Береке бастауы-тынымсыз еңбек

Күні :

Тобы: ЖҚБ-2020

Тақырыбы : Береке бастауы-тынымсыз еңбек

Мақсаты:

Білімділік:  мамандық әлемі және оның ерекшеліктері туралы дүниетанымын кеңейту;
Дамытушылық: оқушылардың өмір туралы, мамандықтар туралы көзқарасын дамыту, таңдаған мамандығының өз бейімділігі мен қабілетіне сәйкес келуін нақтылау, өз-өзін танудың жалпы әзірлігін қалыптастыру
Тәрбиелік: мамандық таңдау мәселесін белсенді арттыру, мамандық әлемі туралы ақпарат алу арқылы және өзін тану шекарасын кеңейту арқылы мамандық бағытын таңдауда жауапты шешім қалыптастыру.
Міндеті:
Мамандықтарды талдай және таңдай білуге үйрету;
Оқушыны өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығын мамандыққа сай тани білуге үйрету;
Оқушылардың бағдары мен құндылықтары туралы мәлімет беру;
Оқушылардың құптап отырған мамандықтарына бағыт беру.
Көрнекілігі: мамандықтүрлерінебайланыстысуреттер, қанаттысөздер.

Барысы.
Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгіұйымдастырылыпотырғанкешімізгеқошкелдіңіздер!

Әлемде 50 мыңға жуықмамандық бар екенжәнежылсайыноған 500-ге тартажаңатүріқосылыпотырадыекен. Олардыңішіненөзімізгеқажеттісінқалайтаңдауғаболады? Бізолардыңқаншасытуралыбілеміз? Мамандықтаңдауданенібағдарретіндеалуғаболады? «Мектепбітіргенненкейінкімболасың?» дегенсұрақтарғамектепоқушыларыныңкөбісінақтыжауапбереалмайды. Шындығынакелгендемамандықтаңдаумәселесі әсіресе біздің қоғамымыз нарықтық қатынасқа көшіп отырған жағдайда өте күрделі мәселе. Бүгінгікешіміздебізосындаймаңызды тақырыптарға тоқталамыз, мамандық, болашақ таңдайтынбағдарымыздытаңдаустратегиясыжөнінде, кәсібиөмірлікбағыттыжобалаутуралыәңгімелейтінболамыз. Мамандықтаңдаукезіндеескерілетінфакторғатоқталамызжәнедұрысшешімқабылдаудыүйренеміз. Бұлреттебүгінбізгеөзойларыменбөлісіп, тыңпікірлері мен ақыл-кеңесін айтуғашақырулықонақтарымызкеліпотыр. Солқонақтарментаныстырыпөтейін.

Қонақтар :

Алғашқы сұрағымыз:

Өзмамандығыныңшебері болу үшінадамөзін-өзіқалайдайындаукерекдепесептейсіз? Әрқайсыңызөзмамандығыңызғабайланыстыайтыпөтсеңіздер.

(Қонақтарпікірлерінайтады)
Оқушыларғамынадайбірпайдалымәліметайтып өтейін.
Мамандықтаңдаудамынадайбір формула бар:
«ҮЙРЕНГІМ КЕЛЕДІ – ҮЙРЕНЕ АЛАМЫН – ҮЙРЕНУ КЕРЕК».
ҮЙРЕНГІМ КЕЛЕДІ –бұл талап-тілектің, мақсат пен мүдденің, ынта мен ықыластыңкеңістігі;
ҮЙРЕНЕ АЛАМЫН – қабілет-қарымның, таланттың, денсаулықтың кеңістігі;
ҮЙРЕНУ КЕРЕК – еңбек рыногындағы сұраныстардың, аймақтағы әлеуметтік-экономикалық проблемалардың, әлемдік экономикалық даму тенденцияларының кеңістігі.
Кәсіп осы үш дөңгелектің тоғысу нүктесі арқылы оңтайлы таңдалады.

Ал сіздермамандықтаңдаудақандайкритерийлердібасшылыққаалғанжөндепесептейсіздер?
Келесісұрақ:
Мамандықтаңдауда ата-ананың ықпалықандайдәрежедеболуымүмкіндепойлайсыздар?

