ФИЗИКА, 9-сынып тест тапсырмалары

ФИЗИКА,      9-сынып тест тапсырмалары

1-нұсқа

1Металл өткізгіштегі ток күші 0,8мкА болғанда 1с ішінде оның қимасы арқылы өтетін электрондар санын есептеп шығарыңдар. e = -1.6∙10-19Кл.

А) 5∙1012    В) 1012    С) 15∙1010    D) 2∙104  Е) 20∙1010

2 Металл ыдысқа су құйылған. Төменде көрсетілген әрекеттердің қайсысы дененің ішкі энергиясының өзгерісіне әкеледі?

1. Қызған плитада судың  қызуы

2. Ыдыспен бірге суды ілгерілемелі қозғалту, яғни онымен жұмыс атқару

3. Миксермен суды араластыру, яғни онымен жұмыс атқару

A) Тек 2;       С) 1 және 2;                                  Е)1,2 және 3;

В) Тек 3;        D)1 және 3;

3 Қалыпты жағдайда ыдыста азоттың белгілі массасы бар(t0 = 0o C), ыдыс 100 м/с жылдамдықпен қозғалады.  Азоттың тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы 750 . Ыдыс кенет тоқтағанда азоттың  максимал температурасы            A) 300 К   B) 150 К     C) 250 К     D) 720 К    E) 280 К
4Тік вертикаль 20м/с жылдамдықпен лақтырылған массасы 500г. дене, жерге қайтадан 16м/с жылдамдықпен құлап түседі. Ауаның кедергі күшін жеңу үшін атқарылған жұмысты анықтандар.

A) 16 Дж    B) 18 Дж    C) 25 Дж      D) 30 Дж      E)36 Дж

5Дененің кинетикалық энергиясы потенциалдыққа ауысады, егер

A) автобус аялдамаға жақындап, тоқтай бастады   B) баскетбол добы корзинаға ұшып барады

C) Алма ағаштан құлайды     D)Ұшып келе жатқан ұшақтан жүк лақтырылады

Е) Қайық өзенмен жүзіп келеді

6Изохоралық қыздыруда газдың қысымының ұлғаю түсіндіріледі

A) газ көлемінің ұлғаюымен;     B)газ көлемінің азаюымен     C) газ массасының  артуымен;

D) молекулалар жылдамдығының кемуімен;    E) молекулалар жылдамдығының артуымен.

7Жартылай өткізгіштердегі электр тогын тасымалдаушылар

A) протондар және электрондар   B) оң иондар    C) теріс иондар    D) Электрондар  және  кемтіктер   E) нейтрондар

8Екі оң заряд q және 2q бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан Зарядтар 2.10-3 Н

( k= 9.109 Нм2/Кл2 )  күшпен әсерлеседі. Заряд шамалары жуыктап мынаған тең

A) 0.25нКл   0.5нКл   B) 3,3нКл  6,6нКл   C)1нКл   2нКл     D) 1,6нКл   3,2нКл    E)4нКл   8нКл

9200 м қашықтықтан ағашты суретке түсіргенде негативтегі кескін биіктігі 5 мм болды.  Объективтің фокус ара қашықтығы 0,5м болса, ағаштың биіктігі

A) 20 м   B)2 м    C) 25 м   D) 10 м   E) 5 м

 

10ПӘК-і 80%,  қуаты 20 кВт көтергіш кран массасы 2 т жүкті 0,5 мин мынандай биіктікке көтереді

A)24 м   В)  30 м    C) 32 м    D)  16 м    E) 40 м

11Заттың  алмасуы  болмайды

A. Сәуле шығаруда  және жылу өткізгіштікте     B.  конвекцияда және сәуле шығаруда          C. конвекцияда және  жылу өткізгіштікте D. Жылу берілудің қай түрінде болса да зат алмасуы болмайды     E. Жылу берілудің қай түрінде болса да зат алмасуы болады, бірақ әртүрлі дәрежеде

12Екі автомобиль бір бағытта түзу жолмен бірдей  υ жылдамдықпен жүріп келеді. Бірінші автомобильдің екіншімен салыстырғандағы жылдамдығы қандай болады?

А) 0    B)  υ   C)  2 υ  D) 3 υ  E) 4 υ

13Катер  150 км жолды өзен ағысымен 2 сағатта, ал ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өтеді. Катердің тынық судағы жылдамдығы

А)62,5 км/сағ         В) 125 км/сағ         С) 31,2 км/сағ     D) 15,6 км/сағ        Е.)46,8 км/сағ

 

14Дененің 1/10 көлемі суға батып жүзіп жүр. Егер денеге 600 Н кері ығыстырушы күш әсер ететін болса, дененің массасы қандай болғаны? (g=10Н/кг)

А)30 кг        В)40кг   С) 5 кг     D) 4,5 кг           Е) 60 кг

15Кернеуі U болатын ток көзіне R1  кедергіні жалғағанда, тізбектің қуаты P болады. Қуатты N есе кеміту үшін қандай R кедергіні R1-ге тізбектей жалғау керек?

А) R                 В) NR          C) (N+1)R           D) (N-1)R     E) 5R

16Поезд уақыттың жартысын  70 км/сағ жылдамдықпен, ал қалған жартысын  30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтсе, оның орташа жылдамдығы

А)40 км/сағ              В) 42 км/сағ             С)50 км/сағ     D) 45 км/сағ           Е) 60 км/сағ

17Егер шық нүктесі 12°С    болса, онда бөлмедегі ауаның 29°С-дегі салыстырмалы ылғалдылығын табыңдар.Кесте бойынша қаныққан су буының қысымы12°С-14кПа, 29°С-40кПа.

А)35%    B)59%   C)45%    Д)54%    E)65%

18Суреттегі шашыратқыш линзаның фокусын анықтаңыз (L –линза, S –жарық көзі,

S1 –кескін)

А) OS1        В) OK             С) SO      D) ON        Е) KM

19Қатаңдығы 500Н/м серіппеге массасы 1кг жүк ілгенде,серіппе ұзындығы 12см болды.Осы серіппеге тағы да 1кг жүк ілінген болса, ұзындығы қандай болды?

A)0,18 м               B) 0,2 м      C)0,14 м          D) 0,24 м              E) 0,16 м

20Газға 2·104 Дж жылу бергенде, газ 5·104 Дж жұмыс орындайды. Ішкі энергияның өзгерісі неге тең?

А)5·104 Дж           В) -3·104 Дж       C)  7·104 Дж         D)  3·104 Дж        E) -2·104 Дж