Зат есім

 

1 сабақҚазақтілі2 сынып
СабақтыңтақырыбыЗат есім
СабақтыңжалпымақсатыЗатесімдердіңтүрлерінажыратабілу, мәтіндеқолданабілу.
Сабақтыңміндеттері

 

1.Сөйлем ішінензатесімдіанықтайбілугеүйрету.

Жалқыесім мен жалпыесім,олардыңжазылуемлесітуралыбілімдерінбекіту.

2.  Сөздікқорларынмолайту.

3.  Сауаттылыққатәрбиелеу.

Күтілетіннәтиже

 

 

1. Затесімдердіңтүрлерінажыратабілу.

2. Сөйлемқұруда, әңгімеқұрастырудапайдаланаалу.

 

СабақтыңкөрнекіліктеріОқулық, суреттер, аққағаз, смайлик, спикер.
Сабақтыңәдіс – тәсілдері      .Әңгіме – дебат, топтастыру, АКТ, ой тастау, СТО
Сабақтыңбарысыбойыншамұғалімніңжазбалары
Мұғалімніңіс-әрекетіУақытыОқушыныңіс-әрекеті
І. Ұйымкезеңі:

а) Шаттықшеңбері.

2 минОқушыларбір–бірінесәттіліктілейді.

Оқушыларсуреттердітаңдауарқылытоптарғабөлініпотырады.

ә) Жемістердіңсуреттерінтаңдауарқылытопқабөлу.
ІІ. Өткендіқайталау.

а) Әңгіме – дебат.

Сұраққоюарқылызатесімтуралыбілімдерінескетүсіру.

— Затесімдегеніміз не?

— Затесімдерқандайсұрақтарғажауапбереді?

— Затесімніңқандайтүрлерінбілесіңдер?

— Мысалкелтір.

 

  3 минОқушыларзатесімтуралыбілімдерінескетүсіреді. Топ бір – бірінесұраққояды.

 

 

Затесімніңжекеше, көпшетүрлерінажыратады, мысалкелтіреді.

ІІ. Жаңасабақ:

АКТ – мен жұмыс.

а) Суреттергеқарайотырыпзатесімдердіатау.

— Суреттердітоптастыруарқылыоқушыларзатесімніңтүрлерінажырату.

— Суреттергебайланыстысұраққоюарқылыойлауқабілеттеріндамыту.

 

ә) Оқулықпенжұмыс.

1 – жаттығу. (Ой тастау)

«Кесе» дегеніміз не?

Кесе – ыдыс. Оны шай, сұйықтамақішугеқолданады. Кесеніңбетіашық, дөңгелекетіпжасалады. Ағаштанжасалғанмұндайыдыстаркесегежатпайды. Оны тостағандейді. Кесефасфорданғанажасалады. Сыртынатүрліою – өрнектерсалынады.

 

б) Топтықжұмыс.

3 –жаттығу.

Тірексөздердіпайдаланаотырып, суретпенәңгімеқұрастыру.

Төбешік, қоңыраугүл, жұлдызшы, кітаптар, күнтізбе, зейнеткер, құмыралар, жаңылтпаш, бөдене, жылғалар, ошақ, құмырсқалар.

 

в) Деңгейліктапсырмалар.

Бүгінмектептеертеңглілікөтті. Ертеңгілікхалықтардостығынаарналды. Өйткенібіздіңеліміздекөптегенұлттар тату – тәттітұрады.

Мерекедеоқушыларөнерлерінкөрсетті. Асқарқазақтіліндеөлеңоқыды. Асанәдеміәншырқады. Ертеңгілікқызықөтті.

Тапсырмалар:

1. Затесімдердіңастынсыз.

2. Жекешезатесімдікөпшетүргеайналдыр.

3. Затесімдерменсөйлемқұрастыр.

6 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин

 

Оқушыларсуреттіатайотырыпзатесімдердікөреді, естесақтайды, оларғасұраққояды.

Затесімдердікөпше, жекешетүрлерінетоптайды. Сөйлемқұрастырады.

 

 

 

 

 

 

Оқушыларкесетуралыбілімдерінортағасалады.

 

Жаттығужазбашаорындайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылартірексөздердіпайдаланаотырып, топтасуретпенәңгімеқұрастырады.

Өзжұмысынпостерғатүсіріп, қорғауғаүйренеді.

 

 

 

 

 

 

Тапсырмаларбойыншаәртүрлідеңгейдегіоқушылардыңбірлескенжұмысыжүреді. Оқушыларбіртапсырмаданкелесітапсырмағаөзбілімінесүйенеотырыпжылжиды.

 

 

 

 

Сергітусәті:

«Мен еңбекқорбаламын» ойыны.

Ойынныңережесі:

Мұғалім «Сен үйде не істейсің?» депбірбалағадоплақтырады.Олкелесібалағасолсұрақтықойыпжалғастырады.

 

 

 

1 мин

 

 

Оқушыларбір – бірінесұраққояотырып, ойындыжалғастырады.

3) Шығармашылықжұмыс.

2 – жаттығудыпайдаланыпкім? кімдер? сұрақтарынқатыстырып,

2-3 сөйлемқұрастырады, затесімгеталдаужасайды.

   4 минЗатесімдіәңгімеқұрастырудапайдаланады.

«Неге» сұрағыарқылыоқушыларға

ойтастау.

ІV. Сабақтыбекіту:

Жұмбақшешу.

а) Қалыңкиімдіұнатады,       шешіндірсеңжылатады.   (пияз)

ә) Аяғыбіреу, қолыжоқ,

өзісөйлейбілмейді.

салғанізісөйлейді.  (қалам)

б) Күнкүледі,

жертүледі. (көктем)

 

 

2,5 мин

 

Жұмбақшешеотырып, алғанбілімдерінжинақтайды.

 

 

Жұмбақтыңжауабынталдайды.

V. Бағалау:

Бағдаршам.

Топпенжұмыстыспикердіңбағалауы.

Критерии арқылымұғалімніңбағалауы.

Сабақүстіндемұғалімніңмадақтауы.

 

 

1 мин

Өздерібір-бірінбағалайды.

 

 

 

Күнделіктерінебағақою.

ҮІ. Үйде:  бет 214       2 — жаттығу0,5 минҮйтапсырмасынкүнделіктерінежазыпалады.