Тест “Химия-фармацевтика өндірісінің процестері және аппараттары” пәнінен

Тест Химия-фармацевтика өндірісінің процестері және аппараттары пәнінен

! Гидромеханикалық процестердің қозғаушы күші

*+қысымдар айырмасы


*температуралар айырмасы

*концентрациялар айырмасы

*тығыздықтар айырмасы

*меншікті салмақтар айырмасы

! Меншікті салмақ дегеніміз


*сұйықтың массалық өлшем бірлігінің массасы

*+сұйықтың көлемдік бірлігінің салмағы

*сұйықтың көлем бірлігінің массасы

*тығыздың кері шамасы

*қысымның кері шамасы

! Тығыздық дегеніміз

*+сұйықтың бірлік көлемінің массасы

*сұйықтың көлем бірлігіндегі салмағы

*сұйықтың массасы

*салмақ бірлігінің көлемі

*кысымға кері шама

! Масса мен салмақ арасындағы байланыс

*G = m g

*G = т/ g

*+m= G/g

*m = g/ G

*m = g+G

! Абсолютгік кысымды сипаттайтын байланыс

абсарт + Рвак

абсатм + Рарт

абсарт — Ратм

абсатм + Рвак

*+Рабсарт + Ратм

! Тұтқырлықтың динамикалық коэффициентінің өлшем бірлігі

*+П a • с

2/ с

3

*н- м2

*м/с

! Тұтқырлықтың кинематикалық коэффициентінің өлшем бірлігі

*П a· с

*+м2/ с

3

*н· м2

*м/с

! Төменде келтірілген гидростатиканың негізгі теңдеуіндегі Z1 + Р1/ρg= Z2 + Р2/ρg ,  ондағы Р/ρg мүшесі қалай аталады

*толық тегеурін

*кинематикалық тегеурін

*+пьезометрлік тегеурін

*геометриялық тегеурін

*динамикалық тегеурін

! Эквалентті (балама) диаметрді есептеу үшін керек қатынасты анықта

*dэ=П/S

*dэ=4П/S

*dэ = S/П

*+dэ= 4S/П

*dэ= 4S/V

! Идеалды сұйық үшін Бернулли теңдеуін табыңыз

*Z1 – Р1/ρg – W21/2g = Z2 – Р2/ρg – W22/2g

1/ρg + W21/2g = Р2/ρg + W22/2g

*Z1 + Р1/ρg = Z2 + Р2/ρg

*Z2 – Р1/ρg – W21/2g = Z2 – Р2/ρg + W22/2g

*+Z1 + Р1/ρg + W21/2g = Z2 + Р2/ρg + W22/2g

! Эйлер критерийі сипаттайды

*+қысымның гидростатикалық күшінің өзгеруінің инерция күшіне қатынасы

*бөлшекке әсер етуші күштің инерция күшіне қатынасы

*инерция күшінің салмақ күшіне қатынасы

*инерциялық күштердің үйкеліс күштеріне қатынасы

*қозғалыстың түрақталмаған сипатын ескереді

! Рейнольдс саны сипаттайды

*инерция күшінің салмақ күшіне қатынасын

*бөлшекке әсер етуші күштің инерция күшіне қатынасын

*+инерциялық күштердің үйкеліс күштеріне қатынасын

*қысымның гидростатикалық күшінің өзгеруінің инерция күшіне

*қозғалыстың тұрақталмаған сипатын ескереді

! Гомохрондық критерийі сипаттайды

*бөлшекке әсер етуші гидростатикалық күштің инерция күшіне қатынасы

*+қозғалыстың тұрақталмаған сипатын ескереді

*инерция күшінің салмақ күшіне қатынасы

*қысымның гидростатикалық күшінің өзгеруінің инерция күшіне қатынасы

*инерциялық күштердің үйкеліс күштеріне қатынасы

! Ламинарлы қозғалыс негізіндегі үйкеліс коэффициенті анықталады

жыл= w2/2g

үйк=λl/d

*hүйк=λl/dw2/2g

*∆Pүйк=λl/dρw2/2

*+λ=64/Re

! Үйкеліске шығындалған тегеуірінді анықтаңыз

үйк=λl/d

*λ=64/Re

*+hүйк=λlw2/dэ2g

*∆Pүйк=λlw2/dэ2

жыл= w2/2g

! Үйкеліс кедергісін  жеңуге жұмсалатын қысым шығынын анықтаңыз

*+∆Pүйк=λlw2/dэ2

*λ=64/Re

үйк=λl/d

*hүйк=λldw2/2g

жылд= w2/2g

! Жылдамдық тегеурінін анықтаңыз

*hүйк=λldw2/2g

*λ=64/Re

үйк=λl/d

*+һжылд= w2/2g

*∆Pүйк=λlw2/dэ2

! Түйіршікті қабаттың меншікті бетінің өлшем бірлігін көрсетіңіз

*өлшемсіз шама

2

*м/м2

3

*+м23

! Түйіршікті қабаттың меншікті бос көлемінің өлшем бірлігін көрсетіңіз

*+өлшемсіз

*дм

3

2

! Түйіршікті қабаттың меншікті бос қуыстарының балама диаметрі неге тең

*dб=4S/П

*dб=ε/а

*dб=4Гγ

*+dб=4ε/а

*dб=(dт-dж)

! Сұйықтық массалық шығынының дұрыс өрнегін көрсетіңіз.

*м =ρS

*м = wS

*м = vS

*м = ρw

*+м =pwS

! Бернулли тендеуіндегі Z + Р/ρg + w2/2g қатынасының аталуы

*жылдамдық тегеуріні

*статикалық тегеуріні

*динамикалық тегеуріні

*геометриялық тегеуріні

*+толық гидродинамикалық тегеуріні

! Дөңгелек қиманың гидравликалық радиусын анықтаңыз

*D-d/4

*ав/2(а+в)

*+dэ /4

*a/4

*h/6

! Тік бұрышты төртбұрышты құбыр қимасының гидравликалық радиусын анықтаңыз

*D-d/4

*+ав/2(а+в)

*dэ /4

*a/4

*h/6

! Сақиналы қиманың гидравликалық радиусы анықтаңыз

*dэ /4

*+D-d/4

*ав/2(а+в)

*a/4

*h/6

! Сұйықтың массалық шығыны

*ρwv

*wS

*+ρwS

*ρvS

*Vceк/S

! Сұйықтың көлемдік шығыны

*Vсек/S

*ρwS

*ρvS

*ρwv

*+wS

! Сұйықтың жалған жылдамдығын анықтаңыз

*ρvS

*ρwS

*+Vceк/S

*wS

*ρvv

! SgQH- байланысы насостардың қай параметрін сипаттайды

Мұндағы Н-меншікті энергия; Q-сұйық шығыны

*тегеурінін

*сұйықтың жылдамдығы

*өнімділік

*+пайдалы қуат

*пайдалы әсер коэффициенті

! С=mw2r=G/g w2r байланысындағы w:

*сызықты жылдамдық

*бұрышты жылдамдық

*+айналмалы жылдамдық

*айналудың орта жылдамдығы

*айналудың ең үлкен жылдамдығы

! Қандай әртекті жүйелерде сұйық және қатты фазалар болу керек

*тұман

*эмульсия

*көбік

*шаң және түтін

*+суспензия

! Қандай әртекті жүйелерде екі сұйық фаза болу керек?

*көбік

*суспензия

*+эмульсия

*шаң және түтін

*тұман

! Қандай әртекті жүйелерде сұйық және газды фазалар болу керек?

*суспензия

*эмульсия

*+көбік

*шаң және түтін

*тұман

! Заттың жалпы мөлшері бойынша ажырату процесінің материалдық балансын анықтаңыз.

*+Gқоспа =Gтаз.сұйық+Gтұнба

*Gқxқ =Gсұйықхсұйық+Gтұнбахтұнба

*G =Gқхтқтсұйық

*G =Gқхқ –хсұйықтсұйық

*G =Gсұйықхсұйық –хтқсұйық

! Ажырату процесінің дисперстік фаза бойынша алынған материалдық балансын анықтаңыз.

*Gқ =Gсұйық+Gт

*+Gқxқ =Gсұйықхсұйық+Gтхт

*G =Gқхсұйыққтсұйық

*G =Gқхқ –хсұйықтсұйық

*G =Gсұйықхсұйық –хтқсұйық

! Ажырату процесінің қандай әдісі қысым күшінің әсерімен жүргізіледі?

*ылғалмен ажырату

*тұндыру

*центрифугалау

*+сүзу

*графитациялық тазалау

 

 

 

!  Газдарды қалыпты жағдайдан жоғары қысымға дейін сығатын машиналарды атайды…

*  араластырғыштар;

*  желдеткіштер

*+компрессорлар;

*  вакуум-насостар;

*  барлық жауаптар дұрыс;

! Сиретілген ортадан газдарды сорып, оны қалыпты қысымға дейін қысатын машиналарды атайды…

*+вакуум-насостар;

*  барбатерлар;

*  компрессорлар;

*  желдеткіштер;

*  ағын насосы.

