Химия пәнінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып

Химия пәнінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып

 

Химия пәні мұғалімі: Қалиева М.Н.

Ғ.Мұратбаев  атындағы №91 орта мектеп

Ғ.Мұратбаев ауылы,  Қазалы  ауданы, Қызылорда  облысы

 

 

    8 сынып.      І тарау бойынша тест тапсырмалары

 

Химиялыққұбылысқа (физикалыққұбылыстан айырмашылығы) жататындар

а) автомобиль қозғалтқышында бензиннің жануы

ә)сүттің ашуы       б)қардың еруі

в)ағаштарда қыраудың пайда болуы

Химиялық реакцияларға мына белгілердіңқайсылары тән:

а)тұнба түзілуі    ә)агрегаттық күйдіңөзгеруі

б)газдың бөлінуі      в)заттыңұсақталуы

Таза заттарға (қоспалардан өзгелері) жататындар:

а)мыс   ә)қант ерітіндісі (сахароза)   б)күкірт    в)мыс кені

Мына берілгендердің ішінде күрделі заттарға жататындары:

а)алтын     ә)күкіртті сутек H2S   б)күкірт   в)темір сульфиді FеS

Қай элементтің салыстырмалы атомдық массасы үлкендеу:

а)көміртек   ә)азот    б)литий      в)сутек

Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен қосылысты көрсетіңдер:

а)хлорсутек HCI     ә)фторсутек HF    б)су H2O   в)күкіртсутек H2S

MgO қосылысындағы магнийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3       б)2      в)4

Li2O қосылысындағы литийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3       б)2      в)4

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері бола алады:

а)H2+CI=2HCI     ә)2Mg+O2=2MgO

б)AI+O2=AI2O3    в)HgO=Hg+O2

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері болып саналады:

а)4P+5O2=2P2O5ә)NaOH+HCI=NaCI+H2O

б)P+CI=PCI5          в)Zn+HCI=ZnCI2+H2

Келтірілген теңдеулердің ішіндегі айырылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2C+O2=2COә)NH4CI=NH3+HCI

б)Cu(OH)2=CuO+H2O     в)H2+CI2=2HCI

Берілген теңдеулердің ішіндегі қосылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2HgO=2Hg+Oә)Fe+S=FeS

б)MgCO=MgO+CO2      в)2H2+O2=2H2O

Берілген реакция теңдеуіндегі фосфордың алдындағы коэффицент:

P+O2→P2O5

а)1ә)2       б)3      в)4

Реакция теңдеуіндегі натрийдің алдындағы коэффицент:

Na+CI2→NaCI

а)1ә)2       б)3      в)4

Кальций оксидіндегі (СаО) кальцийдің массалықүлесі:

а)65%     ә)71        б)70%      в)82%

Мыс оксидіндегі (СuО) мыстыңмассалықүлесі:

а)70 %    ә)80        б)84%      в)90%

54 г суда қанша моль зат бар:

а)1моль     ә)2моль       б)3моль      в)2,5моль

25 г әктасында (СаСО3) қанша моль зат бар?

а)0,25 моль     ә)0,5моль       б)1 моль      в)1,5 моль

 

 

                      8 сынып.ІІ тарау бойынша тест тапсырмалары

 

1 .Алюминий оксидінің формуласында алюминийдің индексі:

а) 1-ге   ә)2-ге   б)3-ке  в)4-ке тең

2.Күкірт оксидінің формуласында оттектің индексі:

а) 1-ге   ә)2-ге   б)3-ке  в)4-ке тең

3… Ва+О2= ВаО теңдеуінде калдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1    ә)2,2     б)3,3    в)4,4

 1. …Са+О2=…СаО теңдеуінде қалдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1    ә)2,2     б)3,3    в)4,4

5.Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а)Li2O     ә)MgO    б)CaO   в)BaO

Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а) АІ2 О3   ә) Ғе2О3  б)В2О3   в)Р2О3

 1. 2 моль фосфор жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері жұмсалады?

