелер және б.*
 74. колонтитулдар, WordArt жинағы, автоалмастыру құралдары, автопараметрлер және б.
 75. арнайы кірістірме, сызықтар, объекті көлеңкесі,объекті көлемі және б.
 76. 47. Жұмыстық терезеге Сурет салу (Рисование) аспаптар тақтасы қандай командалармен шығарылады?
 77. Қызмет – Баптау – Аспаптар тақтасы (Сервис – Настройка – Панели  инструментов)  – керекті тақтаны таңдау *
 78. Формат – Шекаралар және құю (Границы и заливка) – керекті тақтаны таңдау
 79. Қызмет – Үлгілер мен қондырмалар – Аспаптар тақтасы (Сервис – Шаблоны и надстройки – Панели инструментов) – керекті тақтаны таңдау
 80. Қызмет – Параметрлер – Аспаптар тақтасы (Сервис – Параметры – Панели инструментов) – керекті тақтаны таңдау
 81. 48. Сурет салу (Рисование) тақтасының қандай батырмасы Фигуралар нобайының түсін өзгертеді?
 82. Қаріп түсі
 83. Сызықтар типі
 84. Штрих типі
 85. Сызықтар түсі *
 86. 49. Сурет салу (Рисование) тақтасының қандай батырмасы Фигураның ішкі аймағының түсін өзгертеді?
 87. Құю түсі *
 88. Сызықтар түсі
 89. Көлеңке мәнері
 90. Қаріп түсі
 91. 50. Картиналар жинағынан (Micrоsoft) мәтінге картинкаларды кірістіру үшін Сурет салу (Рисование) тақтасында қандай батырма қызмет етеді?

а)

 1. b)

с)

 1. d) *

 

 1. Word бағдарламасының құжатында блок-схеманы қандай қомандалармен құрастыру керек?
 2. Сурет салу – Автофигуралар – Әрекеттер (Рисование – Автофигуры – Действия) – қолмен сурет салу
 3. Сурет салу – Автофигуралар – Блок-схема (Рисование – Автофигуры – Блок-схема) – қолмен сурет салу *
 4. Графикалық редакторда блок-схеманы құрастыру
 5. Бұрын құрастырылған Блок-схема файлынан кірістіру
 6. 52. Word бағдарламасында кесте неден тұрады?
 7. Мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан *
 8. Тек мәтіндері ғана бар болатын жолдар мен бағандардан
 9. Тек цифрлық мәліметтері ғана бар болатын ұяшық жолдарынан
 10. Тек суреттері ғана бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан

53 Word құжатына кестені қандай командалармен кірістіруге болады?

 1. Кесте – Үстемелеу (Таблица – Добавить)  — кестенің керекті параметрлерін таңдау *
 2. Кесте – Кестенің суретін салу (Таблица – Нарисовать таблицу) — кестенің керекті параметрлерін таңдау
 3. Кесте – Автоіріктеу (Таблица – Автоподбор) — кестенің керекті параметрлерін таңдау
 4. Кесте – Автоформат (Таблица – Автоформат) кестенің керекті параметрлерін таңдау
 5. Кестені безендірудің мәнерін таңдау үшін терезені қандай командалар шақырады?
 6. Кесте – Үстемелеу (Таблица – Добавить)  — керекті параметрлерді таңдау
 7. Кесте – Кестенің суретін салу (Таблица – Нарисовать таблицу) — керекті параметрлерді таңдау
 8. Кесте – Автоіріктеу (Таблица – Автоподбор) — керекті параметрлерді таңдау
 9. Кесте – Автоформат (Таблица – Автоформат) — кестенің керекті параметрлерін таңдау *
 10. 55. Қандай аспаптар тақтасының кестелермен жұмыс істеуге арналған қомандасы бар?
 11. Форматтау (Форматирование)
 12. Стандарттық (Стандартная)
 13. Кескінді баптау (Настройка изображения)
 14. Кестелер және шекаралар (Таблицы и границы)*
 15. 56. Кестелер және шекаралар (Таблицы и границы)

      аспаптар тақтасы көмегімен қандай негізгі

       қызметтер жүзеге асырылады?

