7 сынып. Физика ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы.2012 оқу жылы.

7 сынып.Физика ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы.2012 оқу жылы.

І-Нұсқа

 

1.Табиғаттағы құбылысты не зерттейді?

А)Табиғат     В)Физикалық құбылыстар    С)асторномия   Д) Физика

 

2.Тұңғыш жасанды серік қайда,қай жылы ұшырылды?

А) Өскемен 1967 ж   В)Байқоңыр 1967 ж    С)Байқоңыр 1957 ж   Д)Алматы 1957 ж

 

3.Табиғаттағы зерттеулерді ата?

А)Бақылау,Эксперимент,Теориялық зерттеу       В)Болжам ,теория,эксперимент

С)Бақылау,салыстыру,ойлау.                                 Д)Ойлау,эксперимент,теория.

 

4.Ғылыми деректермен негізделген жорамал

А)Теория       В)Болжам        С)Эксперимент         Д)Бақылау

 

5.Қатты дене?

А)Алмаз           В)Шыны                 С)Тас                           Д)Темір

 

6.Пішіні мен көлемін сақтау қай денеге тән?

А)Газ              В)Сұйық           С)Қатты          Д)Жұмсақ ,дене.

 

7.Дененің бастапқы орнымен сызғы орның қосатын кесіндіні не деп атайды?

А)Орын ауыстыру               В(Жел               С)Тректория           Д)Нукте

 

8.Жылдамдықтың формуласы?

А)t=s/v                       В)V=L/S          С)S=v*t            Д)A=S*L

 

9.Массаның өлшем бірлігі?

А)Метр                      В)Км          С)Килограмм                Д)Секунд

 

10.Тығыздықтың формуласы?

А)m=P*V                   В)V=m/P         С)P=p*V       Д) p=m/v

 

11.Күшті қандай әріппен белгілейміз,өлшем бірлігі?

А)F ,А         В) F ,Н         С) S ,Н                 Д)  A,Н

 

12.Гук заңының формуласы?

А )F=S*x           В) F=s*t            С)  F=κ*x                    Д)F=μ*N

 

13.Ауырлық күшінің формуласы?

А) Р=m*g                        В)  F=s/t                         С)  F=κ*x                 Д)Fа=m*g

 

14.Үйкеліс күштерін ата?

А) домалау,жанасу,тыныштық                 В) Тыныштық ,сырғанау,үйкеліс

С)  домалау,сырғанау,тыныштық             Д)Уйкеліс,жанасу,сырғанау.

 

15.Қысымның формуласы?

А)S=F/p                        В)P=F/S               С)F=p*S          Д)P=p*S

 

 

16.Ауадағы 5 м2 болатын ыдыстың түбіне керосиннің түсіретін қысымын есепте.Ыдыстағы керосиннің массасы 500 кг.

А)1 кПа           В)10 кПа              С) 100 кПа           Д)1000 кПа

 

17.Қысымның өлшем бірлігі?

А)Ньютон                В)  Паскаль                С) Километр                   Д)Метр

 

18.Атмосфера грекше қандай мағынаны білдіреді?

А) атмос-бу,сфера-шар                  В)    атмос-сұйықсыз,   сфера-өлшеймін

С)атмос- жер,сфера-ауа                 Д)атмос-жер,сфера-шар

 

19.Барометр нені өлшеуге арналған құрал?

А)жүректі             В) жерді              С) қысымды               Д)аспанды

 

20.Альтиметр нені өлшейді?

А)Қысымның аласа жерлерін           В) Қысымның биікке байланыстылығын

С) қысымның орта жерлерін               Д)қысымның төменгі жерлерін

 

21.Мұзжарғыш кеме тәулігіне 0,2 кг уран пайдаланда.Уранның тығыздығы 18,7 кг/м3 болса,оның көлемі қандай?