4Р+5О2=2Р2О5

а) 5 моль  ә)2 моль  б)2,5 моль   в)1 моль

моль темірдің жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері қажет?4Ғе+3О2=2Ғе2О3

а) 3 моль   ә) 4 моль  б)0,75 моль  в) сенің жауабың

9.Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары энтодермалық процестің мысалдары бола алады?

а)H2+O2=2H2O+Qә)2H2O=2H2+O2-Qб)N2+3H2=2NH3+Qв)CaCO3=CaO+CO2Q

 

 1. Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары экзотемалық процестің мысалдары бола алады?

а)C+O2=CO2+Qә)2HgO=2Hg+O2-Qб)CH4+2O2=CO2+2H2O+Qв)2H2O=2H2O2-Q

 

 1. Сызбанұсқасы РH+O2→ Р2О5 +х реакция теңдеуіне «х» затының формуласы және оныңалдына қойылатын коэффициенті:

а) H2ә)H2O     б)2H2O      в)3H2O

 1. Берілген реакция теңдеуіндегі х және оныңалдындағы коэффиценті H2S+O2 → x+H2O а)S      ә)SO2      б)H2     в)2SO2

 

13.Ацетиленнің С2H2 оттекте жану реакциясының теңдеуіндегі оттек формуласыныңалдына қойылатын коэффицент:

а) 1   ә)3     б)2    в)5

 1. Оттек жоғары температурада беілген заттар жұбының ешқайсысыменәрекеттеснейді:

а)P CH4ә)Au  H2O     б)Fe  H2     в)S  C2H2

 1. МетанныңCH4 оттекте жану реакциясы теңдеуіндегі коэффиценттердің

а) 4-ке   ә) 7-ге  б) 6-ға  в) 8-ге

 1. Оттек жоғары температурада берілген заттар топтарыныңқайсыларыменәрекеттеседі:

а)CuO,H2,Fe      ә)P,H2,Mg     б)Cu, H2, Au     в) S, CH4, H2O

     8 сынып. ІІІ тарау бойынша тест тапсырмалары

 

1.Мына айтылғандардыңқайсысы сутекке сай келеді:

а)салыстырмалы молекулалық массасы -1      ә)судыңқұрамына кіреді

б)мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзіледі     в)түссіз газ

 1. Не себепті сутекті болашақтың отыны деп санайды

а) оттекпен әрекеттескенде көп энергия және қоршаған ортаны ластамайтын су бөлетіндіктен

ә)сутек – ең жеңіл газ және оны алыс жерлерге жеткізу ыңғайлы

б)сутекті алуға болатын шекізат қоры жеткілікті

 1. Өндірісте сутекті:

а) метаннан    ә)ауадан   б)металмен қышқыл әрекеттескенде

в) металл мен су әрекеттескенде алады

 1. Зертханада сутекті:

а) темір мен су     ә) натрий мен су  б) кальций оксиді сумен

в) мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде алады

 1. Жағылған шырпыны:

а)сутек бар ыдысқа   ә)оттек бар ыдысқа

б)сутек пен оттек қоспасы бар ыдысқа жақындату бәрінен де қауіптірек

 1. Сутек:

а)негіздік және қышқылдық оксидтермен ә)негіздік оксидтермен

б)қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі в)оксидтермен әрекеттеспейді

 1. Сутек:

а)N2-пен     ә) S-пен    б) O2-пен   в) HCI-мен  әрекеттеспейді

 1. Жоғары температурада сутек:

а) СI2-мен    ә) O2-пен   б) NaOH-пен  в) N2-пен әрекеттеспейді

 1. 8,1г мырыш оксиді толығымен мырышқа айналдыру үшін сутектіңқандай зат мөлшері қажет?(Mr(ZnO)=81)