 1. Сызықтардың қалыңдығын өзгерту, мәтінді теңестіру, ұяшықтарды сұрыптау, ұяшықтарды құю және б.*
 2. Автофигураларды, WordArt жинағын, алмастыру құралдарын, автопараметрлерді және б. кірістіру вставка
 3. Мәтіндегі кестені түрлендіру, бағандар мен жолдарды үстемелеу мен жою және б.
 4. Автофигураларды, WordArt жинағын, автомәтінді, мәтінді теңестіруді, ұяшықтарды сұрыптауды және б. кірістіру
 5. 57. Word бағдарламасы құжатының кестесіне жолдарды немесе бағанды қандай командалардың көмегімен үстемелеуге болады?
 6. Кесте – Үстемелеу (Таблица – Добавить)  — керекті команданы таңдау*
 7. Кесте – Кестенің суретін салу (Таблица – Нарисовать таблицу) — керекті команданы таңдау
 8. Кесте – Автоіріктеу — керекті команданы таңдау
 9. Кесте – Автоформат — керекті команданы таңдау
 10. 58. Белсенді құжатты басып шығару үшін … керек.
 11. Стандарттық аспаптар тақтасында Баспаға шығару (Печать) батырмасын басу *
 12. Меню жолындағы Баспаға шығару (Печать) батырмасын басу
 13. Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасында Баспаға шығару (Печать) батырмасын басу
 14. Жұмыс аймағында (Рабочей области) Баспаға шығару (Печать) батырмасын басу
 15. 59. Принтердің түрі, баспа беттерінің саны, көшірмелер саны және т.б. сияқты басылым параметрлерін орнату үшін … орындау керек.
 16. Файл менюінде → Баспаға шығару (Печать) немесе CTRL+P пернелерінің қисынын басу және Баспаға шығару (Печать) сұқбат терезесінде керекті параметрлерді баптау, ОК-ді басу *
 17. Түзету (Правка) менюінде → Баспаға шығару (Печать) немесе CTRL+P пернелерінің қисынын басу және Баспаға шығару (Печать) сұқбат терезесінде керекті параметрлерді баптау, ОК-ді басу
 18. Түр (Вид) менюінде → Баспаға шығару (Печать) және Баспаға шығару (Печать) сұқбат терезесінде керекті параметрлерді баптау, ОК-ді басу*
 19. Қызмет (Сервис) → Баспаға шығару (Печать) және Баспаға шығару (Печать) сұқбат терезесінде керекті параметрлерді баптау, ОК-ді басу*

 

 

 

 

 1. 60. Басып шығару алдында құжатты қалай қарап шығу керек?
 2. Стандарттық (Стандартная) аспаптар тақтасында Алдынала қарап шығу (Предварительный просмотр) батырмасын басып *
 3. Жол менюі (Строка Меню) тақтасында Алдынала қарап шығу (Предварительный просмотр) батырмасын басып
 4. Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасында Алдынала қарап шығу (Предварительный просмотр) батырмасын басып
 5. Қалып-күй жолы (Строка состояние) тақтасында Алдынала қарап шығу (Предварительный просмотр) батырмасын басып

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сынып    MS Excel  бағдарламасы

