Жиб-Жицакүресі

Сабақтың тақырыбы: Жиб-Жицакүресі

2.Сабақтың мақсаты:а. ОқушыларғаҚалмақанӘбдіқадыровтың «Жиб — Жица» әңгімесібойыншақазақтыңәлемгеәйгіліпалуаныҚажымұқанМұңайтпасұлыныңөміріментаныстыру, күрестүріжайлымәлімет беру;ә.Дұрысоқып, өздігіненізденіпжұмысістеуге баулу, байланыстырыпсөйлеуге, ойынтұжырымдайбілуқасиетіндамыту;б.Алыпкүшиесінқұрметтеугежәнеспорттысүюгетәрбиелеу.3.Көрнекілігі:ҚалқаманӘбдіқадіровтың «Қажымұқан» кітабы, медальдар, бейнеролик,слайдтар.т.б.4.Сабақтың әдісі:Ақпараттықкоммуникативтікоқыту, сын тұрғысынанойлаудыдамытуәдістері
5.Сабақтың түрі: топтық6.Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру

Оқушылардытүгендеп, зейіндерінсабаққааудару

Мұғалім: -Қазақтыңұлыақыны Абай атамызөзініңжетіншіқарасөзіндебылайдеген; «Бала анадантуғандаекітүрлімінезбентуады; біреуіішсем, жесем, ұйықтасам, десе,. екіншісібілсем, көрсем, үйренсемдейді.Сендерөздеріңдіосыныңқайсысынажатқызаредіңдер?                                                                                                                            -Екіншісіне.

(Олайболсасабағымыздыбастаймыз)

Психологиялықахуалтуғызу

Күнніңнұрыналақанғасаламын,                                             Жүрегімебасыпұстайқаламын.                                                                      Жарық, жылы, нәзікәрімейірімдіБолыпкетерсондадереужан-жағым

 

ІІ. Үйтапсырмасынсұрау:

ІІІ. Ойқозғау

— Балалар, үйгеқандайтапсырмаберілді?

— Үйге М. Әуезовтің «Жетім» мәтініноқыптүсініпкелугеберілді,

« Өзтілінбілмеген, қадірлемегенадам

толықмәндіадамемес»

 

 

-Олайболса, мәтіндіжоспарбойыншамазмұндайық

Жоспар:

1.Қасымның әжесіненайырылуы2..Иса мен Қадишаданкөргенқорлығы.3.Тау ішіндегіқорқыныш                                                                                           4.Ағашқа сүйеніпқатыпқалған бала

Үйтапсырмасынбекіту

Жаңасабақ

-Балалар, бізбүгінқазақтыңатақтыпалуаныҚажымұқантуралыҚалмақанӘбдіқадыровтың « Жиб-Жица» әңгімесіноқимыз.

Автор туралымәлімет

ҚалмақанӘбдіқадіров 1901 жылы 14 сәуірдеҚызылордаоблысыШиеліауданындатуған. 1964 жылы 30сәуірдеқайтысболған. Оныңтұңғышшығарғанөлеңі «Сырдария» депаталды. Балаларәдебиетініңдамуынакөпүлесқосқан. «Амантай», «Алатаудыңбауыры», «Тәттіқауын» жәнебасқа да өлең, әңгімелері бар. Қ. Әбдіқадыров-ақын, жазушы, аудармашы.

Жиб-Жицакүресі-ережесізкүрес.

ЖапонныңЖиб — жицакүресінеұқсасқазір «Ережесізкүрес» деген спорт түрі бар. Бұлкүрескешыққандараяқ- қолынбірдейжұмсапкүреседі. Бір — бірініңденесінезақымкелтірсе де жазаланбайдыекен.

ЕндіҚажымұқантуралыне білесіңдер?

Не білесің?Не білдің?Не білгіңкеледі?
           ?

 

ҚажымұқанМұңайтпасов-қазақтыңәлемгеәйгіліпалуаны

1871жылғы 7 сәуірдеАқмолауезі, Сарытерек болысынақарастыЖәдікдегенжердедүниегекелген. Жершарының 24 елінаралап, талай-талайатақтыпалуандарменкүрескен. Алтыны, күмісі бар-барлығы 48 медельалған. Берлиндежуансымтемірдімойнына галстук, белінебелбеуетіпбайласа, Париждеөзісахнағамініпшыққантүйесінмойнынакөтерген, 75 пұтжүксалынғанарбанытісіменсүйрепсахнағашығарса, кеудесіне 20 пұт, яғни 320 кг тасқойғызып, оны 2 пұттықбалғаменұрғызыпуақтаттырған.    «Ғажапкөпір» дегеннөмірболған. Палуанкөпіржасаптұрыпүстінежүкмашинасынөткізгенекен. 15 жасынанбастап 70 жасқадейінкүресіменәлемнің 59елінебарыпөнеркөрсеткен.