ZnO+H2=Zn+H2O

а) 1 моль    ә) 0,1 моль  б) 2 моль  в) сенің жауабың

 1. 240г мыс оксидін толығымен мысқа айналдыру үшін сутектің

CuO+H2=Cu+H2O,       (MrCuO)=80

а) 1 мольі   ә)0,1 мольі  б) сенің жауабың   в) 3 мольі қажет

11.Орынбасу реакциясын көрсетіңдер:

а) H2+S=H2S    ә) Mg+2HCI=MgCI2+H

б) 2NH3=3H2+N   в)MgO+2HCI=MgCI2+H2O

 1. Алмасу реакциясы қайсысы:

а) 2H2+O2=2H2O    ә) Сa+2HOH=Ca(OH)2+H2

б) Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O    в)H2+CI2=2HCI

 1. Қышқылдардыңформулаларын көрсетіңдер:

а) H2SO4    ә)MgSO4  б) MgO   в) HCI

 1. Тұздардың формулалары:

а)NaCI      ә)CaSO4     б)MgSO4   в)NaOH

 1. Қышқылдар металдармен және негіздік оксидтермен әрекеттескенде үнемі:

а) су    ә)сутек немесе басқа газдар  б) тұз   в) негіз түзіледі

 1. Тұз қышқылымен:

а)Agә)AI       б)Fe     в)Zn

 1. Азот қышқылының мыс (ІІ) гидроксидімен химиялық реакция теңдеуіндегі реакция өнімдерінің формулаларымен олардың алдындағы коэффиценті:

а) Cu(NO3)2және 2H2O      ә) Сu(NO3)2 жәнеH2

б)CuOжәне 2H2Oв)CuOжәне H2O

 1. 18. магний хлориді:

а) MgO және HCI   ә)Mg және HOH   б)Mg және O2  в)Mg және HCI аралығындағы орынбасу реакциясының нәтижесінде алынады.

 1. Хлорсутек қышқылының тұзы-кальций хлоридініңформуласындағы хлор атомыныңиндексі:

а)1     ә)2      б)3     в)4

 1. Күкірт қышқылының тұзы-литий сульфаты формуласындағы литий атомының индексі:

а) 1    ә) 2    б)3     в)4

 1. P→P2O5-+H2O→x айналым тізбегіндегі «х» деп белгіленген заттың формуласы:

а)H3PO2ә)H3PO4    б)H3PO3   в)N2

 1. Э→ЭО2→H2ЭО3 айналым тізбегіндегі «Э» элементі:

а)CIә)S    б)N   в)P

 1. Сұйылтылған күкірт қышқылы төмендегі заттармен әрекеттеседі:

а) Mg және Cu(OH)2ә)CO2және NaOH   б)FeO және H2S  в)P және CuCI2

 1. Тұз қышқылы:

а) Cu-мен    ә) CuO-мен    б) Cu(OH)2-мен   в) Zn-мен әрекеттеспейді

 

  8 сынып. IV-тарау бойынша тест тапсырмалары

 

1.Суға тән барлыққасиеттері бар жеке зат:

а)теңіз суы     ә)су құбырындағы су   б)дистилденген су     в)жаңбыр суы

2.Табиғи суда болатын еріген заттар оның:

а)ғылымдаә)ауыл шаруашылығында   б)тұрмыста     в)медицинада

қолдануына бөгет болады.

3.Сүзу арқылы судан:

а)еритін    ә)ерімейтін   б)еритін және ерімейтін қоспаларды бөліп алуға болады.

4.Суды дистелдеу оны:

а) еріген заттарды   ә)ерімейтін заттарды   б)кез келген заттардан

в)газдардан тазарту үшін қолданылады.