! Компрессорлар болады:

*  поршендік;

*  ротационды;

*  ортадан тепкіш;

*  біліктік;

*+ поршендік; ротационды; ортадан тепкіш; біліктік;

! Жергілікті кедергі коэффициенті:

*+ x

*  l

*  m

*  n

*  e

! Қабаттың кеуектілігі:

*+e

*  n

*  m

*  x

*  l

!  Эквивалент диаметрінің теңдеуі:

*+ dэ = 4S/П

*   dэ = 4П/S

*   dэ = S/П

*   dэ = П/S

*   dэ = 4S/V

!  Қабаттың көлем бірлігіндегі элементтерінің сыртқы беті:

*+ меншікті беті

*  қабаттың кеуектілігі

*  еркін беті

*  әртекті қабат

* жалғансұйылу қабаты

!  Қабаттың көлем бірлігіндегі бөлшектер арасындағы бос көлемі:

*+ қабаттың кеуектілігі

*  меншікті беті

*  еркін беті

*  әртекті қабат

*  жалғансұйылу қабаты

!  Қозғалыссыз қабаттың жалғансұйылу қабатына өткен кезге сәйкес келетін ағынның жылдамдығын атаңыз: *+жалғансұйылу жылдамдығы

*  жалған жылдамдық

*  пневмотранспорт жылдамдығы

*  фонтанды жылдамдық

* еркін жылдамдық

!   Бөлшектердің ағынмен жаппай ілесіп кету құбылысын атаңыз:

*+ пневмотранспорт

*  жалғансұйылу жылдамдығы

* жалған жылдамдық

* фонтанды жылдамдық

* еркін жылдамдық

!  Газ (сұйық) бір немесе бірнеше каналдар арқылы өтеді, қатты бөлшектің негізгі массасы араласпай қалған кездегі қабаттың түрін атаңыз:

*+ каналды

*  фонтанды

*  піспекті жалғансұйылу

* біртекті жалғансұйылу

* әртекті жалғансұйылу

! Ротационды компрессорлардың түрлерін көрсетіңіз:

*  пластинкалық;

*  екі айналмалы поршендерімен;

*  қалақты;

*  сұйықты сақинамен;

*+пластинкалық; екі айналмалы поршендерімен; қалақты; сұйықты сақинамен;

! Өндірісте араластырудың қандай әдістері қолданыла бастады:

*  айналмалы қозғалыстағы механикалық араластырғыштар;

барботажды;

*  ағынды және ортадан тепкіш насостарды пайдалану;

*  қозғалыссыз турбуленттейтін құрылғының ағынында;

*+ айналмалы қозғалыстағы механикалық араластырғыштар; барботажды; ағынды және ортадан тепкіш насостарды пайдалану; қозғалыссыз турбуленттейтін құрылғының ағынында;

!  Бөлшектер арасындағы кеуегінің өлшемі (кеуектілігі) қысымдар айырмасы көбейгенде өзгермейтін тұнбалар дегеніміз:

*+ сығылмайтын

*  сығылатын

*  жалғансұйылу

*  қоюланған

*  қысылған

! Кеуектілігі азайып, олардың сүзінді ағынына кедергісі қысымдар айырмасы көбейгенде жоғарлайтын тұнбалар дегеніміз:

*+ сығылатын

*  сығылмайтын

*  жалғансұйылу

*  қоюланған

*  қысылған

!  Майдадисперсті қатты фазасы аз концентрациялы суспензияларды ажырату үшін қолданылады:

*+ көмекші заттармен сүзу

*  кеуектерін бітеу арқылы сүзу

*  суспензияны қоюландыру

*  сепарация

*  центрифугалау

!  Қарапайым центрифугалар не үшін қолданылады:

*+ әртүрлі суспензияларды ажырату үшін

*  эмульсияларды ажырату үшін

*  майда дисперсті суспензиялар мен эмульсияларды ажырату үшін

*  көбіктерді ажырату үшін

*  шаңдарды ажырату үшін

! Аса жоғары центрифугалар не үшін қолданады:

*+майда дисперсті суспензиялар мен эмульсияларды ажырату үшін

* әртүрлі суспензияларды ажырату үшін

* эмульсияларды ажырату үшін

* көбіктерді ажырату үшін

* шаңдарды ажырату үшін

!  Ауырлық күштер әсерімен газдарды тазалау қандай аппаратарда жүргізіледі:

*+ шаңтұндырғыш камераларда

* НИИОГаз конструкциялы циклонда

* батареялық циклонда

* жеңді сүзгілерде

* скрубберлерде

!  Ортадан тепкіш күштер әсерімен шаңдарды тазалау қандай аппаратарда жүргізіледі?

*+НИИОГаз конструкциялы циклонда

* шаңтұндырғыш камераларда

* центрифугаларда

* жеңді сүзгілерде

* скрубберлерде

! Бір немесе бірнеше қалақты дөңгелектері айналғанда ортаға тартқыш күш дамыйтын компрессорларды атайды…

*  поршендік;

*  ротационды;

*+ортадан тепкіш;

*  біліктік;

*  ағынды.

!  Осьтік компрессорлардың ортадан тепкіш компрессорлардан қандай өзгешеліктері бар:

* +ротатор осі бойымен бағытталған сығылатын газдың тез өзгеріссіз қозғалысы;

*  өзгерісі жоқ;

*  ылғалды ортада қолданылуына байланысты;

*  агрессивтік ортада қолданылуына байланысты

*  ылғалды ортада,  агрессивтік ортада қолданылуына байланысты

!  Жалғансұйылу деп нені айтады?

* қозғалыссыз сұйық қабатын;

*+қайнау қабатын;

* сұйықтардағы асылған бөлшектерді;

* барботаждалуды.

* барботаждалуды, қозғалыссыз сұйық қабатын;

!  Формулалардағы қандай (о жалғансұйылу санын анықтайды, егер (ωo -газ ағынының жылдамдығы, ал (ωАС — жалғансұйылу жылдамдығы болса.

* +;

*  ;

*  kω = ω0;

*  kω = ωАС;

*  kω= ω0 · ωАС.

!  Таспалы және шнекті араластырғыштарды негізінен қандай сұйықтарды араластыру үшін қолданады?

* +жоғарытұтқырлықты;

*  суспензияларды;

*  майларды;

*  гелдерді.

*  майларды; гелдерді.

!  Гидродинамикалық қарсылық күшінің формуласын табыңыздыр (Ньютон заңы):

* +N = Cn2d5ρЖ;

*  РГ = сх F (w2/2) ρЖ;

*  Р = F (S / w2) ρЖ;

*  S = сх (F / Cn2);

*  ρЖ = d5(F / Cn2).

!  Жылуалмастырғыш аппараттар деп аталмайды…

*  бір ортадан (ыстық жылутасымалдағыштар) екінші ортаға (суық жылутасымалдағыштарға) жылу беретін қондырғылар;

*  заттарды сыйықтармен ұсақтауға арналған қондырғылар;

*  қоршаған ортаның температурасынан төменгі температураға дейін, газдар мен сұйықтарды суытуға арналған қондырғылар ;

*  қатты материалдардан сұйықтарды бөлу үшін қолданылатын қондырғылар;

* +мембраналар

! Жылу беруіне байланысты жылуалмастырғыш аппараттарын атайды…

*  беттік;

*  араластырғыштық;

*  рекуперативті;

*  регенеративті;

* +беттік; араластырғыштық; рекуперативті; регенеративті;

!  Рекуперативті аппараттарда жылу беріледі…

*  бөлетін қабырға арқылы;

*   жылуалмасу беті арқылы;

*  қыздыру беті арқылы;

*  бөлетін қабырға және жылуалмасу беті арқылы;

* +бөлетін қабырға арқылы; жылуалмасу беті арқылы; қыздыру беті арқылы;

!  Сұйық және оның ішінде газ көпіршіктері таралғаннан пайда болған әртекті жүйелер.

*+  көбіктер

*  суспензия

*  эмульсия

*  щаң және түтін

*  тұман

!  Газ және оның ішінде қатты бөлшектер таралғаннан пайда болатын әртекті жүйелер.

*+шаң және түтін

*  суспензия

*  эмульсия

*  көбік

*  тұман

!  Газ және оның ішінде сұйық бөлшектер таралғаннан пайда болатын әртекті жүйелер.

*+  тұман

*  суспензия

*  эмульсия

*  көбік

*  шаң және түтін

!  Әртекті жүйелер ажырату процесінің материалды балансы.

*+ Gқос = Gмөл.с + Gт

*  Qб = Qкон + Qшығ

*  Gб = Gкон + W

*  Gб + Lб = Gс + Lс

*  G(Yб – Yс) = L(Xс – Xб)

!  Тұндыру процесін қандай аппараттарда жүргізеді:

*+ тұндырғыш

*  сүзгі

*  центрифуга

*  абсорберлер

*  жылуалмастырғыш

!  Сүзу процесін қандай аппараттарда жүргізеді:

*+  сүзгі

*  тұндырғыш

*  центрифуга

*  абсорберлер

*  жылуалмастырғыш

!   Центрифугалау процестерін қандай аппараттарда жүргізеді:

*+ центрифуга

*  тұндырғыш

*  сүзгі

*  абсорберлер

*  жылуалмастырғыш

 

 

 

!  Қандай аппараттарды жылуалмасу аппараттарына жатқызуға болады?

