СПИД- ғасыр дерті

Тақырыбы: СПИД- ғасыр дерті

Мақсаты:   Оқушыларға  СПИД жайындатүсіндіреотырыпоныңнеденпайдаболатынынжәне СПИД – тенсақтанужолдарынтүсіндіру.

1ж:

Қазақпын мен жетіжұттыөткерген,

Аман-есенөтіпкелемөткелден,

СПИД дегенаждаһа бар, сақболайық,

Дүниеніорапкелербеткейден.

 

2ж.

Атыөшсінбұлкеселдің СПИД деген

Естісеңтүршігедібұған денем

Жалбарыныпсұраймынжаратқаннан

Сақтасындепхалқымдыаман – есен .

Музыка

Жүргізушікетеді. Декорация. Сот залы. Екіжақтаекітақ. Айыпталушы ,жәбірленуші. Ортада трибуна.

Айыптаушылартағына :жазықсызана , нашақор , дәрігерҮшеуі де қаракиімде.

ЖәбірленушіорындықтарындаМахаббат ,Балалықшақ , Өміротырады. Барлығыақкиімкиген

Адвокат тағы .Олақкиімде.

Бірдауыс: Тұрамыз. Сот кележатыр. Бәрітұрады . Сот кіріп ,трибунағатұрады . Бәріотырады .

Сот :Құрметтіжиналғанқауым. Сіздер осы ғасырдағыашық сот үрдісінеқатысыпотырсыздар.

СПИД қаупітуралымәселетыңдаладыайыптаушылартағында :

Махаббатқызылкөйлек ,гүлденжасалған бас киім .

Балалықшақ(қызғылттүстікөйлек, бантик, шар)

Өмір-көгілдіркөйлекжасылбұтақ.

Сот :біріншіжауапберетін : жазықсызана

Сізшындықтыайтуға ант бересізбе?

СолкезЖазықсызанақаракиімінлақтырыпақкөйлек ,гүл,бантиккиіміжасырылғанана : Шындықтыайтуға ант беремін.Меніңжүрегімдемахаббатбелгісібар.Махаббатқакүнәжоқ,менбарлығынжақсыкөремін.Білместіктіңақырыбірпәлегетірелді.

Сот:айыптаушысөзіменМахаббаттыңдалады.

Махаббаторнынантұрып:Шынадалмахаббаттыжақсыкөріңдержаманқасиеттерденаулақболындар. Махаббатотырады.

Сот :келесісөзнашақорғаберіледі.

Нашақортұрады, қаракиіміншешеді. Қолыбайлаулы.

Сот:Шындықтыайтуға ант бересізбе?

Нашақор :Шындықтыайтуға ант берем.

Шексемболдынашаны.

Құтырыпсаламын

Сәлденкейінесіріп

Қисалаңдапбасамын

Жасапөзімнашақор

Ұрмай-соқпайжазалы

болмайтынбұлбір сыр

Болғанкөптіңмазағы-дейді де отырады.

Сот:айыптаушысөзіменБалалықшақтыңдалады.

Балалықшақтұрады.

Балалықшақ :

жолбермейінтажалға

Жетейіндостарарманға

Тектіқазақұрпағы

Сайболайынзаманға

Шуақшашыпатаберсіннұрлыкүндер

Аман болсынадамзат.

Бақыттыіздер

Аман болшы,бүгінгісаналыұрпақ

Тілейікамандығынбізсіздерге

Құрметтіана.Менсенісонда да қаттыжақсыкөремін.

Сот:келесісөздәрігергеберіледі.

Сот:Шындықтыайтуға ант бересіңбе?

Қаракиіміншешіп,ақ халаты уқаланғандәрігертұрды.

Дәрігер:шындықтыайтуға ант беремін.

Сот:сіз Гиппократ антынбердіңізбе?

Дәрігер:Иә.

Сот:емделушілергесатқындықжасағанжоқсыз ба?

Дәрігер:жасадым.

Сот:қашан?қалай?

Емші:13-і,жұма ,ақшатабудыңжолынойлапасығыпшприцтізарарсыздандырудыұмытыпкеттім.Нәтижесінде он мыңнан аса адамға ВИЧ жұқтырдым.

Қаракиімкиіпотырады.

Адвокат қолынкөтеріпасығыпсөзайтқысыкелгенінбілдіреді.Гонгсоғылады.

Сот:сөздіадвокатқабереміз

Адвокат:

Бізөзіміздікөпойлап,басқалардыңөмірінемәнбермейміз.

 

Олардыңбақытсызтағдырына ,қателерінемәнберсек! Сіріңке де жануүшінөмірінтолықжойыпкетугеқияды.

Аулақ бол жат қылыққажоламағын ,

денсаулықтыойлапәркезқамын .

батпаңдапкірген ауру шығуқиын

Қиналаржанғабатсашыбынжанның

Оларөзкінәләрынбәрін де тозақотындаөтейді

 

Прокурор:қолкөтеріп.Гонгсоғылады.

Сот:сөзайыптаушығаберіледі

Прокурор:кінәлі

Біріншікінәлі-махаббаттыөлтірді

Екіншісі-қатерлідертошағынтуғызғаныүшінкіәнәлі

Үшіншісі-жандары таза адамдардыңөлімінекінәлі

Олардыңкінәліістерінеақталужоқ!Жоқ!

Сот:айыптаушысөзіменөміртыңдалады.

Өмір: бізөмірдітаңдайық, жарқынөміргежаңалықәкеледі

Жамандықтанғаламшардысақтайды.Солкездеғанатыныштық пен бейбіторнайдыадамдарадал,пәк,мықтыболады.Бізбәрінен де маңыздыөмірдітаңдаймыз.Менбарлықәлемге жар саламын: өмірге-иә.өлімге – жоқ!

Сот сөйлейді:біз ХХІ ғасырдыңұрпағымыз .Бізсияқтыәліешкім де өтірік пен қатыгездік пен күрескенжоқ.

Шуақшашыпатаберсіннұрлыкүндер

Аман болсынадамзатбақыттыіздер

Аман болсынсаналыұрпақ

Тілеймінамандығынбізбенсіздер.

ОртағаМахаббат,Балалықшақ,Өмірбір-бірініңқолынұстапшығады

Адалмахаббат! Бақыттыбалалықшақ! Баянды да, бақытты да өміртілейміз!

Конфетти.

Әрқашанкүнсөнбесінәні.