5.Сілті ерітіндісін қышқыл ерітіндісінен  қандай жолмен ажыратуға болады:

а)иісінен    ә)металдарға әсерінен   б)суда ерігіштігінен     в)индикаторларға әсерінен

6.Сілті ерітінділерінде метилоранждың түсі қандайболады:

а)түссіз    ә)қызыл   б)сары     в)қызғылт сары

7.Тек ерімейтін негіздерге тән қасет қандай:

а)қышқылдармен әрекеттесуі    ә)оксидтермен әрекеттесуі

б)индикаторларға әсері     в)қыздырғанда айырылуы

8.Қандай реакция типтері негіздерге тән:

а)айырылу реакциясы    ә)қосылу реакциясы   б)алмасу реакциясы     в)орынбасу реакциясы

 1. Бейтараптану реакциясы деп:

а)қышқылдың метал оксидімен    ә)қышқылдың металмен   б)қышқылдың негізбен     в)қышқылдың тұзбен реакциясын айтады

 1. Қай заттардыңөзара әрекеттесуі бейтараптану реакциясының мысалы бола алады:

а)Mg(OH)2және HBr ә)CuCI2және KOH   б)KOH және CO2     в)HCI және Na2CO3

 1. Бөлме температурасында су:

а)Ag-пен    ә)N2-пен   б)S-пен     в)Na-менәрекеттеседі.

 1. Қай заттармен су орынбасу реакцияларына түсе алады:

а)MgO-менә)CO2-мен   б)Ca-мен     в)NaCI-мен

 1. Fe(OH)3+HCI=….+….химиялық реакциясындағы өнімдерді және коэффиценттерді көрсетіңдер:

а)FeCI+3H2Oә)FeCI3+H2O   б)FeCI3+3H2     в)FeCI3+3H2O

14.NaOH+H2SO4=….+…..реакциясыныңөнімдерін және олардың алдындағы коэффиценттерді көрсетіңдер:

а)2Na2SO4+2H2ә)Na2SO4+2H2O   б)2Na2SO4+2H2O     в)Na2SO4+H2O

 1. Мыс (ІІ) гидроксиді:

а)H2O-мен    ә)HNO3-пен   б)NaOH-пен     в)AI2O3-мен

 1. Калий гидроксиді:

а)H2O-менә)H3PO4-пен   б)Fe(OH)3-пен     в)SO3-пен

 1. FeO→Fe→x→Fe(OH)2 айналым тізбегінде х деп белгіленген заттың формулвсы:

а)Fe2O3ә)FeCI2   б)FeCI3     в)Fe(OH)3

 1. Э→Э2О5→H3ЭО4 айналым тізбегінде «Э» элементі:

а)күкірт  ә)фосфор   б)алюминий     в)темір болуы мүмкін

 1. Массалықүлесі 0,5%-дық 50г тұз ерітіндісін дайындауға қажет су мен тұздыі массалары:

а)49,5г және 0,5г    ә)50г және 0,5г   б)47,5г және 2,5г     в)49,7 және 0,25г

 1. Массалықүлесі5%-дық 200г тұз ерітіндісін дайындауға қажет су мен тұздыі массалары:

а)200г және 5 г  ә)190г және 10г  б)200г және 10г  в) 185г және 15г

 1. H2O+Ca=x+H2 реакциясының теңдеуіндегі х затының формуласы және оның алдындағы коэффицент:

А) 2Ca(OH)2ә)CaO   б)Ca(OH)2в)2CaO

 1. Fe(OH)2+HCI→x+y реакциясының теңдеуіндегі х және у заттарының формулалары мен олардың алдындағы коэффиценттері:

А) FeCI2+H2O          ә)FeCI3+H2O     б)FeCI3+2H2O    в) FeCI3+3H2O

 

 

 

    8 сынып.            V тарау бойынша тест тапсырмалары

 

1.Негіздік оксидтердің формулаларын көрсетіңдер:

а)HCIә)KOH  б)MgOв)Ca(OH)2

 1. Қышқылдық оксидтердің формулалары:

