Қазақстан – 2050 стратегиясы: бірхалық– бір ел – біртағдыр»

Тақырыбы: «Қазақстан – 2050 стратегиясы: бірхалық– бір ел – біртағдыр»

Мақсаты: ОқушыларғаОтанынсүюге, бірлікке, елтарихынбілуге, еліміздіңмемлекеттікрәміздерінқастерлеуге, Отанымыздыңбайлығынқорғауға, еліміздіөркендетуге, білімдіұрпақболуғатәрбиелеу.

Түрі: сабақ викторина

Қолданылатынәдістәсілдер: сұрақжауап, шығармашылықпенжұмыс

Көрнекілігі: эпиграфтар, интерактивтітақта, суреттер

Барысы:

І. Ұйымдастырубөлімі:

А) Оқушыларменамандасу, түгелдеу;

Ә) «Жүректенжүрекке» шаттықшеңбері (білімкүнінетілек)

ІІ. Негізгібөлім:

Кіріспе: Міне, балалар, біздерелімізбенмақтанамыз. Бұлеркіндікбізгеоңайлықпенкелмегенінөздеріңбілесіңдер. Қазақеліеркіндіккежетуүшінқаншамақиынқыстаукезеңдердібастанкешірді. Мыңдағанжылдықтарихы бар.Қазақстантәуелсіздікалды.

Ал, балалар, Қазақстантуралыжалпыне білеміз?

Қазақстанныңкөпұлттылығытуралы не айтамыз?

АстанадағыБейбітшілік пен келісімсарайындаҚазақстанхалқыАссамблеясыныңмерейтойлық ХХ сессиясыөтті. СессиядаЕлбасыҚазақстанхалқыАссамблеясын «Бүкілхалықтықөкілдік» депатады. Көрегенұлткөшбасшысыныңұлымақсатынсессияныңаты да әйгілептұр: «Қазақстан 2050 стратегиясы: бірхалықбір ел біртағдыр». Міне, бүгінгібіздіңтәрбиесағатымыз да осығанарналмақ.

Елбасысессиядасөйлегенөзсөзінде:

«Бірхалық» барлығымызүшінортақұлттықмүдделер,«бір ел» барлығымызүшінортақОтан«біртағдыр» бізөмірсүріпөткенқиындықтар мен жеңістер.

Міне, қазақстандыққоғамдықкелісімдішайқалтпайұстаптұратынтабанытаудайүштаған. Қоғамдықкелісімсізмемлекетбірадым да ілгеріжылжиалмайдыдеді.

І) «Қазақстан 2050 стратегиясықалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты» ҚРныңПрезидентіН.Ә.НазарбаевтыңҚазақстанхалқынаЖолдауы 2012 жылдыңмаңыздыоқиғаларыныңбірі.

Балалар, өткенжылыЖолдаудыбарлығымызсыныпболыпталқыладық. Ал бүгінгісабағымыздабиылғыатқарылыпжатқанжұмыстарғазерсалсақ. (оқушылардыжетондарарқылы 4 топқабөлемін)

І топқа: «Баланы қорғау»

ІІ топқа: «Ұлтденсаулығы – біздіңтабыстыболашағымыздыңнегізі»

ІІІ топқа: «Ананықорғау.Әйелдергеүндеу»

ІҮ топқа: Білімжәнекәсібизаманауибілім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайтадаярлаудыңнегізгібағдары».

(Оқушыларменберілгентақырыптардыталқылау)

 

ІІ) 2013 жылРеспубликамыздыңелордасыАстананың 15 жылдығы. Астана жаңақарқындыдамыпкележатқанҚазақстанныңбейнесі, жаңарудың символы, республикамыздыңтәуелсіздігіміздің символы.

Олайболса, Алматы Астанағақайжылыкөшірілді?

Астана несіменерекшеленеді?(Астана туралы видеоролик көрсету)

ІІІ) 2017 жылАстанада «ЭКСПО-2017» халықаралықкөрмеөткізужылы.Көрме «Болашақтыңэнергиясы» ұраныменөтеді. Энергияныңбаламакөздерібұләлемқауымдастығынтолғандыратынеңөзектітақырып.

ІІІ. Қорытынды:

Ал балалар, ендібүгінгітәрбиесағатымыздықорытындыласақ.

І топқа: «БолашақтыңҚазақстанын мен қалайелестетемін?» сурет салу

ІІ топқа: «Егер де мен Президент болсамхалыққаЖолдауым» үндеужазу

ІІІ топқа: 2050 жылы мен 50 жастаболамын. Солкезде мен өзімдіқалайелестетемін? Шағын эссе

ІҮ топқа: «ЭКСПО – 2017» ге мен не сыйлаймын? Макет жасау

Жақсыбалалар. Алдарыңыздағықағаздарғаөздеріңіздіңбүгінгітәрбиесағатынанөздеріңіздіңалғанәсерлеріңтуралыжазыңдар.

Тәрбиесағатыаяқталды, сауболыңыздар.