*  «құбыр-құбырдағың аппарат;

*  қабыршақты құбырлы аппарат;

*  көпжүрісті аппарат;

*  спиралды аппарат;

*+ «құбыр-құбырдағың аппарат; қабыршақты құбырлы аппарат; көпжүрісті аппарат; спиралды аппарат;

!  Жеңді сүзгілерде газдарды тазалау процесі қандай әдіспен жүргізіледі:

*+ сүзу

*  гравитациялық тазалау

*  ортадан тепкіш күш

*  газдарды сулы тазалау

*  электрлі тазалау

!  Вентурри скрубберінде газдарды тазалау процесі қандай әдіспен жүргізіледі:

*+газдарды сулы тазалау

*  гравитациялық тазалау

*  ортадан тепкіш күш

*  сүзу

*  электрлі тазалау

!  Батареялық циклонда газдарды тазалау процесі қандай әдіспен жүргізіледі:

*+ ортадан тепкіш күш

*  гравитациялық тазалау

*  сүзу

*  газдарды сулы тазалау

*  электрлі тазалау

!  НИИОГаз циклонда газдарды тазалау процесі қандай әдіспен жүргізіледі:

*+ ортадан тепкіш күш

*  гравитациялық тазалау

*  сүзу

*  газдарды сулы тазалау

*  электрлі тазалау

!  Ортадан тепкіш күш әсерінен суспензия бөлінеді:

*+ тұнба және фугат

*  тұнба және сүзінді

*  кубтық қалдық және дистиллят

*  ылғал және құрғақ өнім

*  экстракт және рафинат

!  Қысымдар айырмасының әсерінен сүзу кезінде суспензия бөлінеді:

*+ тұнба және сүзінді

*  тұнба және фугат

*  кубтық қалдық және дистиллят

*  ылғал және құрғақ өнім

*  экстракт және рафинат

!  Газдарды электрлі тазалау әдісі қандай аппаратарда жүргізіледі:

*+ электрсүзгі

*  шаңтұндырғыш камера

*  циклон

*  жеңді сүзгі

*  скруббер

!  Қатты заттардың ерітінділерінен еріткішті газ күйінде бөліп алып   концентрлендіру үрдісін атайды

*  экстракция;

* +буландыру;

*  адсорбция;

*  барботирлеу;

*  абсорбция.

!  Қыздыру құбырларындағы ерітіндінің айналу жылдамдығы байланысты емес…

*  физикалық қасиетке;

*  қыздыру бетінің жылу күшіне;

*  айналым контурының гидравликалық кедергісіне;

*  қыздыру бетінің жылу күшіне және айналым контурының гидравликалық кедергісіне;

* +корпус құрамына

!  Қысымдар айырмасы қандай процестің қозғаушы күші болып табылады?

*+ гидромеханикалық

*  массаалмасу

*  жылу

* механикалық

* химиялық

 

!  Экспериментерді ғылыми қорытындылау тәсілі жөніндегі ілім:

*+ ұқсастық теориясы

*  гидродинамика теориясы

*  өлшемдер туралы ғылым

*  ықтималдық теориясы

*  тұрақты мөлшер жөніндегі ғылым

!  Қатты бөлшектер газды ағынмен бірге ілесіп ұшып кететін құбылысты атаңыз:

*+ пневмотранспорт

*  жалғансұйылу

*  еркін шарықтау

*  адсорбция

*  ректификация

!  Бөлшектер арасында және олардың өзара соқтығысуымен қабаттасып үйкелісімен  бөлшектерді тұндыру:

*+ қысылған

*  еркін

*  бірлесіп

*  шоғырлау

*  ұжымдық

!  Сұйықтың көлемдік шығынын анықтайтын теңдік:

*+ V = wF

*  V = Mw

*  V = QS

*  V = rS

*  V = rwf

!  Сұйықтың массалық шығынын анықтайтын теңдік:

*+ M = rV

*  M = VS

*  M = wV

*  M = QS

*  M = wr

!  Сығылмайтың нақты сұйықтар үшін Бернулли теңдеуі:

*+ z1 + P1/(rg) +w12/(2g) = z2 + P2/(rg) +w22/(2g) + hш 

*  z1 + P1/(rg) +w12/(2g) = z2 + P2/(rg) +w22/(2g)

*  P1/(rg) +w12/(2g) = P2/(rg) +w22/(2g)

*  ¶wx/¶x + ¶wy/¶y + ¶wz/¶z = 0

*  ¶ρ/¶t + ¶(rwx)/ ¶x + ¶(rwy)/ ¶y + ¶(rwz)/ ¶z = 0

!  Диафрагма  арқылы өткен сұйықтар немесе газдардың көлемдік шығыны:

*+ V = akf0

*  V = af0

*  V = w1f1 = w2f2 = … = wnfn

*  V = wf

*  V = mr

!  Құбырлардағы үйкеліс күшіне жұмсалған қысымдар шығыны:

*+ DР = lL/d . rw2/2

*  DР  = x rw2/2

*  DР = (lL/d + S x) . rw2/2 + DРкөтеру + DРқос

*  h  = lL/d . w2/2g

*  h  = x w2/2g

!  Құбырлардағы жергілікті кедергісіне жұмсалған қысымдар шығыны:

*+ DР  = x rw2/2

*  DР = lL/d . rw2/2

*  DР = (lL/d + S x) . rw2/2 + DРкөтеру + DРқос

*  h  = lL/d . w2/2g

*  h  = x w2/2g

!  Жалпы жұмсалған қысымдар шығыны:

*+ DР = (lL/d + S x) . rw2/2 + DРкөтеру + DРқос

*  DР  = x rw2/2

*  DР = lL/d . rw2/2

*  h  = lL/d . w2/2g

*  h  = x w2/2g

!  Заттардың жалпы саны бойынша әртекті жүйелерді ажырату процесінің материалдық балансы:

*+ Gқос = Gмөл + Gтұн

*  Gқосхқос = Gмөл хмөл + Gтұнхтұн

*  G = Gқостұн – хқос)/(хқос – хосв)

*  G = Gқосқос – хмөл)/(хтұн – хмөл)

*  G = Gмөлмөл – хтұн)/(хтұн – хмөл)

 

!  Табиғи айналымның теңдеуі:

* ;

* +;

* ;

* ;

* ;

!  Бастапқы ерітіндінің концентрациясын аН -ан аК-ге дейін көтеру үшін буландырылатын судың қажетті мөлшері.

* W = анк (Sн – 1);

* WSн = 1 –анк

* +W = Sн (1 –анк);

* W = Sн — анк;

* Wанк = Sн – 1.

!  Ерітіндіні қыздыру кезіндегі оған берілетін жылуды қандай теңдеу көрсетеді:

* Qн = Sн / сн (tк – tн)

* Qн = Sн  сн/ (tк – tн)

* +Qн = Sн сн (tк – tн)

* Qн = Sн — сн (tк – tн)

* Qн = Sн + сн (tк – tн)

!  Қандай теңдеу қыздыратын будың шығынын көрсетеді:

* +D = Q1(iп – t’н);

* D/Q1 = (iп – t’н);

* D = Q1/ (iп – t’н);

* Q1 = D/(iп – t’н);

* Q1 = D/(iп – t’н).

!  Бір немесе бірнеше компоненттерді сұйықтарда таңдап ерітетін сұйық пен қатты заттардың қоспасын айыру үрдісін атайды:

*  сүзу;

* +экстракция;

*  адсорбция;

*  абсорбция;

*  буландыру.

!  Бастапқы қоспаның тепе-теңдіктегі қалдығындағы экстрагенттің экстрактағы таралу коэффициенті тең:

* êð = óõ;

* êð = ó — õ;

* +êð = ó / õ;

* êð = ó(õ – 1);

* êð = ó/(õ – 1).

!  Айналудың шеңберлік жылдамдығының шамасының өрнегін табыңыз:

*+

*

*

*  EKP

*

!  Араластыру кезіндегі ажырату факторының өрнегін табыңыз:

*+

*

*

*   EKP

*

!  Модификацияланған Эйлер критерийін көрсетіңіз:

*+ Eum = ΔP/r(nd)2

*  Eum = f(Re, Fr, Г1, Г2, …)

*  Eum = nd2r/m

*  Eum = n2d/g

*  Eum = N/(rn3d5)

!  Қуаттың критерийін көрсетіңіз:

*+ KN = N/(rn3d5)

*  KN = f(Re, Fr, Г1, …)

*  KN = nd2r/m

*  KN = n2d/g

*  KN = DP/r(nd)2

        !  Сүзу жылдамдығының теңдеуі:

*+ w = DP/ m (Rтұн  +  Rсб)

*  w = dM/Sdt

*  w = 2pnr/60

*  w = pdn

*  w = d2g(r т r)/18m

!  Еркін тұну жылдамдығының теңдеуі:

*+ w = d2g(r т r)/18m

*  w = DP/ m (Rтұн  +  Rсб)

*  w = dV/Sdt

*  w = 2pnr/60

*  w = pdn

!  Араластыру жылдамдығының теңдеуі:

*+ w = pdn

*  w = 2pnr/60

*  w = dV/Sdt

*  w = d2g(r т r)/18m

*  w = DP/ m (Rтұн  +  Rсб)

!  Центрифугалау жылдамдығының теңдеуі:

*+ w = 2pnr/60

*  w = dV/Sdt

*  w = pdn

*  w = d2g(rт r)/18m

*  w = DP/ m (Rтұн  +  Rсб)

!  Үздіксіз әрекетті сүзгі:

*+ ленталы сүзгі

*  патронды сүзгі

*  нутч-сүзгі

*  фильтрпрестер

*  табақшалы сүзгі

!  Мерзімді әрекетті сүзгі:

*+ патронды сүзгі

*  дискілі сүзгі

*  карусельді сүзгі

*  барабанды сүзгі

*  ленталы сүзгі

!  Тұнбаны қолмен түсіретін центрифуга:

*+ үшколонналы центрифуга

*  аспалы центрифуга

*  пышақты құрылысты центрифуга

*  ілгері, кейінді қозғалысты піспекті центрифуга

*  шнекті құрылысты центрифуга

!  Қалыпты центрифугаға тән ажырату факторы:

*+  төмен 3500

*  жоғары 3500

*  тең  3500

*  жоғары 10000

*  төмен 2300

!  Аса жоғары центрифугаға тән ажырату факторы:

*+ жоғары 3500

*  төмен 3500

*  тең 3500

*  жоғары 10000

*  төмен 2300

!  Тұндырғыштардағы тұну беті:

*+ F = Vмөл/wқ.т

*  F = Q/KDtпай

*  F = Q/KDtор

   *  F = M/KYDYор

      *  F = G/rw

!  Өндірістік экстрагенттерге қандай талаптар қойылады

*  таңдаушылық;

* +химиялық индифферендтік;

*  усыздық, отқа және жарылысқа қауіпсіздік;

*  жеңіл табылу және арзан баға;

*  ректификация кезіндегі жеңіл ұшу.

