Көркейтем десең халқыңды, ұмытпа ұрпақ, салтыңды

Көркейтемдесеңхалқыңды, ұмытпаұрпақ, салтыңды

Мақсаты:Оқушылардыхалқымыздыңтәрбиебайлығынигеруге, ұлттықозықдәстүрденүлгіалуға баулу.

Ұлттықсалт – дәстүрді, әдет – ғұрыптыоқушыларбойынадарыту.

Тілмәдениетіне, ұлттық сана – сезімге, әдемілік пен әсемдікке, шеберлікке, еңбексүйгіштіккетәрбиелеу.

 

Өтілуәдісі:Жарыссабақ

 

Түрі:Шығармашылықсабақ

 

Көрнекілікқұралдар:ұлттықсалт – дәстүрлергебайланыстыөлеңдер, мақал – мәтелдер, нақылсөздер, түрлі мата, ине мен жіп, қайшы, сұрақтар, тойбастаржабдықтары.

 

Пәнаралықбайланыс:Әдебиеттікоқу, Сөзөнері, бейнелеуөнері, еңбек

 

Сабақтыңбарысы

Оқушылардысабақтыңтақырыбымен, мақсатыментаныстыру. Бағдарламаментаныстыру.

Мұғалім: Ал, балалар, бүгінгібіздіңсабағымыздыңтақырыбы: Көркейтемдесеңхалқыңды, ұмытпаұрпақ, салтыңдыдепаталады.

 

Мұндағымақсатымыз: А) Ұлттықөнерді, салт–дәстүрдіүйрету;

Ә) Шығармашылыққабілетіміздідамыту, мәдениеттілікке, тілмәдениетіне, шеберліккетәрбиелеуболмақ. Олүшіноқушылардыекітопқабөлеміз. Әр топ өздерінеұнағанатынқояды.

 

Бағдарламада:

 1. Топ басшыларыныңсайысы (таныстыру)
 2. «Өлең – сөздіңпатшасы» (мәнерлепөлеңоқу)
 3. «Сөзтапқанғақолқажоқ» (сұраққамақалменжауап беру немесежалғасынайту)
 4. Топ басшыларыныңсайысы
 5. «Ойлан, тап» сөзжұмбақшешу
 6. «Салт — дәстүр» сұрақ-жауап
 7. Әр топ өзөнерлерінкөрсетеді (әннемесеби)

Енді, әділқазыларментанысболыңыздар!

 

1-сайыс:Топ басшыларыөздерінтаныстырады

 

2-сайыс:«Өлең – сөздіңпатшасы»

Әр топ өздерінеұнағанжыршумақтарынанөлеңоқунемесеәнайту. Салт – дәстүргебайланыстыболуыкерек. Мысалы: Ж.Молдағалиевтың «Мен қазақпын», Қ.Мырзалиевтың «Қазақ осы» немесееБ.Байсенованың «Қарадомбыра» секілдіәнінорындауғаболады.

 

3- сайыс:«Сөзтапқанғақолқажоқ» (сұраққамақалменжауап беру немесежалғасынайту)

 

І топтыңсұрағы:

 1. Адам көркішүберек, жалғасы:Ағашкөркіжапырақ
 2. Кітап – білімбұлағы, жалғасы:Білім – өміршырағы
 3. Көптісыйлағаның, жалғасы:Өзіңдісыйлағаның
 4. Дұшпанкүлдіріпайтады, жалғасы:Досжылатыпайтады
 5. Оқығаныңдыайтпа, жалғасы:Тоқығаныңдыайт

 

ІІ топтыңсұрағы:

 1. Адам тастайберік, жалғасы:Гүлдейнәзік
 2. Ақыл – азбайтынкен, жалғасы:Білім – тозбайтын тон
 3. Қатарданассаң да, жалғасы:Халықтанаспа
 4. Жаманжолдастан, жалғасы:Жақсыдұшпанартық
 5. Білімдігедүниежарық,жалғасы:Білімсіздіңкүніғаріп.

 

4- сайыс: Топ басшыларышығады. Ойыншарты: Ине, жіп, мата, қайшыныпайдаланаотырып, өзшеберлігінкөрсету. Бес минут уақытберіледі.

 

Музыкалықсәлем: Жанкүйерлерден

 

5- сайыс:«Ойлан, тап» сөзжұмбақшешу.

 

1-топ: Сөзжұмбақтыдұрысшешкенде «Сәукеле» сөзішығады

 

С    
 Ә   
 У    
   К    
 Е    
   Л    
 Е    

 

 1. Қызбаланыңжасауы: Сандық
 2. Мұсылмандінбасыларыныңбасқаорайтынкиімі; Сәлде
 3. Уыққажабылатынкиіз: Туырық
 4. Қабырғағаілінетінбұйым: Тұскиіз
 5. Киізтөсеніш: Текемет
 6. Басқасалатыншағынорамал: Байлама
 7. Киізүйдіңқабырғасы: Кереге

 

2-топ:Сөзжұмбақтыдұрысшешкенде«Кимешек»дегенсөзшығады

 

К
И
М
Е
Ш
Е
К
 1. Кеудегекиетінжұқа, жеңілкиім: Кеудеше
 2. Кестелептігетіндөңгелек, жеңілбаскиім: Тақия
 3. Көйлексыртынанкиетін, шолақжеңкиім: Камзол
 4. Түбіттентоқылған, қалыңқыстықорамал: Бөкебай
 5. Астарынажүннемесемақтасалыптігілгенкиім: Шапан
 6. Төбегеғанакиетінтақиятәрізді бас киім: Телпек
 7. Қызбаланыңұлттық бас киімі: Сәукеле

 

6-сайыс:Сұрақ-жауап:

1-топқа сұрақ:

 1. Бесіктіңжасаужабдықтарынатаңыз. Саны 9. Жауабы: Ши, жөргек, құстөсек, жастық, көрпе, жаялық, кепіл, таңғыш, бесікжапқыш.

 

 1. Үшмақсаттыатаңыз. Жауабы: Саудамақсаты-ұту, Жолмақсаты-жету, Дау мақсаты-біту.

 

 1. Жетіұрпақтыатаңыз. Жауабы: Әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат

 

 

2-топқа сұрақ:

 1. «Ғайыперенқырықшілтен» сөзініңмағынасынашыңыз. Жауабы: Мұсылмандардыжелеп-жебеп, қорғапжүретінкөзгекөрінбейтінкиелібейне.

 

 1. Үшүміттіатаңыз. Жауабы: жазыламындеп ауру үмітті, Байимындепкедейүмітті, Кетеміндепқызүмітті.

 

 1. Жетіқазынаныатаңыз. Жауабы: Ер жігіт, сұлуәйел, ілім-білім, жүйрікат, құмай тазы, қыранбүркіт, беренмылтық.

 

7-сайыс:Әр топ өзөнерлерінкөрсетеді.

 

Мұғалім:Сонымен, бүгінгідәстүріміздіқұрметтеудегіжарыссабағымызаяқталды. Сөзәділқазыларғаберіледі. Ұпайыкөптоптыңоқушыларына «Еңүздік топ» жүлдесіұсынылады.