Оқушыларғапайдалымәлімет.
Мамандықтыңбірнешеклассификациясы бар. Олардыңнеғұрлымбелгілілеріеңбекпәніненегізделеді. Еңбекпәнібойыншажіктелетінмамандықтар 5 топқабөлінеді: адам – адам, адам – белгіжүйесі, адам – табиғат, адам – техника, адам – көркем образ.

Адам – адам: мұндамамандықиесіүшінеңбекнышаныболыпбасқаадамтабылады, ал қызметсипатамасы – басқаадамдарғаәсерету, адамдарменжұмысістеу. Мұндай мамандықтарға мұғалім, дәрігер, журналист, сатушы, заңгер, банкирлержатады.

Адам – белгіжүйесі: бұлтиптітаңдағанадамдарабстрактіліұғымдарменжұмысжасаудыбілуікерекжәне ой-өрісі өтекең болу керек. Бұлбухгалтерлер, оқымыстылар, ЭЕМ операторлары, зертханалар мен ғылымиорталық жұмысшылары.

Адам – табиғат: бұл тип мамандарыөліжәнетірітабиғатпроцестері мен құбылыстарыменжұмысістейді. Олар мал дәрігері, агроном, гидролог, механизатор, тракторист, эколог.

Адам – техника: бұлтипкетехникалыққұрылғыларменжұмысжасайтынұшқыштар, матростар, электромонтерлер, слесаржатады.

Адам – көркем образ: бұлтипкеөнер мен көркемөнергебейім, таланттыадамдаржатады. Оларархитекторлар, дизайнерлер, суретшілер, әнші, актерлер.

Ендіоқушылардыңсіздергеқоярсұрақтары бар екен. Солсұрақтарғакезекберейік.

  1. Қандай мамандықтаңдауғакеңесберередіңіз?
  2. Осы мамандықтытаңдауыңызға не себепболды?
  3. Сіздіңше мамандықтыдұрыстаңдаудегеніміз не депойлайсыз?
  4. Ұстаз болу сіздің бала күнгіарманыңыз ба еді?
  5. Бүгінгі таңда жастардыңкөбіұстазболуды   қаламайды, керісіншезаңгер, банкир, экономист  т.б мамандықтарды құрметпен бағалайды. Мұныңсебебінедедепойлайсыз?

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар.Әнніңсәніболмасамәніоятар, – депағартушыақын Абай айтқандай, кезектіәнгеберейік.

Кешіміздіңбасындамамандықтың 50 мыңғажуықтүрі бар дегенболатынмын. Ендіоқушыларымызмамандықтүрлерітуралықаншалықтыбілетінінтексеру үшін «Ең, нағыз..» депаталатынойынойнап көрейік. Қазірсендергемамандықтардыңкейбіререкшемінездемелеріұсынылатынболады, ал сендерберілгенмінездемегебарыншасәйкескеледідегенмамандықтардыатауыңызкерек.
—          Еңжасылмамандық
—          Ең тәтті мамандық
—          Нағыз ақшалы мамандық
—          Нағыз бала мамандығы
—          Ең күлкілі мамандық
—          Нағызадамдарменкөпараласатынмамандық
—          Еңауырмамандық

Қорытынды :

«Адам өзөміріндеекінәрсенітаңдаудақателеспеуікерек: біреуі – жар таңдау, екіншісі – мамандықтаңдау» депМ.Мақатаеватамызайтқандай, мамандық таңдау – жасөспірімкездегіадамөміріндегіеңмаңыздышешімдердіңбірі. Бүгінбіздерөзқабілеттерімізгеқарай мамандық пен бағдар таңдауда алғышарт жасадық. Бүгінгікездесусағатымызғакелгенқонақтарымызғарахметіміздіайтаотырып, кешіміз сіздердің болашақта қай бағдарда оқитындарыңызды, өз қызығушылықтарың мен қабілеттеріңесәйкескелетінмамандықтыанықтауға, кейбіреулеріңізге өз таңдауларыңыздыжасауғаүлкенсептігітидідепойлаймын.

Көкжүзінеалаулы,
Міндетемес ай болу.
Еңбастысықалаулы,
Кәсібіңесай болу!

Қошсауболыңыздар!