!  Суспензияларды бөлу және дисперсті фазаны ұстайтын газдар болатын, бірақ жоғарыдисперсті тұтас фазаны өткізіп жіберетін  үрдісті атайды …

*  ажырату;

* +сүзу;

*  араластыру;

*  инфильтрациялау;

*  барлығы дұрыс.

!  Сүзгіште ұсталынған қатты бөлшектерді атайды …

*  сүзінді;

*  инфильтрат;

* +тұнба;

*  ерітінді;

*  еріткіш.

!  Қандай теңдеуден тұтқырлықтың кинематикалық коэффициентін анықтамайды?

* ;

* ;

* ;

* ;

* +; ;

!  Қандай теңдеуден тұтқырлықтың динамикалық коэффициентін анықтамайды?

* ;

* ;

* ;

* ;

* +;

!  Қандай теңдеуден тығыздықты анықтамайды?

* ;

* ;

* ;

* ;

* +;

!  Рейнольдс критериінің қандай шамасы сұйықтың ламинарлық ағуын сипаттайды?

* +Re < 2300;

* Re > 2300;

* 2300 < Re  < 10000;

* Re  < 10000;

* Re > 10000.

!  Рейнольдс критериінің қандай шамасы сұйықтың турбиленттік ағуын сипаттайды?

* Re < 2300;

* Re > 2300;

* 2300 < Re  < 10000;

* Re  < 10000;

* +Re > 10000.

!  Рейнольдс критериінің қандай шамасы өтпелі кезеңді сипаттайды?

* Re < 2300;

* Re > 2300;

*+2300 < Re  < 10000;

* Re  < 10000;

* Re > 10000.

!  Қандай теңдеу Re арқылы көлденең кесіндісі дөңгелек емес құбырлар үшін гидравликалық радиусты сипаттайды?

* +rг = f/П;

* rг = f П;

* rг = П / f;

* rг = d / 4;

* rг = 4 d;

!  Қандай теңдеу Re арқылы көлденең кесіндісі дөңгелек құбырлар үшін гидравликалық радиусты сипаттайды?

* rг = f/П;

* rг = f П;

* rг = П / f;

*  rг = d / 4;

* +rг = 4 d;

!  Сүзінді ағынымен кездескен кедергі өседі:

* +тұнбаның қалыңдауымен;

* сұйықтың өтуімен;

* тұнбаның жоғалуына байланысты;

* сұйықтың жиналуына байланысты;

* сұйықтың сүзілуіне байланысты.

!  Сүзу ұрдісі өзіне қандай сатыларды қосады?

*+тұнбаның түзілуі мен сүзіндінің сорылуы;

* сүзінді қалдығының жартылай алынуы үшін тұнба арқылы ауаның сорылуы;

* тұнбаны жуу;

* сүзінді судың жартылай алынуы үшін тұнба арқылы ауаның сорылуы;

* тұнбаны қырып алу

!  Дененің әртүрлі температурасы кезіндегі жылудың берілуі аталады …

*  энергия;

*  массаның сандык тасымалдану мүмкіндігі;

* +жылуөткізгіштік;

*  өзгешелену мүмкіндігі;

*  температуралық баланс.

!  dθ/dn = grad θ қатынасы аталады:

*  жылдамдық градиенті;

*  температуралық қысым градиенті;

* +масса градиенті;

*  температуралық градиент;

*  температуралық тасымалдану градиенті.

!  Центрифугиралау кезіндегі ортадан тепкіш күш теңдеу бойынша анықталады:

* Ñ = Ìn2/R;

* +Ñ = Ìn2R;

* Ñ = 40 Ìn2R;

* Ñ = 20Ìn2D.

* Ñ = 30ÌnD.

!  Центрифугиралау кезіндегі сүзу қысымы теңдеу бойынша анықталады:

* Δрц = С / F;

*;

* ;

* +;

* ;

!  1с ішінде 1 м2 дене беті арқылы температура градиенті 10С жағдайында нормалдың 1 м ұзындығындағы изотермиялық бетке қатынасын атайды:

* изотермиялық бет коэффициенті;

*+жылуөткізгіштік коэффициенті;

* структуралық өзгеріс;

* изотермиялық жылуөткізгіштік;

* дене жылуөткізгіштігі.

!  Майдалап жаншу әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады? *+жүгіртпек

* жақты ұсақтағыш

* тегісбілікті ұсақтағыш

* дезинтеграторлар

* дисмембраторлар

!  Соққылау әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады ?

*+ газарынды диірмен

* жақты ұсақтағыш

* тістібілікті ұсақтағыш

* жүгіртпек

* роликті-сақиналы ұсақтағыш

!  Қатты материалдарды классификациялау процесі неге негізделген?

*+ бөлу

* араластыру

* ұсақтау

* ірілендіру

* беріктілік

!  Қатты материалдарды классификациялап елеу тәсілі, қандай бөлу електеріне негізделген?

*+ механикалық

* гидравликалық

* ауа арқылы

* электрлік

* автоматты

!  Ауа ортасында классификациялауды атаңыз?

*+ ауа сепарациясы

* гидравликалық сепарация

* сұрыптау

* дүрсілдету

* тұндыру

!  Теңдеу  көрсетеді: сфералық қабырғадағы температураның өзгерісін:

*  парабола бойынша;

*+гиперболалық қисық бойынша;

*  айналма бойынша;

*  синусоида бойынша;

*  белгісіз сызық бойынша.

!  Экстракция – бұл …

* +бір немесе бірнеше компоненттерді сұйықтарда таңдап еріту арқылы сұйық және қатты қоспаларды айыру үрдісі ;

*  қатты денелерді ұсақтау үрдісі;

*  жылуалмасу үрдісі;

*  газдарды сіңіру үрдісі;

*  көпреттік сүзу үрдісі.

!  Экстрагент – бұл

*  газдарды сіңіретін қатты тесікті дене;

*+сұйықтарда таңдап ерітілген компоненттер;

*  сұйықтың сүзіндісі;

*  сұйықтарда тұндырылған дисперсті бөлшектер;

*  сұйықтарда ерітілмеген компоненттер.

!  Экстрагенттің маңызды сыйпаттамасы ретінде саналады:

*  зат концентрациясы;

* +таратылу коэффициенті;

*  концентрация айырымы;

*  химиялық индифферендность;

*  тазаланған (рафинатталған) қоспа.

!  Экстаркция техникасында қандай жүйелерді көпкомпонентті деп атайды?

*  экстрагент, бастапқы қоспа немесе екі сұйықта  екі компонентті болады;

*  экстрагент, бастапқы қоспа көпреттік сүзу арқылы өтеді;

* +экстрагент, бастапқы қоспа немесе екі сұйықта  көп компонентті болады;

* экстрагент, бастапқы қоспа барботаж арқылы өтеді;

* экстрагент, бастапқы қоспа көпреттік ажырау арқылы өтеді.

!  Дөңгелек құбырдың көлдеңен қима ауданын анықтаңыз, егер  d = 25х2 мм және құбыр саны 15.

*+ 0,00519

* 0,0732

* 0,985

* 1,761

* 2,347

!  Сұйықтардың көлемдік шығынын анықтаңыз, егер массалық шығын 2,071 кг/с және сұйықтың тығыздығы 1360 кг/м3.

*+ 0,0015 м3

* 0,03 м3

* 0,0046 м3

* 0,17 м3

* 0,62 м3

!  Құбырдың диаметрін анықтаңыз, егер көлдеңен қима ауданы F = 0,009146 м2 тең.

*+ 0,1079 м

* 0,3495 м

* 0,6072 м

* 0,85 м

* 1,953 м

!  Рейнольдс санын есептеңіз, егер w = 0,325 м/с, dэ = 0,058 м, r = 1120 кг/м3,

m = 1,005.10-3 Па∙с.

*+ 21,006*103

* 36,325*103

* 27,76*103

* 49,017*103

* 58,903*103

!  Рейнольдс Re санын анықтаңыз, егер w = 1,2 м/с, d = 0,02 м, ρ = 1000 кг/м3 ,

μ = 10-3 Па∙с.

*+24000

* 27000

* 30000

* 240000

* 29000

 

!  Заттың меншікті салмағын анықтаңыз, егер r = 1000 кг/м3.

*+9810

* 9829

* 11772

* 10000

* 70250

!  Заттың меншікті салмағын анықтаңыз, егер  r = 900 кг/м3.

*+8829

* 11772

* 9000

* 8950

* 9810

!  Заттың меншікті салмағын анықтаңыз, егер r = 1200 кг/м3

*+11772

* 100000

* 17250

* 29810

* 81829

!  Химиядық технологияда бірдей агрегатты жағдайдағы заттарды араластыру:

* +гомогенді ерітінділер алу үшін;

*  тепе-теңдіктегі гетерогенді ерітінділер алу үшін;

*  эмульсиялар алу үшін;

*  суспензиялар алу үшін;

*  ерітінділер алу үшін;

!  Қатты заттардағы экстракция үрдісі қандай жағдайда өтеді:

*  мерзімдік;

*  үздіксіз;

*  араласқан;

* +мерзімдік; үздіксіз;

*  барлық кезеңде.

