8 – сынып. Химиядан қорытынды бақылау тестісі

8 – сынып. Химиядан қорытынды бақылау тестісі

І – нұсқа

            1 . Күрделі зат:

             А) Р4               В)N2           С)O3         Д) PH3           Е) S8

 1. Төртінші период, бесінші топ, қосымша топшада орналасқан элементтің реттік нөмері…

         А)50               В)23            С)32         Д)40              Е)33

 1. Химиялық құбылысқа жататыны:

         А) тамақтың бұзылуы                              С) шынының балқуы                        Е) судың булануы

         В) судың қатуы                                          Д) сүттің қайнауы

 1. 4. Кавалентті полюсті байланысқа жататын зат.
 2. A) Ag B) O2           C)NaOH                   Д) PH3                         Е) AL2 O3
 3. Сутек газын ашқан ғалым:                                                                                                

       А) М.В Ломоносов                                           С) А Беккерель

       В) Дж. Пристли                                              Д) Г.Кавендиш                  Е)Р.Бойль

 1. Алюминийдің қосылыстарындағы тотығу дәрежесін анықта.

      А)+6               В)+2                 С)+3                Д)+1                Е)+4

 1. Судағы сутектің массалық үлесі қанша:

     А)10%           В)11%              С)12%              Д)13%             Е)15%

 1. Тұздар дегеніміз –

     А) Металл атомы мен қышқыл қалдығынан

     В) Металл атомы мен гидроксид анионынан

     С) Сутек атомынан

     Д) Сутек атомымен қышқыл қалдығынан

     Е) Металл атомымен оттек атомынан тұрады

 1. Күкіртпен реакцияға түспейтін зат.

    А)H2              В)K              С)C                     Д)H2O              Е)O2

   10.Қосылу реакциясына жатпайды.

    А)N2  + 3 H2  = 2 NH3                      С)2H2  +  O2          2H2 O

    В)NH4 CL          NH3   + HCL        Д) Fe + S =FeS               Е)2Cu  + O2 = 2CuO

 1. Күкірт қышқылының 2 моль зат мөлшеріне қандай масса сәйкес келеді.

    А)49 г         В)198 г          С)196 г                  Д)294 г                  Е)200г

 1. Сыртқы, электрондық қабатының формуласы  4S 2.4P 1 болатын элемент

    А)кобальт        В)галлий         С)алюминий           Д)стронций               Е)цирконый

 1. Сілтілік металдарға жатады

   А) K, Nа, Li             В)K ,Ca, Mg         С)Ca, Mg,  Sc         Д)Fe, Ca,  Ni          Е)Na, Zn, Cu

 1. K2 O + HN O3           толық  әрекеттескенде  түзілетін тұзды және оның алдындағы коэффициентті:

    А)2 KNO3                 В)KNO3                С)KOH                 Д)2KOH                  Е)K2 CO3

 1. Атом ядросының заряды +13 ке тең элементте неше электрон болады

    А)3               В)13                С)16                  Д)15                    Е)17

 1. 5 H2 O   қалай оқылады.

    А) судың 2 атомы                     С) судың екі молекуласы

    В) судың 5 атомы                    Д)судың бес молекуласы                     Е) судың 5 атомды екі молекуласы

 1. Біреуі оттегі болатын екі элементтен тұратын

    А)Қышқылдар                       В)Негіздер

   С)Оксидтер                         Д)Тұздар                   Е)Гидридтер

 1. Мына заттың CaSO4 салыстырмалы малекулалық массасын табыңыз

     А)136           В)126                С)226                   Д )116               Е)106

 1. Массасы 8,8 г көмір қышқыл газының көлемін есептеңіз.

    А)5,6 л         В)11,2 л            С)4,48 л                 Д)22,4 л              Е)5,68 л

 1. Табиғатта кеңіннен таралған сұйық зат.

     А) күкірт           В) сутегі                С) азот               Д)  су                Е)оттегі

  21.Заттардың қайсысы жай  затқа жатады.

    А)PH3               В)P4              С)P2 O3                Д)P2 O5            Е)PCl3

 1. 22. Қышқылдық оксидтің формуласын көрсетіңіз.

     А)Na2 O            В)CaO          С)CuO                Д)Fe2O3                 Е)SO2

 1. Ауадағы азоттың массалық үлесі % шамамен

    А)21                В)35                С)50                  Д)78                     Е)100

 1. 5 моль натрий гидроксидінің массасын табыңыз.

    А)200 г/моль          В)100 г               С)100 г/моль              Д)200 г                     Е)150 г/моль

 1. Құм мен қанттың қоспасы

    А)біртекті            В)әртекті           С)жай                  Д)күрделі                  Е)гомогенді

 Жауаптары: 1) Д.  2)В.  3)А. 4) Д. 5) Д. 6)С. 7)В. 8)А. 9)Д. 10)В. 11)С. 12)В. 13)А. 14)А. 15)В. 16)Д. 17)С. 18) А. 19)С. 20) Д. 21)В. 22) Е. 23)Д. 24)Д. 25)В.