 1. Microsoft Excel – бұл …
 2. кесте түрінде құрылымдалған мәліметтерді өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама. *
 3. тамғалық кестені өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама.
 4. кесте түріндегі мәліметтерді өңдеу процесінде компьютердің ресурстарын басқаратын оның құрылғысы.
 5. компьютердің ресурстарын басқаратын жүйелік бағдарлама.
 6. 2. Электрондық кесте … болып табылады.
 7. нөмірленген жолдар мен латын әліпбиінің әріптерімен атау берілген бағаналардың жиынтығы *
 8. латын әліпбиінің әріптерімен атау берілген жолдар мен нөмірленген бағаналардың жиынтығы
 9. нөмірленген жолдар мен бағаналардың жиынтығы
 10. пайдаланушы еркін түрде атау берген жолдар мен бағаналардың жиынтығы
 11. Excel бағдарламасын қалай іске қосуға болады?
 12. a) Іске қосу – Бағдарламалар – Microsoft Office – Microsoft Office Excel (Пуск – Программы – Microsoft Office – Microsoft Office Excel) командаларының тізбегін орындап*
 13. b) Іске қосу – Бағдарламалар – Windows каталогы (Пуск – Программы – Каталог Windows) командаларының тізбегін орындап
 14. c) Іске қосу – Бағдарламалар – Стандарттық – Блокнот (Пуск – Программы – Стандартные – Блокнот) командаларының тізбегін орындап
 15. d) Бағдарламалар – Microsoft Office – Microsoft Excel (Программы – Microsoft Office – Microsoft Excel) командаларының тізбегін  орындап
 16. Excel бағдарламасындағы жүйе жұмыс істейтін құжаттар қалай аталады?
 17. Кітаптар деп *
 18. Парақтар деп
 19. Кестелер деп
 20. Мәтін деп
 21. 5. Excel бағдарламасында жаңа кітапты әзірлеу үшін не істеу керек?
 22. Файл менюіндегі Әзірлеу (Создать) командасын орындау керек*
 23. Аспаптар тақтасында Қайтару (Вернуть) батырмасын басу керек
 24. Файл менюіндегі Ашу (Открыть) командасын орындау керек
 25. Аспаптар тақтасында Ашу (Открыть) батырмасын басу керек
 26. Excel бағдарламасының файлының қандай кеңеюі бар болады?
 27. .xls
 28. .doc
 29. .txt
 30. .ppt
 31. 7. Excel бағдарламасындағы кестенің ең аз құрауышы … болып табылады.
 32. ұяшық *
 33. формула
 34. кітап
 35. дұрыс жауабы жоқ
 36. 8. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы торының адресі неден тұратынын атап көрсетіңдер.
 37. Бағананың көрсеткіші, жолдардың нөмірі *
 38. Бағананың көрсеткіші
 39. Бағананың нөмірі
 40. Жолдардың нөмір
 41. Excel бағдарламасындағы іргелес емес ұяшықтарды қалай ерекшелеуге болады?
 42. Бірінші ұяшықта шертіп, <Ctrl> пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек *
 43. Бірінші ұяшықта шертіп, <Shift> пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек
 44. Бірінші ұяшықта шертіп, <Alt> пернесін басу керек және оны ұстап тұрып басқа ұяшықтарда шерту керек
 45. Түзету – Өту – Ерекшелеу (Пpавка – Пеpейти – Выделить) әрекеттерін орындау керек.
 46. Excel бағдарламасында ұяшыққа мәліметтерді енгізу аяқталған кездегі дұрыс әрекетті атап көрсетіңдер.
 47. <Enter> пернесін басу керек*
 48. формулалар тақтасының Болдырмау <Отмена>  батырмасында шерту керек
 49. <End> пернесін басу керк
 50. <Space> пернесін басу керк
 51. 11. Microsoft Excel-де қандай қызметтік перненің көмегімен белсенді ұяшыққа мәліменттерді енгізуге және оларды редакциялауға болады?
 52. F2 *
 53. F5
 54. F7
 55. F4
 56. 12. Excel бағдарламасындағы ұяшықта барды қалай жою керек?
 57. Ұяшықты ерекшелеу және <Del>-ді басу керек *
 58. Ұяшықты ерекшелеу және <Ctrl>+ <Del>-ді басу керек
 59. Ұяшықты ерекшелеу, маустың солжақ батырмасын басу керек, пайда болған сұқбаттық терезеде Барды тазалау (Очистить содержимое) командасын таңдау керек
 60. Ұяшықты ерекшелеу және Түр – Қатардағы (Вид – Обычный) командаларын орындау керек.
 61. 13. Excel бағдарламасындағы кестеге ұяшықты қалай үстемелеу керек?