А)0,001м3             В) 0,002  м3            С) 0,01 м3              Д)0,1м3

 

22.Автомашина 1500 м жолды 36км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті.Автомашинаның жолды жүріп өтуге кеткен уақытын тап.

 

А)1500 с             В) 15 с            С) 15000 с            Д)150 с

 

23.Сұйыққа батырылған денені ығыстыратын күш не деп аталады?

 

А)Ауырлық күші           В) Үйкеліс күші          С) Архимед күші          Д)Гиерон күші

 

24.Ауа шары 1-рет қай жылы ,қайда ұшырылды?

 

А)200 жыл бұрын Францияның Аноне қалашығында        В) 20 жыл бұрын Англияда           С) 2000 жыл бұрын Францияның Аноне қалашығында      Д)200 жыл бұрын Англияда

 

25.Кеменің төменгі бөлігі суға  батқан тереңді  не деп аталады?

 

А)Су ығыстырым           В) Шөгім          С) Тереңдік         Д)Сызық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сынып.Физика ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы.2012 оқу жылы.

ІІ-Нұсқа

 

1.Қалыпты атмосфералық қысым неге тең?

А)760 мм.сын.бағ.      В) 756 мм.сын.бағ.      С)766 мм.сын.бағ.    Д)765 мм.сын.бағ.

2.Бетке әсер ететін қысымды қай формула арқылы есептейді?

А) р=ρgh              В) p=F/S            С)  P=I*U                 Д)P=A*t

 1. Атмосфералық қысымды өлшеудің тәсілдерін қай ғалым ұсынды?

А ) Паскаль    В)Франклин  С)Ньютон   Д)Торручали

 

4.Атомдық қысымның өлшем бірлігі

А)Паскаль  В)Ньютон  С)метр  Д) килограмм

 

5.Монометр грек тілінен аударғанда нені білдіреді

А) моно-сирек, тығыз емес, метрео-өлшеймін   В)моно-жүрек соғуы, метрео-өлшеймін

С)моно-ауа, метрео-өлшеймін                               Д)моно-өлшеімін, метрео-бу

 

6.Ұшақтын ұшу биіктігін анықтайтын құрал:

А) Монометр  В)Амперметр  С)Альтметр Д) Психометр

 

 1. Барометр қай тілден енген сөз?

А) грек  В) латын С) ағылшын  Д) орыс

8.Қысым айырымын өлшеуге арналған –құрал.

А)  жоқ    В)иә,жоқ      С)Иә             Д)мүмкін емес

9.Барометр-анероид қандай мағынаны білдіреді?

А) сұйықты  В)сұйықсыз        С)сулы        Д) құрғақ.

 

10.Дені сау адамның қанының жоғары және төменгі қысымын көрсет?

 

А) 110-120; 70-80    В) 110-130; 60-70       С)130-110; 60-80       Д) 110-120; 50-60

 

11.Қан қысымын өлшеуге арналған құрал?

А) Бурдонмонометр  В)Барометр        С)Альтиметр       Д) сфигмоманометр

 

12.Жалпақ резеңке камера,сыртында матадан істелінген қапшығы бар .Оны не деп атайды?

А) Манжет    В)корап        С)барометр        Д) термометр

 

13.Екі жағы бұрандалы металл түтік

А)Поршень    В) нипель     С)ағаш               Д) қорап

 

 1. Күштің таңбалары

А) H                    В)  A              С)S              Д) F

 

15.Судың 0,6 метр  тереңдіктегі қысымды тап, судың тығыздығы 8000кг

А)6кПа               В) 60Па          С)600Па      Д)6 Па

 

 1. Денеге әрекет ететін ауырлық күші 10000 Н Ол дененің массасы қандай?

