Денсаулық мол байлық

Сабақтың тақырыбы: «Денсаулық мол байлық»

Сабақтыңмақсаты: Оқушылардыөзденсаулығынакүтімжасайбілугетәрбиелеу, гигиеналықтазалығынсақтауынқалыптастыру, зияндызаттардыңағзағатигізетінәсерінтүсіндіру. “Денсаулық” құндылығытуралытүсініктерінкеңейту.
Көрнекілігі: Интерактивтітақта, нақылсөздер.

Сабақбарысы: 1. Ұйымдастырукезеңі
Сәлемдесу, оқушылардытүгелдеу, журнал толтыру.
Мұғалім: «Біріншібайлық — денсаулық» — дейміз. Бірақ осы сөздіңсалмағын, жүктержауапкершілігінкөбінесезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылғансәттекөңілімізгеқонады, құлағымызғажағады. Келісеміз. Сонсоңөзімізауажайылыпжүребереміз. Сөйтіпкүндердіңкүніндебірарылмасдерткешалдығып, санымыздысоғамыз. Денсаулық – тән, руханижәнеәлеуметтікигіліктіңжиынтығы. Дененіүнеміширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейінкөтеру, интеллект өрісінбиіктету, рухыңдышыңдау – бәрі де денсаулыққақызмететедідесекқателеспейміз. «Денісауадам – табиғаттыңеңқымбатжемісі» дептегінайтылмаған.

Балалар мен жастардыңденсаулығынақауіптууда. Темекітарту, ішімдікпайдалану, есірткі, құмарлықжәнеулызаттарғаәуестік, адамгершілікке жат мінез – құлық, ертежыныстыққатынаскеңіненетекалуда. Мамандардыңайтуынша «денсаулықтыңмықтыболуыадамныңерік – жігерінебайланысты, оны ешнәрсеменауыстыруғаболмайды».Қоғамдаболыпжатқанжаманәдеттергекінәлі – адамдардыңөзі. Осындай жат, жаманәдеттерденбойымыздыаулақұстап, төзімділік, табандылықтанытып, адамгершілікқасиеттердіжоғарыұстайбілуімізкерек.


Халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтынжолізде» деген дана қағидасынәрдайым, әрқайсысымызжадымызданшықпайтынбиікұстанымболуытиіс. Салауаттыөмірсүреміндесеңізешкімоғанқарсытұраалмайды. салауаттыөмірсалтынаденешынықтыру, спорт, туризм, халықаралық туризм, табиғатқасеруен, таза ауадажүружатады. Кешкітамақтансоң, таза ауадабір – екісағатсеруенқұрып, ұйықтаудыңпайдасызор. Ұйқы 7 – 8 сағаттан кем болмауытиіс. Әрадамжылсайынбірретеңбекдемалысынтиімдіпайдаланғаныжөн. Барлықкездетамақтыжаңадандайындапішкендұрыс.

Алланыңтабиғаттыадамүшінжаратқанынжәне аманат еткенін, тіршілігіндеқажетінедұрыспайдалануды, денсаулығыназиянкелмейтіндейжағдайдаболуынқадағалаудысалауаттыөмірсалтыдепұғамыз. Адам денсаулығыназиянынтигізетін жат әдеттерденаулақболғанжөн.

“Денсаулықтың он құпиясы”:
1. Денсаулық пен сырқаттыңнегізібіздіңақылойымыздажатыр.
2. Біздіңтынысалуымызда.
3. Шынығуәрекеттерікүшәкеледі.
4. Дұрыстамақтану.
5. Күлкі.
6. Демалу.
7. Тұлғанытүзуұстайбілу.
8. Сенімкүші.
9. Сүйіспеншіліккүші.
10. Таза қоршаған орта.

І.Үйтапсырмасы:

ІІ. Кімкөпбіледі?
1. Темекініңкермегі, Еріккенніңермегі.
2. Елемеген ауру жаман, Ескірмеген дау жаман
3. Іздепалғанаурудың, емітабылмас.
4. Дәмібардың, емі бар.
5. Аурудыңжақсысыжоқ, Дәрініңтәттісіжоқ.
6. Бас аманда мал тәтті, Бас ауырсажантәтті.
7. Ауырып, жазылғанжанолжа, Жоғалып, табылған мал олжа.


ІІІ. Сөзжұмбақшешу:
1. Дененішынықтыратынденсаулыққа мол сабақ.
2. Жалқаудыңдосы
3. Қандайадамдардыңкөңілкүйіболмайды?
4. Жуынбайжүрген бала қандай бала?
5. Салақ бала неге ұшырайды?
6. Тұмаукезіндеішетінұнтақдәрі не?
7. Қоршағанортанынеденқорғаукерек?
8. Не болсабәріністейсің?
9. Дәрілікшөп.

ІҮ. Ойнайық та, ойлайық!
Денсаулықдостары: таза ауа, көңілдіжүру, дұрысұйқы, тазалық, шынығу, демалу, дұрыстамақтану, спорт.
Денсаулыққастары: күнтәртібінсақтамау, салақтық, дұрыстамақтанбау, жалқаулық, зияндыәрекеттер.