а)   Формат менюі – Ұяшықтар… (меню Формат – Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау

b)Кірістіру менюі – Үстемелеу – Ұяшықтар… (меню Вставка – Добавить –  Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау

с) Кірістіру менюі – Парақ (меню Вставка – Лист) командаларын тізбекті түрде орындау

 1. d) Кірістіру менюі – Ұяшықтар… (меню Вставка – Ячейки…) командаларын тізбекті түрде орындау *
 2. Excel бағдарламасындағы ұяшыққа ақпаратты енгізбестен бұрын … қажет.

а)  бұл ұяшықты ерекшеленген ету керек. Ол үшін маустың көрсеткішімен онда шерту керек. *

 1. b) жаңа ұяшықты әзірлеу керек

с) маустың оңжақ батырмасынмен шертіп жанама менюді шақыру керек

 1. d) F2 пернесін басу керек.
 2. 15. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағында жолдардың атауы қалай белгіленетінін атап көрсетіңдер.
 3. Еркін түрде пайдаланушылар атау береді
 4. Орыс әліпбиінің әріптерімен белгіленеді
 5. Латын әліпбиінің әріптерімен белгіленеді
 6. Цифрлармен нөмірленеді *
 7. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағында бағаналардың атауы қалай белгіленетінін атап көрсетіңдер.
 8. Еркін түрде пайдаланушылар атау береді
 • Орыс әліпбиінің әріптерімен белгіленеді
 1. Латын әліпбиінің әріптерімен белгіленеді *
 2. Цифрлармен нөмірленеді
 3. Егерде Excel бағдарламасындағы жолдың тақырыбында шертсек, онда не болады?
 4. Жол ерекшеленеді *
 5. Жолдың бары көрінеді
 6. Формула өрнегін енгізу күтіледі
 7. Жаңа дол кірістіріледі
 8. 18. Бағдарлама кестесінің қандай мәліметтері негізгі деп аталады?
 9. Басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын

мәліметтер *

 1. Басқа ұяшықтардың мәні бойынша анықтауға болатын мәліметтер
 2. Туынды мәліметтер
 3. Электрондық кестенің мәліметтерінің бәрі
 4. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы бағаналарының дұрыс белгіленулерін атап көрсетіңдер.
 5. AB *
 6. A12
 7. 21
 8. FAS
 9. 20. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы жолдарының дұрыс белгіленулерін атап көрсетіңдер.
 10. A1
 11. 18 *
 12. 21A
 13. DD
 14. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы жолдарының ең көп санын атап көрсетіңдер.
  1. 65 536 *
  2. 20 000
  3. 50 000
  4. 60 000
  5. 22. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы бағаналарының ең көп санын атап көрсетіңдер.
 15. 256 *
 16. 100
 17. 200
 18. 300
 19. 500
 20. 2 Excel бағдарламасындағы ұяшықтың дұрыс адресін атап көрсетіңдер.
 21. B1 *
 22. «A10000
 23. #A10
 24. BZ_99
 25. 24. Excel бағдарламасындағы кестенің ауқымы – бұл..
  1. кестеде формасы тікбұрышы айтақты құрайтын торлар жиынтығы. *
  2. бір жолдың ұяшықтарының бәрі.
  3. бір бағананың ұяшықтарының бәрі.
  4. мүмкін болатын мәндердің жиыны.
  5. Excel бағдарламасындағы кесте ауқымдарының белгіленулерін атап көрсетіңдер.
 26. A:A
 27. 23:4DE.
 28. 1A.
 29. A1:B2 *
 30. Excel бағдарламасындағы ұяшық ауқымының мәндерін белгілі бір тізбектілікпен реттке келтіру … деп аталады.
 31. форматтау
 32. сүзгілеу
 33. топтау
 34. сұрыптау *
 35. 28. Excel бағдарламасындағы ұяшықты мәліметтердің қандай негізгі форматтары қолдай алады?
 36. сандық
 37. мәтіндік
 38. формулалық
 39. аталғандардың бәрі *
 40. 29. Excel ұяшықтарына қандай форматтауды қолдануға болады?
 41. Көмкеру мен құю
 42. Мәтін мен қаріп форматын теңестіру
 43. Мәліметтер типі, ені және биіктігі
 44. Нұсқалардың бәрі дұрыс *
 45. 30. Excel бағдарламасындағы жаңа құжатты қандай батырманың көмегімен әзірлеуге болады?
  1. *
  2. 31. Excel бағдарламасындағы Алдынала қарап шығу «Предварительный просмотр» командаксы нені білдіреді?
 46. Бұл құжаттың қандай түрде басылатынын қарап шығу
 47. Бұл файлдың қандай түрде басылатынын қарап шығу *
 48. Файлды іздестіру немесе ашу
 49. Дұрыс жауабы жоқ
 50. 32. Excel бағдарламасындағы Форма … командасының сұқбаттық терезесі не үшін пайдаланылады?
 51. Кестенің жазбаларын толтыру үшін
 52. Кестені форматтау үшін
 53. Парақтағы емлені тексеру үшін
 54. Шарт бойынша кестенің жазбаларын сүзгілеу үшін *
 55. 33. Жеке ұяшықтағы мәліметтердің форматын қалай өзгерту керек?
  1. Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасының көмегімен *
  2. Формулалар жолы (Строка формул) тақтасының көмегімен
  3. Стандарттық (Стандартная) аспаптар тақтасының көмегімен
  4. Меню жолы (Строка меню) тақтасының көмегімен
  5. 34. Белгілі бір ауқымнан ұяшықтарды еркін түрде қалай кері форматтау керек?
   1. Қажетті ауқымды ерекшелеу және Формат – Ұяшықтар (Формат – Ячейки) командасын беру керек *
   2. Қажетті ауқымды ерекшелеу және Қызмет – Ұяшықтар (Сервис – Ячейки) командасын беру керек
   3. Қажетті ауқымды ерекшелеу және Кесте – Ұяшықтар (Таблица – Ячейки) командасын беру керек
   4. Қажетті ауқымды ерекшелеу және Кірістіру – Ұяшық (Вставка – Ячейки) командасын беру керек
   5. 35. Ұяшықтың ені мен биіктігін қалай өзгерту керек?
  6. Формат – Жол (Формат – Строка); Формат – Бағана (Формат – Столбец) командаларын беру керек *
  7. Қызмет – Жол (Сервис – Строка); Қызмет – Бағана (Сервис – Столбец) командаларын беру керек
  8. Кірістіру – Жол (Вставка – Строка); Кірістіру – Бағана (Вставка – Столбец) командаларын беру керек
  9. Түзету – Жол (Правка – Строка); Түзету – Бағана (Правка – Столбец) командаларын беру керек
  10. 36. Егерде Excel бағдарламасындағы кестенің толтырылған ұяшығында екі рет шертсек, онда қандай режім белсенді болады?
  11. Тордың барын редакциялау режімі *
  12. Егерде атау Мәтін болып саналатын болса, онда мәліметтерді енгізу режімі
  13. Тордың барын көшірмелеу режімі
  14. d) Егерде атау Формула өрнегі (Формульное выражение) болып саналатын болса, онда мәліметтерді енгізу режімі
  15. 3 Excel бағдарламасының кестесіндегі бағананы тұтасымен ерекшелеуге мүмкіндік беретін пернелер қисынын атап көрсетіңдер.
  16. <началоформыCtrl>+пробел*
  17. <началоформыCtrl>+<Z>
  18. <началоформыCtrl>+<F>
  19. <Alt+<Z>
  20. 38. Біртекті мәліметтермен Excel бағдарламасының кестесін қандай командалардың көмегімен автоматты түрде толтыруға болады?
  21. Түзету – Толтыру – Прогрессия (Правка – Заполнить – Прогрессия*
  22. Түр – Толтыру – Прогрессия (Вид — Заполнить – Прогрессия)
  23. Формат – Толтыру – Прогрессия (Формат — Заполнить – Прогрессия)
  24. Қызмет – Автотолтыру (Сервис – Автозаполнение)
  25. 39. Ағымдағы ұяшықтың барын Excel бағдарламасындағы кестенің бағанындағы немесе жолындағы бірнеше ұяшыққа қалай көбейтуге болады?