А) 100кг              В)1 кг            С) 1000 кг     Д)10 кг

 

 1. 8 кг керосин сиятын құтының көлемі неге тең керосиннің тығыздығы 800кг/м3

А) 0,01м3              В)0,1м3            С)0,001м3         Д)1м3

 

 1. Fa=pgV ненің формуласы

А)Күштің                В) Паскаль           С) Архимед күші   Д)Ауырлық күші

 

 1. Алматыдан шыққан автобус Сарыөзекке дейінгі 180км жолды 2сағат жүрді.Автобустың қозғалысы бірқалыпты деп ұйғарып, оның жылдамдыын анықтау керек.

А)0,9км/сағ             В)900км/с            С)9км/сағ             Д)90км/сағ

 

20.Троекторияның түрлерін ата?

А)түзу,қисық          В)түзу,үшбұрыш   С)түзу,дөңгелек  Д)дөңгелек,қисық

 

21.Жұмсақ дене?

А)Алмаз               В) графит          С) құм            Д)мақта

 

22.Заттың неше күйі бар?

А)4               В) 2           С) 3               Д)5

 

23.Грекше   гео    қандай мағынаны білдіреді?

А)жер                В) аспан        С) планета     Д)көкжиек

 

24.Қозғалыстың түрлерін ата?

 

А)жол және орын ауыстыру              В) бірқалыпты,бірқалыпты емес          

С) материялық нүкте,траектория     Д)жол, бірқалыпты,бірқалыпты емес          

 1. t ненің таңбасы ?

 

А)уақыт                В) жол        С) орын ауыстыру        Д)ұзындық

 

 

 

 

 

 

8 сынып.Физика ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы.2012 оқу жылы.

І-Нұсқа

1.Электроплитадан оның үстінде тұрған ыдысқа жылу берілудің тәсілін анықтаңыз.

а)жылу өткізгіштікпен    в)конвекция       с) сәулелену    д)жылу өткізгіштік,сәулелену

 

2.Жылу өткізгіштігі жоғары болатын қатты,сұйық немесе газ тәрізді денелер?

а)сұйықтар және газдар   в)қатты денелер   с) газдар     д)сұйықтар

 

3.Ауаның қозғалуы жылу алмасудың ….. түрімен байланысады?

а) жылу өткізгіштік   в)сәуле шығару    с) конвекция     д)сәуле шығару мен конвекция

 

4.Меншікті жану жылуының формуласы

а)  Q=q*m        в) Q=Lm  с)  Q=rm            д)Q=Q2-Q1

 

5.Массасы 200 г алюминийді 200С –тан 300С –қа дейін қыздыру үшін қажет болатын жылу мөлшерін анықта.Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 910 Дж/кг0С.

 

а) 1820 Дж     в)9100Дж      с)1820 кДж          д)9100 кДж

 

 1. Q=cm(t2-t1) формуласы бойынша …… жылу мөлшерін анықтайды.

а)  сұйық буға айналған кезінде   в) Заттың балқу кезіңде     с) конденцация кезінде

д)денені бір агрегаттық күйінде қыздырған кезде.

 

7.Калориметрдің көмегімен дененің жылусыйымдылығын өлшеген кезде нақтырақ нәтиже алуға болады,егер калориметрдің екі ыдысының арасында кеңістікте …… орналасса.

 

а)ауа          в)вакуум            с)су             д)май

 

8.Диффузия дегеніміз не?

 

а) ір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларымен араласуы

в) Зат молекуласының жылулық қозғалысы

с) Зат молекуласының ретпен қозғалысы

д) Зат молекуласының өзара әсерлесу күші

 

9.Меншікті жану жылуының өлшем бірлігі?

 

а) Дж/кг         в)Дж/м          с)Дж/К               д)Дж/м*кг

 

10.Мұздың меншікті еру жылуы 3,4*105 Дж/кг  00С-дегі массасы 3 кг суды сондай температурадағы мұзға айналдыру үшін жылу мөлшерінің қажеттілігі.