а)KCIә)P2O5  б)CO2   в)H3PO4

 1. Қышқылдың формуласы:

а)H3PO4ә)Li(OH)  б)Li2O   в)Ba(OH)2

 1. Негіздің формуласы:

а)Li2Oә)LiCI  б)LiOH   в)HNO3

 1. Хлорсутек (тұз) қышқылы:

а)Mg(OH)2-менә)CaO-мен  б)H3PO4-пен   в)P2O5-мен әрекеттеседі

 1. Қай жұптағы заттар өзара әрекеттеспейді:

а)SO2   KOHә)HCI және P2O5  б)SO3және CaO  в)HCI және Fe

 1. Берілген жұптағы өзара әрекеттеспейтін заттар:

а)HCI және Cuә)CuO және H2O  б)H2SO4және CO2   в)SO2және NaOH

8.Тұздарды алуреакциялары теңдеулерінің ішіндегі алмасу реакциялары:

 1. Тұздарды алу реакялары теңдеулерінің ішіндегі орынбасу реакциясы:
 2. Э →Э2О→ЭОН айналым сызбанұсқасы:
 3. Э →Э2О5→Н3ЭО4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сынып.   VI-тарау бойынша тест тапсырмалары

 

1.Периодтты элементтер қасиеттері өзгеруінің негізгі себебі неде?

А)жаңа электрондық қабаттың пайда болуында.

Ә)сыртқы қабатта электрондардың жиналуында

Б)атомдық массаның өсуінде

В)атомдагы электрондар санының өсуінде

2.Негізгі топшадагы элементтер қасиеттерінің өзгеру себебі неде?

А)атомдық массаларының өсуінде

Ә)жаңа электрон қабатының пайда болуында

Б)атомдагы электрон сандарының көбеюінде

В)атом ядросындагы нейттрондар санының көбеюінде

3.Бейметалдардың таңбасын көрсетіңдер(Д.И.Менделеев кестесін пайдаланыңдар)

А)Na                  Ә)Mg                 Б)Н                 В)S

4.Металдардың таңбасын көрсетіңдер(Д.И.Менделеев кестесін пайдаланыңдар)

А)NaӘ)MgБ)OВ)Si

5.Мына берілген элементтер қатарының қайсысы жалпы формуласы  RO болатын оксидтер түзеді?

А)Mg,Ca,BeӘ)Na,K,LiБ)B,Al,Ga,                         В)N.P,As

6.Төменде берілген элементтер қатарының қайсысы жалпы формуласы R2O болатын оксидтер түзеді?

А)Mg,Ca,BeӘ)Na,K,Li,                       Б)B,Al,CaВ) N,P,As

7.Біріншісінен соңғысына қарай бейметалдық қасйеттері артатын элементтер қатары:

а)Na,Mg,Si,Al.Ә)Mg,Ca,Sr,BaБ)K,H,Na,LiВ)I,Br,Cl,At

8.Біріншісінен соңғысына қарай металдық қасиеттері артатын элементтер қатары:

А) Na,Mg,Al.Ә) Na,K,CaБ) Na,K,PbВ)P,S,Cl

9.Қай элементтің атом мөлшері ең кіші?

А)Na                            Ә)K                                Б)Mg                          В)S

 1. Қай элементтің атом мөлшері ең үлкен?

А)Mg                           Ә)K                                  Б)Ca                          В)H

11.Көміртектің ең үлкен валенттігі:

А)1- геӘ)2-геБ)3-кеВ)4-ке тең?

12.Күкірттің ең үлкен валенттігі:

А) 2-ге                                  Ә) 3-ке                            Б) 4-ке                      В)6-ға тең?