!  Қатты заттардағы экстракция үрдісі кезінде қандай араласу өтеді?

*  тура ағын;

*  қарама-қарсы ағын;

*  араласатын ағындардың идеальды араласуы;

* +барлық араласулар.

*  тура ағын;  қарама-қарсы ағын;

!  Қатты заттардағы экстракция үрдісінде қандай технологиялық үрдіс болмайды?

*  экстракцияның өзі;

*  экстракты қатты қалдықтан бөлу;

*  тұндыру;

* +сублимация;

*  экстакцияланған заттардан экстрагентті регенерациялау;

!  экстакцияланған заттардан экстрагентті бөліп алуға қандай операциялар кіреді?

*  қысу;

*  ценрифугалау;

*  айдау;

* +қысу; ценрифугалау; айдау;

*  кристалдандыру.

!  Металл қабырға арқылы жылутасымалдағыштан материалға сиертілген ортада өтетін кептіру аталады;

*  конвективті;

* +жанаспа;

*  жылуөткізетін;

*  радиационды;

*  конверсионды;

!  Инфрақызылды сәуле арқылы жұқа материалдар мен лакты қаптамаларды кептіру аталады:

*  жанаспа;

*  конвективті;

* +терморадиационды;

* конверсионды;

* радиационды

!  Жоғары жиілікті ток өрісінде қалың материалдарды кептіру аталады:

*  жанаспа;

*  конвективті;

*  терморадиационды;

*  конверсионды;

* +жоғары жиілікті.

!  Тығыздығы r = 1000 кг/м3 сұйықтың массалық шығынын анықтаңыз, егер V = 2,36∙10-2 м3/с.

*+23,6

* 31,44

* 24,24

* 34,5

* 42,8

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рман.= 0,2∙103 кПа

*+0,3*103

* 0,5*103

* 0,7*103

* 0,38*103

* 0,64*103

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рман.= 0,4∙103 кПа

*+0,5*103

* 0,9*103

* 0,7*103

* 0,8*103

* 0,6*103

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рман.= 0,6∙103 кПа

*+0,7*103

* 0,8*103

* 1,1*103

* 2,4*103

* 3,04*103

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рвак.= 0,02∙103 кПа

*+0,08*103

* 0,09*103

* 0,7*103

* 0,2*103

* 0,1*103

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рвак.= 0,04∙103 кПа

*+0,06*103

* 0,5*103

* 0,7*103

* 0,08*103

* 0,09*103

!  Абсолютті қысымды анықтаңыз, егер Рвак.= 0,06∙103 кПа

*+0,04*103

* 0,5*103

* 0,7*103

* 0,08*103

* 0,06*103

!  Тығыздығы r = 1,2 кг/м3 газдың көлемдік шығынын анықтаңыз, егер массалық шығын М = 0,6 кг/с

*+0,5

* 0,58

* 0,6

* 0,8

* 1,0

!  Тығыздығы r = 2 кг/м3 газдың көлемдік шығынын анықтаңыз, егер массалық шығын М = 0,8 кг/с

*+0,4

* 0,5

* 0,6

* 0,8

* 1,0

!  Тығыздығы r = 3 кг/м3 газдың көлемдік шығынын анықтаңыз, егер массалық шығын М = 1,2 кг/с

*+0,4

* 0,5

* 0,6

* 0,8

* 1,0

!  Суспензияны сүзгенде Gсус.= 5 кг, ылғал тұнба Gт = 1,5 кг түзілді. Сүзіндінің санын анықтаңыз.

*+3,5

* 6,5

* 7,5

* 4,0

* 8,5

!  Суспензияны сүзгенде Gсус.= 10 кг, ылғал тұнба Gт = 3,5 кг түзілді. Сүзіндінің санын анықтаңыз.

*+6,5

* 9,5

* 7,5

* 9,1

* 8,5

!  Жылуға сезімтал материалдарды (қан плазмасы) кептіргенде қолданылатын әдіс:

*  жоғары жиілікті;

* +сублимациялық;

*  конвективті;

*  жанаспалы;

*  барабанды;

!  Аздаған материалдар үшін және ұзақ кептіру үшін қолданылатын әдіс:

* +камералық;

*  тунельдік;

*  барабанды;

*  пневматикалық;

*  тунельдік; барабанды;

!  Төкпе заттарды кептіру үшін, яғни бос ылғалды бөліп алу үшін қолданылатын әдіс:

*  камералық;

*  тунельдік;

*  барабанды;

* +пневматикалық;

*  тунельдік; барабанды;

!  Ерітінділерді және жұқадисперсті суспензияларды сусыздандыру үшін қолданылатын кептіргіштер:

* +шашыратқыш;

*  тунельдік;

*  барабанды;

*  пневматикалық;

*  тунельдік; барабанды;

!  Тесікті дене капиллярларында қатты қысым астында мономолекулярлы қабат түріндегі ылғал аталады:

*  бос;

*  байланған;

* +адсорбцияланған;

*  абсорбцияланған;

*  капиллярлы.

!  Қатты материалдардан сұйықтарды бөліп алудың термиялық процесі аталады:

* +кептіру;

*  буландыру;

*  сублимация;

*  желдету;

*  абсорбция

!  Қалыпты физикалық шартта қысым мен температура неге тең?

* +Р0 = 760 мм. сын. бағ., Т0 = 273,15 К

*  Р0 = 101325 Па, Т0 = 293,15 К

*  Р0 = 1 бар, Т0 = 273,15 К

*  Р0 = 750 мм. сын. бағ., Т0 = 293,15 К

*  Р0 = 760 мм. сын. бағ., Т0 = 283,15 К

!  Сұйықтардың ламинарлы ағысы кезінде  Re саны.

*+Re <2300

* Re > 10000

* 2300 < Re < 10000

* Re = 0

* Re = 15000

!  Сұйықтардың турбулентті ағысы кезінде Re саны.

*+Re > 10000

* Re <2300

* 2300 < Re < 10000

* Re = 0

* Re = 15000

!  Сұйықтардың ауыспалы ағысы кезінде Re саны.

*+2300 < Re < 10000

* Re <2300

* Re > 10000

* Re = 0

* Re = 15000

!  Нуссельт (Nu) критерийі нені сипаттайды.

*+  жылуберу  процесін

*  сұйықтардың еркін қозғалысын

*  сұйықтардың физикалық қаситеттерін

*  сұйықтардың қозғалыс режимін

*  қалыптаспаған процестерді

!  Грасгоф (Gr) критерийі нені сипаттайды.

*+ сұйықтардың еркін қозғалысын

* жылуберу  процесін

* сұйықтардың физикалық қаситеттерін

* сұйықтардың қозғалыс режимін

* қалыптаспаған процестерді

!  Прандтл (Pr) критерийі нені сипаттайды.

*+сұйықтардың физикалық қаситеттерін

* сұйықтардың еркін қозғалысын

* жылуберу  процесін

* сұйықтардың қозғалыс режимін

*  қалыптаспаған процестерді

!  Рейнольдс (Re) критерийі нені сипаттайды.

*+сұйықтардың қозғалыс режимін

* сұйықтардың еркін қозғалысын

* жылуберу  процесін

* сұйықтардың физикалық қаситеттерін

*  қалыптаспаған процестерді

 

!  Фурье (Fo) критерийі нені сипаттайды.

*+  қалыптаспаған процестерді

*  сұйықтардың еркін қозғалысын

*  жылуберу  процесін

*  сұйықтардың физикалық қаситеттерін

*  сұйықтардың қозғалыс режимін

!  Насостың қуаты:

*+

*

*

*   N0 = ML0m

*   Ni = piVhnz/k

!  Диафрагма арқылы өтетін сұйықтың немесе газдың көлемдік шығыны:

*+ V = akf0

*  V = af0

*  V = w1f1 = w2f2 = … = wnfn

*  V = wf

*  V = mr

!  Мерзімді әрекетті сүзгі:

*+ нутч-сүзгі

*  фильтрпрестер

*  табақшалы сүзгі

*  барабанды сүзгі

*  ленталы сүзгі

!  Ылғалды материал бетінен су бетінен бөлінетін ылғал жылдамдығымен көтерілетін ылғалды атайды:

*  асорбциялық ылғал;

*  капиллярлық ылғал ;

*  бос ылғал;

* +байланған ылғал;

*  бос капиллярлық ылғал;

!  Вакуумдағы сулы материалдарды инфрақызылды сәулелермен кептіру әдісі аталады:

*  конвекция;

*  экстракция;

*  ректификация;

*  абсорбция

* +сублимация.

!  Заттың кинематикалық тұтқырлығы:

*+

*

*

*

*

!   Гидростатиканың негізгі теңдеуі:

*+

*  P = (p0 + rgh)F

*  p = p0 + rgh

*  Pабс = Pатм + Pарт

*

!   Температура мен қысым жұмысы кезіндегі әрбір газдың тығыздығы:

*+

*  P = (p0 + rgh)F

*  p = rgh

*  Pабс = Pатм + Pарт

*  p = p0 + rgh

!  Паскал заңы:

*+ p = p0 + rgh

*  P = (p0 + rgh)F

*  p = rgh

*  Pабс = Pатм + Pарт

*

!  Қалақты араластырғыштардың түрі:

*+ якорлы

*  рамалы

*  табақшалы

*  пропеллерлі

*  турбиналы

!  Шағатын және үгітіп тарту әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады?

*+ жақты ұсақтағыш

*  тегісбілікті ұсақтағыш

*  роликті-сақиналы ұсақтағыш

*  жүгіртпек

*  барабанды  диірмен

!  Жаншылу әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады?

