Тақырыбы: Наурыз – жыл басы

Тақырыбы: Наурыз – жыл басы

Мақсаты:оқушыларғаНаурызмейрамытуралытүсінік беру арқылықазақхалқыныңсалт-дәстүрінкөрсетужәне оны құрметтейбілугетәрбиелеу.

 

Көрнектілігі: нақылсөздер, көрме, тірек–сызбалар, суреттерт.б

Әдісі: Сұрақжауап,әнгімелеу,талқылауәдісі.

Түрі: Топаралықсайыс

Барысы: І Ұйымдастыру

Кіріспе

Құрметтіұстаздар, оқушылар! ДәстүрімізгеайналғанҰлыстыңұлыкүні-Наурызмерекесіқұттыболсын! Көктемайыменқатардаламызғажаңажылкелді.Әрадамкелержылданүлкенүміткүтіп,оныақтілекпен, ақниетпенқарсыалады.

 

Наурыз — өтекөнеденкележатқанмейрам.Қазақхалқыныңжаңажылы. Бұлкез-күн мен түнтеңелетінуақыт.Наурызмерекесікүніадамдарбір-бірінежақсытілектерайтқан.

 

 

Сіздергесыныпоқушыларыныңәзірлегенмерекеліктақпақтарынтартуетеміз

 

Уа, жарандар,жарандар!

 

Бәріңберіқараңдар

 

Наурыз – думанбасталды,

 

Беріжақынтұрыңдар.

 

 

Наурызтойытамаша,

 

Наурызтойыжаңаша.

 

Табиғат та тамаша,

 

Тамылжыптұржараса.

 

 

Наурыз парсы тілінде «Жаңа кун » дегедібілдіреді.БұлкүндаланыҚыдыр баба аралайдыекен. Сондықтансолтүнді.Қыдыртүнідепатаған.Бұлкүнібардықыдысатауланытолтырыпқояды.Өйткеніырыс мол болсындегентілекболғанекен.

 

 

Малдартөлдеп,қойқоздап,

Сүттенбұлақағызған.

Жаңажылдықсипаты,

БасталыптыНаурыздан.

Аққаркетіп,қойқоздап,

Шырайлышуақжазжетіп,

Шаруаныңұлыкенелген

Күнмейрамыежелден.

 

 

Наурызқайтыпараладыаты да ауыз,

Сұрамаймызақыда,алпыс та біз

Үйдастархандаламыз,сахнамыз

Ұлымейрам – Наурызшақырамыз.

Бәйгегетүсіпжарыспай,

Жүйріктіңбағыжанарма?

Білім мен өнержарысып

Тәрбие, тәлімтабарма?

Бұлбәйгеойдыңбәйгесі

Кімжүйрікойға – солалда,дегендейжарыстүріндеөткізілетінсыныпсағатымыздаозықойлытоптыанақтаймыз

 

бүгінгісабақта « » « және » топтарықатысады.Әртоптыңөзінің топ басшысыболады.

 

 

Әр топ өзтобынтаныстырады.

« Ханталапай » Сұрақ-жауап

 

(Қазақтыңсалт-дәстүрінебайланыстысұрақтар)

 

3.Ою ою( қыздар )

4.Арқан өру (Ер балалар )

5.Өнер көрсету

6.Қол күрестіру

 

 

Қазағымныңсалт-дәстүрінқұрметтеп,

Оқушыларжауапберсінсұраққа

Бабалардыңсалғанжолындәріптеп,

Әрқашандажүрейікшіқұрметтеп.

Қандай бата білесің?

 

 

« Асар » дегеніміз не?

 

Жылқыныңсүтіқалайаталады? (қымыз)

Төрттүліктіңтүрлеріқалайаталады?

 

(Шопаната,Қамбарата ,ойсылқара,Зеңгібаба)

 

 

Жылқыныңжасынақалайаталауы.

 

(Құлын, жабағы,тай,бесті, дөнекіқұлын )

 

Қандайтыйымсөздібілесің?

 

(Ақтытөкпе,Малдытеппе, Нандытерісқаратыпқойма )

 

Қандайұлттыңойындарынбілесің?

 

(Көкпар,теңнеілу,алтыбақан,асық,тоғызқұмалақ)

 

8.Жылданқұрқалғанжануар (Түйе)

9.Жігіттің нешежұрты бар? Аттарыната (Үшжұрты бар: Өзжұрты,нағашыжұрты,қайыңжұрты )

  1. Наурызкөженешетүрлітағамқосылады? (7 немесе 9)

11 Екіақыныңөнерсайысы? (айтыс)

  1. Қырықөтіріктіайтқан бала? (Тазша бала )

 

О, замандаашқанқазақөмірсырын,

Шақырғансайыстарғабрін-бірі

Тыңдайықтамашалапкөрермендер,

Көрсетедісайыскерлерөзөнерін.

« Өнерліөргежүзеді» демекші,

Өнерсайысынакезекбереміз.

Қорытындылау

Ұстаздарымыз

Күлімдегенкөзіқандай

Мәпелеген, білімберген,

Сүп-сүйкімдішәкірттеріқандай

Тілекайтыпбалаларға

Нүктеқойсынсайыстарға.

ТоптардыҚұттықтау,марапаттау