 

Қажымұқанбалуанның 75 жасындағыденеқұрылысыныңөлшемдері
(Профессор Ә.Қоңыратбаевтыңдерегібойынша)

 1. Салмағы–174 кг.
  2. Бойы–195 см.
  3. Кеудесініңаумағы–146 см.
  4. Балтырыныңаумағы–49 см.
  5. Мойныныңжуандығы–56 см.
  6. Бас аумағы–65 см.
  7. Ортаңғысаусағыныңұзындығы–14 см.
  8. Ортаңғысаусағыныңжуандығы – 10 см.
  9. Үстіңгіжәнеастыңғыеріндері – 12 см.
  10. Аяқкиімі–54 размер.

АлыпкүшиесіҚажымұқанкигенкөйлек

 

 

АлыпкүшиесіҚажымұқанкеудесіне

320 кг тасқойғызып, оны 2 пұттықбалғаменұрғызыпуақтаттырған.

 

                                         

 Балуан Шолақтың 816 кг бұқаныкөтеріпкележатқанкезі

Күшатасы –Қажымұқан

Видео

 

                                               Сергітусәті

                                      

Оқулықпенжұмыс:

         Мәтіндібалаларғаіштейоқыту

Сұрақтар:                                                                                                                                       1. Сайысқайқаладаөтті?                                                                                               2. Жапонпалуаны Сар-Кек-Ки қандайшартқойды?                                                                3.Көрушілер арасынданеліктенқобалжупайдаболды?                                        4.Жиб-Жица күресініңтәртібіқандайекен?                                                                  5.Қажымұқан сияқтытағықандайпалуандыбілесіңдер?

Оқу  жұмысы
1-топ
1. Сар-Кеккиге берілген мінездемені тауып оқы.
2-топ
2. Күрес алаңына шыққан Қажымұқанды көз алдыңа келтіріп көр. Сол елестетуің бойынша Қажымұқанға сипаттама бер.
3-топ
3.Мақалдың екінші бөлігін тауып, мәнін түсіндір.
Қоянды қамыс өлтіреді,
Жігітті       …          …

4-топ
4. Әңгімедегі оқиғаның шиеленіскен жерін тауып оқы.
Оқиғаның шиеленісуі  дегеніміз -адамдар арасында қарым-қатынастың, қимыл-әрекеттің, яғни тартыстың қиындауы.—Балалар, енді мәтінге жоспар құрайық

Жоспар құру

1 бөлім: Сар-Кек-Ки, оның күрес түрін  таңдауы

2 бөлім:  Қажымұқанның күреске шығуы

3 бөлім:  Палуандар арасындағы сайыс

4 бөлім:  Қажымұқанныңжеңісі

1-топ    

БілетінімБілгенімБілгімкеледі

2-топ

Бес жолөлең

 1. Затесім ———-2. Сын есім ————,————-3.Іс-әрекетті көрсететінүшсөз——,—,—4. Төртсөздентұратынмағыналысөйлем   ——     ——-       ——     ——.5. Мәндессөз  ————

3-топ

Салыстыру(ВЕНН)
Қажымұқан Сар-Кек-Ки
4-топ

Тақырыпқабайланыстымақал-мәтелдержаз

1.

2.

3.

Қорытындылау

Біздіңауылда даҚазақстанчемпионатынакандидаттар бар.Олар осы мектептүлектеріҚапсалықова Сайда мен ҚанатовЖәнібек. Күрестүрін осы мектептежүріп-ақүйреніп, қазірауылымыздыңатыншығарыпжүр. Сендер де болашақтаосындайбиіктерденкөрінгілеріңкелсеспортпенайналысуларыңкерек. Әрқайсыларыңатақтыболуға, ел намысынқорғауғалайықтысыңдар.

 

 

 

 

СайдаЖәнібек

Үйгетапсырма:      Жиб-Жицамәтінінтүсініпоқу

Оқушылардыбағалау
Соңы