Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс

Сабақтың тақырыбы : § 16 Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс

Сабақтың мақсаты PAINT графикалық редакторы мүмкіндіктерімен танысуды жалғастыру.

Оқушылар білуі тиіс : PAINT  сурет бөлігі түсінігін, бөліктермен орындалатын операцияларды, орындау тәсілдерін, мәтінді баптау мүмкіндіктерін.

Оқушылар үйренуі тиіс : суретті, сурет бөліктерін ерекшелеуді. Суретті көшіруді, жылжытуды, өлшемін өзгертуді. Жазу құралын пайдалануды. Салынған суретті ашуды.

Сабақтың барысы

І Ұйымдастыру кезеңі

ІІ Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою

ІІІ Үй тапсырмасын тексеру

IV Білімі өзектендіру

Сұрақтар:

 1. PAINT графикалықредакторыныңқандайсаймандарынбізәліпайдаланбадық ?
 2. Бүгінбіз «Ерекшелеу» сайманыменжұмысістейміз, суреткемәтінорналастырудыүйренеміз .

V Жаңатақрыптытүсіндіру

Суреттіөзгертуүшін, алдымен оны тұтастайнемесеоныңқажеттібөлігін – фрагменттіерекшелепалады.

ЕрекшелеуүшінЕрекшелеусайманықолданылады.

Ерекшеленгенфрагменттіңжан-жағындапунктирдісегіз ерекшелеумаркері бар қоршаупайдаболады .

СуреттітұтастайерекшелеуүшінCtrl+AпернелертіркесіменпайдалануғанемесеЕрекшелеу       Бәрінерекшелеубұйрығын орындауғаболады. Ерекшелеуден бас тартуүшінбасқасаймандытаңдасаңдаржеткілікті.

 1. Мөлшердіөзгерту – тышқанныңсілтемесінсегізерекшелеумаркерініңбірінеапарып, тышқанныңсолжақбатырмасынбасыпөзгерту.
 2. Орныналмастыру – ерекшеленгенфрагменттітышқанныңсолжақбатырмасынбасыпжылжыту, сілтеменіңтүрі —        .
 3. Тазалау-ерекшеленгенсаймақфонныңтүсіменбоялады.
 4. Түстердіайналдыру.
 5. Көшіру.

Қажеттібұйрықтыерекшеленгенфрагменттіңконтекстікмәзірінентаңдауғаболады.

1-тәсіл – фрагменттіCtrlпернесінбасыпжылжытамыз-жеке

көшірмесіналамыз.;

2-тәсіл – фрагменттіShiftпернесінбасыпжылжытамыз-оныңізі бар көшірмесіналамыз;

3- тәсіл – фрагменттіалмасубуферінекөшіріп, қаншареткерекболса, соншареткірістіру. Көшірмеалмасубуферіненәрқашанэкранныңсолжақжоғарғыбұрышынакірістіріледі.

ЕрекшелеусайманыүшінқосымшабаптауболыптабылатынМөлдіререкшелеусайманы да бар.

Мәтінменжұмысістеу

PAINT – графикалық редактор болғандықтан және мәтінмен жұмыс істеуге арналмағандықтан, суретпен бірге көбіне қысқа және ірі тақырып атаулары, жазба- белгілеулер құрылады.

Мәтіненгізуүшін, Мәтін  сайманынтаңдаукерек. Жұмыстыңбіріншікезеңі – енгізуөрісінқұру. Өрістіңтүрітікбұрыштыерекшелеугеұқсас. Оныңмөлшерінмәтінменжұмысістеубарысындаөзгертугеболады. Жолақтабірденжаңатіркеме бет-Мәтіненгізусаймандары – пайдаболады.

Сендербасқасаймантаңдағанғадейінмәтінніңтүрінбаптауғаболады :

—          Әріпті  жәнеоныңмөлшерін  таңдау ;

—          Мәтіндіжуанәріппен  курсивпен  ерекшелеунемесемәтінніңастынсызу  ;

Мәтінніңәрбірфрагментінәртүрлібаптауғаболады.

VІ Компьютердетәжірибелікжұмысорындау

Оқушылардеңгейліктапсырмалардыорындайды.

 

VІІ Қорытынды

 1. Фрагменттіңжәнетұтассуреттіңерекшеленулерінқандайтәсілдерменалыптастауғаболады ?
 2. Ctrlнемесепернелерінбасыпкөшірулердіңбір–біріненайырмашылығынеде ?
 3. Суреттіңфрагментінкішірейтуәрекеттерініңретінсипаттаңдар.
 4. Ақ, сары, қызылтүстергеқандайтүсқарама-қарсы?
 5. Фрагментті 90 градусқабұруүшін не істеукерек ?

VІІІ Үйгетапсырма

 • 16 мазмұндау, тестсұрақтарынажауап беру