Файлдар, бумалар және жарлықтар

Шаймерденов Атабек Сулейманович

Мектеп: Қазақ мектеп-гимназия

Петропавл қаласы

Сабақтыңтақырыбы: § 11 Файлдар, бумалар және жарлықтар

Сабақтыңмақсаты: Windowsнегізгінысандарыныңанықтамалары мен сипаттамаларытуралыоқушыларғатүсінік беру, бума мен жарлыққұрудыүйрету.

Оқушыларбілуітиіс: «Файл», «бума», «жарлық», «бумалариерархиясы» анықтамаларын, файл мен бума атауларыныңережелері мен шектеулерін, бумаларды, жарлықтардықұрутәсілдерін.

Оқушыларүйренуітиіс : Windowsнысандарына, олардыңтиптерінеанықтамаберуді, нысандарғаатауберуді, бума мен жарлықжасауды.

Сабақтыңбарысы

І Ұйымдастырукезеңі

ІІ Сабақтыңмақсаты мен міндеттерінқою

ІІІ Үйтапсырмасынтексеру

ІVБілімдіөзектендіру

Сұрақтар :

  1. ОЖ дегеніміз не ?Олқандайфункциялардыорындайды?
  2. Windows ОЖ интерфейсініңнегізгінысандарынжәнебасқарушыэлементтерінатаңдар.
  3. Жұмысүстелініңнегізгіэлементтерінатаңдар.
  4. Тапсырмалартақтасында не орналасқан ?
  5. Терезенібасқарудыңқандайэлементтерінбілесіңдер ?

V Жаңатақырыптытүсіндіру

Компьютердегібарлықақпаратбелгілібіртәртіппенорналасады. Олтәртіпфайлдықжүйедепаталатынарнайыжүйеніңкөмегіменқамтамасызетіледі. Файлдықжүйеніңнегізгінысандары файлдар, бумалар және жарлықтар.

                                     Файл – байттардыңәлдебіратауы бар тізбегі.

Бумалар. Windows – та бума құрылымыныңиерархиялықұстанымынтүсчіндіру.

Жарлықтар. Жарлыққаерекшекөңілбөлінеді. Мынадайсәттербойыншаұсыныстарқұрастыруғаболады:

Жарлық – программа немесеқұжаттыкөрсететін, нысантуралыақпаратсалынғанбелгі. Жарлық программа құжаттыңтөменгібұрышындағыбағдаршасыменерекшеленеді.

Жарлыққасиетінашуарқылынысанныңқайдаорналасқанынкөругеболады. Жарлықтардыпайдаланукездейсоқжойылғанақпараттансақтандырады. Жарлықжойылса да, файл немесе бума жойылмайды.

 

Ойындарбумасыныңүлгісі                                                    Ойындарбумасыныңжарлығы

Буманықұру

Жаңа бума құруқиынемес. ӨздеріңтаңдағанжердеЖаңа бума бұйрығынтаңдасаңдаржеткілікті. Жаңа бума (Новая папака) дегенжыпылықтағанатауы бар буманыңбелгішесіпайдаболады. Сендерге тек пернетақтаданбуманыңжаңаатынтеріп, Enterпернесін басу ғанақалады. Жаңа бума бос болады. Осы буманыңішінеөзқалауларыңшафайлдар мен басқабумалардыорналастыруыңаболады.

Жарлыққұру

Құжаттарбумасынашыңдар. Кезкелгенфайлдыңүстіндеконтекстікмәзіршақырыңдар. Жарлыққұрубұйрықтарынтабыңдар.

  1. ҚажеттінысанныңүстіндешақырылғанконтекстікмәзірдеЖарлыққұрубұйрығы бар. Бұлбұйрықбойыншабастапқынысанорналасқанжердежарлыққұрылады. Мысалы, егерсендержарлықтыҚұжаттарбумасындағыфайлғақұратынболсаңдар, ондажаңаданқұрылғанжарлықҚұжаттарбумасындаорналасады.
  2. Таңдалғаннысанғажарлыққұрып, оныЖұмысүстелінеорналастыруғаарналғанбұйрық: Отправить          Рабочий стол( Создать ярлык ).Жұмысүстелінде осы нысандыашатынжарлықпайдаболады.

Нысандардыңатыналмастыру

Нысанныңатыналмастыруүшіннысанныңконтекстікмәзірінқолданады. Одан Переименовать бұйрығынтаңдаукерек.

Бірденбірнешенысанныңатыналмастыруғаболмайтынынестеншығармаңдар.

VІ Компьютердетәжірибелікжұмысорындау

Оқушылардеңгейліктапсырмалардыорындайды.

VІІ Қорытынды

Оқушылардыңтәжірибелікжұмысынбағалаймын.

VІІІ Үйгетапсырма

  • 11 мазмұндау, тестесұрақтарынажауап беру