 

а) 10,2 *102 Дж       в)10,2*105Дж         с)1,2*105Дж          д)1,2*106 Дж

 

11.Булануға кері процесс

 

а) компенсация      в)рекомбинация        с) конденсация       д)диффузия

 

 

12.Судың меншікті булану жылуы 2,3 *106 Дж/кг. 1000С температурада 2,5 кг су буының конденсациясы кезінде жылу мөлшерінің бөлінуі

 

а)5750 Дж      в) 5750 кДж         с) 5,75 кДж           д)575 Дж

 

13.Меншікті балқу жылуының формуласы

а)  Q=q*m          в) λ=Q/m        с) Q=rm               д) Q=Lm

 

14.T-температурасы  мен  V-көлемі өзгеретін ,ал қысым өзгеріссіз,яғни P=const  болатын термодинамикалық процестің атауы.

 

а)изотермиялық     в)изохоралық      с)изобаралық        д)адиабаталық

 

15.Меншікті булану жылуының формуласы?

а) λ=Q/m                     в)  Q=q*m                      с) Q=Lm                  д) Q=rm

 

16.Іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс жасалатын тактісі-

а) сору       в) сығу          с)жұмыстық жүріс         д)шығу

 

17.Джоуль-Ленц заңының формуласы?

 

а) A=IUt               в) Q=cm(t2-t1)                 с) Q=I2Rt             д) Q=rm

 

18.Ток күшінің формуласы

 

а)I=q/t                в)U=A/q                с)I=U/R                 д)E=F/q

 

19.Кернеудің формуласы

 

а) Е=d/U                        в) E=F/q                  с) I=U/R               д) U=A/q

 

20 .Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

а) I=q/t                   в)  E=F/q             с) A=IUt                     д) I=U/R

 

21.Фарадей заңы

а) Q=I2Rt                в) Q=cm(t2-t1)              с)m=KIt         д) A=IUt

 

22.Егер тізбектегі ток күші  2А тұрақты өткізгіштің кедергісі 25 Ом  болса,онда 5 с ішінде оның шығаратын жылу мөлшері

 

а)50 кДж      в)5 Дж         с)500 кДж        д)500 Дж

 

23.Электр шамнан 300 Кл заряд 600 секунд ішінде  өтеді.Ток күші-

а)30 А        в) 0,5 А              с)3 А              д)0,3 А

 

24.Кедергісі 14 Ом шамның ток күші 2 А.Шамдағы кернеуді анықтаңдар.

а) 7 В            в)0,5 В         с) 12 В           д)28 В

 

25.Кедергісі 100 Ом ,ток күші 20 А өткізгіш 20 секундта бөлінетін жылу мөлшері

а) 40 Дж            в)800 кДж       с)  800 Дж          д)4 кДж

 

 

 

 

 

8 сынып.Физика ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы.2012 оқу жылы.

ІІ-Нұсқа

 

1.Джоуль-Ленц заңының формуласы?

 

а) Q=I2Rt              в) Q=cm(t2-t1)                 с) A=IUt                           д) Q=rm

 

2.Ток күшінің формуласы

 

а) U=A/q              в) I=q/t              с) E=F/q              д) I=U/R

 

3.Кернеудің формуласы

 

а) Е=d/U                        в) E=F/q                  с) I=U/R               д) U=A/q

 

4 .Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

а) I=U/R                        в)  E=F/q             с) A=IUt                    д) I=q/t

 

5.Фарадей заңы

а) Q=I2Rt                в) Q=cm(t2-t1)              с) A=IUt       д) m=KIt

 

6.Меншікті булану жылуының формуласы?

а) Q=rm                       в)  Q=q*m                      с) Q=Lm                  д) λ=Q/m

 

7.Меншікті жану жылуының формуласы

а)  Q=q*m        в) Q=Lm  с)  Q=rm            д)Q=Q2-Q1

 

8.Меншікті балқу жылуының формуласы

а)  Q=q*m          в) Q=rm      с) λ=Q/m                 д) Q=Lm

 

9.Зарядтардың өзара әрекетінен зерттегенде,Ш.Кулон.