*+ тегісбілікті ұсақтағыш

*  конусты ұсақтағыш

*  жүгіртпек

*  тістібілікті ұсақтағыш

*  балғалы диірмен

!  Майдалап жаншу әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады?

*+жүгіртпек

*  жақты ұсақтағыш

*  тегісбілікті ұсақтағыш

*  дезинтеграторлар

*  дисмембраторлар

!  Соққылау әрекетті машиналарға ұсақтау жабдықтарының қандай конструкциялары жатады ?

*+газарынды диірмен

*  жақты ұсақтағыш

*  тістібілікті ұсақтағыш

* жүгіртпек

*  роликті-сақиналы ұсақтағыш

!  Сұйық және оның ішінде қатты бөлшектер таралғаннан пайда болған әртекті жүйелер.

*+ суспензия

*  эмульсия

*  көбік

*  шаң және түтін

*  тұман

!  Жылу алмасуда жылудың қандай түрлері қатысады?

*+ жылу өткізгіштік, жылу шағылдыру, конвекция

*  жылу өткізгіштік

*  конвекция

*  жылу өткізгіштік, конвекция

*  жылу шағылдыру, конвекция

!  Температуралық  градиенттің түсінігі.

*  изотермиялық бетке температураның нормал болуы

*  изобаралық бетке температураның туындысының нормал болуы

* + изотермиялық бетке температураның туындысының нормал болуы

*  изохоралық бетке температураның туындысының нормал болуы

*  изотермиялық бетке қысымның туындысының нормал болуы

!  Изотермиялық бет түсінігі.

*  температуралы бірдей барлық нүктелердің арифметикалық орыны

*+ температуралы бірдей барлық нүктелердің геометрикалық орыны

*  температуралы бірдей кейбір нүктелердің геометрикалық орыны

*  температуралы бірдей барлық нүктелердің беттік орыны

*  тығыздықтары бірдей барлық нүктелердің геометрикалық орыны

!  Жылу өтудің негізгі теңдеуі.

*  Фук теңдеуі

* + Фурье теңдеуі

*  Стокс теңдеуі

*  Бернулли теңдеуі

*  Навье-Стокс теңдеуі

!  Q=l/d×FD t теңдеуіндегі  l/d×- сипаттайды:

*  қабырғаның термиялық кедергісін

*  жылудың таралу жылдамдығын

*  жылу таралудың тұрақталған процесін

*  шекаралық жағдайларды

*+ қабырғаның жылулық өткізгіштігін

!  Q=l/d×FD t теңдеуіндегі  d/l×- сипаттайды:

* + қабырғаның термиялық кедергісін

*  жылудың таралу жылдамдығын

*  жылу таралудың тұрақталған процесін

*  шекаралық жағдайларды

*  қабырғаның жылулық өткізгіштігін

!  Ци­линдрлік қабырғаның қалыңдығы бойынша температураның өзгеруі:

*  радиалдық бағытта

*  жылдам өзгеру

*  жайлап өзгеру

*+ логарифмдік заң бойынша

* қисық сызықпен

!  Дененің шағылдыру мүмкіндігі қандай факторларға байланысты?

* толқын ұзындығына байланысты

* толқын температурасына байланысты

*+ толқын ұзындығына және температураға байланысты

* дененің мөлдірлігіне байланысты

* дененің қаралық дәрежесіне байланысты

!  Дененің шағылдыру мүмкіндігін қалай анықтайды?

* +Шағылдыру ағынының дене бетіне және уақытқа қатынасы

* Планк зхаңымен

* толқын ұзындығы бойынша

* Ламберт заңымен

* уақыт бойынша

!  Қатты қызған денеден суық денеге өтетін жылу мөлшерін қалай анықтайды?

* Кирхгоф заңынан

* Стефана- Больцман заңынан

*+ Кирхгофа және Стефана- Больцман заңдарынан

* Ламберт заңынан

* Планк заңынан

!  Конвекция мен жылу беру процестерінің арасындағы айырмашылық неге байланысты?

* +жылу беруде шекаралық қабаттың болуына байланысты

* жылудың өтуіне байланысты

* ағынның турбуленттілігіне байланысты

* ағынның ламинарлығына байланысты

* жылудың келуіне немесе кетуіне байланысты

!  Жылулық ұқсастық дегеніміз не?

* +жылу беру процесін ұқсастықтар теориясы әдісімен көрсету

* жылу өткізу әдісі

* процесті жылуды әкелумен және әкетумен өрнектеу

* жылу өткізгіштік процесін ұқсастықтар теориясы әдісімен көрсету

* жылу шағылдыру процесін ұқсастықтар теориясы әдісімен көрсету

!  Жылулық ұқсастықтар критерилері.

* Фурье

* Пекле

* Нуссельта, Галилея, Грасгофа

* Эйлера, Прандтля

*+ Фурье, Пекле, Нуссельта, Галилея, Грасгофа, Эйлера, Прандтля

!  Грасгоф критериі дегеніміз не?

*+ ағын қозғалысын табиғи конвекция жағдайында сипаттайды

* ағын қозғалысын еріксіз конвекция жағдайында сипаттайды

* ағын қарсылығын табиғи конвекция жағдайында сипаттайды

* ағын қарсылығын еріксіз конвекция жағдайында сипаттайды

* ағын қозғалысын табиғи және еріксіз конвекция жағдайында сипаттайды

!  Фурье критериі дегеніміз не?

* жылжымалы ағындағы конвекция арқылы жылу таралуымен жылу өткізгіштік арасындағы қарқындылықты сипаттайды

* конвекция мен жылу өткізгіштік арқылы берілетін барлық жылудың тек  жылу өткізгіштік арқылы берілетін жылуға қатынасы

* жылу тасымалдағыштардың физикалық қасиеттерінің ұқсастығын сипаттайды

*+ жылу берудің тұрақталмаған процесінің ұқсастығын сипаттайды

* табиғи конвекция кезіндегі ағын қозғалысын сипаттайды

!  Пекле критериі дегеніміз не?

*+жылжымалы ағындағы конвекция арқылы жылу таралуымен жылу өткізгіштік арасындағы қарқындылықты сипаттайды

* конвекция мен жылу өткізгіштік арқылы берілетін барлық жылудың тек  жылу өткізгіштік арқылы берілетін жылуға қатынасы

* жылу тасымалдағыштардың физикалық қасиеттерінің ұқсастығын сипаттайды

* жылу берудің тұрақталмаған процесінің ұқсастығын сипаттайды

* табиғи конвекция кезіндегі ағын қозғалысын сипаттайды

!  Нуссельт критериі дегеніміз не?

* жылжымалы ағындағы конвекция арқылы жылу таралуымен жылу өткізгіштік арасындағы қарқындылықты сипаттайды

*+конвекция мен жылу өткізгіштік арқылы берілетін барлық жылудың тек  жылу өткізгіштік арқылы берілетін жылуға қатынасы

*  жылу тасымалдағыштардың физикалық қасиеттерінің ұқсастығын сипаттайды

*  жылу берудің тұрақталмаған процесінің ұқсастығын сипаттайды

*  табиғи конвекция кезіндегі ағын қозғалысын сипаттайды

!  Прандтл критериі дегеніміз не?

* жылжымалы ағындағы конвекция арқылы жылу таралуымен жылу өткізгіштік арасындағы қарқындылықты сипаттайды

* конвекция мен жылу өткізгіштік арқылы берілетін барлық жылудың тек  жылу өткізгіштік арқылы берілетін жылуға қатынасы

*+жылу тасымалдағыштардың физикалық қасиеттерінің ұқсастығын сипаттайды

*  жылу берудің тұрақталмаған процесінің ұқсастығын сипаттайды

*  табиғи конвекция кезіндегі ағын қозғалысын сипаттайды

!  Жылу беру коэффициентіне қандай факторлар әсер етеді?

*  жылу тасымалдағыштың сипаттамасы және оның жылдамдығы

*  жылу тасымалдағыштың физикалық қасиеті

* жылу алмасу бетінің өлшемі мен формасы

*+ жылу тасымалдағыштың сипаттамасы және оның жылдамдығы, жылу тасымалдағыштың физикалық

қасиеті және  жылу алмасу бетінің өлшемі мен формасы

* жылу тасымалдағыштың сипаттамасы және оның жылдамдығы және  жылу алмасу бетінің өлшемі мен формасы

!  Қаныққан булардың конденсациясы кезіндегі жылу берудің ерекшелігі.

*+ жылу мен массаның бір мезгілдегі өтуіндегі күрделі құбылыс

*  жылу мен массаның өтуіндегі күрделі құбылыс

*  жылу өтуіндегі күрделі құбылыс

*  масса өтуіндегі күрделі құбылыс

*  тұрақты температура кезіндегі жылу өту

!  Жылу беруге булы-газды қоспадағы газ мөлшері қалай әсер етеді?

* жылу беру коэффициентінің әжептеуір өсуіне алып келеді

* жылу беру коэффициентін максималды төмендеуге алып келеді

* жылу беру коэффициентін минималды төмендеуге алып келеді

* жылу беру коэффициентіне әсер етпейді

*+ жылу беру коэффициентінің әжептеуір төмендеуіне алып келеді

!  Қайнау кезіндегі температураның критикалық айырмашылығы ретінде нені түсінеді?