a)     Толтыру маркерін тасымалдау арқылы *

b)    Маус меңзерін орын ауыстыру арқылы

 1. Формулалар жолындағы формулаларды көшірмелеу арқылы
 2. Қалып-күй жолын толтыру арқылы
 3. 40. Excel-де формула қайсы символдан басталуы тиіс?
 4. = *
 5. +
 6. бос орын
 7. мәні жоқ

41.Excel бағдарламасында формуланы редакциялауға бола ма  ?

 1. иә, Формулалар жолы (Строки формул) көмегімен *
 2. жоқ
 3. иә, ұяшықтың үсті бойынша маустың солжақ батырмасымен шерту кезінде
 4. иә, Формат менюіндегі Ұяшықтар (Ячейки) командасы көмегімен
 5. 42. Excel бағдарламасында есептеу үшін формуланы қалай теру керек?
  1. Ұяшықты ерекшелеу, математика ережесі бойынша формуланы жазу
  2. Ұяшықты ерекшелеу, жауапты бірден енгізу
  3. Ұяшықты ерекшелеу, “ = ” таңбасын теру, операциялар таңбасын қалдырмастан формуланы жазу *
  4. Формулалар шеберін (Мастер формул) пайдалану.
  5. 43. Excel бағдарламасында қандай математикалық символ арифметикалық операторлардың тобына кірмейді?
 6. +
 7. & *
 8. /
 9. 44. А1 ұяшықта барды А2 ұяшықтағыға бөлуден бөлекті қандай формуланың көмегімен анықтауға болады?
 10. =A1:B1
 11. =A1/B1*
 12. =A1\B1
 13. =A1^B1
 14. 45. Формуланы енгізу кезінде жақшаны пайдалануға бола ма?
 15. Иә *
 16. Иә, тек абсолюттік сілтемелерді пайдалану кезінде ғана
 17. Иә, тек абсолюттік сілтемелерді басқа парақтарға пайдалану кезінде ғана
 18. Жоқ
 19. 46. Дұрыс формула өрнегін атап көрсетіңдер.
 20. =50$100
 21. =A3*B3 *
 22. =A3/100
 23. =50 х 100
 24. 47. Excel бағдарламасындағы формуладағы катені қалай түзету керек?
 25. Оны жай қайтадан жазу керек
 26. Формула бойынша шерту және формула жолында катені түзету керек *
 27. Дұрыс формуланы көшірмелеу керек
 28. Формат – Формула (Формат — Формула) командасын тізбектей орындау керек
 29. Excel-де ұяшықтың абсолюттік адрестеуін беру кезінде қандай символ пайдаланылады ?
 30. a) $ *
 31. b) =
 32. c) A1
 33. d) :
 34. Excel бағдарламасындағы ҚОСЫНДЫЛАР (СУММ) функциясы не пайдаланылады?
  1. Көрсетілген сандардың квадраттарының қосындысын алу үшін
  2. Көрсетілген сандардың қосындысын алу үшін *
  3. Сандардың қосындысының айырымын алу үшін
  4. Көрсетілген сандардың квадраттарын алу үшін
  5. Excel бағдарламасында Диаграммалар … үшін әзірленеді.
 35. ақпаратты графикалық ұсыну *
 36. бағаналарды графикалық құру
 37. бағаналарды графикалық немесе жолдық құру
 38. бағаналарды графикалық және жолдық құру