13.Қай элементтердің атомдарына электрондарды қосып алғаннан,беріп жіберу оңай:

А)Д.И.Менделеев кестесінде IIтоптың негізгі топшасында орналасқандарға;

Ә) VIIтоптың негізгі топшасында орналасқандарға;

Б)2-периодтың басындағы;

В)2-периодтың ортасындағы;

14.Берілген элементтер атомдары электрондарды қосып алуға да,беріп жіберугеде қабілетті:

А) Iтоптың негізгі топшасындағы;

Ә) VIтоптың негізгі топшасындағы;

Б)2-периодтың басындағы;

В)2-периодтың ортасындағы;

15.Фтор атомындағы электрондардың энергетикалық денгейлерде орналасуы:

А)2,8,4                                Ә)2,6                                       Б)2,7                        В)2,8,5

16.Қай элемент газ күйінде сутекті қосылыс түзеді?

А)№22                                Ә)№6                                      Б)№23                    В)№24

17.Қай топтағы элементтер ұшқыш сутекті қосылыс түзеді?

А)I                                        Ә)II                                          Б)V                            В)VII

18.Натрий атомындағы электрондардың формуласы?

А)2,1                                    Ә)2,8,1                                    Б)2,4                            В)2,8,6

19.Күкірт атомының электрондық формуласы:

А)1s²2s²2p³

Ә)1s²2s²2p

Б)1s²2s²2p3s²3p

В)1s²2s²2p²

20.Элементтің электрондық формуласы 1s²2s²2p³.Оның реттік номерін анықтандар:

А)№2                                     Ә)№3                                       Б)№5                           В)№7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сынып.   VIII-тарау бойынша тест тапсырмалары

 1. Галогендер тобына жататындар:

 

а) Si, Ca, Mg, Ba, In

б) F, C1, Br, I, At

в) C1, I, K, At, Na

г) C1, F, Ne, Xe, Cu

 

 1. Галогендердің сытрқы энергетикалық деңгейі мына электронды

формуламен  сипатталады:

 

а) 1s2 2s2

б) 1s2 2s2p3

в) 1s2 2s2 2p5

г) 1s2 2s2 2p4

 

 1. Галогендер атомының белсенділігі мына қатарда артады:

 

а) F, C1, Br, I, At

б) C1, Br, I, F, At

в) At, I, Br, C1, F

г) I, At, C1, Br, F

 

 1. 20˚c температурада 1 көлем хлордың неше көлемі ериді:

 

а) 3,5

б) 1,7

в) 2,9

г) 2,5

 

 1. Галоген тобына жатпайтын элемент :

 

а) I

б) Br

в) Cr

г) Cl

 

 1. Мүмкін болатын химиялық әрекеттесу:

 

а) NaF + Cl2

б) NaI + F2

в) NaCl + Br2

г) NaCl + F2

 

 1. Тұз қышқылы мына заттармен әрекеттеседі:

 

а) Cu, CuO, Cu(OH)2

б) АgNO3, Ca, NaOH

в) Zn, ZnO, Zn(OH)2

г) NaOH, Na2O, метилоранж

 

 1. Бөлме температурасында қатты күйде болатын элемент:

 

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

 

 1. Хлордың судағы ерітіндісі:

 

а) хлорсутек

б) тұз қышқылы

в) хлор қышқылы

г) хлорсуы

 

 1. Хлор темірмен әрекеттескенде түзілетін өнім:

 

а) темір хлориді (ІІ)

б) темір оксиді (ІІІ)

в) темір хлориді (ІІІ)

г) темір бромиді (ІІІ)

 

 1. Галогендердің ішіндегі күшті тотықтырғышы:

 

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

 

 1. 1826 жылы француз оқымыстысымен ашылған элемент:

 

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

 

 1. Фтор бос күйінде:

 

а) сұйық улы зат

б) қатты улы зат

в) улы газ

г) қара сұр түсті улы газ

 

 1. Теңіз балдырларында кездесетін элемент:

 

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

 

 1. Хлор газы ауадан неше есе ауыр:

 

а) 2 есе

б) 1,5 есе                         в) 2,5 есе                    г) 3 есе