*+пузырлы кезеңнен қабыршықты кезеңге өтудегі жылу беру коэффициентінің өзгерісі

* пузырлы кезеңнен қабыршықты кезеңге өту кезеңіне сай жылу беру коэффициентінің мәні

* пузырлы кезең кезіндегі жылу беру коэффициентінің өсуі

* қабыршықты кезең кезіндегі жылу беру коэффициентінің өсуі

* пузырлы кезең мен қабыршықты кезең кезіндегі жылу беру коэффициентінің өсуі

!  Жылулық шағылу кезінде жылу беру коэффициенті көрсетеді:

*+ беті 1м2 қабырғадан 1с ішінде, қабырға мен орта арасындағы  температура айырымы 1 град болғанда қоршаған ортаға қанша жылу өтетіндігін көрсетеді

* беті 1м2 қабырғадан өтетін жылулық шағылудың жылуы

* беті 1м2 қабырғадан 1с ішінде, қабырға температурасы 1 град болғанда қанша жылу өтетіндігін көрсетеді

* беті 1м2 қабырғадан 1с ішінде, қабырға температурасы 1 град болғанда қанша жылу жылу өткізгіштік арқылы өтетіндігін көрсетеді

* беті 1м2 қабырғадан 1с ішінде, қабырға температурасы 1 град болғанда қанша жылу жылу беру арқылы өтетіндігін көрсетеді

!  Жылу алмасудың үздіксіз процестерінде жылу тасымалдағыштардың қозғалысы қандай  болады:

* тура ағын

* қарама-қарсы ағын

* айқаспа ағын

* араласқан ағын

*+ қисық ағын

!  Дымқыл термометрдің температурасы

* бұл үстінен булы-газды қоспа буланғандағы сұйықтың ең жоғарғы температурасы

* бұл үстінен булы-газды қоспа буланғандағы сұйықтың қайнау температурасы

* + бұл үстінен булы-газды қоспа буланғандағы сұйықтың ең төменгі температурасы

* бұл жылу алмастырғыштағы сұйық температурасының ең төменгі температурасы

* бұл жылу алмастырғыштағы сұйық температурасының ең жоғарғы температурасы

!  Үздіксіз жұмыс істейтін аппараттардың негізгі өлшемдерін анықтау

*+

*

*

*

*

!  Мерзімдік жұмыс істейтін аппараттардың негізгі өлшемдерін анықтау

* +Vp= Dt/24;

* Vp=

* Vp=

* Vp=Vt×Dt;

* Vp

!  Рейнольдс саны

* +Re=

* Re=

* Re=

* Re=

* Re=

!  Эйлер саны

* +Eu=

* Eu=

* Eu=

* Eu=

* E=

!  Жылу өту. Фурье заңы.

* +d2Q=-l

* d2Q=-l

* d2Q=-ldF×dt;

* d2Q=-l

* d2Q=-l

!  Жазық қабырға арқылы жылу өту

*+ Q=

* Q=

* Q=lFDt;

* Q=dFDt;

* Q=l×d×FDt;

!  Көп қабатты жазық қабырға арқылы жылу өту

* +Q=RFDt

*  Q=

*  Q=

*  Q=

*  Q=

!  Цилиндрлік қабырға арқылы жылу өту

* +Q=

*  Q=d/l×2prCPlDt;

*  Q=d/l×

*  Q=;

*  Q=;

!  Көп қабатты цилиндрлік қабырға арқылы жылу өту

*+ Q=;

*  Q=;

*  Q=;

*  Q=;

*  Q=2pDt

!  Конвективті жылу алмасу. Ньютон заңы

* +Q=aFDt;

*  Q=lFdt;

*  Q=

*  Q=;

* Q=;

!  Жылу беру коэффициентін  (a) қалай анықтайды.

* + Нуссельттің критерилік саны Nu=C(Cr×Pr)m арқылы.

* Nu және Re сандарының қатынастары арқылы;

* Nu және Pr сандарының қатынастары арқылы;

* Nu және Pe сандарының қатынастары арқылы;

* Nu және Cr сандарының қатынастары арқылы;

!  Шағылдырумен жылу беру

* +Q=CoF1

*  Q=CoF1

*  Q=Co

*  Q=F1

*  Q=

!  Қабырға мен газ арасындағы сәулелі жылу алмасу

*+ Q=CoF

*  Q=

*  Q=CoF

*  Q=

* Q=;

!  Күрделі жылу алмасу

* +Q=RFDt; мұнда R=;

*  Q=RFDt; мұнда R=;

*  Q= мұнда R=;

*  Q= мұнда R=;

*  Q=RFDt, мұнда  R=;

!  Тұрақты кезеңде жұмыс істейтін жылу алмастырғыштар. Берілген жылу мөлшері.

* +Q=G1 ;

*  Q=G1 ;

*  Q=G1 ;

*  Q=;

*  Q=;

!  Фазалық немесе химиялық айналымсыз болатын жылу алмасуда берілген жылу мөлшері, меншікті жылу сиымдылықтары температураға тәуелді емес

* +Q=G1

*  Q=G1 G1 ;

*  Q=G1 G1 ;

*  Q=G1 G1 / ;

* Q=;

!  Жылу алмастырғыш ұзындығы бойынша температура айырымын қалай анықтайды

* +Dt=Dt0 e-mRF;

*  Dt=Dt0;

*  Dt= ;

*  Dt= ;

*  Dt= ;

!  Жылу алмастырғыш бетін есептеу

* +F=;

*  F=;

*  F=;

*  F=Q×R×DtCP;

*  F=;

!  Орташа температуралық  напорды  DtCP қалай анықтайды

*+ DtCP=;

*  DtCP=;

*  DtCP=;

*  DtCP= ;

*  DtCP= ;

 

 

 

 

 

 

 

!  Фазалар айырымының шекарасы еркін болатын масса өту процестерін бөледі.

* үш топқа

* + екі топқа

* бес топқа

* төрт топқа

* алты топқа

!  Фазалар құрамын көрсету әдістері.

*  массалық үлес бойынша

*  молярлық үлес бойынша

* салыстырмалы концентрация арқылы

* көлемдік концентрация арқылы

*+ массалық, молярлық, салыстырмалы және көлемдік концентрациялар арқылы

!  Масса алмасу процестеріндегі фазалардың әрекеттесуі

* бір реттік

*  үздіксіз

* сатылы

* бір реттік, сатылы

*+ бір реттік, үздіксіз, сатылы

!  Молекулярлық диффузия көрсетіледі.

*+ Фиктің бірінші заңымен

* Фиктің екінші заңымен

* конвекциямен

* жылу өткізгіштікпен

* Щукарев заңымен

!  Молекулярлық диффузия коэффи­циенті неге тәуелді?

*  температураға

*  қысымға

* +таралатын заттың табиғатына

*  ортаның табиғатына

*  процестің динамикасына

!  Заттарды конвекциямен және масса берумен тасымалдаудың қандай негізгі айырмашылықтары бар?

*+ шекаралық қабат түсінігімен

*  ламинарлық ағын түсінігімен

*  турбуленттік ағын түсінігімен

*  турбуленттік диффузия түсінігімен

*  тасымалдану кедергісі түсінігімен

!  Масса беру коэффициенті тәуелді.

* фазалардың физикалық қасиеттеріне байланысты

* ағынның жылдамдығына байланысты

* анықтаушы геометриялық өлшемге

*+ фазалардың физикалық қасиеттеріне, ағынның жылдамдығына, анықтаушы геометриялық өлшемге

!  Масса тасымалдаудың негізгі моделдері.

*  қабыршықты

*  диффузиялық шекаралық қабат

*  фазалық әрекеттесу бетін жаңалау

* екі қабыршықты

*+ қабыршықты, диффузиялық шекаралық қабат, фазалық әрекеттесу бетін жаңалау, екі қабыршықты

!  Молекулярлық диффузияның дифференциалдық теңдеулері.

* + Фиктің екінші заңымен

*  Щукарев заңымен

*  Стефан-Больцман заңымен

*  Фурье заңымен

*  Фиктің бірінші заңымен

!  Масса алмасу процестерінің ұқсастығы.

*  Нуссельт критериі

*  Фурье критериі

*  Пекле критериі

*  Прандтл критериі

*+ Нуссельт, Фурье, Пекле, Прандтл

!  Масса алмасу процестеріндегі  Нуссельт критериі.

* + зат тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталмаған ұқсастықтарын сипаттайды

* заттың конвекциямен тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* ұқсас нүктелердегі сұйықтардың физикалық қасиеттерінің қатынастарының тұрақтылығын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталған ұқсастықтарын сипаттайды

!  Масса алмасу процестеріндегі  Фурье критериі.

* зат тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

*+масса алмасудың тұрақталмаған ұқсастықтарын сипаттайды

* заттың конвекциямен тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* ұқсас нүктелердегі сұйықтардың физикалық қасиеттерінің қатынастарының тұрақтылығын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталған ұқсастықтарын сипаттайды

!  Масса алмасу процестеріндегі  Пекле критериі.

* зат тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталмаған ұқсастықтарын сипаттайды

*+ заттың конвекциямен тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* ұқсас нүктелердегі сұйықтардың физикалық қасиеттерінің қатынастарының тұрақтылығын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталған ұқсастықтарын сипаттайды

!  Масса алмасу процестеріндегі  Прандтл критериі.

* зат тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталмаған ұқсастықтарын сипаттайды

* заттың конвекциямен тасымалдануының молекулалық тасымалдауға қатынасын сипаттайды

*+ұқсас нүктелердегі сұйықтардың физикалық қасиеттерінің қатынастарының тұрақтылығын сипаттайды

* масса алмасудың тұрақталған ұқсастықтарын сипаттайды

!  Масса алмасу процестерінің ұқсастық критериінің физикалық мәні.