 

                                                                                 

ІІ – нұсқа

 1. Қосылу реакциясы

А)CaCo 3                      В)2HgO                     С)Fe+ S                  Д)NaOH + HCl                   Е)Na + 2H2O

 1.    Үшінші периодта орналасқан s – элемент

            А)скандий              В)хлор                С)кремний                     Д)цезий                   Е)магний

 1.   Мольдік  массаның өлшемі:

           А)л/моль               В)г/моль               С)моль                        Д)г/мл                        Е)г

 1.     Астұзы құрамында болатын сілтілік металл

            А)Fr                      В)Rb                    С)Na                            Д)K                          Е)Li

 1.      Реакция теңдеуіндегі К+ О2        2К2 О калийдің алдына қойылатын коэффициент.

           А)1                        В)2                      С)5                            Д)3                            Е)4

 1.   Химиялық құбылыс

           А)судың булануы                        В)қорғасынның балқуы

           С)сүттің ашуы                          Д)бордың ұнтақталуы                       Е)шынының балқуы

 1.       Галогендер тобының периодтық жүйедегі орны

            А)І, негізгі топша                    В)VІІ, негізгі топша

           С)ІV, қосымша топша              Д)VІІ,қосымша топша                          Е)ІІІ,негізгі топша

 1. Күкірт атомының ядро заряды:

             А)+17                  В)+32                    С)+16                        Д)+15                      Е)+6

 1. Жай затты атаңыз.

             А)ауа                 В)сутек                 С)өзен суы               Д)темір сульфиді                  Е)гидрид

 1. Негіздің формуласы

            А)MgO             В)Ca(OH)2                С)HCl                      Д)NaCl                      Е)HBr

 1. 11. Металдың кристалл торын түзбейтін зат.

            А)Мыс           В)көміртек               С)күміс                    Д)мырыш                  Е)натрий

 1. Алюминийдің валенттілігі

            А)1               В)2                            С)5                   Д)3                        Е)4

 1. Сl2 малекуласындағы химиялық байланыс түрі

             А)иондық        В)металдық            С)ковалентті полюсті              Д)сутектік            Е)ковалентті полюссіз

 1. Қалыпты жағдайда 10 г көміртек (ІІ) оксидінің алатын көлемі.

              А)8л                В)5л                         С)7л                 Д) 4л                      Е)5л

 1. Оң иондарды қалай атайды.

             А)катион                В)анион                 С)ассоциат                 Д)катод                    Е)анод

 1. Электрондық формуласы… 3d 10 4S 2 болатын элементті атбыңыз.

             А)никель              В)кальций                С)алюминий                Д)темір                 Е)титан

 1. Азот қышқылының мольдік массасы

            А)63                 В)63г                    С)63г/моль                       Д)63моль                Е)63 моль /г

 1. 5 г күкірт жанғанда түзілетін күкірт (ІV) оксидінің массасы.

           А)10г              В)8 г                   С)6г                      Д)4г                         Е)2г

 1. Натрий карбонатының Na2CO3 құрамындағы натрий элементінің массалық үлесі қандай.

           А)34%          В)17%              С)22%                 Д)43%                Е)50%

 1. 2,8,1 сан қатары қандай атомның энергетикалық деңгейінің электрон санына сәйкес келеді.

           А)алюминий             В)натрий                      С)фосфор                      Д)хлор                         Е)азот

 1. Тұздар дегеніміз-

          А) металл атомы мен гидроксил тобынан

          В)металл атомы мен оттегі атомынан

          С)сутек атомымен қышқыл қалдығынан

         Д)металл атомы мен қашқал қалдығынан

          Е)қашқал қалдығынан тұрады

 1. Қосылу реакциясы арқылы қандай заттар алынбайды

         А)тұздар         В)оксидтер                С)қышқылдар                 Д)жай заттар              Е)күрделі заттар

 1. О химиялық таңбасы

          А) салыстырмалы малекулалық массаны

         В) мольдік массаны

        С) бір малекуланы

        Д) бір атомды

        Е) жай заттың бір молін көрсетеді.

    24.Күрделі заттар таңдаңыз

        А)ағаш көмірі                         В)күкірт ұнтағы

       С)қант                                    Д)оттек                             Е)темір ұнтағы

     25.Химиялық элемент орналасқан период нөмері нені көрсетеді.

         А)Атом ядро заряды                               В)атомның электрондық деңгейін

        С)реттік нөмерін                                    Д)Атомның  электрон санын                         Е)Валенттілігін

Жауаптары: 1) С. 2) Е. 3) В. 4)С. 5) Е. 6)С. 7)В. 8)С. 9) В. 10)В. 11)В. 12)Д. 13)Е. 14)А. 15)А. 16)В. 17)С. 18)А.          19)Д. 20)В. 21)Д. 22)Д. 23)Д. 24)С. 25)В