а) Зарядталған бөлшектердің үдеткішін қолданды.  в) Иінді таразыны қолданды

с) Иірілмелі таразыны қолданды                            д)Зарядталған пластиналарды қолданды

 

10.Электр өріс кернеулігінің өрнегі

а)Е=qd                в)E=F/q                 с) E=d/U             д)E=Ud

 

11.Электр өрісінің кернеулік векторының бағыты

а)Өрістегі теріс зарядқа әсер ететін күштің бағытымен бірдей

в)Сол өрістегі теріс нүктелік зарядқа әсер ететін күш векторының бағытымен бірдей.

с) Сол өрістегі оң нүктелік заряд жылдамдығының бағытымен бірдей.

д)Сол өрістегі теріс нүктелік заряд үдеуінің бағытымен бірдей.

 

12.Электр зарядының сақталу заңы:

а)Тұйық жүйеде денелердің электрлену құбылысының барлығында да электр зарядының қосындысы сақталады

в) Дененің электр заряды көп болады.

с) Тұйық жүйеде электр заряды нөлге тең болады.

д)дененің электр заряды нөлге тең болады

 

13.Заряд бірлігіне әсер ететін күшке тең  E/q қатынасы

 

а)потенциялдық энергиясы   в)электр өрісінің кернеулігі

с)электр сыйымдылығы         д)электр кернеулігі

 

14.Заряд бірлігіне әсер ететін күшке тең F/q қатынасымен анықталатын физикалық шама

 

а) электр өрісінің потенциялы       в )электр өрісінің кернеулігі

с) электр кернеулігі                         д) электр сыйымдылығы

 

 1. 4 Кл заряд потенциалы 40 В нүктеден потенциалы 0 В нүктеден орын ауыстырғанда электростатикалық өрістің күші қандай жұмыс жасайтынын анықта.

 

а)160 Дж        в)16 Дж          с) 80 Дж         д)10 Дж

 

16.Тізбек бөлігінде 3 Кл заряд орын ауыстырғанда  электр өрісі 120 Дж жұмыс атқарады.Осы бөліктегі кернеуді анықтаңыз.

 

а)  40 В        в)4 кВ        с)40 Вт            д)360 В

 

17.Кедергіні реттеуге арналған құрал.

а) реостат     в)резистор       с)теристор         д)транзистор

 

18.15 секундта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 120 Кл электр заряды өтеді.Тізбектегі ток күшін табыңдар.

а)18 А          в) 180 мА         с)8 А               д)8 Дж

 

 1. 24 В кернеуге 1,5 А ток күшіне есептелінген шам 10 минут жанды.Электр тогының атқаратын жұмысын анықтандар.

а)21,6 кДж        в)216 кДж        с)216 Дж       д)2,16 кДж

 

20.Кернеудің өлшем бірлігі

а)Ватт      в)Ом         с)Вольт         д)Ампер

 

21.Ток күшінің өлшем бірлігі

а) Ватт        в)Ампер          с) Вольт          д)Ом

 

22.Кернеуі 220 В ток көзіне элетр шамы қосылған.Шамнан өтетін ток күші 0,3 А-ге тең,оның 20 с ішіндегі  жұмысын анықтаңыз.

а) 396 Дж      в) 66 Дж      с) 4400 Дж        д)1320 Дж

 

23.Кедергілері 6 және 3 Ом өткізгіштер параллель қосылған.Өткізгіштің жалпы кедергісі.

а) 0,5 Ом         в)2 Ом        с) 9 Ом        д)18 Ом

 

 1. 100 В кернеуге және 0,5 А ток күшіне  есептелінген электр шамының қуатын анықта.

а)50 Вт         в) 200 Вт       с)0,005 Вт       д)500 Вт

 

25.Металдардағы токты тасымалдайтын бөлшектер:

а)оң иондар      в)теріс иондар     с)  оң және теріс иондар    д)электрондар