* +ұқсастық нүктелеріндегі модель мен нақты жүйелердің қасиеттерінің ұқсастығы

* ұқсастық нүктелеріндегі зат тасымалдануының молекулалық тасымалдануына ұқсастығы

* ұқсастық нүктелеріндегі масса алмасудың тұрақталмаған процестерінің ұқсастығы

* ұқсастық нүктелеріндегі конвекциямен зат тасымалдануының молекулалық тасымалдануына ұқсастығы

* ұқсастық нүктелеріндегі сұйық немесе газдың физикалық қасиеттерінің ұқсастығы

!  Масса алмасу процестерінің қозғаушы күштерінің түсінігі.

* сұйық пен газ температуралары арасындағы айырма

* сұйық пен газ концентрациялары арасындағы айырма

*+ жұмыстық және тепе-теңдіктегі концентрациялар арасындағы айырма

* сұйық пен қатты дене концентрациялары арасындағы айырма

* жұмыстық және тепе-теңсіздіктегі концентрациялар арасындағы айырма

!  Масса алмасу колонналарының диаметрі анықталады:

* +шығын теңдеуі бойынша

* аппарат биіктігі бойынша

* материалдық баланс бойынша

* жылулық баланс бойынша

* энергетикалық баланс бойынша

!  Тұтас фазаның тиімді жылдамдығын табу үшін қажет:

* жылулық балансты есептеу

* материалдық балансты есептеу

* аппараттың көлденең қимасын есептеу

*  +технико-экономикалық есептеулер

* гидравликалық кедергіні есептеу

!  Масса өту процесінің лимиттеуші сатысы тәуелді.

* сұйық фазадағы масса өту коэффициенті

* газ фазасындағы масса өту коэффициенті

* сұйық фазадағы масса беру коэффициенті

* газ фазасындағы масса беру коэффициенті

*+ сұйық және газ фазасындағы масса беру коэффициенті

!  Масса алмасу аппаратының биіктігін анықтау.

* бірлік тасымалдау саны (БТС) көмегімен

* бірлік тасымалдау биіктігі  (БТБ) көмегімен

*+ бірлік тасымалдау саны (БТС) және бірлік тасымалдау биіктігі  (БТБ) көмегімен

* материалдық баланс көмегімен

* жылулық баланс көмегімен

!  Масса өтудің көлемдік коэффициентінің физикалық мәні.

* + 1с ішінде, қозғаушы күші бірлікке тең аппараттың 1м3 жұмыстық көлемінен өткен зат мөлшері

* аппараттың көлемділігін көрсетеді

* таралған компоненттің концентрациясын көрсетеді

* фазалар аралығы шекарасындағы концентрацияны  көрсетеді

* аппараттың сивмдылығын көрсетеді

!  Мэрфридің пайдалы әсер коэффициенті  байланысты.

* масса таралу жылдамдығына

* фазалардың өзара қозғалу бағытына

* ағынның құрылымына

* фазалық әрекеттесу бетінің шамасына

*+бірлік тасымалдау санына

!  Кинетикалық қисық көмегімен табақшалардың нақты санын қалай анықтайды?

* графикалық әдіспен

* интегралдау әдісімен

* аналитикалық

* Мэрфри ПӘК көмегімен

*+ Мэрфри ПӘК көмегімен және графикалық әдіспен

!  Масса өтудің негізгі теңдеуі

*+

* ;

* ;

* ;

* ;

!  Масса алмасу процестерінің материалдық балансы

*+ M=G;

*  M=G;

*  M=G

* M=G

* M=G

!  Масса алмасу процестерінің қозғаушы күші

*+ ;

* ;

* ;

* ;

* ;

!  Массаалмасу процестеріндегі тепе-теңдіктегі және жұмыстық концентрациялардың арасындағы байланыс қисық сызықты болғандағы орташа қозғаушы күш:

* +;

 

* ;

* ;

*  ;

* ;

!  Массаалмасу процестеріндегі тепе-теңдіктегі және жұмыстық концентрациялардың арасындағы байланыс түзу сызықты болғандағы орташа қозғаушы күш:

 

*+;

* ;

*  ;

 

*  ;

 

* ;

!  Тасымалдаудаң бірлік саны (ТБС)

* my=;

*+ my=;

* my=;

* my=;

* my=;

!  Бірлік тасымалдау санының физикалық мәні:

* + my=;

* my =;

* my =;

* my =;

*  my =;

!  Тасымалдаудың бірлік саны (ТБС) -ті тепе-теңдіктегі және жұмыстық концентрациялардың арасындағы байланыс түзу сызықты болғанда анықтау:

* + my =;

*  my =;

*  my =;

*  my =;

*  my =;

!  Масса өтудің модификациялық теңдеуі:

*  V=;

*+ V=;

*   V=;

*  V=;

*  V=;

!  Массаөтудің аппарат биіктігін модификациялық теңдеумен табу:

* + H=;

*  H=;

* H=;

*  H=;

* H=;

!  Концентрацияның бір сатысының өзгерісіне сәйкес бірлік тасымалдау саны moy:

* + moy=;

*  moy=;

*  moy=;

* moy=;

*  moy=;

!  Тасымалдаудың бірлік санының жалпы санын тепе-теңдіктегі және жұмыстық концентрациялардың арасындағы байланыс түзу сызықты болғанда анықтау:

* + my=n;

*  my=n;

*  my=n;

* my=n;

*  my=n;

!  Аналитикалық жолмен тасымалдаудың бірлік санының тепе-теңдіктегі және жұмыстық концентрациялардың арасындағы байланыс түзу сызықты болғанда, яғни түзулердің қисаюы Ар (жоғарғы), А (төменгі) болғанда анықтау:

* + n=;

*  n=;

*  n=;

*  n=;

*  n=;

!  Тасымалдаудың бірлік санының жалпы санын анықтау:

* + my=;

* my=;

* my=;

* my=;

* my=;

!  Бірлік тасымалдауға эквивалентті биіктік:

*  hу =;

*  hу =;

* + hу =;

*  hу =;

* hу =;

!  Молекулалық диффузия заңы (Фиктің бірінші заңы):

* + d2m=-D;

*   d2m=-D;

*  d2m=-D;

*  d2m=-D;

*  d2m=-;

!  Массаберу заңы (Щукарев заңы):

* + d2m=b ;

*  d2m=b ;

*  d2m=;

* d2m=;

*  d2m=;

!  Тұрақты процесс үшін массаберу заңы:

* + dm=;

* m=;

* m=;

*  m=;

*  m=;

!  Фазалардың айырым беті бойынша масса беру коэффициенті тұрақты болғандағы тұрақты процесс үшін массаберу заңы:

*  m=;

*+ m=;

* m=;

*  m=;

*  m=;

!  Масса беру коэффициентін анықтау:

* + Nu=;

*  Nu=;

*  Nu=;

*  Nu=;

*  Nu=;

!  Конвективті диффузияның ұқсастықтар теңдеуі:

* Nu=f(Re, Cr, Prg, Fo.g);

* Nu=f(Re, Cr, Prg, );

*+ Nu=f(Re, Prg,);

* Nu=f( Cr, Prg, );

* Nu= ACrn Prno;

!  Қандай критерилік сан диффузияның тұрақсыздық процесін сыйпаттайды:

*  Re;

*  Prg;

*+ Fog;

*  Peg;

*  Ar

!  Қандай критерилік сан  процестің физикалық мәндерін  сыйпаттайды:

* Re;

*+  Prg;

*  Fog;

*  Peg;

*  Crg.

!  Қандай критерилік сан  процестің табиғи конвекциялық жағдайда өтуін сыйпаттайды:

* Re;

* Prg;

*+ Grg;

*  Fo.g;

*  Ar

!  Қандай критерилік сан  процестің еріксіз конвекциялық жағдайда өтуін сыйпаттайды:

* + Re;

*  Prg;

*  Gr.g;

*  Fo.g.

*  Ar.

!  Массаөту коэффициентін массаберу коэффициенті арқылы өрнектеу:

* + KX=;

*  Ky=;

*  Ky=;

*  Ky=;

*   Ky=;

!  Абсорбция. С-Г жүйелері үшін тепе-теңдік сызығын қалай тұрғызады.

* Рауль заңын пайдалана отырып;

* +Генри заңын пайдалана отырып;

*  Тәжірибелік мәндерді пайдалана отырып;

*  Дальтон заңын пайдалана отырып;

*  Рауль және Дальтон заңдарын пайдалана отырып;

!  Салыстырмалы концентрация Y және мольдік үлес арасындағы байланыс:

* + ;

* ;

* ;

*  ;

*  ;

!  Егер газ параметрлері идеалды жағдайға жақын болса (аз қысым мен аз концентрация) тепе-теңдік сызығын тұрғызу үшін қажетті теңдеу:

* ;

*+  ;

*  ;

*  ;

*  ;

!  Абсорбция процесінің материалдық балансы

*  G(YH-YK)=L(XH-XK);

*+ G(YH-YK)=L(XK-XH);

*  G(YH+YK)=L(XH+XK);

*  G(YK-YH)=L(XK-XH);

*  G(YK-YH)=L(XH-XK);

!  Абсорбция процесінің кинетикалық заңдылықтары

* + dm=Ky(Y-Yp)dF;

*  dm=Ky(Yp-Y)dF;

*  dm=KX(X-Xp)dF;

*  dm=KX(Xp-X)dF;

*  dm=;

!  Бу-сұйық қоспасындағы тепе-теңдік. Идеалды жүйелер үшін тепе-теңдк сызығын қалай тұрғызу керек:

* + y*=;

*  1-y*=;

*  x=;

*  y*=;

*  y*=;

!  Нақты жүйелер үшін тепе-теңдк сызығын қалай тұрғызу керек:

* + ;

*  ;

*  ;

*  ;

*  ;